Wat doen in geval van sluiting?

Stap 1 : U inschrijven als werkzoekende

Om een nieuwe job te vinden, een beroepsopleiding te volgen of om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen, moet u zich inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (als u in Vlaanderen woont), Actiris (als u in Brussel woont) of de FOREM (als u in Wallonië woont).

Stap 2 : Uw schuldvordering aangeven

In geval van faillissement of vereffening moet u een schuldvordering indienen binnen de termijn die het faillissementsvonnis voorziet. In principe zal de curator of de vereffenaar met u contact opnemen om uw aangifte van schuldvordering in te vullen.

Bent u aangesloten bij een vakbond (ACV, ABVV of ACLVB), dan kan de vakbond uw schuldvordering aangeven of u helpen bij het indienen ervan. U kunt elektronisch een schuldvordering indienen via REGSOL in geval van een faillissement of een papieren schuldvordering indienen via de curator of vereffenaar.

De curator of de vereffenaar zal uw schuldvordering controleren en na goedkeuring opnemen in het passief van het faillissement of de vereffening. De curator of vereffenaar kan uw schuldvordering ook betwisten. In dat geval zal de arbeidsrechtbank een uitspraak doen over het bestaan en het bedrag van uw schuldvordering.

Stap 3 : Uw provisionele werkloosheidsuitkeringen aanvragen (facultatief)

De curator of de vereffenaar zal binnen de 15 dagen uw arbeidsovereenkomst verbreken en u een werkloosheidsbewijs (C4) afleveren. Met dat document kunt u provisionele werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij uw uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of de Hulpkas voor Werkloosheid).

Stap 4 : Uw aanvraag (formulier F1) indienen bij het FSO

Noodzakelijk voor de contractuele vergoedingen

Als de curator of vereffenaar uw schuldvordering heeft aanvaard, zal u een aanvraagformulier F1  moeten invullen voor de toekenning van de lonen, de eindejaarspremie, het vakantiegeld en andere vergoedingen die de werkgever u nog is verschuldigd.

Bent u aangesloten bij een vakbond, dan kan uw vakbond u helpen bij het invullen van het formulier.

Noodzakelijk voor de overbruggingsvergoeding

Als de hoofdactiviteit van uw onderneming na het faillissement werd overgenomen en u bij die gelegenheid opnieuw in dienst werd genomen door de overnemer, kunt u aanspraak maken op een overbruggingsvergoeding ten laste van het FSO. De overbruggingsvergoeding dekt de periode van inactiviteit vanaf uw ontslag bij de gefailleerde onderneming tot aan de datum van uw indiensttreding bij de overnemer.

In dat geval verliest u wel het recht tegenover het FSO op de betaling van de verbrekings- en de sluitingsvergoeding.

Noodzakelijk voor de bedrijfstoeslag (voorheen aanvullende vergoeding brugpensioen)

De bedrijfstoeslag is een aanvullende vergoeding bij de werkloosheid. Het FSO neemt die voor zijn rekening als uw onderneming sluit en uw werkgever of een ander fonds die niet langer kan uitbetalen.

Om de bedrijfstoeslag te ontvangen, moet u een aanvraagformulier F1 invullen en voldoen aan het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde). Zodra aan de voorwaarden is voldaan en uw aanvraag werd goedgekeurd zal het bedrag maandelijks worden betaald. De bedrijfstoeslag kunt u niet cumuleren met de sluitingsvergoeding.

Niet nodig voor de sluitingsvergoeding

De sluitingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding die berekend wordt op basis van uw anciënniteit in de onderneming en uw leeftijd.

Als u aan de voorwaarden voldoet, wordt die vergoeding u automatisch uitbetaald zonder dat u daarvoor een aanvraag hoeft in te dienen.