U bent hier

Bedrijfstoeslag (voorheen de aanvullende vergoeding brugpensioen)

Het Fonds helpt de werkloze met bedrijfstoeslag verder als zijn vroegere onderneming sluit of als de werkgever zijn deel (de aanvullende vergoeding op de werkloosheidsuitkering nl de bedrijfstoeslag) niet meer betaalt. In bepaalde gevallen betaalt het Fonds ook de werkloze met bedrijfstoeslag indien hij op latere leeftijd werd aangeworven door een werkgever.

Naast de werknemers die reeds van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag genieten, kunnen ook die werknemers die op het punt staan toe te treden tot dit stelsel, geconfronteerd worden met de sluiting van hun bedrijf.

Vooraleer de werknemer recht heeft op de bedrijfstoeslag, is het noodzakelijk dat zowel hijzelf als zijn werkgever bepaalde voorwaarden vervullen en verplichtingen nakomen. Daarna kan het Fonds het verschuldigd bedrag betalen.

Om recht te hebben op de bedrijfstoeslag is het noodzakelijk dat er een collectieve arbeidsovereenkomst werd afgesloten die de toekenning regelt van deze vergoeding.

Bedrag bedrijfstoeslag

De tussenkomst van het Fonds voor de bedrijfstoeslag is beperkt tot de voordelen voorzien bij de CAO nr. 17 van 19 december 1974.

Krachtens deze CAO is het bedrag van deze bedrijfstoeslag gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering.

Bedrijfstoeslag = (nettoreferteloon – werkloosheidsuitkering) / 2.

Grensbedrag

Het refertenettoloon stemt overeen met het brutomaandloon dat momenteel begrensd is tot 4.813,48 EUR (vanaf 01.12.2022).

Individuele voorwaarden

De werknemer moet ontslagen zijn. Dit ontslag moet uitgaan van de werkgever en mag niet wegens dringende reden geweest zijn.

In geval van sluiting van de onderneming is het voor de toekenning van de bedrijfstoeslag, net zoals bij de opzeggingsvergoeding die in maandtermijnen wordt betaald, niet noodzakelijk dat de werknemers binnen een bepaalde termijn voor of na de sluitingsdatum worden ontslagen. De reden daarvan moet worden gezocht in het feit dat het eveneens een vergoeding betreft die maandelijks door de werkgever moet worden betaald.

Om recht te hebben op de bedrijfstoeslag moet de leeftijdsvoorwaarde die in de collectieve arbeidsovereenkomst vermeld staat, vervuld worden op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het einde van de werkloosheid met bedrijfstoeslag valt samen met het ogenblik waarop de werkloze met bedrijfstoeslag geen werkloosheidsuitkeringen meer kan ontvangen, nl. het ogenblik waarop zijn rustpensioen ingaat.

Voor de mannelijke werknemers is dat de eerste dag van de kalendermaand volgend op deze waarin zijn 65e verjaardag is gelegen.

Voor de vrouwelijke werkneemsters wordt de leeftijd in verschillende fasen opgetrokken tot 65 jaar:

  • 64 jaar tijdens de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2008;
  • 65 jaar vanaf 1 januari 2009.

FSO

Adres
Fonds voor sluiting van ondernemingen (gelieve dit duidelijk te vermelden op uw briefwisseling)
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Toegang bezoekers
Trapstraat 38 - 1000 Brussel

Openingsuren
Enkel op afspraak

Het FSO is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u.

Tel. +32 2 513 77 56
Fax +32 2 513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be

Top