U bent hier

Nieuwsbrief FSO nr. 66 - Informatieverplichting ten aanzien van het FSO

Juridische vraag 

Welke informatieverplichting heeft een werkgever bij sluiting van zijn onderneming ten aanzien van het FSO?

Standpunt FSO

In Nieuwsbrief FSO nr.11 werd reeds vermeld dat er ten aanzien van het FSO geen informatieverplichting voorafgaand aan de sluiting van de onderneming geldt. De werkgever dient het FSO dus niet in te lichten van zijn voornemen om de onderneming te besluiten.

Na de sluiting is er voor de werkgever, curator en vereffenaar wel een informatieverplichting, maar hier hoeft slechts aan voldaan te worden nadat het FSO er uitdrukkelijk om verzoekt.

Motivering

Voorafgaande informatieverplichting

In de Sluitingswet werd in artikel 16 een voorafgaande informatieverplichting ingevoerd, daar deze een tweeledig doel kan dienen. Enerzijds zou de sluiting van een onderneming kunnen worden vermeden indien alle partijen die aan het herstel van de onderneming zouden kunnen bijdragen, tijdig geïnformeerd zouden worden over de ernstige moeilijkheden waarmee de onderneming te kampen heeft. Anderzijds zou een grote(re) tewerkstellingsstabiliteit kunnen worden bereikt als er voorafgaand aan het ontslag van de werknemers onderhandelingen met het oog op hun wedertewerkstelling kan worden georganiseerd.

Er werd beslist om de zorg voor het vaststellen van de methodes volgens dewelke voorafgaande informatie in geval van sluiting van een onderneming wordt meegedeeld, toe te vertrouwen aan de paritaire comités. In principe wordt deze voorafgaande informatieverplichting geregeld bij een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. Bij ontstentenis van een algemeen verbindend verklaarde CAO voorziet de sluitingswet dat de Koning een aanvullende regeling moet vastleggen (artikelen 16 en 17 van de Sluitingswet).

Deze voorafgaande informatieverplichting geldt enkel bij ondernemingen met een handels- of industriële finaliteit (artikel 11, lid 1 Sluitingswet). Bovendien is ze niet vereist bij de sluiting ondernemingen met minder dan twintig werknemers (artikel 10, § 1, lid 1 Sluitingswet).

Deze informatieverplichting staat in de Sluitingswet, maar het FSO is niet opgenomen in de bestemmelingen van deze informatie. Omdat het FSO deze voorafgaande informatie niet nodig heeft om zijn wettelijke taken te vervullen, is ervoor geopteerd om deze informatie bij volgende instanties te centraliseren. In artikel 20 KB van 23 maart 2007 tot uitvoering van de Sluitingswet werden volgende bestemmelingen opgenomen:

  • de werknemers;
  • de ondernemingsraad, of bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging van het personeel;
  • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  • de gewestelijke Minister die werkgelegenheid onder zijn bevoegdheden heeft;
  • de gewestelijke Minister die economie onder zijn bevoegdheden heeft.

Het was wel zo dat voor de inwerkingtreding van de Sluitingswet van 26 juni 2002 de werkgever ook het FSO voorafgaand op de hoogte diende te brengen.

Informatie aan het FSO bij sluiting

In geval van sluiting van zijn onderneming moet de werkgever het FSO daarover inlichten  (artikel 69 Sluitingswet). De wet maakt geen onderscheid naargelang de aard van de onderneming waardoor ook de werkgever van een onderneming zonder handels- of industriële finaliteit onderworpen is aan deze verplichting.

Artikel 50 van het KB tot uitvoering van de sluitingswet verduidelijkt dat deze inlichtingen enkel moeten worden meegedeeld op verzoek van het FSO. De diensten van het FSO zoeken eerst zelf naar deze gegevens, maar als deze zoektocht vruchteloos zou blijven (bijvoorbeeld als de wettelijk verplichte aangiften in hoofde van de werkgever onvoldoende zijn), dan moeten deze gegevens worden verstrekt door de werkgever, zijn lasthebber, de curator of de vereffenaar, en dit op vraag van het FSO.

Dit principe heeft één uitzondering: voor elke werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd binnen de 12 maanden na de sluiting van de onderneming en voor elke werknemer die deelneemt aan de vereffeningswerkzaamheden, moet de werkgever op eigen initiatief kennis geven aan bepaalde inlichtingen aan het FSO (artikel 51 KB van 23 maart 2007 tot uitvoering van de Sluitingswet. In de huidige administratieve praktijk zal echter ook hier worden getracht deze informatie zelf op te zoeken en pas indien nodig zal het FSO om bijkomende inlichtingen vragen aan de werkgever, curator of vereffenaar.

Als de door de werkgever verstrekte informatie onvoldoende zou blijken, dan kan het FSO de werkgever uitnodigen om binnen een termijn van zeven dagen de vereiste inlichtingen mee te delen. Dit werd voorzien in artikel 54 KB van 23 maart 2007 tot uitvoering van de Sluitingswet. De lasthebbers, curatoren en vereffenaars hebben dezelfde verplichtingen als die op de werkgever rusten.

Conclusie

De werkgever dient dus voorafgaand aan de sluiting van de onderneming geen informatie aan het FSO mee te delen.

Na de sluiting bestaat er wel een informatieverplichting t.a.v. het FSO. Deze informatie dient pas te worden bezorgd op verzoek van het FSO. In artikel 51 KB van 23 maart 2007 tot uitvoering van de Sluitingswet staat weliswaar nog een voorafgaande informatieverplichting, toch zal het FSO in eerste instantie deze informatie zelf opzoeken en pas indien nodig, om bijkomende inlichtingen verzoeken.

FSO

Adres
Fonds voor sluiting van ondernemingen (gelieve dit duidelijk te vermelden op uw briefwisseling)
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Toegang bezoekers
Trapstraat 38 - 1000 Brussel

Openingsuren
Enkel op afspraak

Het FSO is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u.

Tel. +32 2 513 77 56
Fax +32 2 513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be

Top