U bent hier

Openbare sector

MB van 13.05.1991 Ministerieel Besluit waarbij sommige graden worden uitgesloten van het voorrecht van het koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in de besturen en andere diensten van de ministeries
Besluit van de Vlaamse Regering - 30.03.1994 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vastelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeids-overreenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Besluit van de Vlaamse Regering - 13.01.2006 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid
Besluit van het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie - 12.09.1996
Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de deeltijdse loopbaanonderbreking in de diensten van het College
Besluit van het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie - 12.09.1996
Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de deeltijdse loopbaanonderbreking in de instellingen van openbaar nut afhangende van de Franse Gemeenschapscommissie
MB van 14.11.1996 Ministerieel Besluit houdende sommige uitvoeringsmodaliteiten inzake verminderde prestaties en loopbaanonderbreking voor het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van het Verenigd College van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - 
29.05.1997
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie waarbij het Koninklijk Besluit van 28 februari 1991 betreffende de halftijdse loopbaanonderbreking in de rijksbesturen toepasselijk wordt gemaakt op de personeelsleden van de diensten van het Verenigd College
KB van 19.11.1998 Koninklijk Besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen
Besluit van de Vlaamse Regering - 01.12.1998 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaat-beëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap
KB van 07.05.1999 Koninklijk Besluit betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen
KB van 04.06.1999 Koninklijk besluit tot invoeging van een recht op loopbaanonderbreking voor de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in de federale overheidsdiensten wegens ouderschapsverlof of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
KB van 30.03.2001 Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
Besluit van de Regering van de 
Duitstalige Gemeenschap - 20.12.2001
Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de loopbaanonderbreking toegekend aan het verdragspersoneel vain het Ministerie en in de paragemeenschappelijke instellingen van de Duitstalige Gemeenschap voor ouderschapsverlof of voor verzorging aan een zwaar ziek familielid
Besluit van de Waalse Regering - 18.12.2003 Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode
Besluit van Regering van de 
Franse Gemeenschap - 15.09.2006
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het verlof wegens loopbaanonderbreking in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap en van de Instellingen van openbaar nut die onder het Comité van sector XVII ressorteren
KB van 12.10.2008 Koninklijk besluit tot regeling van de uitbetaling van de onderbrekingstoelage, bedoeld in artikel 3, § 3bis, van de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen
Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie 01.03.2012 Besluit 2011/90 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie waardoor bepaalde verloven zoals voorzien door het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van toepassing worden op de contractuele personeelsleden van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering - 27.03.2014
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering - 27.03.2014
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering - 27.03.2014
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het ministerie  van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering - 27.03.2014
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een RVA-kantoor zoeken

Top