U bent hier

Mantelzorg: nieuwe reglementering voor werklozen

10-05-2015

Met ingang van 1 januari 2015 kunnen volledig werklozen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt  indien zij mantelzorg verrichten.

Een Koninklijk Besluit van 15/04/2015 (Belgisch Staatsblad - 22/04/2015) voorziet de mogelijkheid voor een volledig werkloze om met vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt mantelzorg te verrichten.

Met “mantelzorg” wordt bedoeld:

  • palliatieve zorg;
  • zorg voor een zwaar ziek gezinslid of een zwaar zieke bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad;
  • zorg voor een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar.

De vrijstelling wegens palliatieve zorg kan gevraagd worden voor een periode van ten minste 1 en ten hoogste 2 maanden per persoon die palliatieve zorg behoeft.

De vrijstelling wegens zorg voor een zwaar zieke (gezinslid of bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad) of een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar kan gevraagd worden voor een hernieuwbare periode van ten minste 3 en ten hoogste 12 maanden en dit voor een totale duur van maximum 48 maanden.  

Tijdens de periode van vrijstelling ontvangt de werkloze een verlaagd bedrag aan uitkeringen dat per maand ongeveer 265 EUR (in geval van palliatieve zorg of gedurende de eerste 24 maanden van de vrijstelling) of 215 EUR (vanaf de 25ste maand van de vrijstelling) bedraagt. 

De nieuwe regeling gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2015.

De aanvraag gebeurt via de uitbetalingsinstelling en met een formulier C90, dat ofwel mee door de behandelende geneesheer wordt ingevuld (palliatieve zorg of zorg voor een zwaar zieke), ofwel vergezeld is van een attest van de FOD Sociale Zekerheid, dienst Personen met een Handicap (zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar).

Over hetzelfde onderwerp

Een RVA-kantoor zoeken

Top