U bent hier

Nieuwe studie over eenoudergezinnen gepubliceerd

22-10-2020

Deze studie zoomt in op de groep van alleenstaande ouders die een werkloosheidsuitkering of onderbrekingsuitkering van de RVA hebben genoten. Alleenstaande ouders volgen de algemene evoluties van de stelsels van werkloosheid en werkonderbreking, zij het met een aantal uitzonderingen.

Enkele belangrijke conclusies van deze studie zijn:

  1. De reglementaire wijzigingen in de werkloosheid hebben eenzelfde impact op de alleenstaande ouders. Niettegenstaande blijven de alleenstaande ouders licht oververtegenwoordigd in de volledige werkloosheid.
  2. De analyse van de uitstroom uit de werkloosheid toont ook aan dat een aanzienlijk deel van de werklozen uitstroomt naar het systeem van de dienstencheques. Daarnaast lopen werkloze alleenstaande ouders meer dan de gehele populatie UVW-WZ het risico om uit te stromen naar een onbekende richting (incl. leefloon of een situatie zonder inkomsten uit arbeid of uitkeringen).
  3. Er is een opvallende ongelijke geografische verdeling binnen de werkloosheid die samenhangt met de ongelijke geografische spreiding van de alleenstaande ouders. Meer bepaald zijn er in het Waalse Gewest plaatsen met een hogere concentratie alleenstaande ouders. Die plaatsen hebben ook een hogere werkloosheidsgraad. De werkloze alleenstaande ouders in die regio’s combineren een persoonlijke situatie die de uitstroom naar arbeid bemoeilijkt met een omgevingssituatie waar minder tewerkstellingskansen zijn. 
  4. Wat betreft de werkonderbrekingen zijn de alleenstaande ouders sterk ondervertegenwoordigd. Ze nemen veelal een onderbreking voor een ouderschapsmotief.

Algemeen concludeert de studie dat reglementaire wijzigingen en conjuncturele schommelingen meer effect hadden dan demografische verandering op de evoluties van de alleenstaande ouders binnen de werkloosheid en binnen het stelsel van werkonderbrekingen. ​​​​​​

Je kan de studie op onze website vinden.

Een RVA-kantoor zoeken

Top