U bent hier

Trimestriële indicatoren van de arbeidsmarkt - Situtatie op 30 september 2018

Daling van de vergoede werkloosheid in het 3e trimester van 2018

Daling van de vergoede werkloosheid in het 3e trimester van 2018 (1)

Voor het 17e trimester op rij daalt het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW WZ): gemiddeld waren er 346.817 in het 3e trimester van 2018. De daling ten opzichte van het 3e trimester van 2017 bedraagt 7,0% (26.194 eenheden).

Voor de interpretatie van de statistieken is het van belang om een aantal reglementaire wijzigingen in gedachten te houden, met name:

  • De beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen.

In 2017 eindigde voor 6.404 werklozen (waarvan 1.927 in T3 2017), die inschakelingsuitkeringen ontvingen tijdens de voorgaande maanden, het recht op die uitkering. Volgens voorlopige cijfers tellen we in T3 2018 1.754 dergelijke gevallen. Een aantal onder hen is echter uitgestroomd uit de werkloosheid omwille van andere redenen, zoals bv. een werkhervatting.

  •  Het optrekken van de leeftijdsvereiste voor een vrijstelling van IWZ.

Sinds 1 januari 2015 werden de mogelijkheden om die vrijstelling aan te vragen ingeperkt voor de nieuwe intreders van 60 jaar of ouder. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar en in 2018 van 62 tot 63 jaar. In vergelijking met het 3e trimester van 2017 is het aantal UVW-WZ van 60 jaar en ouder op die manier gestegen met 8.095 eenheden (+29,7%).

De hierna volgende vaststellingen dienen dan ook in het licht van deze reglementaire wijzigingen te worden geïnterpreteerd.

Variatie van het aantal UVW-WZ op jaarbasisT3 2017=-5,3% T4 2017=-6,0% T1 2018=-6,5% T2 2018=-6,5% T3 2018=-7,0%

Tussen het 3e trimester van 2017 en het 3e trimester van 2018 noteren we:

  • een daling van het aantal UVW-WZ in elk van de drie gewesten: -9,4% in het Vlaams, 7,3% in het Waals en -0,8% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor T3 2018 noteren we 139.497 UVW-WZ in het Vlaams, 141.397 in het Waals en 65.923 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • een daling van 7,4% bij de mannelijke en van 6,6% bij de vrouwelijke UVW WZ;
  • een daling van 15,4% bij de UVW-WZ jonger dan 25 jaar, van 8,1% in de leeftijdsklasse van 25-49 jaar en van 12,2% in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar en een stijging van 29,7% in de leeftijdsklasse van 60 jaar en ouder ingevolge de eerder genoemde optrekking van de leeftijdsgrens voor het aanvragen van een vrijstelling van IWZ.

De recentste geharmoniseerde werkloosheidsgraad, die wordt gepubliceerd door Eurostat, bedraagt 6,5% in België tegenover gemiddeld 6,8% voor de Europese Unie (EU-28) en 8,1% voor de Eurozone.

Het aantal niet-werkzoekende werklozen daalt verder

Het aantal niet-werkzoekende werklozen blijft afnemen (20,5%). Ook die daling is grotendeels toe te schrijven aan de hoger genoemde reglementaire wijzigingen m.b.t. de leeftijdsgrens voor het aanvragen van een vrijstelling van IWZ. Verder speelt ook het effect van de uitstroom van de "babyboomgeneratie" naar het pensioen.

De daling bedraagt 38,3% bij de vrijgestelde oudere werklozen en 14,5% bij de SWT’ers met vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.

Onder invloed van de verschillende hierboven aangehaalde factoren bedraagt de totale vergoede werkloosheid (werkzoekenden en niet-werkzoekenden met inbegrip van de werkloosheid met bedrijfstoeslag) in T3 2018 434.913 eenheden, d.i. een daling met 10,1% op jaarbasis. Ten opzichte van hun aantal in precrisisjaar 2007 (T3) noteren we een daling met 37,5%.

Daling van de tijdelijke werkloosheid

De tijdelijke werkloosheid betrof gemiddeld 67.034 betalingen, wat overeenkomt met 12.958 budgettaire eenheden (+/- voltijdse equivalenten). Daarmee daalt de tijdelijke werkloosheid in budgettaire eenheden in T3 2018 weer met 10,8% op jaarbasis.

Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, die beter de evolutie van de conjunctuur weergeeft, is gedaald met 5,7% op jaarbasis. Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer is eveneens gedaald met 43,9% op jaarbasis. We noteren voor dit trimester een relatief laag aantal regendagen. Ook de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht laat een daling noteren met 2,3% op jaarbasis.

Afname van het aantal betalingen in het kader van IGU

Het totale aantal betalingen in het kader van de inkomensgarantie-uitkering (IGU) voor deeltijds werkenden laat een daling van 5,5% op jaarbasis noteren. Deze tendens laat zich verklaren door de combinatie van het effect van enerzijds een aantal reglementaire wijzigingen ingevoerd in 2015 m.b.t. de berekeningswijze en toekenningsvoorwaarden van het IGU en anderzijds van de daling van het aantal UVW (wat een daling impliceert van het werklozenbestand dat in dit stelsel kunnen intreden).

Daling van het aantal betalingen in het kader van de tewerkstellingsmaatregelen

In T3 2018 bedraagt de daling 3,6% voor de werk- en activeringsmaatregelen en er is een stijging van 3,3% voor de vrijstellingen.

De evoluties in het kader van de tewerkstellingsmaatregelen worden echter beïnvloed door de bevoegdheidsoverdracht naar de gewesten. (2)  In T3 2018 blijft de RVA evenwel verantwoordelijk voor het uitvoeren van de betalingen voor bepaalde overgedragen tewerkstellingsmaatregelen.

Daling van het aantal uitkeringstrekkers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof

In het 3e trimester van 2018 stellen we op jaarbasis een daling vast van 6,3% van het totale aantal uitkeringstrekkers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen).

Ook het aantal betalingen voor werknemers die hun loopbaan onderbreken in het kader van een tijdskrediet neemt af met 5,5% op jaarbasis.

De stijgende tendens die we in T1 en T2 2017 bij de betalingen voor gewone loopbaanonderbreking nog konden waarnemen (onder meer beïnvloed door de grotere instroom in dit stelsel van personen die anticipeerden op de aangekondigde restricties vanwege de Vlaamse regering die deze bevoegdheid sinds 2 september 2016 heeft overgenomen) lijkt vanaf T3 2017 te keren. In T3 2018 noteren we een daling van 17,6% op jaarbasis.

De betalingen voor thematische verloven laten een stijging noteren van 1,8%.

Positief georiënteerde indicatoren

Nog steeds in vergelijking met het 3e trimester van 2017, daalde het totale aantal uitkeringsgerechtigden in het kader van de voornaamste opdrachten van de RVA met 8,0%. 

De belangrijkste indicatoren voor de arbeidsmarkt blijven een positieve tendens tonen: de evolutie van de economische groei op trimestriële basis is positief sinds 21 trimesters en we noteren ook een stijgend aantal werkaanbiedingen en een stijging van het aantal oprichtingen van ondernemingen. De tijdelijke werkloosheid om economische redenen neemt af, net zoals de jongerenwerkloosheid, de werkloosheid van korte duur en de volledige werkloosheid in het algemeen.

We noteren verder een vertraging van de dalingen bij de werkloosheid van korte duur, een lichte daling van de uitzendarbeid en een stijging van het aantal aangekondigde collectieve ontslagen.

De volledige publicatie: Trimestriële indicatoren van de arbeidsmarkt - Situtatie op 30 september 2018.

-------------------------------

  1. Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. De statistieken gepubliceerd in de brochure "Trimestriële indicatoren van de arbeidsmarkt" zijn gebaseerd op betalingen van werkloosheidsuitkeringen die uitgevoerd werden in de loop van het trimester.

  2. De RVA heeft een aparte publicatie voorzien om de specifieke aard, impact en timing van de diverse overdrachten gedetailleerder in kaart te brengen, cf. de Spotlight "Tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen onderhevig aan de Zesde Staatshervorming" – augustus 2017.

Over hetzelfde onderwerp

Een RVA-kantoor zoeken

Top