Privacyverklaring - FSO

In het kader van zijn wettelijke opdrachten verwerkt het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) persoonsgegevens. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor het FSO zeer belangrijk. Dit houdt in dat verwerkingen van uw persoonsgegevens verlopen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG, General Data Protection Regulation of GDPR). 

Verantwoordelijke voor de verwerking

Voor de diensten die het FSO uitvoert in het kader van zijn wettelijke opdrachten, is het FSO de verantwoordelijke voor de verwerking.  

Het FSO, gevestigd Keizerslaan 7 te 1000 Brussel, KBO-nummmer 0216.380.274, heeft overeenkomstig de GDPR een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangesteld.  

De DPO is bereikbaar via e-mail aan dpo@rva.be

Hij is tevens bereikbaar per brief op het adres: 

RVA - FSO 
Dienst Informatieveiligheid 18000 (Data Protection Officer) 
Keizerslaan 7 - 1000  Brussel  

Waarom worden uw gegevens verwerkt ?

Het FSO heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming. Het betaalt de aan de werknemers verschuldigde bedragen en vordert deze daarna terug bij de curator(en) en vereffenaars. 

Het FSO kan eveneens zijn tussenkomst verlenen in bepaalde specifieke situaties, zoals: overnames na faillissement, conventionele overdrachten voorafgaand aan de sluiting, of gewoonweg wanneer de werkgever in gebreke blijft en zijn financiële verplichtingen tegenover zijn werknemers niet nakomt. 

Wat zijn de wettelijke basissen voor de verwerking van uw gegevens ?

In het kader van zijn wettelijke opdrachten verwerkt het FSO de gegevens overeenkomstig artikel 6.1, eerste lid, c) van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016). 

Daartoe baseert het FSO zich onder meer op de wet van 26 juni 2002 betreffende sluiting van ondernemingen en zijn uitvoeringsbesluiten: 

Welke categorieën worden verwerkt ?

Het FSO verwerkt o.a. volgende persoonsgegevens voor de bovenvermelde doeleinden: 

 • Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, geboortedatum of identificatienummer van de sociale zekerheid) 

 • Contactgegevens (bv. adres)  

 • Bankgegevens (bv. rekeningnummer) 

 • Gegevens nodig voor de bepaling van rechten in toepassing van de reglementering.

Wat zijn onze informatiebronnen ?

Uw gegevens komen voornamelijk van: 

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gevolmachtigd hebt 

 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere openbare instelling die actief is in de sociale zekerheid 

 • uw vakbond 

 • uw mutualiteit 

Door wie worden uw gegevens verwerkt ?

Uw gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat statutair of contractueel gebonden is door de discretieplicht. 

De medewerkers van het FSO die toegang hebben tot informatie die de identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen overeenkomstig het beleid inzake bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van de informatie voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze bevoegd zijn.  

Om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen worden bovendien maatregelen op het vlak van informatieveiligheid toegepast. 

Aan wie kunnen uw gegevens worden meegedeeld ?

Het FSO kan uw persoonsgegevens meedelen aan:   

 • uzelf en/of aan uw wettelijke vertegenwoordigers (in voorkomend geval, uw voorlopige bewindvoerder), en/of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, ombudsman, ...). 
 • andere (meewerkende) instellingen van sociale zekerheid, waaronder:  
  • vakbonden 
  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen  
  • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
  • Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie 
  • ziekenfondsen 
 • andere (overheids)instellingen, indien zij die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, waaronder: 
  • Sigedis (pensioenrekening)   
  • FOD Financiën 
  • OCMW’s 
  • Horecafonds 
 • directe partners, waaronder: 
  • Curatoren 
  • Sociale secretariaten 
 • gewestinstellingen, waaronder: 
  • VDAB 
  • Forem 
  • Actiris 
  • ADG 
 • Organisaties die beschikken over een voorafgaande machtiging van het informatieveiligheidscomité. 

Wie zijn onze verwerkers ?

Het FSO is zelf verwerker voor de uitvoering van zijn basisopdrachten. 

Worden uw gegevens meegedeeld aan landen buiten de Europese Economische Ruimte ?

Het FSO kan uw persoonsgegevens  eventueel meedelen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, maar enkel voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van supranationale of internationale normen die op de Belgische overheid van toepassing zijn. 

Hoelang blijven uw gegevens bewaard ?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en om uw sociale rechten te kunnen garanderen.  

Wat zijn uw rechten ?

Overeenkomstig de wetgeving hebt u het recht op bevestiging dat uw gegevens verwerkt worden door het FSO, en op toegang tot uw gegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan onze Data Protection Officer met als bijlage een recto-verso kopie van uw identiteitskaart (zie hierboven voor de contactgegevens). 

Voor zover uw rechten niet tegenstrijdig zijn met de wettelijke verplichtingen, waaraan FSO onderworpen is en met het algemeen belang, hebt u ook het recht om voor de persoonsgegevens die u betreffen: 

 • de verbetering te vragen van alle onjuiste of onvolledige gegevens 

 • de verwijdering van uw gegevens te vragen; 

 • u te verzetten tegen de verwerking van een gegeven; 

 • vergeten te worden (recht op gegevenswissing); 

 • de verwerking van uw gegevens te beperken.  

Indien u niet akkoord bent, kan u steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Kunt u uw toestemming intrekken ?

Het FSO verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de noodzaak om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen en heeft hiervoor uw toestemming niet nodig.  U kan ze dus ook niet intrekken. 

Maakt u het voorwerp uit van geïnformatiseerde beslissingen, met inbegrip van profiliering  ? 

U maakt geen voorwerp uit van geïnformatiseerde beslissingen.