Wat doen in geval van sluiting?

Stap 1 : U inschrijven als werkzoekende

Om een nieuwe job te vinden, een beroepsopleiding te volgen of om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen, moet u zich inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (indien u in Vlaanderen woont), Actiris (indien u in Brussel woont) of de FOREM (indien u in Wallonië) woont.

Stap 2 : Uw schuldvordering aangeven

In geval van faillissement of vereffening moet u een schuldvordering indienen binnen de termijn die het faillissementsvonnis voorziet. In principe zal de curator of de vereffenaar met u contact opnemen om uw aangifte van schuldvordering in te vullen.

Bent u aangesloten bij een vakbond (ACV, ABVV of ACLVB), dan kan de vakbond uw schuldvordering aangeven of u helpen bij het indienen ervan.U kan elektronisch een schuldvordering indienen via REGSOL in geval van een faillissement of een papieren schuldvordering indienen via de curator of vereffenaar.

De curator of de vereffenaar zal uw schuldvordering controleren en na goedkeuring opnemen in het passief van het faillissement of vereffening. De curator of vereffenaar kan uw schuldvordering ook betwisten. In dit geval zal de Arbeidsrechtbank uitspraak doen over het bestaan en het bedrag van uw schuldvordering.

Stap 3 : Uw provisionele werkloosheidsuitkeringen aanvragen (facultatief)

De curator of de vereffenaar zal binnen de 15 dagen uw arbeidsovereenkomst verbreken en u een werkloosheidsbewijs (C4) afleveren. Met dit document kunt u provisionele werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij de uitbetalingsinstelling van uw vakbond (ACV, ABVV of ACLVB) ofwel bij de Hulpkas voor Werkloosheid indien u niet aangesloten bent bij een vakbond.

Stap 4 : Uw aanvraag (formulier F1) indienen bij het FSO

Noodzakelijk voor de contractuele vergoedingen

Als de curator of vereffenaar uw schuldvordering heeft aanvaard, zal u een aanvraagformulier F1  moeten invullen voor de toekenning van de lonen, de eindejaarspremie, het vakantiegeld en andere vergoedingen die de werkgever u nog is verschuldigd.

Bent u aangesloten bij een vakbond, dan kan deze u helpen bij het invullen van het formulier.

Noodzakelijk voor de overbruggingsvergoeding

Indien na het faillissement de hoofdactiviteit van uw onderneming werd overgenomen en u werd bij deze gelegenheid terug in dienst genomen door de overnemer, kan u aanspraak maken op een overbruggingsvergoeding ten laste van het FSO. De overbruggingsvergoeding dekt de periode van inactiviteit vanaf uw ontslag bij de gefailleerde onderneming tot aan de datum van uw indiensttreding bij de overnemer.

In dit geval verliest u wel het recht tegenover het FSO op de betaling van de verbrekings- en de sluitingsvergoeding.

Noodzakelijk voor de bedrijfstoeslag (voorheen aanvullende vergoeding brugpensioen)

De bedrijfstoeslag is een aanvullende vergoeding bij de werkloosheid. Het FSO neemt deze voor zijn rekening als uw onderneming sluit en uw werkgever of een ander fonds deze niet langer kan uitbetalen.

Om de bedrijfstoeslag te ontvangen, moet u een aanvraagformulier F1 invullen en voldoen aan het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde). Zodra aan de voorwaarden is voldaan en uw aanvraag werd goedgekeurd zal het bedrag maandelijks worden betaald. De bedrijfstoeslag kan u niet cumuleren met de sluitingsvergoeding.

Niet nodig voor de sluitingsvergoeding

De sluitingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding die berekend wordt op basis van uw anciënniteit in de onderneming en uw leeftijd.

Indien u aan de voorwaarden voldoet, wordt deze vergoeding u automatisch uitbetaald zonder dat u daarvoor een aanvraag moet indienen.