Follow us on twitter

U bent hier

Termijn

De wet van 26 juni 2002 voorziet dat het Fonds tot uitbetaling moet zijn overgegaan binnen de drie maanden vanaf de dag dat het Beheerscomité deze wet van toepassing heeft verklaard en waarop het individuele dossier van de werknemer en het dossier van de onderneming bij het Fonds volledig is. Deze bepaling zou de indruk kunnen wekken dat er drie voorwaarden cumulatief moeten voldaan worden opdat de termijn van drie maanden zou kunnen beginnen te lopen. Dit is echter niet het geval gezien de beslissing van het Beheerscomité steeds impliciet inhoudt dat het ondernemingsdossier volledig is. Als algemene regel geldt dus dat zowel het ondernemingsdossier als het individueel dossier volledig moet zijn.

Voor de betaling van de bedrijfstoeslag wordt de bestaande termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop het individueel volledig dossier werd ingediend bij het Fonds, behouden. Dit is evenwel enkel het geval indien de bedrijfstoeslag wordt gevorderd op basis van het in gebreke blijven van de werkgever. Indien de onderneming echter het voorwerp uitmaakt van een sluiting, dan geldt net zoals voor de andere contractuele vergoedingen die het Fonds betaalt op grond van artikel 35 van de wet van 26 juni 2002, de hierboven omschreven termijn van 3 maanden.

Indien het Fonds de betalingstermijn overschrijdt, stelt de wet van 26 juni 2002 dat er interesten verschuldigd zijn, vanaf de dag volgend op de laatste dag waarop de uitbetaling had moeten verricht zijn.

FSO

Adres briefwisseling
Fonds voor sluiting van ondernemingen (gelieve dit duidelijk te vermelden op uw briefwisseling)
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Bezoekadres
Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel

Openingsuren
Enkel op afspraak

Het FSO is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u.

Tel. +32 2 513 77 56
Fax +32 2 513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be

Top