Tijdelijke werkloosheid - COVID-19 overgangsmaatregelen

E2

Laatste update : 14.12.2021

Opgepast!

Door het terug invoeren van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona vanaf 01.10.2020, dit infoblad is niet meer van toepassing vanaf 01.10.2020 behalve voor de werkgevers die verder gebruik maken van tijdelijke werkloosheid economische oorzaken voor arbeiders (de overgangsregeling) of de tijdelijke werkloosheid economische oorzaken bedienden (de overgangsregeling of de algemene regeling) (zie punt 2.1 en punt 2.2)

 

Voor de periode van 13.03.2020 en tot en met 31.08.2020 geldt een soepele toepassing van het begrip overmacht en worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook al zijn deze te wijten aan gebrek aan werk omwille van economische redenen en kan er bijvoorbeeld nog enkele dagen per week worden gewerkt.

Deze soepele regeling houdt onder andere in dat de werkgever de tijdelijke werkloosheid overmacht corona enkel op basis van de ASR scenario 5 aan de RVA moet melden (zie hierover het infoblad E1 ‘Tijdelijke werkloosheid - COVID-19 (coronavirus)’).

Deze soepele regeling eindigde op 31.08.2020, behalve voor de uitzonderlijk hard getroffen sectoren of ondernemingen, die nog tot en met 31.12.2020 verder gebruik kunnen maken van de soepele regeling (zie punt 1).

Vanaf 01.10.2020 is de soepele regeling terug ingevoerd voor alle ondernemingen.

Opgepast :

Indien een onderneming die erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming een andere vorm van tijdelijke werkloosheid kent, dan gelden voor deze vorm van tijdelijke werkloosheid de normale formaliteiten inzake mededeling aan de RVA. De vrijstelling om de tijdelijke werkloosheid niet te melden aan de RVA geldt enkel voor de tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan overmacht corona.

Bijvoorbeeld : indien er niet gewerkt kan worden ten gevolge van slecht weer, moet de werkgever voor de betrokken werknemers een mededeling van de eerste dag slecht weer versturen aan de RVA. In de ASR scenario 5 worden de dagen slecht weer aangegeven met de code 5.2.

De overige werkgevers moeten vanaf 01.09.2020 de tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan werkgebrek wegens economische oorzaken, terug vooraf melden aan de RVA. De werkgever kan evenwel van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 gebruik maken van de overgangsregeling die is opgenomen in het KB nr. 46 van 26 juni 2020 (B.S. 01 juli 2020) (zie punt 2).

Opmerking: Indien de tijdelijke werkloosheid te wijten is aan overmacht (bijvoorbeeld ten gevolge van een quarantainemaatregel of ten gevolge van de opvang van een kind wegens de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten als gevolg van een coronamaatregel) geldt voor de bedrijven die niet verder gebruik kunnen maken van de soepele procedure, vanaf 01.09.2020 tot 30.09.2020 ook terug de normale procedure tijdelijke werkloosheid overmacht. Dit wil zeggen dat de overmacht gemeld moet worden aan de RVA en stukken moeten worden ingediend waaruit de overmacht blijkt (voor meer uitleg, zie het infoblad E24 “tijdelijke werkloosheid – overmacht”).

Voor specifieke vormen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die nog gelinkt zijn aan corona, zie punt 4 van dit infoblad.

De bedoeling van dit infoblad is meer uitleg te geven over de overgangsmaatregelen die vanaf 01.09.2020 van toepassing waren.

1. Bent u een onderneming die uitzonderlijk hard getroffen is of behoort uw onderneming tot een uitzonderlijk hard getroffen sector?

Dan kunt u voor de maand september 2020 verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

Voorwaarden

U moet kunnen aantonen dat ofwel:

 • Uw onderneming of (sommige van) uw werknemers die bepaalde activiteiten uitoefenen behoren tot een uitzonderlijk hard getroffen sector die voorkomt op de volgende lijst bepaald door de Minister van Werk: 

100

Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

109

Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

111

Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen en constructie en montage in functie van podiumbouw

126

Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

139

Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden

140.01

Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars

Beperkt tot touringcars

140.02

Paritair Subcomité voor de taxi's

 

140.04

Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

149.01

Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200

Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

 

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

209

Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

226

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

227

Paritair Comité voor de audiovisuele sector

 

302

Paritair Comité voor het hotelbedrijf

 

303.03

Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen

 

304

Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

 

314

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

315

Paritair Comité voor de handelsluchtvaart

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

329

Paritair Comité voor de socio-culturele sector

 

333

Paritair Comité voor toeristische attracties

 

 • Uw ondernemng tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona heeft ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen.

Opmerking: Het percentage van 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek economische oorzaken of tijdelijke werkloosheid overmacht corona moet aangetoond worden op het niveau van de juridische entiteit (het ondernemingsnummer).

Procedure

Om te weten welke procedure u moet volgen, gaat u stapsgewijs te werk. Indien u onder een punt valt, zijn de volgende punten voor u niet meer van toepassing.

 1. Behoren uw werknemers tot de paritaire comités nr. 140.02, 227, 302, 303.03, 304, 329 of 333? 

  Aangezien er voor deze paritaire comités in de lijst geen beperkingen gelden, kunt u voor deze werknemers verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure. U moet daarvoor geen formaliteiten vervullen.

 2. Kunt u minstens 20% tijdelijke werkloosheid overmacht corona en economische oorzaken aantonen in het tweede kwartaal van 2020? 

  Dan moet u een formulier C106A-CORONA-HGO (waarvan rubriek III is ingevuld) indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor de maatschappelijke zetel van uw onderneming. Indien aan deze voorwaarde is voldaan, kunt voor al uw werknemers verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure.

 3. Behoren uw werknemers tot de paritaire comités nr. 100, 109, 111, 126, 139, 140.01, 140.04, 149.01, 200, 209, 215, 226, 314 of 315?

  Indien zij de specifieke activiteit uitoefenen vermeld in de lijst, kunt u voor deze werknemers verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure. U moet daarvoor zo snel mogelijk bij het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor de maatschappelijke zetel van uw onderneming een formulier C106A-CORONA-HGO (waarvan rubriek II is ingevuld) indienen, met vermelding van de identificatiegegevens van deze werknemers.

U moet het formulier C106A-CORONA-HGO via e-mail versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is (bv. voor het werkloosheidsbureau van Gent is het adres: tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be).

Opgepast:

Het formulier C 106A-CORONA-HGO moet ingediend worden per juridische entiteit (ondernemingsnummer) en niet per exploitatiezetel.

Bijvoorbeeld: Indien u verschillende exploitatiezetels heeft en de beperkende activiteit (zie hierboven stap 3) wordt enkel uitgeoefend door de werknemers van één vestiging, dan dient u het formulier in voor de juridische entiteit en vermeldt u op het formulier de identiteit van de werknemers tewerkgesteld in deze vestiging.

Er kan ook maar één formulier C106A-CORONA-HGO ingediend worden per juridische entiteit.

Bijvoorbeeld: Indien u later een aantal werknemers wenst toe te voegen aan de lijst (zie hierboven stap 3), dan verwijst u naar het reeds ingediende formulier en verstuurt  u een lijst met de toegevoegde werknemers naar de RVA.

U zult in principe binnen de 2 weken na de verzending van het formulier C106A-CORONA-HGO een antwoord ontvangen van de RVA. 

Indien u een positief antwoord ontvangt, kunt u voor de maand september 2020 verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona. 

2. Valt u niet onder de toepassing van punt 1?

Dan gelden voor de maand september 2020 de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Dit is ook het geval ingeval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Hieruit volgt dat u voor de maand september 2020 terug:

 • Elektronische mededelingen tijdelijke werkloosheid moet versturen naar de RVA (voorafgaandelijke mededeling van de voorziene werkloosheid en mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag).
 • Controleformulieren C3.2A moet afleveren aan de werknemers die u tijdelijk werkloos stelt en deze moet inschrijven in het validatieboek.
 • Eventueel een ASR scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’ moet versturen, bijvoorbeeld indien u de werknemer voor de eerste keer tijdelijk werkloos stelt of indien de contractuele arbeidsduur wijzigt;
 • Na het einde van elke maand een ASR-scenario 5 ‘Maandelijkseaangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ moet versturen (zie infobladen E22 et E55)..

De volgende overgangsmaatregelen zijn evenwel van toepassing indien u vanaf 01.10.2020 niet terug gebruik heeft gemaakt van de vereenvoudigde procedure:

2.1. Regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek arbeiders  

Van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 wordt de maximumduur van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verhoogd.

Zo kunt u:

 • een regeling van volledige schorsing aanvragen voor maximum 8 weken (in plaats van 4 weken)
 • een regeling van grote schorsing (*) aanvragen voor maximum 18 weken (in plaats van 3 maanden).

(*) een grote schorsing betekent dat er minder dan drie arbeidsdagen per week voorzien zijn of minder dan 1 week op 2 weken gewerkt wordt.

Indien voor uw Paritair Comité een afwijkende sectorale regeling bestaat die langere termijnen voorziet dan deze voorzien in het KB nr.46, dan blijven deze langere termijnen van toepassing.

Indien voor uw Paritair Comité een afwijkende sectorale regeling bestaat die kortere termijnen voorziet dan deze voorzien in het KB nr. 46, dan gelden de termijnen van het KB nr.46. U kunt gedurende de overgangsregeling dus ook een volledige schorsing van 8 weken of een grote schorsing van 18 weken aanvragen (dus langer dan wat in uw sectorale regelingen voorzien is).

Opmerking : indien u de mededeling van de voorziene werkloosheid verstuurt via het web (www.socialsecurity.be, via de toepassing “tijdelijke werkloosheid”), en u een waarschuwingsboodschap ontvangt omdat voor uw Paritair comité de maximumduur is overschreden, dan kunt u deze waarschuwingsboodschap uitzonderlijk negeren. Uw mededeling zal aanvaard worden, voor zover de gevraagde termijnen, de maximumduur, zoals voorzien in het KB nr.46, niet overschrijden.

Indien de maximale schorsingsduur (8 weken volledige schorsing of 18 weken gedeeltelijke schorsing) is bereikt, bent u verplicht eerst een volledige week het werk te laten hervatten vooraleer een nieuwe regeling kan ingaan.

Verder zijn de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders, van toepassing.  

Voorbeeld

Indien u vanaf dinsdag 01.09.2020 wil overschakelen naar de regeling tijdelijke werkloosheid economische oorzaken, dan moet u de voorafgaande mededeling van de tijdelijke werkloosheid werkgebrek ten laatste versturen op maandag 24.08.2020. U kunt de mededeling ook vroeger versturen. Indien de regeling aanvangt tussen 01.09.2020 en 31.12.2020, kunt u de regeling aanvragen voor respectievelijk 8 weken (volledige schorsing) of 18 weken (grote schorsing).

Voor meer uitleg, zie het infoblad E22.

2.2. Regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden

Algemeen

Om gebruik te kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid economische oorzaken bedienden, moet u voldoen aan preliminaire voorwaarden (artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Voor meer uitleg, zie het infoblad E54.

Van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 kunt u evenwel ook gebruik maken van de overgangsmaatregel zoals voorzien in het KB nr. 46. van 26.06.2020 indien u vanaf 01.10.2020 niet terug gebruik heeft gemaakt van de vereenvoudigde procedure.

Voldoet u reeds aan de normale preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden?

Indien u reeds erkend bent als onderneming in moeilijkheden op grond van een van de criteria opgenomen in artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (minstens 10% daling van de omzet, productie of bestellingen of minstens 10% tijdelijke werkloosheid) en indien de cao of het ondernemingsplan waarin de mogelijkheid tot het invoeren van schorsing bedienden is voorzien, nog van toepassing is, dan hoeft u geen gebruik te maken van de overgangsregeling en kunt u verder gebruik maken van de algemene regeling.

Voorbeeld
U voldoet reeds aan de preliminaire voorwaarden en u wenst vanaf dinsdag 01.09.2020 over te schakelen naar tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden: het volstaat dat u tijdig (ten minste zeven dagen vooraf) een elektronische mededeling schorsing bedienden verstuurt naar de RVA. De schorsing bedienden kan ingaan vanaf dinsdag. Aangezien het krediet wordt gerekend in kalenderweken, wordt het krediet met één week verminderd, ook al gaat de regeling maar in op dinsdag.

Opmerking: Indien u vanaf 01.09.2020 overschakelt van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona naar de regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden, zal vanaf 01.09.2020 het krediet van 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke arbeid verder lopen (of beginnen te lopen, indien u er nog geen gebruik van zou hebben gemaakt). Voor het kalenderjaar 2020 zal uitzonderlijk geen rekening gehouden worden met het aantal aangegeven weken schorsing bedienden werkgebrek gelegen in de periode waarvoor u gebruik heeft gemaakt van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Deze weken worden dus niet aangerekend op het krediet van 16 of 26 weken. U moet hiervoor geen formaliteiten vervullen.

Voorbeeld
U heeft aan de RVA na 13.03.2020 verder mededelingen schorsing bedienden blijven versturen of u heeft een lopende mededeling niet geannuleerd maar heeft vanaf 13.03.2020 de tijdelijke werkloosheid in de ASR scenario 5 aangegeven als tijdelijke werkloosheid overmacht corona: de meegedeelde weken schorsing bedienden gelegen tussen 13.03.2020 en 31.08.2020 worden niet aangerekend op het krediet van 2020.

Maakt u voor de eerste keer gebruik van de regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden?

Dan heeft u de keuze:

 • Ofwel maakt u gebruik van de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek  bedienden. U kunt van deze regeling gebruik maken van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.
 • Ofwel maakt u gebruik van de algemene regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden. U kunt deze regeling aanvragen voor een langere duur.

Hieronder vindt u uitleg over beide regelingen.

De overgangsregeling tijdelijke werkloosheid bedienden
Voorwaarden

Indien u gebruik wenst te maken van de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden gelden de volgende voorwaarden:

 • U moet aantonen dat uw onderneming in het kwartaal voorafgaand aan de invoering van de tijdelijke werkloosheid, een substantiële daling van de omzet of productie van minstens 10% gekend heeft ten opzichte van het corresponderend kwartaal in 2019;

Opmerking: de 10% daling van de omzet of productie moet aangetoond worden op het niveau van de juridische entiteit (het ondernemingsnummer).

 • U moet de bedienden die u tijdelijk werkloos stelt, 2 vormingsdagen per maand aanbieden;
 • U moet gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan. Deze cao of ondernemingsplan kan afgesloten worden voor de duur van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 (geldigheidsduur van het KB nr. 46). U kunt zich ook beroepen op de CAO nr.148 (geldig van 1 juli 2020 tot 31.12.2021).

In het ondernemingsplan:

 • moet de substantiële daling van de omzet of de productie worden aangetoond;
 • moet de verbintenis om 2 vormingsdagen per maand aan te bieden worden opgenomen.

Indien u gebruik maakt van de overgangsregeling wordt voor het kalenderjaar 2020 het maximum aantal kalenderweken waarin u gebruik kunt maken van de regeling schorsing bedienden verhoogd met 8 weken.

Hieruit volgt dat u:

 • een regeling van volledige schorsing kunt aanvragen voor 24 weken (in plaats van 16 weken)
 • een regeling van gedeeltelijke arbeid kunt aanvragen voor 34 weken (in plaats van 26 weken).
Procedure

Indien u gebruik wenst te maken van de overgangsregeling, moet u:

 • de cao of het ondernemingsplan neerleggen ter griffie van de Directie collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werk, Arbeid en sociaal overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel (behalve indien zich beroept op de CAO nr. 148). Voor meer uitleg omtrent de opstelling en neerlegging van die cao's en ondernemingsplannen, zie www.werk.belgie.be.

Opmerking: U moet het ondernemingsplan niet overmaken aan de directeur-generaal van de algemene directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werk, Arbeid en sociaal overleg en het ondernemingsplan moet ook niet voorgelegd worden aan de Commissie ondernemingsplannen.

 • een kopie van het ondernemingsplan overmaken aan de ondernemingsraad of bij gebrek daarvan, aan de vakbondsafvaardiging.
 • een formulier formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL (zie www.rva.be > documentatie > formulieren) indienen bij de RVA.

Het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL wordt per aangetekend schrijven verstuurd naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is (zie www.rva.be > RVA-kantoren). Tegelijk met dit aangetekend schrijven kunt u het bovenvermelde formulier ook versturen per e-mail (bv. voor het werkloosheidsbureau van Gent is het adres: tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be), zodat het werkloosheidsbureau het dossier sneller kan behandelen. U hoeft samen met het formulier geen bijkomende stukken, zoals bijvoorbeeld de btw-aangifte, in te dienen. U moet deze stukken wel ter beschikking van de RVA houden, die deze nadien kan opvragen.

U zult in principe binnen de twee weken na de verzending van het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL een antwoord ontvangen van de RVA.

 • Ten vroegste 14 dagen na de verzending van het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aan de RVA kunt u een elektronische mededeling “schorsing bedienden” versturen.

Voor het overige gelden de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden.

Voor meer uitleg, zie het infoblad E55.

De algemene regeling tijdelijke werkloosheid bedienden

Indien u gebruik wenst te maken van de algemene regelng tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden, moet u aantonen dat u voldoet aan de preliminaire voorwaarden zoals voorzien in artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978  betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Verschil met de overgangsregeling :

Er gelden ruimere criteria om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden (artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten);

 • De cao of het ondernemingsplan kan afgesloten worden voor een langere duur;
 • De verbintenis om 2 vormingsdagen per maand aan te bieden is niet voorzien in de algemene regeling.

Voor meer uitleg over de algemene regeling, zie het infoblad E54 “Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden – preliminaire voorwaarden”.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de procedure.

Procedure

U sluit een ondernemings-cao of u valt onder een sectorale cao:

 • U moet een formulier C106A indienen bij de RVA waarin u aantoont dat u gebonden bent door een cao die de regeling schorsing bedienden voorziet en dat u voldoet aan een van de criteria om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden zoals voorzien in artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Indien u zich beroept op een daling van de omzet, moet u een kopie toevoegen van de BTW-aangiften. Indien u zich beroept op een daling van de productie of bestellingen, moet u een dossier indienen waaruit de vereiste daling blijkt.

U moet het formulier C106A (samen met de stukken) aangetekend versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van uw onderneming, de vestigingseenheid of de technische bedrijfseenheid gevestigd is.

U zult in principe binnen de twee weken na de verzeding van het formulier C106A een antwoord ontvangen van de RVA.

 • Ten vroegste 14 dagen na de verzending van het formulier C106A waaruit blijkt dat u aan de preliminaire voorwaarden voldoet, kunt u een elektronische mededeling "schorsing bedienden” versturen.

U maakt gebruik van een ondernemingsplan:

 • U moet het ondernemingsplan, samen met het formulier C106A, met een aangetekend schrijven overmaken aan de directeur-generaal van de algemene directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werk, Arbeid en sociaal overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, die het ondernemingsplan ter beslissing voorlegt aan de Commissie ondernemingsplannen. U hoeft het formulier C106A niet in te dienen bij de RVA..
 • De Commissie ondernemingsplannen neemt in principe binnen de 2 weken een beslissing. U wordt door de FOD WASO, directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Een kopie van de beslissing wordt ook overgemaakt aan de RVA.
 • Ten vroegste 14 dagen na verzending van het ondernemingsplan en het formulier C106A aan de FOD WASO, kunt u een elektronische mededeling "schorsing bedienden” versturen.

Voor meer info over de schorsingsregeling, zie het infoblad E55.

3. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge quarantaine of of voor de opvang van een kind.

In bepaalde situaties kan de werknemer aan de oorzaak liggen van de onmogelijkheid om te kunnen werken. 

De werknemer kan in de volgende situaties tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht, ook al kan de werkgever hem in principe verder tewerkstellen:

Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine:

Deze situatie doet zich voor wanneer de werknemer in quarantaine moet omdat:

 • hij in contact is gekomen met een besmet persoon,
 • hij een risicopatiënt is
 • hij op reis is vertrokken naar het buitenland (op voorwaarde dat deze reis bij vertrek niet sterk afgeraden of verboden was of het land van bestemming zich niet bevond in een rode zone).

Opgepast:

De werknemer moet in het bezit zijn van een quarantainegetuigschrift dat hij moet bezorgen aan zijn werkgever.

Er kunnen uitkeringen worden toegekend op voorwaarde dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is en niet kan telewerken. Daarnaast moet hij ook voldoen aan de gewone vergoedbaarheidsvoorwaarden om recht te hebben op uitkeringen.

Tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een kind 

In de periode van 01.10.2020 tot en met 31.03.2022 heeft de werknemer een recht op afwezigheid van het werk en kan hij aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze wanneer hij moet instaan voor de opvang van:

 • een minderjarig kind waarmee hij samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of school kan gaan;
 • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan;
 • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen geniet;

omdat het kinderdagverblijf, school of centrum geheel of gedeeltelijk is gesloten, of omdat geheel of gedeeltelijk afstandsonderwijs is ingevoerd, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De werknemer moet de werkgever een ondertekende aanvraag bezorgen. De werkgever kan deze verlofaanvraag niet weigeren.

De beslissing van een gemeenschap om een schoolvakantie te vervroegen of te verlengen wordt ook beschouwd als een sluiting van een school door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De werknemer kan in de periode van 01.10.2020 tot en met 31.03.2022 ook aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze omdat hij niet kan werken omwille van de opvang van een minderjarig kind dat met hem samenwoont omdat het kind in quarantaine is. De werknemer moet de werkgever daarvoor een door hem ondertekende aanvraag bezorgen.

De procedure die verder gevolgd moet worden verschilt naargelang de werkgever een uitzonderlijk hard getroffen onderneming is of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector (zie supra punt 2 en punt 3): 

U bent erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector (zie supra punt 1)

U kunt verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht en moet geen mededeling van de tijdelijke werkloosheid overmacht versturen naar de RVA.

Vanaf 01.10.2020 kunt u sowieso terug gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

U moet het quarantainegetuigschrift of het attest sluiting corona dat de werknemer u bezorgd heeft ter beschikking houden van de RVA, die het eventueel ter controle kan opvragen.

U moet geen controlekaart C 3.2A overhandigen aan de werknemer. Op het einde van de maand geeft u de uren tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht aan in de ASR scenario 5.

U bent niet erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort niet tot een uitzonderlijk hard getroffen sector (zie supra punt 2)

U (of uw sociaal secretariaat) moet voor de maand september 2020 een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA, dit is het werkloosheidsbureau van de plaats waar uw onderneming gevestigd is. Hiermee wordt de exploitatiezetel van de onderneming bedoeld en niet de maatschappelijke zetel.

Indien u de mededeling verstuurt via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be) én indien u de oorzaak van de quarantaine kent, kunt u, naargelang de aard van de overmacht, het volgende aanduiden : 

 • Quarantaine ingevolge verblijf in het, buitenland
 • Quarantaine ingevolge contact met besmet persoon
 • Corona - risicopatiënt
 • Corona - opvang kind wegens sluiting.

In de commentaarzone bij de mededeling kunt u vermelden dat de werknemer in de onmogelijkheid is om te  telewerken (in geval van corona - opvang kind wegens sluiting is dit niet nodig).

Vervolgens zendt u (of uw sociaal secretariaat) een mail naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het bevoegde werkloosheidsbureau waar de exploitatiezetel van uw onderneming gevestigd is (*) met hierbij het referentienummer van de mededeling tijdelijke werkloosheid én, naargelang de situatie, toevoeging van het quarantainegetuigschrift of het attest sluiting corona. U kunt deze gegevens en attesten ook per post opsturen naar het bevoegde RVA-kantoor.

(*) tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be (vervang XX door het bevoegde werkloosheidsbureau, bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau van Leuven is dat tijdelijkewerkloosheid.leuven@rvaonem.fgov.be.)

Verder moet u ook een controlekaart C3.2A overhandigen aan de werknemer en op het einde van de maand een aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 verrichten met vermelding van het aantal uren tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht (code 5.4). Indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, moet u ook de ASR scenario 2 verrichten.