U bent hier

Wijzigingen van de reglementering tijdskrediet en de thematische verloven, aangekondigd voor 2017

Designed by Victor217 / Freepik - http://www.freepik.com
23-12-2016

Wat betreft de werknemers van de privésector, hebben de pers en sommige vakorganisaties wijzigingen aangekondigd van de reglementering:

  • tijdskrediet: afschaffing van het tijdskrediet zonder motief, uitbreiding van het recht op tijdskrediet met motief “zorg” tot 51 maanden (in plaats van 36 maanden) mogelijkheid om een tijdskrediet 1/5 te krijgen in geval van tewerkstelling bij twee verschillende werkgevers, voor zover de globale tewerkstelling gelijk is aan een voltijdse betrekking;
  • ouderschapsverlof: nieuwe mogelijkheid om de prestaties te verminderen met 1/10;
  • verlof voor medische bijstand: opening van het recht voor het verlof voor medische bijstand voor de zwaar zieke ouders en kinderen van de wettelijk samenwonende partner van de werknemer.

Op 20.12.2016 hebben de sociale partners de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter gesloten.

Betreffende het tijdskrediet

Op 20.10.2016 hebben de sociale partners de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter gesloten.

Deze overeenkomst voorziet nieuwe bepalingen over het tijdskrediet. Zij zal in werking treden op hetzelfde ogenblik als het koninklijk besluit die de uitkeringen regelt en uiterlijk op 01.04.2017.

De nieuwe bepalingen zijn van toepassing op alle eerste aanvragen en verlengingsaanvragen waarvoor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever gebeurde na de datum van inwerkingtreding (in principe op 01.04.2017).

Daarentegen blijven alle eerste aanvragen en verlengingsaanvragen, waarvoor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever gebeurde voor de datum van inwerkingtreding (in principe op 01.04.2017) onder het toepassingsgebied van de huidige reglementering. De betrokken werknemers: 

  • kunnen dus nog een tijdskrediet zonder motief en zonder onderbrekingsuitkeringen bekomen en dat zelfs als de datum van inwerkingtreding gelegen is na 31.03.2017;

Bijvoorbeed: een werknemer maakt een schriftelijke kennisgeving over aan zijn werkgever op 15.03.2017 om een tijdskrediet zonder motief te bekomen dat aanvangt op 15.06.2017. Aangezien de schriftelijke kennisgeving werd overgemaakt vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen, mag het tijdskrediet zonder motief worden toegekend, ook al begint het na 01.04.2017.

NB: Wanneer de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever wordt overgemaakt vóór 01.04.2017, maar meer dan 3 of 6 maanden vóór de gewenste begindatum, kan het tijdskrediet zonder motief toch worden toegestaan voor zover de werkgever akkoord was om af te wijken van de verwittigingstermijn, bepaald in artikel 12 van de CAO.

  • blijven dus onderworpen aan de maximale duur van 36 maanden tijdskrediet met motief “zorg of opleiding” à het is dus nog niet mogelijk om 51 maanden onderbrekingsuitkeringen te bekomen.

Betreffende het ouderschapsverlof en het verlof voor medische bijstand

Het gaat momenteel om ontwerpen. De RVA kan nog niet antwoorden op vragen die worden gesteld over die toekomstige wijzigingen.

Zodra we meer informatie hebben over de reglementaire wijzigingen, zullen wij u die meedelen. 

Een RVA-kantoor zoeken

Top