Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Hebt u recht op uitkeringen na een tewerkstelling?

Infoblad

T31

Laatste update
13-01-2015

U hebt gewerkt in België?

Het principe

U wordt toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zo u het bewijs levert van:

Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten moet u wegens omstandigheden onafhankelijk van uw wil zonder arbeid en zonder loon zijn.

Welke dagen tellen mee?

Arbeidsdagen verricht in een beroep in loondienst (arbeidsprestaties verricht door een zelfstandige tellen niet mee);

Met een bezoldiging die volgens de wetgeving als voldoende wordt beschouwd;

Waarop inhoudingen voor de sociale zekerheid, sector werkloosheid inbegrepen, werden verricht.

Sommige dagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen: bijvoorbeeld, door het ziekenfonds vergoede ziektedagen en door vakantiegeld gedekte dagen.

Hoeveel arbeidsdagen bewijzen?

Tabel

Leeftijd

Te bewijzen minimum aantal arbeidsdagen in loondienst en referteperiode

Jonger dan 36 jaar

 • ofwel 312 dagen gedurende de 21 maanden voorafgaand aan uw aanvraag;
 • ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voorafgaand aan uw aanvraag
 • ofwel 624 arbeidsdagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.

Van 36 tot 49 jaar

 • ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voorafgaand aan uw aanvraag;
 • ofwel 624 arbeidsdagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag;
 • ofwel 234 dagen tijdens de 33 maanden + 1.560 dagen tijdens de 10 jaar die voorafgaan aan deze 33 maanden;
 • ofwel 312 dagen tijdens de 33 maanden + voor elke dag die ontbreekt om tot 468 dagen te komen, 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 33 maanden voorafgaan.

Vanaf 50 jaar

 • ofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag;
 • ofwel 312 dagen tijdens de 42 maanden die uw aanvraag voorafgaan en 1560 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan;
 • ofwel 416 dagen tijdens de 42 maanden + voor elke dag die ontbreekt om tot 624 dagen te komen, 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan.

De referteperiode van 21, 33 of 42 maanden kan worden verlengd met sommige gebeurtenissen:

 • gevangenisstraf of hechtenis;
 • overmacht;
 • inactiviteit voor de opvoeding van een kind (periodes van minstens 6 maanden en gelegen vóór de 6de verjaardag van het kind of vóór zijn 18de verjaardag, indien een verhoogde kinderbijslag werd toegekend ingevolge een handicap van het kind. Voor periodes gelegen vóór 01/08/2007, kan de verlenging evenwel beperkt worden tot de periodes voorzien in de vroegere reglementering, hetzij de periodes gelegen vóór de 3de verjaardag van het kind);
 • de uitoefening van een beroep dat niet onder de sociale zekerheid, sector werkloosheid, valt (min. 6 maand, max.15 jaar. Voor periodes gelegen vóór 01/08/2007, kan de verlenging evenwel beperkt worden tot de periode van 9 jaar voorzien in de vroegere reglementering);
 • verblijf in het buitenland in geval van samenwoonst met een Belg in het kader van de Belgische Strijdkrachten;
 • loopbaanonderbreking;
 • de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in het kader van het halftijds brugpensioen;
 • vrijwillige vermindering van de voltijdse prestaties voor de opvoeding van een kind (periodes van deeltijdse arbeid gelegen vóór de 12de verjaardag van het kind of vóór zijn 18de verjaardag, indien een verhoogde kinderbijslag werd toegekend ingevolge een handicap van het kind. Voor periodes gelegen vóór 01/08/2007, kan de verlenging evenwel beperkt worden tot de periodes voorzien in de vroegere reglementering, hetzij de periodes gelegen vóór de 3de verjaardag van het kind);
 • vrijwillige vermindering van de voltijdse prestaties omwille van een andere reden (max. 3 jaar vanaf de vrijwillige vermindering van de prestaties);
 • sommige studie- of opleidingsprogramma's als niet-uitkeringsgerechtigd werkloze.

Hoe deze dagen berekenen?

Indien u ononderbroken voltijds bent tewerkgesteld, dan telt de RVA gemiddeld 78 arbeidsdagen per trimester.

In de andere gevallen is het aantal in aanmerking genomen arbeidsdagen gelijk aan het aantal arbeidsdagen verricht tijdens de tewerkstelling, vermenigvuldigd met 6, en gedeeld door het gemiddeld wekelijks aantal arbeidsdagen.

Voorbeeld:
een werknemer verricht voltijdse arbeidsprestaties van 6 juli 2015 tot 16 augustus 2015 in een stelsel van gemiddeld wekelijks 5 arbeidsdagen, hetzij een totaal van 30 arbeidsdagen. Voor deze tewerkstellingsperiode zal de RVA (30 x 6): 5 = 36 dagen in aanmerking nemen.

Voor de periodes van deeltijdse arbeid, is het aantal in aanmerking genomen arbeidsdagen gelijk aan het aantal arbeidsuren verricht tijdens de tewerkstelling, vermenigvuldigd met 6, en gedeeld door het gemiddeld wekelijks aantal arbeidsuren voor een voltijdse tewerkstelling in dezelfde functie.

Voorbeeld:
een werknemer verricht arbeidsprestaties van 6 juli 2015 tot 16 augustus 2015, ten belope van 19 uren per week, hetzij een totaal van 8 x 19 = 152 arbeidsuren. De voltijdse uurregeling voor deze tewerkstelling bedraagt 38 uren. Voor deze tewerkstellingsperiode zal de RVA (152 x 6): 38 = 24 dagen in aanmerking nemen.

U hebt gewerkt in het buitenland?

Deze uitleg is bestemd voor onderdanen van landen behorend tot de Europese Economische Ruimte (EER) – dit betreft: België, Bulgarije, Cyprus (Grieks), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden – of onderdanen van Zwitserland.

Bent u onderdaan van een ander land, lees dan over dit onderwerp:
Infoblad nr. T126 “Hebt u recht op uitkeringen op grond van een buitenlandse tewerkstelling? Het land waarvan u de nationaliteit bezit behoort niet tot de Europese Economische Ruimte (EER) of is niet Zwitserland”.

Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www.rva.be.

Komen uw buitenlandse arbeidsdagen als loontrekkende in aanmerking om rechten te openen?

Ja, het volstaat dat uw buitenlandse dienstbetrekking, indien ze in België zou zijn vervuld, onderworpen zou zijn aan inhoudingen sociale zekerheid, met inbegrip van de sector werkloosheid. Dat is bijna altijd het geval.

Kan u bij uw terugkeer uit het buitenland uitkeringen krijgen zonder eerst nog in België te hebben gewerkt?

Neen, de algemene regel is dat u eerst nog in België als loontrekkende moet hebben gewerkt, hoe kort ook.

Er bestaan echter belangrijke uitzonderingen:

 • Indien u uw buitenlandse arbeid niet nodig hebt om u rechten te (her)openen, bijvoorbeeld: u hebt niet langer dan (ongeveer) 15 jaar in het buitenland gewerkt (als loontrekkende of zelfstandige), maar voorafgaandelijk hebt u lang genoeg in België gewerkt of genoot u uitkeringen;
 • Werken als gedetacheerde loontrekkende (aangezien dit, op het vlak van sociale zekerheid, Belgische arbeid is);
 • Werken in ander EER-land of Zwitserland, met behoud van uw gewone verblijfplaats in België (ofwel bent u grensarbeider ofwel verblijft u tijdelijk in het ander land);
 • Werken met verzekering bij de DIBISS, vroeger DOSZ (enkel nog voor tewerkstellingen begonnen vóór 01/09/2012).

In al die gevallen is het mogelijk dat u meteen na uw terugkeer uitkeringen kunt bekomen.

Komen enkel uw werkelijke prestaties in loondienst in aanmerking?

Ook uw dagen die in België als gelijkgesteld beschouwd worden, komen in aanmerking.

Was u actief in EER/Zwitserl. (of in een ander verdragsland***), dan tellen bovendien alle periodes mee die in dat ander land rechten op werkloosheidsuitkeringen zouden openen (verzekeringstijdvakken). Het kan bvb. gaan om periodes als zelfstandige.

*** Het betreft elk van de landen waarmee Belgie een socialezekerheidsverdrag heeft afgesloten dat ook betrekking heeft op werkloosheid: Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, San Marino, Servië, Turkije, VJRMacedonië.

Hoe moet de uitkeringsaanvraag ingediend worden?

Wend u tot een uitbetalingsinstelling van uw keuze (vakbond of H.V.W.) om een uitkeringsaanvraag in te dienen door middel van het formulier C109 (beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling).

Bij dit formulier C109 moet u het volgende document voegen:

 • Indien u in een land van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland hebt gewerkt: een Europees formulier U1 (of E301) ingevuld door de bevoegde buitenlandse instelling.
 • Indien u in een ander land hebt gewerkt: uw contract, een attest van uw werkgever met vermelding van:
  • de arbeidsperiode
  • het werkrooster, het loon
  • de aard van de verrichte arbeid
  • de reden van beëindiging van de tewerkstelling.

Hoe wordt uw vergoeding berekend?

Indien u geen 4 weken ononderbroken bij dezelfde werkgever onderworpen was aan de Belgische sociale zekerheid of niet onderworpen was in een land van de EER/Zwitserl./Turkije , zal uw uitkering slechts op het minimummaandloon berekend worden in plaats van het werkelijk (eventueel begrensd) loon.

U hebt gewerkt in het onderwijs?

Een betrekking is voltijds wanneer de leerkracht (na samenvoeging van de verschillende lesopdrachten) een volledige lesopdracht heeft.

Een betrekking is deeltijds wanneer de leerkracht een onvolledige lesopdracht heeft en voor zover deze opdracht niet kan worden gelijkgesteld met een voltijdse betrekking.

Volledig schooljaar voltijds

Voor een tijdelijke leerkracht die recht heeft op een uitgestelde bezoldiging, vertegenwoordigen de arbeidsprestaties van een volledig schooljaar met een volledige lesopdracht 312 arbeidsdagen (met inbegrip van de vakantiedagen) voor de periode van 1 september tot 31 augustus van het volgend jaar.

Deel van het schooljaar voltijds

Het aantal arbeidsdagen dat in aanmerking moet genomen worden voor een gegeven periode van tewerkstelling, is gelijk aan het aantal dagen van tewerkstelling berekend in het stelsel van de 6 dagen-week (nl. van maandag tot en met zaterdag).

Voor een volledige kalendermaand van activiteit worden 26 dagen in aanmerking genomen (en niet het effectief aantal dagen in het 6-daagse stelsel, bv. 24, 25 of 27 dagen).

Volledig schooljaar of deel van het schooljaar deeltijds

Het aantal voor een periode van deeltijdse tewerkstelling in aanmerking te nemen arbeidsdagen is gelijk aan het resultaat van de volgende formule:

Aantal kalenderdagen van tewerkstelling - zondagen (R6) x Q/S (met een maximum van 26 dagen per kalendermaand)

(Q/S = aantal uren van de onvolledige opdracht/aantal uren van de volledige opdracht.)

Opmerking:
de vakantiedagen die gedekt worden door de uitgestelde bezoldiging of door vakantiegeld, kunnen in aanmerking worden genomen voor de berekening van de toelaatbaarheid als ze voor de aanvraag om uitkeringen werden opgenomen.