Jaarverslag RVA 2022

“In 2022 kregen 1.442.582 personen een uitkering van de RVA. Het aantal personen in tijdelijke werkloosheid bleef erg hoog ten opzichte van de jaren vóór corona (+66% tegenover 2019). Het stelsel van tijdelijke werkloosheid is blijven functioneren en heeft perfect zijn beschermende functie vervuld tegen de energiecrisis, die versterkt werd door de geopolitieke spanningen rond het conflict in Oekraïne. 2022 werd verder ook gekenmerkt door een verdere daling van het aantal volledig werkloze werkzoekenden, dat voor het eerst sinds 1977 onder de kaap van de 300.000 duikt.” Jean-Marc Vandenbergh, administrateur-generaal van de RVA.

Doorheen het jaar 2022 bleef de werkdruk bij de RVA erg hoog maar slaagde onze organisatie erin om een ​​kwaliteitsvolle dienstverlening te leveren aan haar partners en aan de sociale zekerheid, mede dankzij de inzet van onze medewerkers en een doorgedreven digitaliseringsstrategie. De RVA kreeg voor zijn dienstverlening aan de klant in 2022 trouwens internationale erkenning in de vorm van 5 certificates of merite van de International Social Security Association.Axel Delvoie, adjunct-administrateur-generaal.

2022 : het jaar getekend door geopolitieke spanning, inflatie en een energiecrisis

Na twee jaar coronacrisis hebben de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de stijgende inflatie de wereldeconomie opnieuw getroffen. En toch heeft de Belgische economie in dat crisisklimaat goed standgehouden en betere resultaten geboekt dan verwacht. Over het algemeen groeide de economische activiteit in 2022, en met meer dan 5 miljoen mensen aan het werk aan het einde van het jaar vertoonde de Belgische arbeidsmarkt een gunstige evolutie in vergelijking met het jaar 2021.

Aantal personen in tijdelijke werkloosheid sterk gedaald, maar nog steeds hoger dan vóór corona 

In 2022 waren er 486.071 werknemers in tijdelijke werkloosheid tegenover 756.699 in 2021 (-35,8%). Het maandelijkse gemiddelde van de personen in tijdelijke werkloosheid bleef wel boven het gebruikelijke gemiddelde. Vóór corona waren er gemiddeld per maand iets minder dan 100.000 tijdelijk werklozen in België. In de loop van 2022 bedroeg dat maandelijkse gemiddelde 162.675 (+66%).

Voor het eerst sinds 1977 daalt het aantal volledig werklozen met een uitkering tot onder de grens van 300.000

Er waren in 2022 in België gemiddeld per maand 291.694 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (tegenover een totaal van 321.502 in 2021 en 339.267 in 2020). Het aantal volledig werkloze vergoede werkzoekenden (UVW-WZ) daalde in de drie gewesten, maar in verschillende mate: in het Vlaams Gewest -13,7%, in het Waals Gewest -6,4% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -6,7%.

12% meer aanvragen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof

In 2022 werden 553.695 aanvragen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof ingediend bij de RVA. Dat zijn er 12% meer dan in 2021.Dat heeft vooral te maken met het feit dat, sinds 1 juli 2019, werknemers hun loopbaan voor kortere periodes kunnen onderbreken in het kader van ouderschapsverlof en medische bijstand. Het aantal personen dat iedere maand een uitkering ontving in een van die stelsels steeg slechts licht: 233.433 personen in 2022 t.o.v. 231.127 in 2021 (+1%). 

Er vallen echter een aantal opmerkelijke verschuivingen te noteren tussen de verschillende stelsels:

 • vooral het thematisch verlof kende een sterke stijging (+9,0%), wat vooral te danken is aan het ouderschapsverlof. Die regeling kende een toename van 9,2%, en ook het verlof voor medische bijstand nam toe (+7,2%). Het verlof voor palliatieve zorg daalde licht met 2,7%;
 • het tijdskrediet - dat in de privésector wordt toegepast - is de laatste jaren sterk gedaald (-20,3% in vijf jaar). In de loopbaanonderbrekingsregeling die in de overheidssector van toepassing is, was er een nog grotere daling van 37,2% in vijf jaar.

Ten dienste van de klant  

De RVA leverde in 2022 opnieuw een snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de klant:

 • met vijf dagen bleef de behandelingstermijn voor dossiers van volledig werklozen, gerekend vanaf het moment dat het dossier toekomt bij de RVA tot aan het versturen van de beslissing naar de uitbetalingsinstelling, stabiel in heel 2022. Ook de tijdelijk werklozen werden op zeer korte termijn betaald. Dankzij de vereenvoudigde procedure ontving 80,5% van de tijdelijk werklozen hun uitkering binnen één maand na de aanvraag en 96% vóór het einde van de tweede maand na de aanvraag;
 • voor werknemers die in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof zijn, werden meer dan 550.000 aanvragen ingediend en behandeld in 2022. Dat is een stijging van 12% ten opzichte van 2021. De gemiddelde behandelingstermijn bedroeg 14 kalenderdagen;
 • het contactcenter van de RVA registreerde 891.420 oproepen in de eerste lijn. Dat is iets minder dan op het hoogtepunt van de crisis in 2020, maar wel nog 200.000 oproepen meer dan vóór corona. 87,17% van die oproepen werd onmiddellijk beantwoord.

De RVA investeert veel in de ontwikkeling of de verbetering van de elektronische toepassingen voor

de werkgevers, de werknemers en de werkzoekenden.

 • In 2022 beleefde de RVA de belangrijkste IT-gebeurtenis in zijn geschiedenis, aangezien niet minder dan 10 miljard gegevens migreerden naar een nieuwe IT-omgeving.
 • In 2022 werden door werkgevers 2.586.523 elektronische aangiftes van sociale risico’s gedaan.
 • De elektronische controlekaart waarmee werklozen maandelijks hun periodes van werkloosheid en de andere gebeurtenissen die een invloed hebben op de vergoeding kunnen aangeven, werd meer gebruikt. In 2022 waren er 67.701 nieuwe gebruikers van de elektronische controlekaart, op pc, tablet of smartphone. Er werden in 2022 1.519.222 betalingen verricht op basis van een e-C3.
 • Bij de loopbaanonderbreking werden alle fasen van dat proces geïnformatiseerd om te zorgen voor een kwaliteitsvolle, snelle en moderne dienstverlening aan de klant. In 2022 verliep 50% van alle aanvragen in het kader van loopbaanonderbreking elektronisch.

De RVA werd op internationaal niveau onderscheiden in 2022  

De RVA wordt regelmatig beloond op internationaal vlak. In 2022 kende de International Social Security Association onze organisatie vijf getuigschriften van verdienste toe voor verschillende goede praktijken:

 • zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening in tijden van crisis ;
 • ontwikkeling en plaatsing van een chatbot op de website van de RVA;
 • welzijn van het personeel in tijden van het coronavirus;
 • aanwerving en opleiding: versnelde digitale transformatie van human resources om de coronacrisis het hoofd te bieden, 100% vanop afstand;
 • een dataplatform voor weloverwogen en tijdige besluitvorming: het RVA-model.

 

Het volledige jaarverslag van de RVA bestaat uit 2 delen en vindt u op www.rva.be:

 • Volume 1 'activiteitenverslag': een uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de RVA-diensten in 2022; 
 • Volume 2 'indicatoren van de arbeidsmarkt en de evolutie van de uitkeringen': met heel wat statistieken en cijfers voor 2022.