Follow us on twitter

U bent hier

Contractuele vergoedingen

Voor een werknemer zijn het loon en de vergoedingen en voordelen die hem verschuldigd zijn door zijn werkgever, de voornaamste bronnen van inkomsten. Daarom is de betaling van contractuele vergoedingen één van de belangrijkste taken van het Fonds.

Belangrijk is dat de wetgever van 2002 de missie van het Fonds, voor wat de contractuele vergoedingen betreft, heeft uitgebreid. Een eerste uitbreiding heeft betrekking op het feit dat de slachtoffers van een sluiting van een onderneming zonder handels – of industriële finaliteit zich voortaan tot het Fonds kan richten voor de contractuele vergoedingen. Daarnaast zullen de werknemers die overgenomen zijn in geval van overgang van onderneming krachtens overeenkomst in het kader van een gerechtelijk akkoord een beroep kunnen doen op het Fonds voor wat de contractuele vergoedingen betreft. Tenslotte heeft de wetgever nu ook uitdrukkelijk voorzien in de tussenkomst van het Fonds in geval van sluiting van de onderneming ten gevolge van overmacht. Steeds meer slachtoffers van sluitingen kunnen dus een beroep doen op het Fonds.

Opdat het Fonds zou kunnen tegemoetkomen, is het noodzakelijk dat de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet en dat hij tevens bepaalde specifieke formaliteiten vervult.   

Grensbedragen

De tussenkomst van het Fonds voor de contractuele vergoedingen in begrensd. De KB’s van 03.08.2007 (BS 17.08.2007) en 06.07.2009 (BS 28.07.2009) vereenvoudigen en verhogen de maximumbedragen.

 
Achterstallig loon en vergoedingen en voordelen Vakantiegeld bediende Verbrekingsvergoeding
6.750 EUR 4.500 EUR saldo

 Globaal grensbedrag: 25.000 EUR vanaf 2009

Zoals het bovenstaande schema aangeeft, worden de tussenkomsten van het Fonds voor de betaling van contractuele vergoedingen verdeeld in drie groepen:

  • de eerste omvat het achterstallig loon, alsook alle vergoedingen en voordelen, verschuldigd bij overeenkomst, met uitzondering van de verbrekingsvergoeding en het vakantiegeld. Deze vergoedingen zullen toegekend worden tot aan het begrensd bedrag van 6.750 EUR;
  • de tweede groep bevat het vakantiegeld toegekend aan de bedienden, voor wie het grensbedrag vastgelegd is op 4.500 EUR;
  • de derde groep heeft betrekking op de verbrekingsvergoeding, die zal toegekend worden, rekening houdend met de eerste twee groepen, tot aan een globaal grensbedrag van 25.000 EUR voor sluitingen vanaf 1 januari 2009.

De vermelde bedragen zijn bruto-bedragen.

Voorwaarden voor de onderneming

Vóór de inwerkingtreding van de wet van 26 juni 2002 was de sluitingswetgeving enkel van toepassing op technische bedrijfseenheden die een handels – of industriële finaliteit bezaten. De werknemers die het slachtoffer waren van een sluiting van een onderneming zonder economische finaliteit konden zich dan ook nooit tot het Fonds richten om hun onvervulde aanspraken, voor wat de contractuele vergoedingen betreft, te laten honoreren.

In 2002 heeft de wetgever echter de wil van de sociale partners gevolgd en een nieuwe missie aan het Fonds toegekend. Vanaf de inwerkingtreding van de wet van 26 juni 2002 betaalt het Fonds de contractuele vergoedingen ook uit aan de werknemers die tewerkgesteld waren in de socialprofitsector en bij beoefenaars van vrije beroepen.

Individuele voorwaarden

De wet van 26 juni 2002 omschrijft de werknemers die onder zijn toepassingsgebied vallen als “alle personen die, krachtens een overeenkomst, tegen loon, arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon”.

Termijn beëindiging arbeidsovereenkomst

  • Aan de overeenkomst van de werknemer moet binnen een bepaalde periode een einde zijn gekomen, ook wel de referteperiode genoemd. Deze periode begint te lopen vanaf de dertiende maand vóór de wettelijke sluitingsdatum en eindigt de twaalfde maand na deze datum.
  • Voor de werknemers die deelnemen aan de vereffeningswerkzaamheden van de onderneming, wordt de termijn van twaalf maanden na de wettelijke sluitingsdatum op drie jaar gebracht.

FSO

Adres briefwisseling
Fonds voor sluiting van ondernemingen (gelieve dit duidelijk te vermelden op uw briefwisseling)
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Bezoekadres
Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel

Openingsuren
Enkel op afspraak

Het FSO is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u.

Tel. +32 2 513 77 56
Fax +32 2 513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be

Top