Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

U wenst deel te nemen aan een humanitaire actie?

Infoblad

T64

Laatste update
15-09-2014

Wie kan deze vrijstelling verkrijgen?

U kan deze vrijstelling verkrijgen als u een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze bent.

Voor welke activiteit wordt deze vrijstelling toegekend?

Het gaat om een humanitaire actie geleid door een organisatie erkend door een Belgische, buitenlandse of internationale overheid.

Hoe lang duurt de vrijstelling?

Deze vrijstelling wordt verleend voor een maximale duur van 4 weken per kalenderjaar. Zij kan verlengd worden tot 3 maanden als u een uitzonderlijke reden aanvoert die door de directeur van het werkloosheidsbureau aanvaard wordt.

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw verblijf in het buitenland?

Indien u de vrijstelling geniet:

  • mag u een voorgestelde dienstbetrekking weigeren;
  • moet u niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
  • moet u niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende;
  • moet u geen controlekaart meer in uw bezit hebben;
  • moet u niet meer in België verblijven tijdens de periode van vrijstelling.

U bent eveneens vrijgesteld van de verplichting arbeidsgeschikt te zijn. U kunt dus uitkeringen blijven genieten als u arbeidsongeschikt bent tijdens de periode van vrijstelling.

Indien u deze verplichtingen niet hebt nageleefd vóór het begin van de vrijstelling, kunt u gesanctioneerd worden. De sanctie zal echter ingaan na het einde van de vrijstelling. U zult daarom uitkeringen blijven ontvangen tijdens de periode van vrijstelling.

Wat moet u doen om die vrijstelling te verkrijgen?

U moet zich aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling om een formulier C 97 C in te vullen. Dit formulier moet eveneens ingevuld worden door de organisatie die u naar het buitenland stuurt.

Bij dit formulier moet u een kopie voegen van de erkenning van de organisatie door een Belgische, buitenlandse of internationale overheid.

Als de vrijstelling toegekend wordt, kunt u uitkeringen blijven genieten gedurende uw verblijf in het buitenland.

Indien de vrijstelling geweigerd wordt, kunt u, binnen 3 maanden, voor de arbeidsrechtbank een beroep instellen tegen deze beslissing.

Welke verplichtingen moeten nageleefd worden gedurende de vrijstelling?

Zonder arbeid en zonder loon zijn

U bent niet vergoedbaar tijdens de periode waarin u nog recht hebt op loon (bijvoorbeeld de opzeggingsvergoeding, het vakantiegeld,...).

Gedurende de vrijstelling mag u geen andere commerciële of professionele activiteit uitoefenen.

U moet per aangetekende brief uw uitbetalingsinstelling kennis geven van de dagen waarop u een andere activiteit hebt uitgeoefend dan deze waarvoor u in het buitenland bent.

Uitoefenen van de activiteit

De activiteit waarvoor u een vrijstelling verkregen hebt, moet u werkelijk uitoefenen.

Woonplaats

U moet een woonplaats in België behouden tijdens de duur van de vrijstelling.

Wat moet u doen aan het einde van de vrijstelling?

Op het einde van de vrijstelling moet u:

  • zich in het bezit stellen van een papieren of een elektronische controlekaart.

De papieren controlekaart is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

  • zich binnen 8 dagen als werkzoekende laten inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

In geval van vroegtijdig einde van de activiteit, moet u het werkloosheidsbureau hiervan op de hoogte brengen per aangetekende brief.