U bent hier

Tekstversie infografie FSO - juli 2021

Faillissementen: 153, -11,1% t.o.v. juli 2020

Banenverlies: 1.038, -43,2% t.o.v. juli 2020

Per gewest - faillissementen en banenverlies

Vlaanderen: 73 faillissementen en 461 verloren banen

Wallonië: 49 faillissementen en 349 verloren banen

Brussel: 31 faillissementen en 228 verloren banen

Per sector: faillissementen en verloren banen

Handel, banken en verzekeringen: 71 faillissementen en 467 verloren banen

Diensten: 38 faillissementen en 333 verloren banen

Bouw: 25 faillissementen en 112 verloren banen

Een RVA-kantoor zoeken

Top