Definities van de statistische eenheden

Fysieke eenheden (betalingen)

Met het aantal fysieke eenheden in een bepaalde maand bedoelen we eigenlijk het aantal uitgevoerde betalingen tijdens die maand, indieningsmaand genoemd. Tijdens een indieningsmaand kunnen meerdere betalingen voor één persoon verricht worden. Een betaling kan immers betrekking hebben op een maand in het verleden. De maand waarop een betaling betrekking heeft wordt refertemaand genoemd. De RVA-betaalstatistieken zijn gebaseerd op de indieningsmaand, en niet op de refertemaand. Het begrip fysieke eenheden verwijst dus niet naar het aantal betaalde personen.

Voorbeeld
De heer Jansen heeft voor de (referte)maanden april en mei 2012 recht op een bedrag van 700 €, respectievelijk  630 €. Zijn uitbetalingsinstelling dient beide betalingen in bij de RVA in mei 2012. In de betaalstatistieken van mei 2012 zal men beide betalingen opnemen. Men telt dus 2 fysieke eenheden (betalingen), hoewel het hier maar 1 persoon betreft. 

Bedragen (uitgaven) – in EUR

Per betaling maakt men de som van de ingediende bedragen.

Voorbeeld
De heer Jansen heeft voor de refertemaanden april en mei 2012 recht op een bedrag van 700 €, respectievelijk  630 €. Zijn uitbetalingsinstelling dient beide betalingen in bij de RVA in mei 2012. In de betaalstatistieken van mei 2012 zal men beide betalingen opnemen: 1 betaling met een bedrag van 700 € en 1 betaling met een bedrag van 630 €.

Dagen

Het recht op werkloosheidsuitkeringen wordt in principe per dag bepaald. Het maandelijks bedrag waarop een persoon voor een bepaalde (referte)maand recht heeft, wordt berekend door de dagbedragen te vermenigvuldigen met het aantal vergoedbare dagen. In theorie zijn alle dagen van een maand uitgezonderd de zondagen vergoedbaar, maar in de praktijk kunnen zich situaties voordoen waarbij het recht op werkloosheidsuitkeringen op sommige dagen vervalt. Zo bv. vallen ziektedagen niet ten laste van de werkloosheidsverzekering. Ook dagen waarop men gewerkt heeft zijn niet vergoedbaar. Die dagen moet de werkloze dan aanduiden op zijn controlekaart. Op die manier kan de uitbetalingsinstelling voor elke werkloze het aantal rechtgevende dagen bepalen.

Per betaling maakt men de som van de ingediende dagen.

Voorbeeld
De heer Jansen heeft voor de (referte)maanden april en mei 2012 recht op een bedrag van 700 € (= 20 dagen * 35 €), respectievelijk  630 € (= 18 dagen * 35 €). Zijn uitbetalingsinstelling dient beide betalingen bij de RVA in mei 2012 in. In de betaalstatistieken van mei 2012 zal men beide betalingen opnemen: 1 betaling met 20 vergoede dagen en 1 betaling met 18 vergoede dagen. 

Budgettaire eenheden

In sommige statistieken worden de gegevens in budgettaire eenheden uitgedrukt. Deze eenheid geeft weer in welke mate de betaling “weegt” op het budget. Het budgettair belang van een betaling (fysieke eenheid) wordt immers bepaald door het aantal vergoede dagen. Zo bv. zal de betaling voor een tijdelijk werkloze die recht heeft op 5 dagen veel minder wegen op de totale uitgaven van de maand dan een betaling voor een volledig werkloze die recht heeft op 26 dagen.

Per betaling berekent men de budgettaire eenheid als de dagen gedeeld door het aantal vergoedbare dagen van de refertemaand (d.i. alle dagen uitgezonderd de zondagen).

Voorbeeld
De heer Jansen heeft voor de refertemaanden april en mei 2012 recht op een bedrag van 700 € (= 20 dagen * 35 €), respectievelijk  630 € (= 18 dagen * 35 €). Zijn uitbetalingsinstelling dient beide betalingen bij de RVA in mei 2012 in. In de betaalstatistieken van mei 2012 zal men beide betalingen opnemen: 1 betaling met 20 vergoede dagen en 1 betaling met 18 vergoede dagen. De maand mei 2012 telt 27 vergoedbare dagen. De betaling met 20 dagen telt dus als 20 / 27 = 0,74 budgettaire eenheden; de betaling met 18 dagen als 18 / 27 = 0,67 budgettaire eenheden.

Online diensten

Een RVA-kantoor zoeken