Sluitingsvergoeding

Het Fonds betaalt de sluitingsvergoeding aan de werknemers die het slachtoffer zijn van de sluiting van hun onderneming.

Ook bij een gelijkstelling met een sluiting van de herstructurering van een onderneming, de verplaatsing van de exploitatiezetel of de fusie van de onderneming, hebben de werknemers recht op deze vergoeding.

Bedrag sluitingsvergoeding

De sluitingsvergoeding bedraagt 195,05 EUR per jaar anciënniteit die de werknemers hebben in de onderneming. Dit bedrag is van toepassing voor sluitingen met een wettelijke sluitingsdatum vanaf 1 november 2023.

Om beter tegemoet te komen aan bepaalde individuele toestanden, zoals bvb. oudere werknemers, die wegens hun leeftijd, vaak grotere wedertewerkstellingsmoeilijkheden ondervinden, heeft men, naast dit bedrag, ook nog een vaste toeslag van 195,05 EUR per leeftijdsjaar boven de 45 jaar in het leven geroepen. De werknemer zal enkel van deze toeslag kunnen genieten voor de jaren gedurende dewelke hij in dienst was van de onderneming.

Het bedrag gekoppeld aan de dienstanciënniteit wordt begrensd tot maximum 20 maal het vast bedrag.

Wat de leeftijdsanciënniteit betreft zal het plafond echter niet verder reiken dan 19 maal het vast bedrag, rekening houdende met het feit dat een werknemer die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, geen recht meer heeft op de sluitingsvergoeding.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de geïndexeerde basisbedragen:

Wettelijke sluitingsdatum

Basisbedrag

Maximumbedrag

Tussen 01-01-2008 en 30-04-2008

136,57 EUR

5.326,23 EUR

Tussen 01-05-2008 en 31-08-2008

139,30 EUR

5.432,70 EUR

Tussen 01-09-2008 en 31-08-2010

142,09 EUR

5.541,51 EUR

Tussen 01-09-2010 en 30-04-2011

144,93 EUR

5.652,27 EUR

Tussen 01-05-2011 en 31-01-2012

147,83 EUR

5.765,37 EUR

Tussen 01-02-2012 en 30-11-2012

150,79 EUR

5.880,81 EUR

Tussen 01-12-2012 en 31-05-2016

153,80 EUR

5.998,20 EUR

Tussen 01-06-2016 en 31-05-2017

156,88 EUR

6.118,32 EUR

Tussen 01-06-2017 en 31-08-2018

160,02 EUR

6.240,78 EUR

Tussen 01-09-2018 en 29-02-2020

163,22 EUR

6.365,58 EUR

Tussen 01-03-2020 en 31-08-2021

166,48 EUR

6.492,72 EUR

Tussen 01-09-2021 en 31-12-2021

169,81 EUR

6.622,59 EUR

Tussen 01-01-2022 en 28-02-2022

173,21 EUR

6.755,19 EUR

Tussen 01-03-2022 en 30-04-2022

176,67 EUR

6.890,13 EUR

Tussen 01-05-2022 en 31-07-2022

180,21 EUR

7.028,19 EUR

Tussen 01-08-2022 en 31-10-2022

183,81 EUR

7.168,59 EUR

Tussen 01-11-2022 en 30-11-2022

187,49 EUR

7.312,11 EUR

Tussen 01-12-2022 en 31-10-2023

191,24 EUR

7.458,36 EUR

Vanaf  01-11-2023

195,05 EUR

7.606,95 EUR

Voorwaarden voor de onderneming

Voor wat de betaling van de sluitingsvergoeding betreft, zijn de ondernemingen zonder handels – of industriële finaliteit en de beoefenaars van vrije beroepen uit het toepassingsgebied van de sluitingswet uitgesloten.

Hiermee volgde de wetgever het advies van de N.A.R. om enkel de contractuele vergoedingen en de bedrijfstoeslag uit te betalen aan de werknemers van de non – profitsector.

Wel kan de Koning eventueel de opdracht van het Fonds uitbreiden tot de betaling van de sluitingsvergoeding aan deze ondernemingen.

20 werknemers

Om recht te hebben op de sluitingsvergoeding moeten er, in principe, gemiddeld ten minste twintig werknemers zijn tewerkgesteld geweest tijdens de vier trimesters voorafgaand aan het trimester gedurende hetwelk de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming heeft plaatsgevonden.

5-19 werknemers

De sluitingsvergoeding die wordt toegekend aan werknemers van de ondernemingen die gemiddeld tussen 5 en 19 werknemers tewerkstelden kan ook wel de sluitingsvergoeding “sensu strictu” worden genoemd gezien de toekenning ervan verbonden is aan enkele beperkende voorwaarden, en dit in tegenstelling tot de hypothese waarbij de onderneming over een gemiddelde personeelsbezetting beschikte van tenminste 20 werknemers.

Enkel de werknemers waarvan hun ex-werkgever werd failliet verklaard, zullen recht hebben op de betaling van de sluitingsvergoeding vanwege het Fonds.

Dit wordt, volgens de wetgever, gerechtvaardigd door het feit dat, in geval van “gewone” sluiting van de onderneming die niet werd failliet verklaard, de werknemers tewerkgesteld in ondernemingen van 5 tot en met 19 werknemers eventueel de mogelijkheid hebben om met hun werkgever te onderhandelen over conventionele voordelen die het ontbreken van het recht op de sluitingsvergoeding zouden kunnen compenseren.

Naast het feit dat de onderneming het voorwerp moet hebben uitgemaakt van een faillietverklaring is het eveneens noodzakelijk dat de wettelijke sluitingsdatum zich na de datum van faillietverklaring bevindt.

Individuele voorwaarden

Naast het feit dat de werknemer verbonden moet zijn geweest met zijn werkgever door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is het eveneens noodzakelijk dat hij tenminste over één jaar anciënniteit in de onderneming beschikt. Onder anciënniteit verstaat de wet van 26 juni 2002 “ de periode gedurende dewelke de werknemer ononderbroken in dienst is gebleven van dezelfde onderneming ”.

Aan de arbeidsovereenkomst, van onbepaalde duur, van de werknemer die ten minste één jaar anciënniteit in de onderneming had, moet een einde zijn gemaakt. Om gerechtigd te zijn op de sluitingsvergoeding voorziet de wet van 26 juni 2002 dat het de werkgever is die het initiatief moet hebben genomen om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Nieuw is wel dat de werknemer eveneens de sluitingsvergoeding zal worden uitbetaald indien hijzelf het initiatief heeft genomen, wegens feiten die in hoofde van de werkgever dringende reden uitmaken. In alle andere gevallen valt de werknemer die zelf ontslag heeft genomen niet onder het toepassingsgebied van artikel 18, 1e lid van de wet van 26 juni 2002.

Het Fonds kan enkel zijn tussenkomst verlenen voor werknemers van wie aan de arbeidsovereenkomst een einde werd gemaakt tijdens een welbepaalde periode voorafgaand aan of volgend op de wettelijke sluitingsdatum. Deze periode wordt ook wel de referteperiode genoemd.

  • Voor sluitingen met een wettelijke sluitingsdatum tot en met 30 juni 2022 loopt de referteperiode voor de arbeiders van de twaalfde maand voorafgaand aan de sluiting of de datum van de verplaatsing van de exploitatiezetel of de fusie van de onderneming tot het einde van de twaalfde maand die volgt op deze data. Voor de bedienden loopt de referteperiode van de achttiende maand voorafgaand aan de sluiting of de datum van de verplaatsing van de exploitatiezetel of fusie van de onderneming tot het einde van de twaalfde maand die volgt op deze data.
  • Voor sluitingen met een wettelijke sluitingsdatum vanaf 1 juli 2022 loopt de referteperiode voor arbeiders en bedienden van de achttiende maand voorafgaand aan de sluiting of de datum van de verplaatsing van de exploitatiezetel of de fusie van de onderneming tot het einde van de twaalfde maand die volgt op deze data.

Voor de werknemers die aan de vereffeningswerkzaamheden van de ondernemingen hebben deelgenomen tenslotte, bedraagt de termijn na de wettelijke sluitingsdatum of datum van de verplaatsing van de exploitatiezetel of fusie van de ondernemingen, drie jaar.