U bent hier

Welke voorwaarden moet ik vervullen om een landingsbaan bij mijn werkgever te krijgen?

Bij het begin van het tijdskrediet moet je ten minste 55 jaar oud zijn (of 50 jaar op basis van de uitzonderingen die zijn voorzien door de cao nr. 103) en op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voldoen aan de volgende 3 voorwaarden:

De voorwaarde van het beroepsverleden

Je moet ten minste 25 jaar beroepsverleden in loondienst als werknemer hebben.

Voor de berekening van de 25 jaar als loontrekkende, houdt men rekening met de normale werkelijke arbeid en de meerprestaties zonder inhaalrust, verricht in een beroep en/of een onderneming onderworpen aan de sociale zekerheid, waarvoor een verloning die ten minste gelijk is aan het minimumloon werd betaald en op basis waarvan inhoudingen werden doorgevoerd voor de sociale zekerheid, met inbegrip van die voor de sector werkloosheid.

Dat betekent dat de prestaties als zelfstandig werknemer niet in rekening kunnen worden gebracht voor de berekening van de 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende.

De arbeidsprestaties als statutair ambtenaar in de publieke sector of in het onderwijs mogen evenmin in rekening worden genomen. Dat is ook het geval voor de beroepsmilitairen. Er bestaan evenwel enkele uitzonderingen wanneer de aanstelling als statutair ambtenaar eenzijdig door de overheid werd verbroken. Overigens kan een periode van tewerkstelling als vrijwilliger in het leger onder bepaalde voorwaarden worden geregulariseerd. Voor meer informatie daarover kun je contact opnemen met het RVA-kantoor waarvan je afhangt.

De anciënniteitsvoorwaarde

Je moet minstens 2 jaar anciënniteit hebben bij de werkgever bij wie je de landingsbaan vraagt. Die periode van 2 jaar kan worden verminderd in onderling overleg tussen de werknemer en de werkgever.

De tewerkstellingsvoorwaarde

  • om een halftijdse landingsbaan te bekomen, moet je gedurende 24 maanden ten minste 3/4 gewerkt hebben bij je huidige werkgever;

  • om een 1/5 landingsbaan te bekomen, moet je bij je huidige werkgever gedurende 24 maanden ofwel voltijds en gewoonlijk in een arbeidsregime hebben gewerkt gespreid over 5 dagen of meer, ofwel 4/5 in het kader van het algemeen stelsel van het 1/5 tijdskrediet of bij twee werkgevers voor zover de som van de twee tewerkstellingsbreuken samen bij de twee werkgevers minstens een voltijdse betrekking vormt en met het akkoord van de werkgever(s). Om de 1/5 vermindering te bepalen, wordt rekening gehouden met de voltijdse arbeidsduur bij de werkgever waar de schriftelijke kennisgeving wordt verricht.

Opmerking: als de anciënniteitsvoorwaarde van 2 jaar in onderling akkoord met je werkgever wordt verminderd, kan er ook rekening worden gehouden met de tewerkstellingen bij je vorige werkgevers om aan de tewerkstellingsvoorwaarde van 24 maanden te voldoen.

Top