U bent hier

Hervorming van het stelsel van inschakelingsuitkeringen

Ingevolge meerdere artikelen die de laatste dagen verschenen zijn in de pers, wenst de RVA volgende preciseringen aan te brengen.

Het stelsel van de inschakelingsuitkeringen werd hervormd door het koninklijk besluit van KB van 28 december 2011. Sinds 1 januari 2012 hangt de periode waarvoor inschakelingsuitkeringen kunnen worden toegekend, af van de gezinssituatie.

Daarbij wordt volgend onderscheid gemaakt:

Al deze personen hebben een basisrecht van 3 jaar inschakelingsuitkeringen. Voor de eerste drie categorieën wordt de 3 jaar pas gerekend vanaf de dertigste verjaardag.

De periode van drie jaar wordt verlengd met:

  • arbeidsperiodes als voltijds loontrekkende of als zelfstandige;
  • met periodes van deeltijdse arbeid zonder RVA-uitkering.

Ook wordt, na het verstrijken van de 3 jaar een additioneel recht toegekend gedurende 6 maanden indien de betrokkene in de voorliggende 2 jaar 156 arbeidsdagen aantoont. Dit stemt bijvoorbeeld overeen met 6 maanden voltijdse arbeid of 12 maanden halftijdse arbeid. Dit additioneel recht kan repetitief worden toegekend.

Wie bij het verstrijken van het recht, vrijgesteld is van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt ingevolge opleiding of studies, behoudt uitkeringen tot het einde van de vrijstellingsperiode.

De regering heeft bovendien beslist om de duur van het recht uit te breiden voor personen die reeds deeltijds aan het werk zijn en voor de navermelde kwetsbare groepen:

  • personen die deeltijds werken met inkomensgarantie-uitkering;
  • personen met ernstige, acute of chronische medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen, of met een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33%.

Aangezien de periode van 3 jaar pas gerekend wordt vanaf 1 januari 2012, kan het recht ten vroegste begin volgend jaar vervallen.

Vandaag is nog niet geweten hoeveel personen:

  • in de loop van dit jaar voltijdse of deeltijdse arbeid zullen verrichten;
  • of vrijgesteld zullen zijn ingevolge studies;
  • of zullen behoren tot de kwetsbare groepen.

De RVA kan dus nog niet vaststellen welke jongeren in 2015 verder recht zullen hebben inschakelingsuitkeringen.

Uit ramingen blijkt echter dat het aantal personen dat niet langer vergoedbaar is, ongeveer 27.300 zou bedragen voor gans het land. De grootste groep bestaat uit samenwonenden die geen gezinslasten hebben.

In deze eigen raming wordt voor de volledig werklozen die in juni 2013 een inschakelingsuitkering genoten nagegaan wanneer hun theoretisch recht op de inschakelingsuitkering komt te vervallen. Verlengingen van het recht (bv. na hervatten van studies, voltijdse tewerkstelling,…) werden hier buiten beschouwing gelaten. Er werd wél rekening gehouden met een uitstroom naar de arbeidsmarkt tussen juni 2013 en januari 2015.

Dit aantal kan evenwel nog verminderen ingevolge de maatregelen die de regering genomen heeft om de intrede van jongeren in de arbeidsmarkt te bevorderen, onder andere de instapstage en de mogelijkheid om aan het werk te gaan met belangrijke RSZ-verminderingen en met een geactiveerde inschakelingsuitkering.

Een RVA-kantoor zoeken

Top