U bent hier

Nieuwsbrief FSO nr. 73 - Informatieverplichting curator ten aanzien van het FSO

Juridische vraag 

Welke informatieverplichting heeft een curator in geval van faillissement van een onderneming ten aanzien van het FSO?

Standpunt FSO

In Nieuwsbrief FSO nr. 11 en nr. 66 werd al stilgestaan bij de informatieverplichtingen van werkgevers ten aanzien van het FSO bij een sluiting van ondernemingen. Deze nieuwsbrief focust zich op de rol van een curator ten aanzien van het FSO en heeft tot doel een zo goed mogelijke samenwerking tussen curatoren en het FSO zodat het FSO de potentiële rechthebbenden sneller en correcter zou kunnen uitbetalen.

Motivering

In geval van sluiting van een onderneming moet de werkgever het FSO daarover inlichten (artikel 69 sluitingswet). Artikel 50 van het KB tot uitvoering van de sluitingswet verduidelijkt dat deze inlichtingen enkel moeten worden meegedeeld op verzoek van het FSO. Indien de verstrekte informatie onvoldoende zou blijken, dan kan het FSO de werkgever uitnodigen om binnen een termijn van zeven dagen de vereiste inlichtingen mee te delen. Dit werd voorzien in artikel 54 van het KB van 23 maart 2007 tot uitvoering van de sluitingswet.

Belangrijk is dat de curatoren dezelfde verplichtingen hebben als die die op de werkgever rusten (artikel 69, vijfde lid sluitingswet).

Wanneer er 1 maand voor de faling personeel aanwezig is in de onderneming, is het de administratieve praktijk van het FSO dat er een vragenlijst naar de curator wordt verstuurd, om te weten of de activiteit van de onderneming zal worden voortgezet, of de onderneming misschien zal worden overgenomen, of er een vermoeden van sociale fraude is en of het faillissement in verband te brengen is met een andere sluiting. Deze vragenlijst wordt verstuurd 1 maand nadat de bevoegde rechtbank het faillissement heeft uitgesproken.

De wet van 5 mei 2019 (BS 12 juni 2019) heeft de artikel 12, 40bis en 42 van de sluitingswet gewijzigd door de overnametermijnen na faillissement te verkorten. De overnametermijn van activa werd herleid van zes maanden naar twee maanden en dit met de mogelijkheid om maximaal twee maal te verlengen met twee maanden indien er onderhandelingen lopende zijn met een kandidaat-overnemer of als het FSO geen informatie ontvangt van de curator. De overnametermijn van personeel werd herleid van zes maanden naar vier maanden na de overname van de activa. Nieuwsbrief FSO nr. 62 bevat alle details van deze wijzigingen.

Het doel van deze wijzigingen is om de behandelingstermijn van een ondernemingsdossier te verkorten en zo een snellere betaling aan werknemers die het slachtoffer zijn van een faillissement mogelijk te maken.

Het FSO stuurt sinds deze wijziging een vereenvoudigde vragenlijst naar de betrokken curatoren. Indien deze vragenlijst niet wordt beantwoord binnen de twee maanden, wordt de overnametermijn verlengd. Dit betekent dat de betalingstermijn voor de werknemers wordt uitgebreid.

Via gerichte sensibiliseringscampagnes wenst het FSO te benadrukken hoe belangrijk het is om het FSO de informatie te bezorgen die nodig is om een dossier snel en correct te kunnen verwerken.

Tot slot wenst het FSO nog mee te geven dat de curator steeds de evolutie van actieve faillissementsdossiers én de verwerking van individuele dossiers online kan opvolgen via e-Cur. Bovendien is het mogelijk dat de curator aan één of meerdere medewerkers de toegang geeft tot deze dossiers.

Een RVA-kantoor zoeken

Top