U bent hier

Werkloosheidsreglementering: wat verandert er op 1 januari?

31-12-2014

In het Belgisch Staatsblad van 31 december werden nieuwe maatregelen in verband met de werkloosheidsverzekering gepubliceerd. Deze maatregelen worden van kracht op 1 januari 2015. Ze voeren het regeerakkoord van 9 oktober 2014 uit.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

Inschakelingsuitkeringen

Vanaf 01.01.2015 moet de eerste aanvraag om inschakelingsuitkeringen die zich situeert na de beroepsinschakelingstijd voortaan worden ingediend vóór de 25ste verjaardag (vroeger was dat de 30ste verjaardag).

Vanaf 01.09.2015 moet de jongere onder de 21 jaar die inschakelingsuitkeringen aanvraagt, in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of een alternerende opleiding met succes hebben afgerond. De persoon die niet voldoet aan die voorwaarde, maar die studies heeft beëindigd die het recht openen, kan een nieuwe aanvraag indienen eens hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Afschaffing van de vrijstelling om sociale en familiale redenen 

Vanaf 1 januari 2015 kan de vrijstelling om sociale en familiale redenen niet meer worden toegekend. De vrijstellingen die werden toegekend vóór 1 januari 2015 kunnen worden behouden gedurende maximum 12 maanden.

Vermindering van het bedrag van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid  

Het bedrag van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid stemt voortaan overeen met 65 % (in plaats van 70 %) van het begrensde loon.

Aanpassing van de berekening van de inkomensgarantie-uitkering

Wijzigingen in de berekeningswijze van de inkomensgarantie-uitkering kunnen leiden tot een daling van het uitkeringsbedrag (de uitkering wordt niet toegekend als het brutoloon van de beschouwde maand hoger is dan 1.501,82 EUR, de uurtoeslag voor de alleenwonenden wordt teruggebracht op 2,14 EUR en voor de samenwonenden zonder gezinslast op 1,21 EUR, de werkbonus wordt meegeteld in de berekening van het nettoloon).

Anciënniteitstoeslag

De anciënniteitstoeslag kan niet meer worden toegekend vanaf 1 januari 2015.

De werklozen die in december 2014 een anciënniteitstoeslag hebben ontvangen, kunnen die toeslag verder blijven ontvangen.

Een recht op de anciënniteitstoeslag kan echter na 1 januari 2015 nog worden toegekend aan bepaalde werknemers. Het gaat om werknemers die zijn ontslagen in het kader van een herstructurering, werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep of werknemers die een beroepsverleden van ten minste 35 jaar bewijzen.

Inschrijving als werkzoekende

Alle volledig werklozen en de werklozen in SWT moeten voortaan ingeschreven zijn als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en dat ongeacht hun leeftijd.

Blijven vrijgesteld: de uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 ten minste 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of als werkloze in SWT.

Voor de rechthebbenden op uitkeringen die vrijgesteld waren en die moeten worden ingeschreven vanaf 1 januari 2015, zal de inschrijving ambtshalve gebeuren (zij moeten dus geen initiatief nemen).

De verplichtingen inzake beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Voortaan moeten alle volledig werklozen en de werklozen in SWT beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en dat ongeacht hun leeftijd.

Dat betekent dat ze in het bijzonder elke passende dienstbetrekking moeten aannemen of ingaan op een oproeping van de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Blijven vrijgesteld: de uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 ten minste 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of als werkloze in SWT.

Activering van het zoekgedrag naar werk 

Voortaan zijn alle volledig werklozen en de werklozen in SWT onderworpen aan de procedure inzake controle van de actieve beschikbaarheid en dat ongeacht hun leeftijd.

Blijven vrijgesteld: de uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 ten minste 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of als werkloze in SWT.

Verplicht bezit van een controlekaart 

De volledig werklozen en de werklozen in SWT moeten in het bezit zijn van een controlekaart tot aan de leeftijd van 60 jaar.

Blijven vrijgesteld van het bezit van een controlekaart: de werklozen in SWT die werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen vóór 1 januari 2015.

Woonplaats in België

Om uitkeringen te kunnen genieten, moeten de volledig werklozen en de werklozen in SWT hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er effectief verblijven. Enkel de verblijven in het buitenland van maximum 4 weken per jaar zijn toegelaten.

Hebben verder de toelating om voor langere periodes in het buitenland te verblijven: de uitkeringsgerechtigden die 31 december 2014 ten minste 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of als werkloze in SWT.

Arbeidsgeschiktheid

De volledig werklozen moeten arbeidsgeschikt zijn om uitkeringen te kunnen genieten. Dat betekent dat bij ongeschiktheid zij door de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste moeten worden genomen.

Blijven vrijgesteld van arbeidsgeschiktheid: de volledig werklozen die op 31 december 2014 ten minste 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen. De SWT-ers blijven altijd vrijgesteld.

Een nevenactiviteit aanvangen tijdens de werkloosheid 

Om een nevenactiviteit te mogen cumuleren met werkloosheidsuitkeringen moeten de volledig werklozen en de werklozen in SWT die activiteit al hebben uitgeoefend tijdens ten minste 3 maanden in de loop van de periode als loontrekkende die aan de uitkeringsaanvraag is vooraf gegaan.

Blijven vrijgesteld van die voorwaarde om een nevenactiviteit te hebben uitgeoefend tijdens ten minste 3 maanden: de uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 ten minste 60 jaar zijn en in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of werkloze in SWT.

Inschrijving in een tewerkstellingscel

De werknemers die zijn ontslagen in het kader van een herstructurering waar de werkgever een tewerkstellingscel heeft opgericht, moeten ermee instemmen om zich in die cel in te schrijven en dat ongeacht hun leeftijd.

Die algemene verplichting is van toepassing op de werknemers die zijn ontslagen vanaf 1 januari 2015.

De werknemers ontslagen vóór 1 januari 2015 kunnen de inschrijving weigeren indien zij na afloop van de opzeggingstermijn of van de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt of 38 jaar beroepsverleden bewijzen.

Recht op tijdelijke werkloosheid na 65 jaar

Werknemers die geen pensioen genieten, kunnen vanaf 1 januari 2015 genieten van uitkeringen tijdelijke werkloosheid na de leeftijd van 65 jaar. Dit geldt echter niet wanneer de tijdelijke werkloosheid te wijten is aan de fysieke ongeschiktheid van de werknemer.

Wijzigingen in de leeftijdsvoorwaarden in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

  • De leeftijd voor het CAO17-stelsel wordt opgetrokken naar 62 jaar. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien. Voor werknemers die voor 1 januari 2015 ontslagen werden kan de leeftijdsgrens van 60 jaar nog worden toegepast na die datum. De sectoren hebben ook de mogelijkheid om de leeftijd van 60 jaar te behouden tot eind 2017 (door een CAO in te dienen ten laatste op 30.06.2015).
  • De leeftijd voor werknemers met een zwaar beroep, met nachtwerk, in de bouwsector werd vastgelegd op 58 jaar. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien waardoor onder bepaalde voorwaarden een vertrek op 56 jaar mogelijk is voor werknemers die werden ontslagen voor 01.01.2015.
  • De leeftijd voor werknemers die een loopbaan van 40 jaar hebben, werd vastgelegd op 58 jaar. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien waardoor onder bepaalde voorwaarden een vertrek op 56 jaar mogelijk is voor werknemers die werden ontslagen voor 01.01.2016.
  • Het stelsel lange loopbaan (38 jaar beroepsverleden) op 58 jaar wordt opgeheven.  Werknemers die aan de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voldoen ten laatste op 31.12.2014 mogen nog SWT nemen op basis van dit stelsel na 31.12.2014;
  • Het stelsel op 57 jaar (38 jaar beroepsverleden) wordt opgeheven. Werknemers die voor 1 januari 2015 ontslagen werden en die de leeftijd van 57 jaar bereikten ten laatste op 31.12.2014 mogen nog SWT nemen op basis van dit stelsel na 31.12.2014 ;
  • Voor ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering wordt de leeftijdsgrens voor SWT verhoogd naar 55 jaar.

Een RVA-kantoor zoeken

Top