U bent hier

Economische werkloosheid voor bedienden - Onderneming erkend als zijnde in moeilijkheden door de minister van Werk

04-07-2016

De wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken heeft artikel 77/1, § 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gewijzigd, wat de economische werkloosheid voor bedienden betreft (BS 23.05.2016, IW 02.06.2016). 

De wet voorzag reeds dat de onderneming erkend kan worden als onderneming in  moeilijkheden als ze kan aantonen dat haar omzet, haar productie of het aantal bestellingen met 10% is gedaald in vergelijking met ofwel het jaar 2008 ofwel een van de twee jaren die de aanvraag om economische werkloosheid voorafgaan. 

De wet voegt hier, onder andere naar aanleiding van de recente terreuraanslagen,  een nieuwe mogelijkheid aan toe. Kan eveneens worden beschouwd als een onderneming in moeilijkheden de onderneming die door de minister van Werk als dusdanig wordt erkend op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. 

Om als dusdaning erkend te kunnen worden moet de onderneming:  

  • gebonden zijn door een ondernemingsplan of door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in uitvoering van artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
  • een aanvraag voor erkenning als onderneming in moeilijkheden indienen bij de Minster van werk;
  • onvoorziene omstandigheden aantonen die op korte termijn een substantiële daling van haar omzet, haar productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. Het bewijs van die substantiële daling moet worden geleverd door indiening van de BTW-aangiften of door een andere gelijkwaardige bewijsvoering;
  • het bewijs leveren van het oorzakelijk verband tussen de onvoorziene omstandigheden en de aanzienlijke daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen. 

De aanvraag om erkenning als onderneming in moeilijkheden wordt via een gemotiveerde en aangetekende brief verstuurd naar de directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). De brief wordt vergezeld van het ondernemingsplan of de collectieve arbeidsovereenkomst. De directeur-generaal legt de aanvraag voor aan de Commissie 'Ondernemingsplannen'. Binnen de twee weken na ontvangst van de aanvraag, deelt de Commissie haar advies mee aan de minister van Werk en doet ze een uitspraak over de conformiteit van het ondernemingsplan. De beslissing van de minister wordt aan de onderneming medegedeeld.

De erkenning als onderneming in moeilijkheden wordt toegekend voor een bepaalde duur, in voorkomend geval hernieuwbaar, in functie van de door de onderneming ingeroepen elementen. 

Het formulier C106A dat moet ingediend worden bij de RVA en waarmee de werkgever aantoont dat hij aan de preliminaire voorwaarden voldoet, is aangepast rekening houdend met deze nieuwe mogelijkheid om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden. 

Zie ook de infobladen E54, E55 en het formulier C106A.

Top