U bent hier

Trimestriële indicatoren van de arbeidsmarkt - T1 2018

Daling van de vergoede werkloosheid in het 1e trimester van 2018

Daling van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (1)

Voor het 15e trimester op rij daalt het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW WZ): gemiddeld waren er 369.026 in het 1e trimester van 2018. De daling ten opzichte van het 1e trimester van 2018 bedraagt 6,5%

( 25.708 eenheden).

Voor de interpretatie van de statistieken is het van belang om een aantal reglementaire wijzigingen in gedachten te houden, met name:

  • De beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen:

In 2017 eindigde voor 6 404 werklozen (waarvan 1 547 in T1 2017), die inschakelingsuitkeringen ontvingen tijdens de voorgaande maanden, het recht op die uitkering. Volgens voorlopige cijfers tellen we in T1 2018 1.300 dergelijke gevallen. Een aantal onder hen is echter uitgestroomd uit de werkloosheid omwille van andere redenen, zoals bv. een werkhervatting.

  • Het optrekken van de leeftijdsvereiste voor een vrijstelling van IWZ:

Sinds 1 januari 2015 werden de mogelijkheden om die vrijstelling aan te vragen ingeperkt voor de nieuwe intreders van 60 jaar of ouder. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar en in 2018 van 62 tot 63 jaar. In vergelijking met het 1e trimester van 2017 is  het  aantal UVW-WZ van 60 jaar en ouder op die manier gestegen met 9.878 eenheden (+ 45,1%).

De hierna volgende vaststellingen dienen dan ook in het licht van deze reglementaire wijzigingen te worden geïnterpreteerd.

Variatie van het aantal UVW-WZ op jaarbasisT1 2017=-4,3% T2 2017=-6,2% T3 2017=-5,3% T4 2017=-6,0% T1 2018=-6,5%

Tussen het 1e trimester van 2017 en het 1e trimester van 2018 noteren we:

  • een daling van het aantal UVW-WZ in elk van de drie gewesten: - 6,6% in het Vlaams, - 7,9% in het Waals en – 3,0% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor T1 2018 noteren we 153.943 UVW-WZ in het Vlaams, 149.964 in het Waals en 65.119 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • een daling van 6,6% bij de mannelijke en van 6,4% bij de vrouwelijke UVW WZ;
  • een daling van 15,6% bij UVW-WZ jonger dan 25 jaar, van 7,5% in de leeftijdsklasse van 25-49 jaar en van 11,8% in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar en een stijging van 45,1% in de leeftijdsklasse van 60 jaar en ouder ingevolge de eerder genoemde optrekking van de leeftijdsgrens voor het aanvragen van een vrijstelling van IWZ.

De recentste geharmoniseerde werkloosheidsgraad, die wordt gepubliceerd door Eurostat, bedraagt 6,3% in België tegenover gemiddeld 7,1% voor de Europese Unie (EU-28) en 8,5% voor de Eurozone.

Het aantal niet-werkzoekende werklozen daalt verder

Het aantal niet-werkzoekende werklozen blijft afnemen ( 19,8%). Ook die daling is grotendeels toe te schrijven aan de hoger genoemde reglementaire wijzigingen m.b.t. de leeftijdsgrens voor het aanvragen van een vrijstelling van IWZ. Verder speelt ook het effect van de uitstroom van de ‘babyboom-generatie’ naar het pensioen.

De daling bedraagt 34,0% bij de vrijgestelde oudere werklozen en 14,1% bij de SWT’ers met vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.

Onder invloed van de verschillende hierboven aangehaalde factoren bedraagt de totale vergoede werkloosheid (werkzoekenden en niet-werkzoekenden met inbegrip van de werkloosheid met bedrijfstoeslag) in T1 2018 467.771 eenheden, d.i. een daling met 9,7% op jaarbasis. Ten opzichte van hun aantal in precrisisjaar 2007 (T1) noteren we een daling met 34,1%.

 Daling van de tijdelijke werkloosheid

De tijdelijke werkloosheid betrof gemiddeld 137 768 betalingen, wat overeenkomt met 32.207 budgettaire eenheden (+/- voltijdse equivalenten). Daarmee daalt de tijdelijke werkloosheid in budgettaire eenheden in T1 2018 weer met 3,1% op jaarbasis.

Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, dat beter de evolutie van de conjunctuur weergeeft, is gedaald met 14,0% op jaarbasis. Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer is gestegen met 17,1% op jaarbasis. Dit is vooral het gevolg van het aantal vorstdagen in T1 2018 (31 dagen t.o.v. 22 dagen in T1 2017).

Ook de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht laat een daling noteren met 2,8% op jaarbasis.

Afname van het aantal betalingen in het kader van IGU

Het totale aantal betalingen in het kader van de inkomensgarantie-uitkering (IGU) voor deeltijds werkenden laat een daling van 5,3% op jaarbasis noteren. Deze tendens laat zich verklaren door de combinatie van het effect van enerzijds een aantal reglementaire wijzigingen m.b.t. de berekeningswijze en toekenningsvoorwaarden van het IGU en anderzijds van de daling van het aantal UVW (wat een daling impliceert van het werklozenbestand dat in dit stelsel kunnen intreden).

Daling van het aantal betalingen in het kader van de tewerkstellingsmaatregelen

In T1 2018 bedraagt de daling 7,7% voor de werk- en activeringsmaatregelen en 0,2% voor de vrijstellingen.

De evoluties in het kader van de tewerkstellingsmaatregelen worden echter beïnvloed door de bevoegdheidsoverdracht naar de gewesten (2). In T1 2018 blijft de RVA evenwel verantwoordelijk voor het uitvoeren van de betalingen voor bepaalde overgedragen tewerkstellingsmaatregelen.

De volledige publicatie: Trimestriële indicatoren van de arbeidsmarkt - Situtatie op 31 maart 2018.

-------------------------------

  1. Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. De statistieken gepubliceerd in de brochure ‘Trimestriële indicatoren van de arbeidsmarkt’ zijn gebaseerd op betalingen van werkloosheidsuitkeringen die uitgevoerd werden in de loop van het trimester.

  2. De RVA heeft een aparte publicatie voorzien om de specifieke aard, impact en timing van de diverse overdrachten gedetailleerder in kaart te brengen, cf. de Spotlight ‘Tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen onderhevig aan de Zesde Staatshervorming’ – augustus 2017.

Een RVA-kantoor zoeken

Top