U bent hier

Privésector

KB van 29.10.1997 Koninklijk besluit tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan
KB van 10.08.1998 Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins-of familielid
KB van 25.11.1998 Koninklijk besluit betreffende het recht op deeltijdse arbeid nadat een einde is gekomen aan de vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van de wetgeving op de loopbaanonderbreking
MB van 17.12.1991 Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 13, 15, 20 en 27 van het koninklijk besluit van 02.01.1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen
KB van 02.12.1997 Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, zevende lid, van het koninklijk besluit van 6 februari 1997 tot vastelling van een recht op onderbreking van de beroepsloopbaan in toepassing van artikel 7, §2, 1° van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid tot preventieve vrijwaring van het concurentievermogen en tot wijziging van het Koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van de onderbrekingsuitkeringen
MB van 10.12.1998 Ministerieel besluit tot uitvoering van 2, § 3, tweede lid, van het Koninklijke besluit van 10 augustus 1998 tot instelling van een recht op loopbaanonderbreking
Wet van 05.09.2001 Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers
KB van 12.12.2001 Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking
CAO 77bis van 19.12.2001 Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking
KB van 15.07.2005 Koninklijk Besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake loopbaanonderbreking
KB van 22.03.2006 Koninklijk besluit tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen in het kader van het generatiepact en tot vaststelling van de uitvoeringsregelen van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen
Wet van 19.06.2009 Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis
KB van 28.06.2009 Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis

Een RVA-kantoor zoeken

Top