U bent hier

Opdracht

Het Fonds heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.

Naast het geval van sluiting kan het Fonds eveneens zijn tussenkomst verlenen in bepaalde specifieke situaties, zoals: overnames na faillissement, conventionele overdrachten voorafgaand aan de sluiting, of gewoonweg wanneer de werkgever in gebreke blijft en zijn financiële verplichtingen tegenover zijn werknemers niet nakomt.

Door de wetgever wordt ook voorzien dat het Fonds zijn tussenkomst kan verlenen bij een sluiting van de onderneming op grond van overmacht.

Tenslotte werd het Fonds ingevolge het generatiepact belast met de uitbetaling van de bedrijfstoeslag aan de wedertewerkgestelde werknemers.

Indien voldaan wordt aan de voorwaarden die in de sluitingswetgeving zijn voorzien, betaalt het Fonds verschillende soorten vergoedingen uit aan de werknemers: sluitingsvergoedingen, contractuele vergoedingen, overbruggingsvergoedingen, bedrijfstoeslag en aanvullende vergoedingen verschuldigd aan sommige beschermde werknemers.

Het Fonds financiert tevens een gedeelte van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ten voordele van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Voor de ondernemingen zonder handels – of industriële finaliteit en de beoefenaars van vrije beroepen heeft de wetgever de opdrachten van het Fonds beperkt tot de tegemoetkoming voor wat de contractuele vergoedingen en de bedrijfstoeslag betreffen. Wel is in de mogelijkheid voorzien om bij Koninklijk besluit de opdrachten van het Fonds voor deze ondernemingen verder uit te breiden.

FSO

Adres
Fonds voor sluiting van ondernemingen (gelieve dit duidelijk te vermelden op uw briefwisseling)
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Openingsuren
Enkel op afspraak

Het FSO is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u.

Tel. +32 2 513 77 56
Fax +32 2 513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be

Top