Bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven

E5

Laatste update: 05.12.2022

Waarom dit infoblad?

De economie in België en in Europa wordt momenteel ernstig verstoord door een voortdurende stijging van de energiekosten als gevolg van de Russische militaire agressie tegen Oekraïne.

Vandaar dat energie-intensieve bedrijven gebruik kunnen maken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Daardoor moeten de normale formaliteiten voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden nageleefd (o.a. mededeling van de voorziene economische werkloosheid en mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA).

Dit bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven (hierna tijdelijke werkloosheid ‘energie’ genoemd), is evenwel soepeler dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken (het wettelijk stelsel en de overgangsregeling) en geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden in zowel de private sector, de publieke sector (met uitzondering van de statutaire ambtenaren) als de non-profit sector.

De tijdelijke werkloosheid energie wordt ingevoerd van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.

Belangrijke opmerking: om technische redenen kan de RVA de aanvragen tijdelijke werkloosheid gelegen na 01.01.2023 pas verwerken vanaf 15.12.2022.

De bedoeling van dit infoblad is uitleg te geven over dit bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Wie kan gebruik maken van dit bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie?

Om gebruik te kunnen maken van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie, moet u voldoen aan de definitie van een energie-intensief bedrijf.

Dat betekent dat u moet kunnen aantonen dat:  

 • de aankoop van energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% van de toegevoegde waarde (*) van uw bedrijf uitmaakt;

of

 • uw definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin u gebruik maakt van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid energie is verdubbeld ten opzichte van uw definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar (**).

(*) Er bestaat geen eenduidige definitie van toegevoegde waarde. Aan de hand van de jaarrekening wordt hieronder het volgende verstaan: 

“Het begrip toegevoegde waarde is het verschil tussen de volgende totaalbedragen: 

 • Het totaalbedrag van de omzet, vermeerderd met de andere bedrijfsopbrengsten, de productie in voorraad en de geproduceerde vaste activa (met uitzondering van de exploitatiesubsidies en compenserende bedragen)
 • Het totaalbedrag van de aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen, vermeerderd met de aankoop van diensten en diverse goederen”.

(**) Indien uw bedrijf nog niet was opgericht in hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar, dan kunt u de verdubbeling van de definitieve energierekening aantonen aan de hand van de energierekening die uw bedrijf zou hebben betaald in dit trimester op basis van de toenmalige geldende energieprijzen.

Welke stappen moet u ondernemen als u gebruik wil maken van dit bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie?

Als u gebruik wenst te maken van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie, moet u voorafgaandelijk een formulier C106A-ENERGIE indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA.

Met het formulier C106A-ENERGIE verklaart u aan de RVA op eer dat u aan de definitie van een energie-intensief bedrijf voldoet. U hoeft geen stukken toe te voegen bij het formulier. U moet die stukken wel ter beschikking houden van de RVA die ze kan opvragen en controleren.

Onder ‘bedrijf’ in het begrip ‘energie-intensief bedrijf’ wordt een bedrijf verstaan in de zin van de juridische entiteit.

Het formulier moet ingediend worden bij het werkloosheidsbureau van de RVA van de plaats waar de maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is.

U moet het formulier C106A-ENERGIE verzenden naar de RVA, via een aangetekende brief of via elektronische weg (bij voorkeur via het contactformulier beschikbaar op de RVA-site), ten minste vijf dagen voordat u de eerste mededeling van de voorziene economische werkloosheid verstuurt naar de RVA (zie punt 3.2). In de praktijk zal de RVA deze formulieren bij voorrang verwerken en de termijn van vijf dagen soepel toepassen. Dat betekent dat u, vanaf het ogenblik dat u van de RVA een ontvangstbevestiging van de indiening van het formulier C106A-ENERGIE hebt ontvangen, reeds de mededeling van de voorziene economische werkloosheid naar de RVA kan versturen.

!!! Indien uw bedrijf gebruik wenst te maken van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid, is het belangrijk dat u dat formulier C106A-ENERGIE zo snel mogelijk indient bij de RVA. Als u dat niet hebt gedaan, kunt u geen gebruikmaken van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie.

Als u op eer hebt verklaard dat u aan de definitie van een energie-intensief bedrijf voldoet, registreert de RVA u als een energie-intensief bedrijf en geldt het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie voor alle mededelingen van de voorziene economische werkloosheid die u nadien verstuurt naar de RVA (zie punt 3.2). U moet dus maar één keer een formulier C106A-ENERGIE indienen bij de RVA.

Opmerkingen:

 • de mededelingen van de voorziene economische werkloosheid die op het ogenblik van het indienen van het formulier C106A-ENERGIE lopend zijn, kunnen niet worden omgezet in mededelingen die onder de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid energie vallen. U moet deze mededelngen niet stopzetten. De nieuwe mededelingen van de voorziene economische werkloosheid die onder de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid energie vallen primeren op deze lopende mededelingen. 
 • voor uitzendkrachten geldt de volgende procedure: 
  • het formulier C106A-ENERGIE wordt verstuurd door de gebruiker aangezien de gebruiker moet aantonen dat hij aan de voorwaarden voldoet van een energie intensief bedrijf;
  • De mededeling van de voorziene economische werkloosheid en de mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag worden verstuurd door het uitzendkantoor.
 • Als u geen formulier C106A-ENERGIE indient bij de RVA (en dus geen gebruik wenst te maken van het stelsel tijdelijke werkloosheid energie), kunt u verder gebruik maken van de lopende mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken waarvoor er tot 31.12.2022 een soepele overgangsregeling geldt (bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het invoeren van een regeling van volledige schorsing voor arbeiders voor 12 weken, gevolgd door drie weken werkhervatting).

Voor meer uitleg, zie de infobladen:

 • E22 (Tijdelijke werkloosheid – werkgebrek op grond van economische oorzaken voor arbeiders)
 • E54 (Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden – preliminaire voorwaarden)
 • E55 (Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden – uitleg over de schorsingsregeling)
 • E4 (Tijdelijke werkloosheid wegens de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne – overgangsregeling vanaf 01.07.2022)

Welke regeling kunt u invoeren?

Als u onder het stelsel tijdelijke werkloosheid energie valt kunt u, afhankelijk van het werkgebrek, een regeling van volledige schorsing of een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren.

Opmerking : Het invoeren van een regeling van gedeeltelijke arbeid waarbij er minstens drie arbeidsdagen per week of minstens één arbeidsweek per twee weken wordt voorzien (regeling ‘kleine schorsing’), is in dit stelsel van tijdelijke werkloosheid niet voorzien.

U kunt:

 • Een regeling van volledige schorsing invoeren voor maximum vier weken;
 • Een regeling van gedeeltelijke arbeid, waarbij er minder dan drie arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken wordt gewerkt (regeling ‘grote schorsing’), invoeren voor maximum drie maanden.

Bij het bereiken van die termijn van vier weken of drie maanden kunt u onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling van volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid invoeren zonder eerst een verplichte werkweek te hoeven invoeren.

Opmerkingen:

 • Deze maximumduur is ook van toepassing indien uw onderneming onder een paritair comité valt waarvoor er in een KB een langere maximumduur is voorzien.

  Bijvoorbeeld: een afwijkend KB voorziet de mogelijkheid van een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor 8 weken. Indien gebruik gemaakt wordt van de tijdelijke werkloosheid energie, kan maar een regeling van volledige schorsing worden aangevraagd voor maximum 4 weken. U kunt evenwel onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling van volledige schorsing voor 4 weken vragen.

 •  Indien er een periode van collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie valt in de voorziene schorsingsperiode van vier weken of drie maanden, dan kan de aangevraagde schorsingsperiode van vier weken of drie maanden hier niet mee worden verlengd.

  Bijvoorbeeld: u vraagt een periode van grote schorsing aan voor 13 weken (van 10.10.2022 tot 06.01.2023). Van 26.12.2022 tot 30.12.2022 is uw onderneming een week gesloten wegens jaarlijkse vakantie. De regeling kan maar worden aangevraagd voor dertien weken (tot 06.01.2023) en niet voor veertien weken, maar u kunt aansluitend een nieuwe periode aanvragen zonder verplichte week werkhervatting.

 • Deze regeling geldt ook voor de bedienden. Er wordt voor de bedienden dus geen rekening gehouden met het krediet van 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke arbeid. Beide stelsel worden apart bekeken.

  Bijvoorbeeld: een bediende heeft in het kalenderjaar 2022 reeds het krediet van 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke arbeid uitgeput. Indien de werkgever in 2022 gebruik maakt van de regeling tijdelijke werkloosheid energie, dan kan hij opnieuw een regeling volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid aanvragen in het kader van dit stelsel. Indien de werkgever in 2023 terug overschakelt naar het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid economische oorzaken voor bedienden, dan begint het krediet van 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke arbeid maar terug te lopen vanaf dat ogenblik.

Deze regeling is van toepassing van 01.10.2022 tot en met 31.03.2023. Dat betekent dat u gedurende die periode opeenvolgende regelingen van volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid (regeling grote schorsing)kunt invoeren zonder verplichte werkweek. 

Aangezien het stelsel tijdelijke werkloosheid energie een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken is, moet u ook de volgende formaliteiten verrichten ten opzichte van de werknemers, de RVA en de ondernemingsraad (zie punt 3.2).

Welke formaliteiten moet u verrichten?

Kennisgeving van de voorziene economische werkloosheid aan de werknemers

U moet de werknemers ten minste drie kalenderdagen vooraf (de dag van de kennisgeving niet inbegrepen) in kennis stellen van de voorziene economische werkloosheid

Die kennisgeving gebeurt door aanplakking op een goed zichtbare plaats in de onderneming of door een individuele kennisgeving aan ieder werkloos gestelde werknemer en moet de volgende vermeldingen bevatten:

 • de identiteit van de werknemers die u werkloos stelt (naam, voornaam, INSZ-nummer) of de afdeling waar tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd;
 • het aantal werkloosheidsdagen en de data waarop elke werknemer werkloos zal zijn;
 • de begindatum en de einddatum van de regeling van volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid;
 • de verbintenis om het normale werk van de werknemers die u tijdelijk werkloos stelt, tijdens de duur van de schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst, niet uit te besteden aan derden.

Mededeling van de voorziene economische werkloosheid aan de ondernemingsraad (of de vakbondsafgevaardigde)

Op dezelfde dag als de kennisgeving van de voorziene economische werkloosheid aan de werknemers, moet u aan de ondernemingsraad (of de vakbondsafgevaardigde) de economische redenen meedelen die de volledige schorsing of een stelsel van gedeeltelijke arbeid rechtvaardigen.

Mededeling van de voorziene economische werkloosheid aan de RVA

U moet ten minste drie kalenderdagen vooraf (de dag van de mededeling en de eerst voorziene werkloosheidsdag niet meegerekend) een elektronische mededeling (via het web of via batch) van de voorziene economische werkloosheid versturen naar de RVA.

Bijvoorbeeld: indien u de mededeling verstuurt op donderdag, dan kan de regeling ten vroegste ingaan vanaf de volgende maandag.

De mededeling aan de RVA moet dezelfde vermeldingen bevatten als de kennisgeving aan de werknemers, met uitzondering van de data waarop de werknemers werkloos zullen zijn (enkel de voorziene schorsingsregeling moet worden vermeld). Zij moet eveneens de economische oorzaken vermelden die de volledige schorsing of het stelsel van gedeeltelijke arbeid rechtvaardigen.

Bij het versturen van de mededeling van de voorziene economische werkloosheid aan de RVA moet u hiermee rekening houden:

 • Als u een regeling van tijdelijke werkloosheid energie voorziet voor uw arbeiders en bedienden, dan moet u een aparte mededeling versturen voor de arbeiders en de bedienden.

  In de mededeling tijdelijke werkloosheid voor de bedienden vermeldt u bij de reden van economische werkloosheid ‘SCHORSING BEDIENDEN’.

 • U kunt enkel een regeling aanvragen voor maximum vier weken (volledige schorsing) of maximum drie maanden (grote schorsing), zelfs indien er een langere schorsingsduur is voorzien in een afwijkend KB voor uw sector. U kunt evenwel tot 31.03.2023 onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling aanvragen, zonder verplichte werkhervatting.

  Om technische redenen kan de RVA de aanvragen gelegen na 01.01.2023 pas verwerken vanaf 15.12.2022.

  Bijvoorbeeld: u heeft een regeling (volledige schorsing of grote schorsing)  aangevraagd tot 31.12.2022 en wenst in 2023 verder gebruik te maken van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie. U kunt een nieuwe mededeling van de voorziene economische werkloosheid versturen vanaf 15.12.2022.

 • Als u op 01.10.2022 nog mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken lopende hebt (algemeen stelsel of overgangsregeling) en u wenst over te schakelen naar de regeling tijdelijke werkloosheid energie, dan moet u een nieuwe mededeling versturen nadat u de ontvangstbevestiging van het formulier C106A-ENERGIE door de RVA heeft ontvangen. De RVA zal deze nieuwe mededeling linken aan het formulier C106A-ENERGIE zodat voor de werknemers vermeld in de nieuwe mededeling de regeling tijdelijke werkloosheid energie van toepassing is. U moet eventueel nog lopende mededelingen economische werkloosheid niet stopzetten. 

 •  Voor uitzendkrachten wordt de mededeling van de voorziene economische werkloosheid verstuurd door het uitzendkantoor.

Maandelijkse mededeling van de 1ste effectieve werkloosheidsdag wegens economische oorzaken aan de RVA

U moet elke maand, voor elke werknemer die u tijdelijk werkloos stelt, aan de RVA de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand elektronisch meedelen (via de portaalsite van de sociale zekerheid of via batch).

De mededeling moet worden verstuurd:

 • ofwel de eerste dag van de effectieve schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
 • ofwel de volgende werkdag;
 • ofwel, als u met zekerheid weet dat de werknemer werkloos zal zijn, ten vroegste de vijfde werkdag voorafgaand aan de eerste effectieve werkloosheidsdag.

Opmerkingen:

 • De mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag kan niet worden verstuurd vóór de mededeling van de voorziene economische werkloosheid (zie vorig punt).
 • Indien u in de loop van de maand reeds een mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag heeft verstuurd (ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid), dan moet u geen nieuwe mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag meer versturen in het kader van het stelsel tijdelijke werkloosheid energie. Er mag voor elke werknemer per maand maar één mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag verstuurd worden.

  Voorbeeld: u heeft op 03.10.2022 voor werknemer x een mededeling eerste effectieve werkloosheidsdag wegens economische oorzaken verstuurd. Op 04.10.2022 dient u bij de RVA een formulier C106A-ENERGIE in. Na de ontvangstbevestiging hiervan verstuurt u voor deze werknemer x een nieuwe mededeling van een voorziene periode van economische werkloosheid in het kader van het bijzondere stelsel tijdelijke werkloosheid energie. Op 10.10.2022 wordt werknemer x voor de eerste keer tijdelijk werkloos gesteld in het kader van dit stelsel. U moet geen nieuwe mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag meer versturen voor deze werkneme

 • Voor uitzendkrachten wordt de mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag verstuurd door het uitzendkantoor. 

De maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA moet de volgende vermeldingen bevatten:

 • uw naam, adres en ondernemingsnummer of die van de onderneming;
 • de naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde werknemers (er kunnen meerdere werknemers in één mededeling worden vermeld);
 • de eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemers in de beschouwde maand wordt geschorst wegens werkgebrek.
 • het volledige adres van de plaats waar de werknemer die dag normaal zou hebben gewerkt.

Welke formaliteiten moet u verder nog verrichten?

Maandelijkse elektronische aangifte ASR scenario 5 Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’

Op het einde van de maand moet u, voor elke werknemer die u tijdelijk werkloos hebt gesteld, een elektronische aangifte ASR scenario 5 verrichten waarin u het aantal uren vermeldt dat de werknemer tijdelijk werkloos is geweest (code 5.1 voor een arbeider, code 5.11 voor een bediende).

U dient die aangifte ASR in via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > Onderneming > Onlinediensten > ASR - aangifte sociale risico's > Scenario 5 'Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden') of via batch.

!!! Tot 31.12.2022 vervangt die aangifte ASR scenario 5 ook de ASR scenario 2 als de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen.

Opmerking: voor uitzendkrachten wordt de ASR scenario 5 verstuurd door het  uitzendkantoor. Het uitzendkantoor moet in de ASR scenario 5 het KBO-nummer van de gebruiker vermelden zodat men kan weten dat het gaat om een tewerkstelling bij een gebruiker die voldoet aan de voorwaarden van een energie intensief bedrijf. 

Afleveren van een ASR scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’

Vanaf 01.01.2023 moet u opnieuw een ASR scenario 2 afleveren om de werknemer toe te laten een aanvraag om uitkeringen in te dienen.

Dat is bijvoorbeeld het geval indien u de werknemer voor de eerste keer vanaf 01.01.2023 tijdelijk werkloos stelt of indien u na een wijziging in de tewerkstellingsbreuk (factor Q/S) voor het eerst opnieuw tijdelijke werkloosheid invoert.

Tot 31.12.2022 moet u geen ASR scenario 2 indienen en vervangt de ASR scenario 5 de ASR scenario 2 indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen.  Tijdens de coronapandemie werden een aantal vereenvoudigingsmaatregelen ingevoerd maar deze maatregelen lopen af op 31.12.2022.

Maandelijkse controlekaart C 3.2A?

Vanaf 01.01.2023 moet u opnieuw een maandelijkse genummerde controlekaart C3.2A aan uw werknemers bezorgen, uiterlijk de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand.

Tot 31.12.2022 moet de werknemer niet in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A. Tijdens de coronapandemie werden een aantal vereenvoudigingsmaatregelen ingevoerd. Een van deze maatregelen was dat de werknemers niet in het bezit moesten zijn van een controlekaart C3.2A maar deze maatregel loopt af op 31.12.2022. 

U moet de controlekaarten C3.2A inschrijven in een papieren of elektronisch validatieboek, vooraleer u ze aflevert aan de werknemers (voor meer info, zie het infoblad E20.

Hebben de werknemers die u tijdelijk werkloos stelt wegens de energiecrisis recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid?

Vanaf 01.07.2022 heeft iedere werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld onmiddellijk recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Dat betekent dat de werknemer niet eerst een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst (wachttijd) moet bewijzen gedurende een bepaalde periode (referteperiode) om toegelaten te worden tot het recht op uitkeringen.

Om effectief uitkeringen te ontvangen, moet de werknemer ook aan vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoen. Dat betekent o.a. dat de werknemer voor de dagen waarop hij uitkeringen aanvraagt arbeidsgeschikt moet zijn, zonder loon moet zijn, geen vervangingsinkomen mag ontvangen …

Tot 31.12.2022 gelden nog een aantal afwijkende regelingen.

Zie voor meer info het infoblad T3 ‘Tijdelijke werkloosheid wegens de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne - overgangsregeling vanaf 01.07.2022’.

Hoeveel bedraagt de uitkering tijdelijke werkloosheid?

Bij tijdelijke werkloosheid ontvangt de werknemer een bedrag gelijk aan 65% van het gemiddelde begrensde loon (begrensd tot 3.199,26 euro per maand).

De werknemers die worden tewerkgesteld in een energie-intensief bedrijf en die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken op grond van dit bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid, ontvangen van 01.10.2022 tot 31.03.2023 een bedrag gelijk aan 70% van het gemiddelde begrensde loon.

Op alle tijdelijke werkloosheidsuitkeringen die betaald worden vanaf 01.11.2022 tot en met 31.03.2023 wordt opnieuw slechts 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden (in plaats van 26,75% voor de betalingen in de periode juli 2022 tot en met oktober 2022).

De werkgever moet, bovenop de werkloosheidsuitkering, voor elke dag waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld op grond van dit bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid, een supplement betalen van minstens 6,47 euro per dag (geïndexeerd bedrag). Dit supplement kan in geen geval lager zijn dan het supplement dat in het kader van de klassieke stelsels wordt toegekend. De betaling van dat supplement kan geheel of gedeeltelijk gebeuren door een Fonds voor Bestaanszekerheid.

Kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in toepassing van het stelsel tijdelijke werkloosheid energie?

Zowel de werknemer als de werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst beëindigen tijdens de schorsing van de uitvoering van arbeidsovereenkomst die voortvloeit uit de toepassing van het stelsel tijdelijke werkloosheid energie.

 • Als de werknemer zijn opzegging heeft gegeven vóór of tijdens de schorsing, loopt de opzeggingstermijn verder tijdens de schorsing;
 • Bij opzegging gegeven door de werkgever vóór of tijdens de schorsing, loopt de opzeggingstermijn niet tijdens de schorsing.

Geldigheidsduur van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energiecrisis?

Dit bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid is van toepassing van 01.10.2022 tot 31.03.2023.