U bent hier

Een klacht indienen bij het FSO

Vind je dat een reactie van onze diensten te lang op zich laat wachten, dat één van onze medewerkers niet correct tewerk is gegaan, dat de geleverde informatie onnauwkeurig is,...? In dat geval kan je een klacht indienen om je ontevredenheid over onze dienstverlening te uiten.

Voorwaarden

Iedereen die in contact komt met het FSO kan een klacht indienen. Enkel de klachten die betrekking hebben op de werking van het FSO of op de kwaliteit van zijn producten of diensten worden echter ontvankelijk beschouwd. Dus niet de klachten die enkel bestaan uit een suggestie, een verzoekschrift of een bedenking bij de reglementering of bij het algemeen beleid.

Voorbeelden van ontvankelijke klachten

Een klacht die betrekking heeft op een materiële fout of een duidelijke juridische fout van het FSO, een gebrek aan of weigeren van informatie, informatie van slechte kwaliteit, een tussenkomst van een medewerker, de organisatie van de dienst (toegankelijkheid, openingsuren, geen/gebrekkige dienstverlening). U moet uw klacht motiveren en uw persoonlijk belang aantonen. Om de procedure efficiënt te kunnen afsluiten, moet u uw naam, uw adres en uw rijksregisternummer meedelen.

Behandeling van uw klacht

Het FSO verbindt zich ertoe om uw klacht te beantwoorden binnen de 20 kalenderdagen volgende op de datum van ontvangst, tenzij die termijn wordt onderbroken door een tussentijds bericht. We hechten veel belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Naast de behandeling van uw klacht, gebruiken we uw informatie om onze dienstverlening te verbeteren.

Het indienen van een klacht schorst de beroepstermijnen bij hoven en rechtbanken niet. Een klacht vervangt in geen geval een beroepsprocedure die in een wettelijk kader is voorzien.

Privacy

Wij behandelen uw klacht conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Niet tevreden met het antwoord?

U kunt een tweedelijnsklacht indienen bij de federale ombudsman (info@federaalombudsman.be).

Hoe een klacht indienen?

Via onze site

Gebruik bij voorkeur het onlineformulier om ons uw klacht te bezorgen.

Per brief

Download het formulier en vul het in. Verstuur het vervolgens naar het FSO tav de klachtencoördinator Keizerslaan 7 te 1000 Brussel.

Het formulier kan ook gewoon per telefoon (02 513 77 56) of aan het onthaal van het FSO worden opgevraagd (Gasthuisstraat 31 te 1000 Brussel).

Nuttige links

Charter "klachtbehandeling"

Een RVA-kantoor zoeken

Top