Nieuwsberichten

21-09-2016

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het ook verplicht om de aangiften van sociaal risico (ASR) met betrekking tot het vaststellen van het recht in geval van tijdelijke werkloosheid, ...

13-09-2016

Sinds de regionalisering van de dienstencheques op 1 januari 2016 bestaat er voor elk gewest een apart bankrekeningnummer om dienstencheques te bestellen en te betalen.

Tijdelijke werkloosheid - elektronische controlekaart in voorbereiding
25-08-2016

Een koninklijk besluit van 12 juli 2016 tot wijziging van de artikelen 71, 71ter, 137 en 154 van het KB van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 2 van het KB van 14 november 2011 ter uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, voor wat betreft de mededelingen verricht aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 20.07.2016, met een datum van inwerkingtreding op 01.08.2016.

Een RVA-kantoor zoeken

KERNCIJFERS:
Tevredenheid van de bezoekers

97,2 % tevredenheid over de persoon die de bezoeker ontving (zie tekstversie via de link hieronder)

Tekstversie

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.