Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Heeft u recht op de overstappremie bij overstap naar lichter werk?

Infoblad

T121

Laatste update
01-10-2017

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be,  http://emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Waar woont u?

Woont u in het Vlaams Gewest?

Indien u in het Vlaams Gewest woont dan kan u geen aanspraak meer maken op de overstappremie vanaf 1.9.2016.

Woont u in de Duitstalige Gemeenschap?

Indien u in de Duitstalige Gemeenschap woont en u stapt voor 1.7.2016 over naar lichter werk dan kan u nog aanspraak maken op overstappremie indien u tijdig uw aanvraag indient (zie verder “Wat moet u doen om de overstappremie te krijgen?”).

Indien u in de Duitstalige Gemeenschap woont en u stapt na 30.6.2016 over naar lichter werk dan kan u geen aanspraak meer maken op de overstappremie.

Woont u in het Waals Gewest?

Indien u in het Waals Gewest woont en u stapt voor 1.7.2017 over naar lichter werk dan kan u nog aanspraak maken op overstappremie indien u tijdig uw aanvraag indient (zie verder “Wat moet u doen om de overstappremie te krijgen?”).

Indien u in het Waals Gewest woont en u stapt na 30.6.2017 over naar lichter werk dan kan u geen aanspraak meer maken op de overstappremie.

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en u stapt voor 1.10.2017 over naar lichter werk dan kan u nog aanspraak maken op overstappremie indien u tijdig uw aanvraag indient (zie verder “Wat moet u doen om de overstappremie te krijgen?”), maar slechts tot uiterlijk 31.12.2018.

 

Indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en u stapt na 30.9.2017 over naar lichter werk dan kan u geen aanspraak meer maken op de overstappremie.

Waarover gaat het?

De loontrekkende werknemer die op eigen verzoek, bij dezelfde werkgever, overstapt van zwaar werk naar lichter werk en hierbij inkomensverlies lijdt, kan aanspraak maken op een overstappremie indien aan de hierna vermelde voorwaarden is voldaan.

De premie wordt door de RVA toegekend en door de uitbetalingsinstelling uitbetaald.

Van deze regeling kan slechts éénmaal gebruik gemaakt worden.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De overstap vindt plaats na 30.04.2010.
 • De overstap gebeurt bij dezelfde werkgever.
 • De overstap heeft inkomensverlies tot gevolg.
 • Op de datum van de overstap bent u ten minste 50 jaar.
 • Op de datum van de overstap verricht u sinds ten minste 5 jaar zwaar werk.

Wat betekent zwaar en lichter werk?

 • Met zwaar werk wordt bedoeld een functie die uzelf als te zwaar ervaart rekening houdend met uw capaciteiten.
 • Met lichter werk wordt bedoeld een functie die uzelf ervaart als beantwoordend aan uw capaciteiten.

Het gaat hier om de inhoud van het werk en niet om het aantal te presteren arbeidsuren. Zo zal, bij behoud van dezelfde functie, een overstap naar minder arbeidsuren, geen recht geven op de overstappremie.

Wat betekent sinds ten minste 5 jaar zwaar werk verrichten?

Om recht te hebben op de overstappremie dient u, de 5 jaar die aan de datum van de overstap voorafgaan, ononderbroken zwaar werk te hebben uitgeoefend.

Het kan hierbij gaan om meerdere functies, al dan niet bij dezelfde werkgever.

Schorsingen van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld wegens ziekte, jaarlijks verlof, tijdelijke werkloosheid, loopbaanonderbreking of tijdskrediet,...) worden niet beschouwd als onderbreking van de tewerkstelling.

Hoe groot moet het inkomensverlies zijn?

Het bruto inkomensverlies, berekend op basis van een voltijdse tewerkstelling, moet ten minste 281,54 euro per maand bedragen.

Het inkomensverlies is gelijk aan het verschil tussen uw vroegere loon en het loon in uw nieuwe functie (omgerekend naar uurbasis) en vermenigvuldigd met de factor S en met 4,3333.

De factor S is de normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de persoon die voltijds tewerkgesteld is.

Voorbeeld: u werkt in een voltijdse betrekking van 38 uren; in uw vroegere functie verdiende u 12,15 euro per uur en u gaat over naar lichter werk:

 • u verdient nu 11,15 euro per uur: (12,15 - 11,15) x 38 x 4.3333 = 164,67 euro: u hebt geen recht op de overstappremie;
 • u verdient nu 10,15 euro per uur: (12,15 - 10,15) x 38 x 4.3333 = 329,33 euro: u hebt recht op de overstappremie.

Krijgt u na de overstap een loonsverhoging waardoor het inkomensverlies niet meer voldoet aan deze voorwaarde, dan moet u hiervan aangifte doen, en dan vervalt uw recht op de overstappremie.

Hoeveel bedraagt de overstappremie en hoelang wordt deze toegekend?

Het bedrag van de overstappremie en de periode van toekenning ervan is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op de datum van de overstap.

Bedrag en duurtijd van de overstappremie

leeftijd op datum van overstap

bedrag per maand

toekenningsperiode

jonger dan 55 jaar

84,47 euro

12 kalendermaanden

vanaf 55 jaar

112,61 euro

24 kalendermaanden

vanaf 58 jaar

140,77  euro

36 kalendermaanden

Op deze bedragen wordt 10,09% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

De periode vangt aan vanaf de maand volgend op de maand van de overstap of, in geval van overstap vanaf het begin van een kalendermaand, vanaf de betreffende maand.

Voorbeeld:

 • de overstap vindt plaats op 1 september, de periode vangt aan op 1 september;
 • de overstap vindt plaats op 15 september, de periode vangt aan op 1 oktober.

De maanden die ingevolge een beletsel niet vergoedbaar zijn (zie de maandelijkse vergoedbaarheidsvoorwaarden), verlengen de toekenningsperiode niet.

Wat moet u doen om de overstappremie te krijgen?

U moet een aanvraag indienen bij een uitbetalingsinstelling van uw keuze (hetzij de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ACV, het ABVV of de ACLVB).

De aanvraag gebeurt met een formulier C131.9 ingevuld door uzelf en de werkgever. Bij de aanvraag voegt u:

 • een kopie van de functiebeschrijvingen van uw vorige functies Werden er in de laatste 5 jaar meerdere functies uitgeoefend (al dan niet bij dezelfde werkgever) dan moet u al deze functiebeschrijvingen toevoegen. Bij gebrek aan een functiebeschrijving moet de functie door de partijen in een bijlage beschreven worden;
 • een kopie van een bijvoegsel bij de arbeidsovereenkomst met vermelding van de nieuwe functie, de functiebeschrijving en de datum van de functiewijziging;
 • stukken waaruit blijkt dat het inkomensverlies voldoet aan de hierboven gestelde minimumvoorwaarde (bv. loonfiches).

De uitbetalingsinstelling stuurt uw aanvraag door naar de RVA.

Uw aanvraag moet bij de RVA aankomen uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de overstap plaats vindt.

Voorbeeld: de overstap vindt plaats op 15 september, uw aanvraag moet ten laatste op 30 november bij de RVA aankomen.

Indien de toeslag niet wordt toegekend, kunt u binnen de 3 maanden een beroep instellen tegen deze beslissing bij de Arbeidsrechtbank.

Welke zijn de maandelijkse vergoedbaarheidsvoorwaarden?

Om recht te hebben op de overstappremie moet u in de beschouwde maand bovendien voldoen aan de navermelde voorwaarden:

 • u bent nog steeds tewerkgesteld bij dezelfde werkgever (zelfs al is de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst geschorst ingevolge ziekte, vakantie, verlof zonder wedde, tijdelijke werkloosheid, ...);
 • het inkomensverlies voldoet nog steeds aan de minimumvoorwaarde;
 • u hebt voor geen enkele dag in de beschouwde maand een uitkering als volledig werkloze of als werkloze met bedrijfstoeslag, een ziekte-uitkering als volledig werkloze, een onderbrekingsuitkering ingevolge loopbaanonderbreking of tijdskrediet of een inkomensgarantie-uitkering als deeltijdse werknemer met behoud van rechten (betaald door een uitbetalingsinstelling of een ziekenfonds) ontvangen;
 • u hebt de pensioenleeftijd niet bereikt en hebt nog geen recht op een volledig pensioen;
 • u verblijft niet in de gevangenis.

De toeslag kan wel uitbetaald worden indien u voor de beschouwde maand een uitkering als tijdelijk werkloze, een seniorvakantie-uitkering, een activeringsuitkering, een kinderopvangtoeslag of een werkhervattingstoeslag ontvangt.

Aangifteverplichtingen gedurende de periode dat u de overstappremie ontvangt?

U moet, via uw uitbetalingsinstelling, aangifte doen

 • van elke adreswijziging;
 • van elk beletsel om de toeslag toe te kennen (zie de maandelijkse vergoedbaarheidsvoorwaarden), u doet deze aangifte met het formulier C131.9;
 • de aangifte moet bij de RVA aankomen uiterlijk op de laatste dag van de kalendermaand die volgt op de maand waarin de wijzigende gebeurtenis plaats vond.

Een RVA-kantoor zoeken