Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Hebt u recht op de voordelen van het ACTIVA-plan (de werkkaart)?

Infoblad

T1

Laatste update
01-01-2018

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming 

De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.leforem.be, http://emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen. De bevoegdheid om de activeringsuitkeringen uit te betalen wordt niet overgedragen aan de Gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Wat verandert er in het kader van de staatshervorming?

In het Vlaamse Gewest?

Het Vlaamse Gewest heeft de Activaregeling vanaf 01.01.2017 volledig opgeheven. Vanaf 01.07.2016 had het de specifieke regeling Activa voor verminderd arbeidsgeschikten al afgeschaft.

Enkel voor tewerkstellingen aangevat vóór 01.01.2017 (01.07.2016 voor de regeling voor de verminderd arbeidsgeschikten) kunnen nog voordelen worden toegekend, tot uiterlijk 31.12.2018.

In het Waalse Gewest?

Het Waalse Gewest heeft de Activaregeling vanaf 01.07.2017 volledig opgeheven.

Enkel voor tewerkstellingen aangevat vóór 01.07.2017 kunnen nog voordelen worden toegekend, tot uiterlijk 30.06.2020.

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft de Activaregeling vanaf 01.10.2017 volledig opgeheven.

Enkel voor tewerkstellingen aangevat vóór 01.10.2017 kunnen nog voordelen worden toegekend, tot uiterlijk 31.12.2018.

In de Duitstalige Gemeenschap?

De maatregel blijft voorlopig nog bestaan.

Wat is het Activaplan?

Deze maatregel is een middel om de werkgelegenheidsgraad in het algemeen te verhogen.

Zij bevordert de herinschakeling van werkzoekenden in het normale arbeidscircuit doordat de RVA aan de werknemer een deel van het nettoloon betaalt via de uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) van die werknemer. Dit gedeelte dat de RVA betaalt, noemt men de werkuitkering.

Of een werknemer voldoet aan de voorwaarden van het plan ACTIVA, zal blijken uit een werkkaart gegeven:

 • voor de werknemers die wonen in de Duitstalige Gemeenschap: door het werkloosheidsbureau van de RVA dat bevoegd is voor de woonplaats van de werknemer

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Alle werkgevers uit de privésector komen in aanmerking.

In de openbare sector komen volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:

 • de autonome overheidsbedrijven,
 • de openbare kredietinstellingen,
 • de openbare maatschappijen voor personenvervoer,
 • openbare uitzendbureaus,
 • provincies,
 • gemeenten,
 • OCMW's,
 • onderwijsinstellingen, doch enkel voor hun contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel (niet onderwijzend personeel).

Wat zijn uw voordelen?

De werkuitkering - schematisch overzicht

Een deel van het nettoloon wordt door de RVA aan u betaald via uw uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW). Dit gedeelte dat de RVA betaalt, noemt men de werkuitkering.

Het bedrag en de duur van de werkuitkering zal van meerdere criteria afhangen:

 • in ieder geval van:
  • uw leeftijd
  • de duur van uw inschrijving als niet-werkend werkzoekende
  • uw scholing, doch enkel indien u minder dan 30 jaar bent,
 • en in bepaalde gevallen van:
  • uw statuut als uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (UVW)
  • het feit of u nog leerplichtig bent en/of nog studies in dagonderwijs volgt
  • het feit dat u eventueel verminderd arbeidsgeschikt bent.

Het bedrag van de werkuitkering is 500 euro en wordt toegekend gedurende een aantal kalendermaanden.

Schema

Uw leeftijd

De duur van uw inschrijving als werkzoekende (1)

Bijkomende voorwaarden

Werkuitkering
bedrag en duur (1)

jonger dan 45 jaar

1 dag

 • U bent verminderd arbeidsgeschikt (1)
 • U volgt geen studies in dagonderwijs en bent niet meer leerplichtig (1)

500 euro
36 maanden

jonger dan 25 jaar

12 maanden in 18 kalendermaanden

 • U bent UVW (1)

500 euro
16 maanden

jonger dan 30 jaar

6 maanden in 9 kalendermaanden

 • U bent UVW (1)
 • U hebt geen getuigschrift HSO

500 euro
36 maanden

jonger dan 45 jaar

24 maanden in 36 kalendermaanden

 • U bent UVW (1)

500 euro
16 maanden

jonger dan 45 jaar

36 maanden in 54 kalendermaanden

 • U bent UVW (1)

500 euro
24 maanden

jonger dan 45 jaar

60 maanden in 90 kalendermaanden

 • U bent UVW (1)

500 euro
30 maanden

ten minste 45 jaar

1 dag

 • U bent verminderd arbeidsgeschikt (1)

500 euro
36 maanden

ten minste 45 jaar

18 maanden in 27 kalendermaanden

 • U bent UVW (1)

500 euro
30 maanden

(1) Zie verder in de tekst

Uitleg bij het schema

Inschrijving als werkzoekende

U moet ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling:

 • op de datum van aanvraag om de werkkaart of, in geval van indienstneming, de dag vóór de indienstneming
 • én gedurende een bepaalde periode die moet gesitueerd zijn in een bepaalde "referteperiode" (uitgedrukt in kalendermaanden) die gelegen is vóór de datum van aanvraag om de werkkaart of, in geval van indienstneming, vóór de dag vóór de indienstneming.

Periodes gedurende dewelke u bent ingeschreven als werkzoekende, maar tegelijkertijd werkt (bv. deeltijds) komen dus niet in aanmerking.

Wanneer hierboven wordt gesproken over een "referteperiode" van (9, 18, 27, 36, 54 of 90) kalendermaanden, voorafgaand aan de datum van indienstneming (of van aanvraag van de werkkaart), betekent dit de maand van die indienstneming (of die aanvraag) én de (9, 18, 27, 36, 54 of 90) kalendermaanden die daaraan voorafgaan.

Voorbeeld: een werkgever wenst u in dienst te nemen vanaf 13 april 2010. Hij wil gebruik maken van het plan ACTIVA. U moet bijvoorbeeld 12 maanden inschrijving als niet-werkend werkzoekende aantonen in een periode van 18 kalendermaanden. Deze periode van 18 kalendermaanden vangt aan op 1 oktober 2008 om te eindigen op 12 april 2010.

Bepaalde periodes worden gelijkgesteld met een periode van inschrijving als niet-werkende werkzoekende, met name:

 • periodes van vergoede volledige werkloosheid (in het voltijdse of vrijwillig deeltijdse stelsel);
 • periodes vergoed door de ziekte- of invaliditeitsverzekering gesitueerd in een periode van inschrijving als werkzoekende of uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid;
 • periodes van genot van het leefloon ("bestaansminimum" OCMW);
 • periodes van toekenning van financiële maatschappelijke hulp door het OCMW aan personen van vreemde nationaliteit, ingeschreven in het vreemdelingenregister;
 • periodes van tewerkstelling, door het OCMW, in toepassing van artikel 60, § 7 van de OCMW-wet;
 • periodes van tewerkstelling in een doorstromingsprogramma (DSP) of in het kader van de sociale inschakelingseconomie (SINE) (in het kader van deze tewerkstellingen betaalt de RVA een loonsubsidie);
 • periodes van tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma (bv. GECO, DAC, ...) behalve bepaalde periodes als GECO in de Duitstalige Gemeenschap;
 • periodes van deeltijds onderwijs in het kader van de deeltijdse leerplicht;
 • periodes van gevangenzetting gesitueerd in een periode van inschrijving als werkzoekende of uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid.

Verminderd arbeidsgeschikt

Een persoon met een verminderde arbeidsgeschiktheid is:

 • ofwel een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze met een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens drieëndertig procent,
 • ofwel een niet werkende werkzoekende die voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming in het kader van de gehandicaptenwetgeving,
 • ofwel een niet werkende werkzoekende die als doelgroepwerknemer tewerkgesteld was bij een beschutte werkplaats of een sociale werkplaats,
 • ofwel een niet werkende werkzoekende gehandicapte die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens zesenzestig procent,
 • ofwel een niet werkende werkzoekende die in het bezit is van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen.

Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (UVW)

U moet uitkeringsgerechtigde volledig werkloze zijn op de datum van aanvraag om de werkkaart of, in geval van indienstneming, de dag vóór de indienstneming.

Een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze is degene die:

 • niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst en als voltijdse werknemer uitkeringen krijgt voor alle dagen van de week, behalve de zondag;
 • niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst en als vrijwillig deeltijdse werknemer per week een aantal halve uitkeringen krijgt dat wordt bepaald op basis van zijn vorige uurrooster.

U bent dus geen UVW wanneer u bv. deeltijds werkt en bovenop uw deeltijds loon een aanvulling krijgt van de RVA of wanneer u tijdelijk werkloos bent ingevolge bv. economische redenen of slecht weer.

Bepaalde personen worden gelijkgesteld met uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, met name:

 • de geschorsten wegens langdurige werkloosheid;
 • de herintreders. Zij moeten in de loop van hun carrière 624 arbeids- of gelijkgestelde dagen kunnen bewijzen;
 • ex-zelfstandigen. Zij moeten hun zelfstandige activiteit hebben stopgezet in de loop van de maand van de indienstneming of van de 24 kalendermaanden die daaraan voorafgaan;
 • jongeren van minder dan 25 jaar die niet meer leerplichtig zijn en die geen studies hebben voleindigd die het recht op inschakelingsuitkeringen openen.

Ook voltijds bruggepensioneerden worden als UVW beschouwd.

Leerplichtig

U bent normaal leerplichtig:

 • tot de leeftijd van 18 jaar indien u vóór 30 juni 18 jaar wordt;
 • tot 30 juni van het jaar waarin u 18 jaar wordt, indien u ten vroegste op 30 juni 18 jaar wordt.

De werkuitkering

De werkuitkering is voor tewerkstellingen aangevat na 30.09.2017 enkel nog toepasselijk voor de werknemer die zijn hoofdverblijfplaats in de Duitstalige Gemeenschap heeft. De andere Gewesten hebben deze werkuitkering immers afgeschaft. 

De werkuitkering van 500 euro wordt toegekend indien u gedurende een volledige maand voltijds werkt. Werkt u niet gedurende de volledige maand en/of werkt u niet voltijds, dan worden deze bedragen geproportioneerd in functie van het aantal uren waarvoor een loon is betaald.

Opmerking: om recht te kunnen hebben op deze werkuitkering, moet u uw hoofdverblijfplaats in België hebben en er effectief verblijven bij het begin van de tewerkstelling.

Andere voordelen?

 • u wordt tewerkgesteld als gewone werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst, en ontvangt een loon dat moet overeenstemmen met het vastgelegde loon in de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten.
 • de werkuitkering wordt als loon beschouwd voor de toepassing van de fiscale en sociale wetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat bij het vaststellen van rechten in het kader van sociale zekerheid (werkloosheid, pensioen,...), het bedrag van de uitkeringen wordt berekend op basis van het volledige loon, met de werkuitkering daarin begrepen.
 • u moet niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende, niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en niet meer in het bezit zijn van een controlekaart, behalve:
  • indien u de inkomensgarantie-uitkering als deeltijdse werknemer ontvangt. Indien u deeltijds werkt, wordt u beschouwd als een deeltijdse werknemer met behoud van rechten;
  • indien u uitkeringen als tijdelijk werkloze ontvangt.

Voor meer inlichtingen lees de infobladen “Welke deeltijdse werknemer wordt gelijkgesteld met een voltijdse werknemer ?”nr. T27, “Welke categoriën deeltijdse werknemers kunnen er onderscheiden worden voor de sector werkloosheid ?” nr. T28, “Wat zijn de voordelen waarvan de deeltijdse werknemer met behoud van rechten geniet ?” nr. T29, “Wat zijn de voorwaarden om beschouwd te worden als deeltijdse werknemer met behoud van rechten ?” nr. T30, “ Hebt u recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid ?, nr. T32 “Wanneer kunt u vergoed worden als vrijwillige deeltijdse werknemer ?” nr. T34, “Kunt u een bijberoep uitoefenen tijdens uw tijdelijke werkloosheid ?” nr. T45, “Wat zijn uw verplichtingen als tijdelijke werkloze ?” nr. T50 en “Hoeveel bedraagt uw uitkering bij tijdelijke werkloosheid ?” nr. T66.  Deze infobladen kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www.rva.be.

 • uw werkgever heeft eventueel recht op een vermindering van bepaalde RSZ-werkgeversbijdragen indien hij gevestigd is in de Duitstalige Gemeenschap.

  Voor een volledig overzicht van deze voordelen en van de voorwaarden die u daartoe moet vervullen: zie het infoblad ‘Het ACTIVA-plan (de werkkaart)’ nr. E1.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

De werkkaart?

Om de voordelen in het kader van het ACTIVA-plan te kunnen genieten, moet u in het bezit zijn van een werkkaart.

Aan wie vraagt u de kaart? U woont in de Duitstalige Gemeenschap?

 • U kan een werkkaart vragen aan het bureau van de RVA bevoegd voor uw woonplaats.
 • U gebruikt het papieren formulier C63-WERKKAART.
 • U kunt dit formulier verkrijgen bij het plaatselijk bureau van de RVA of het downloaden van de website van de RVA: www.rva.be >> Documentatie >> Formulieren-Attesten.
 • U vult rubriek I van het formulier in, de werkgever desgevallend rubriek II en het bevoegde bureau vult rubriek III in.

Opgelet: u kan géén werkkaart meer vragen via de portaalsite van de sociale zekerheid http://www.socialsecurity.be.

Aan wie vraagt u de kaart? U woont in Waalse, Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

U kan géén werkkaart meer vragen in het kader van deze Activaregeling.

Wanneer moet u de werkkaart vragen?

Belangrijk: de aanvraag om de werkkaart moet binnen dertig dagen volgend op de indiensttreding toekomen, naar gelang van het geval:

 • op het bureau van de RVA;
 • op het bureau van de bevoegde gewestinstelling.

De kaart is in principe zes maanden geldig en kan u inroepen voor elke tewerkstelling die een aanvang neemt tijdens deze geldigheidsperiode.

Wanneer het bureau van de RVA de kaart weigert, maakt het dat formulier C63-WERKKAART terug over met vermelding in rubriek III van de redenen van weigering.

Vanaf de einddatum van de geldigheid van de kaart kan u een verlenging krijgen. Vul opnieuw een aanvraagformulier in en voeg uw oude kaart bij. 

De eerste aanvraag om de werkuitkering?

Wat volgt geldt enkel nog indien u woont in de Duitstalige Gemeenschap.

U wordt aangeworven in het kader van een arbeidsovereenkomst. Indien u gerechtigd bent op de werkuitkering, bezorgt u onmiddellijk een kopie van deze arbeidsovereenkomst aan uw uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW).

Deze arbeidsovereenkomst moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten, meer bepaald:

 • dat een werkkaart/attest is gegeven door de RVA waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor de werkuitkering en voor welke periode;
 • dat het door de werkgever maandelijks te betalen loon wordt bekomen door de werkuitkering in mindering te brengen van het nettoloon voor de beschouwde maand.

In de praktijk kan het formulier bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA hiervoor gebruikt worden. Dit formulier kan u krijgen bij het werkloosheidsbureau van de RVA of kan u downloaden van onze site (www.rva.be >> Documentatie >> Formulieren-Attesten).

Maandelijkse betaling van de werkuitkering?

Wanneer u gerechtigd bent op werkuitkeringen zal de werkgever ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u tewerkgesteld was in het kader van het Plan Activa, een elektronische aangifte verrichten (Aangifte Sociaal Risico 8 genaamd). Hij zal u dan een print van deze aangifte bezorgen. U moet deze print niet aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen, deze zal immers uw uitkeringen berekenen op basis van de gegevens die elektronisch waren overgemaakt.