Follow us on twitter

U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Tijdelijke werklooshei - COVID-19 overgangsmaatregelen

Infoblad

E2

Laatste update
05-08-2020

1. Waarom dit infoblad?

Voor de periode van 13.03.2020 en tot en met 31.08.2020 geldt een soepele toepassing van het begrip overmacht en worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook al zijn deze te wijten aan gebrek aan werk omwille van economische redenen en kan er bijvoorbeeld nog enkele dagen per week worden gewerkt.

Deze soepele regeling houdt onder andere in dat de werkgever de tijdelijke werkloosheid enkel op basis van de ASR scenario 5 aan de RVA moet melden (zie hierover het infoblad E1 ‘Tijdelijke werkloosheid - COVID-19 (coronavirus)’).

Deze soepele regeling eindigt op 31.08.2020, behalve voor de uitzonderlijk zwaar getroffen sectoren of ondernemingen, die nog tot en met 31.12.2020 verder gebruik kunnen maken van de soepele regeling (zie punt 2).

De overige werkgevers moeten vanaf 01.09.2020 de tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan werkgebrek wegens economische oorzaken, terug vooraf melden aan de RVA. De werkgever kan evenwel van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 gebruik maken van de overgangsregeling die is opgenomen in het KB nr. 46 van 26 juni 2020 (B.S. 01 juli 2020) (zie punt 3).

Opmerking: Indien de tijdelijke werkloosheid te wijten is aan overmacht geldt voor de bedrijven die niet verder gebruik kunnen maken van de soepele procedure, vanaf 01.09.2020 ook terug de normale procedure tijdelijke werkloosheid overmacht. Dit wil zeggen dat de overmacht gemeld moet worden aan de RVA en stukken moeten worden ingediend waaruit de overmacht blijkt. De definitie van overmacht wordt m.a.w. terug in de normale betekenis geïnterpreteerd. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan enkel worden ingeroepen indien het gaat om een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen die er zich op beroepen, en die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt (voor meer uitleg, zie het infoblad E24).

De bedoeling van dit infoblad is meer uitleg te geven over de overgangsmaatregelen die vanaf 01.09.2020 van toepassing zijn.

2. Bent u een werkgever die uitzonderlijk hard getroffen is of behoort u tot een uitzonderlijk hard getroffen sector?

Dan kunt u van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

Voorwaarden

U moet kunnen aantonen dat uw onderneming :

 • ofwel behoort tot een sector die nog geïmpacteerd is door maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog niet mogen worden uitgevoerd;
 • ofwel tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona heeft ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen.

Opmerking: het percentage van 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek economische oorzaken of tijdelijke werkloosheid overmacht corona moet aangetoond worden op het niveau van de juridische entiteit (het ondernemingsnummer).

Procedure

Indien uw onderneming aan een van deze voorwaarden voldoet, moet u een formulier C106A-CORONA-HGO (HARD GETROFFEN ONDERNEMING) (zie www.rva.be > documentatie > formulieren) indienen bij de RVA.

U moet het formulier C106A-CORONA-HGO via e-mail versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is (bv. voor het werkloosheidsbureau van Gent is het adres: tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be).

U zult in principe binnen de 2 weken na de verzending van het formulier C106A-CORONA-HGO een antwoord ontvangen van de RVA.

Indien u een positief antwoord ontvangt, kunt u van 01.09.2020 tot 31.12.2020 (of beperkt tot de duur van de door de minister genomen beperkende maatregel indien u zich beroept op het behoren tot een uitzonderlijk hard getroffen sector) verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

Opmerking: indien u vanaf 01.09.2020 verder gebruik wenst te maken van de vereenvoudigde procedure, is het aangewezen het formulier C106A-CORONA-HGO zo snel mogelijk in te dienen bij de RVA zodat u vóór 01.09.2020 in kennis gesteld kunt worden van de beslissing van de RVA.

3. Valt u niet onder de toepassing van punt 2?  

Dan gelden vanaf 01.09.2020 de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Hieruit volgt dat u vanaf 01.09.2020 terug:

 • Elektronische mededelingen tijdelijke werkloosheid moet versturen naar de RVA (voorafgaandelijke mededeling van de voorziene werkloosheid en mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag).
 • Controleformulieren C3.2A moet afleveren aan de werknemers die u tijdelijk werkloos stelt en deze moet inschrijven in het validatieboek.
 • Eventueel een ASR scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’ moet versturen, bijvoorbeeld indien u de werknemer voor de eerste keer tijdelijk werkloos stelt of indien de contractuele arbeidsduur wijzigt;
 • Na het einde van elke maand een ASR-scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ moet versturen (zie infobladen E22 et E55)..

De volgende overgangsmaatregelen zijn evenwel van toepassing :

3.1. Regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek arbeiders  

Van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 wordt de wettelijke maximumduur van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verhoogd.

Zo kunt u:

 • een regeling van volledige schorsing aanvragen voor maximum 8 weken (in plaats van 4 weken)
 • een regeling van grote schorsing (*) aanvragen voor maximum 18 weken (in plaats van 3 maanden).

(*) een grote schorsing betekent dat er minder dan drie arbeidsdagen per week voorzien zijn of minder dan 1 week op 2 weken gewerkt wordt.

Indien de maximale schorsingsduur (8 weken volledige schorsing of 18 weken gedeeltelijke schorsing) is bereikt, bent u verplicht eerst een volledige week het werk te laten hervatten vooraleer een nieuwe regeling kan ingaan.

Opmerking: de bestaande sectorale afwijkingen via koninklijk besluit blijven van toepassing. Indien voor uw onderneming een afwijkende regeling geldt, moet u hier dus verder gebruik van maken.

Voorbeeld
Voor de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité nr. 302 (hotelsector) kan een regeling van volledige schorsing worden ingevoerd voor 3 maanden en een regeling van grote schorsing voor 6 maanden (KB van 16.04.2020, BS 30.04.2020).

Verder zijn de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders, van toepassing.

Voorbeeld

Indien u vanaf dinsdag 01.09.2020 wil overschakelen naar de regeling tijdelijke werkloosheid economische oorzaken, dan moet u de voorafgaande mededeling van de tijdelijke werkloosheid werkgebrek ten laatste versturen op maandag 24.08.2020. U kunt de mededeling ook vroeger versturen. Indien de regeling aanvangt tussen 01.09.2020 en 31.12.2020, kunt u de regeling aanvragen voor respectievelijk 8 weken (volledige schorsing) of 18 weken (grote schorsing).

Voor meer uitleg, zie het infoblad E22.

3.2. Regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden

Algemeen

Om gebruik te kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid economische oorzaken bedienden, moet u voldoen aan preliminaire voorwaarden (artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Voor meer uitleg, zie het infoblad E54.

Van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 kunt u evenwel ook gebruik maken van de overgangsmaatregel zoals voorzien in het KB nr. 46. van 26.06.2020.

Voldoet u reeds aan de normale preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden?

Indien u reeds erkend bent als onderneming in moeilijkheden op grond van een van de criteria opgenomen in artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (minstens 10% daling van de omzet, productie of bestellingen of minstens 10% tijdelijke werkloosheid) en indien de cao of het ondernemingsplan waarin de mogelijkheid tot het invoeren van schorsing bedienden is voorzien, nog van toepassing is, dan hoeft u geen gebruik te maken van de overgangsregeling en kunt u verder gebruik maken van de algemene regeling.

Voorbeeld
U voldoet reeds aan de preliminaire voorwaarden en u wenst vanaf dinsdag 01.09.2020 over te schakelen naar tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden: het volstaat dat u tijdig (ten minste zeven dagen vooraf) een elektronische mededeling schorsing bedienden verstuurt naar de RVA. De schorsing bedienden kan ingaan vanaf dinsdag. Aangezien het krediet wordt gerekend in kalenderweken, wordt het krediet met één week verminderd, ook al gaat de regeling maar in op dinsdag.

Opmerking: Indien u vanaf 01.09.2020 overschakelt van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona naar de regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden, zal vanaf 01.09.2020 het krediet van 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke arbeid verder lopen (of beginnen te lopen, indien u er nog geen gebruik van zou hebben gemaakt). Voor het kalenderjaar 2020 zal uitzonderlijk geen rekening gehouden worden met het aantal aangegeven weken schorsing bedienden werkgebrek gelegen in de periode waarvoor u gebruik heeft gemaakt van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Deze weken worden dus niet aangerekend op het krediet van 16 of 26 weken. U moet hiervoor geen formaliteiten vervullen.

Voorbeeld
U heeft aan de RVA na 13.03.2020 verder mededelingen schorsing bedienden blijven versturen of u heeft een lopende mededeling niet geannuleerd maar heeft vanaf 13.03.2020 de tijdelijke werkloosheid in de ASR scenario 5 aangegeven als tijdelijke werkloosheid overmacht corona: de meegedeelde weken schorsing bedienden gelegen tussen 13.03.2020 en 31.08.2020 worden niet aangerekend op het krediet van 2020.

Maakt u voor de eerste keer gebruik van de regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden?

Dan heeft u de keuze:

 • Ofwel maakt u gebruik van de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek  bedienden. U kunt van deze regeling gebruik maken van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.
 • Ofwel maakt u gebruik van de algemene regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden. U kunt deze regeling aanvragen voor een langere duur.

Hieronder vindt u uitleg over beide regelingen.

De overgangsregeling tijdelijke werkloosheid bedienden
Voorwaarden

Indien u gebruik wenst te maken van de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden gelden de volgende voorwaarden:

 • U moet aantonen dat uw onderneming in het kwartaal voorafgaand aan de invoering van de tijdelijke werkloosheid, een substantiële daling van de omzet of productie van minstens 10% gekend heeft ten opzichte van het corresponderend kwartaal in 2019;

Opmerking: de 10% daling van de omzet of productie moet aangetoond worden op het niveau van de juridische entiteit (het ondernemingsnummer).

 • U moet de bedienden die u tijdelijk werkloos stelt, 2 vormingsdagen per maand aanbieden;
 • U moet gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan. Deze cao of ondernemingsplan kan afgesloten worden voor de duur van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 (geldigheidsduur van het KB nr. 46). U kunt zich ook beroepen op de CAO nr.147 (enkel indien deze CAO verlengd wordt tot 31.12.2020).

In het ondernemingsplan:

 • moet de substantiële daling van de omzet of de productie worden aangetoond;
 • moet de verbintenis om 2 vormingsdagen per maand aan te bieden worden opgenomen.

Indien u gebruik maakt van de overgangsregeling wordt voor het kalenderjaar 2020 het maximum aantal kalenderweken waarin u gebruik kunt maken van de regeling schorsing bedienden verhoogd met 8 weken.

Hieruit volgt dat u:

 • een regeling van volledige schorsing kunt aanvragen voor 24 weken (in plaats van 16 weken)
 • een regeling van gedeeltelijke arbeid kunt aanvragen voor 34 weken (in plaats van 26 weken).
Procedure

Indien u gebruik wenst te maken van de overgangsregeling, moet u:

 • de cao of het ondernemingsplan neerleggen ter griffie van de Directie collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werk, Arbeid en sociaal overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel (behalve indien de CAO nr. 147 verlengd wordt). Voor meer uitleg omtrent de opstelling en neerlegging van die cao's en ondernemingsplannen, zie www.werk.belgie.be.

Opmerking: U moet het ondernemingsplan niet overmaken aan de directeur-generaal van de algemene directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werk, Arbeid en sociaal overleg en het ondernemingsplan moet ook niet voorgelegd worden aan de Commissie ondernemingsplannen.

 • een kopie van het ondernemingsplan overmaken aan de ondernemingsraad of bij gebrek daarvan, aan de vakbondsafvaardiging.
 • een formulier formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL (zie www.rva.be > documentatie > formulieren) indienen bij de RVA.

Het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL wordt per aangetekend schrijven verstuurd naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is (zie www.rva.be > RVA-kantoren). Tegelijk met dit aangetekend schrijven kunt u het bovenvermelde formulier ook versturen per e-mail (bv. voor het werkloosheidsbureau van Gent is het adres: tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be), zodat het werkloosheidsbureau het dossier sneller kan behandelen. U hoeft samen met het formulier geen bijkomende stukken, zoals bijvoorbeeld de btw-aangifte, in te dienen. U moet deze stukken wel ter beschikking van de RVA houden, die deze nadien kan opvragen.

U zult in principe binnen de twee weken na de verzending van het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL een antwoord ontvangen van de RVA.

 • Ten vroegste 14 dagen na de verzending van het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELS aan de RVA kunt u een elektronische mededeling “schorsing bedienden” versturen.

Voor het overige gelden de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden.

Voor meer uitleg, zie het infoblad E55.

De algemene regeling tijdelijke werkloosheid bedienden

Indien u gebruik wenst te maken van de algemene regelng tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden, moet u aantonen dat u voldoet aan de preliminaire voorwaarden zoals voorzien in artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978  betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Verschil met de overgangsregeling :

Er gelden ruimere criteria om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden (artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten);

 • De cao of het ondernemingsplan kan afgesloten worden voor een langere duur;
 • De verbintenis om 2 vormingsdagen per maand aan te bieden is niet voorzien in de algemene regeling.

Voor meer uitleg over de algemene regeling, zie het infoblad E54.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de procedure.

Procedure

U sluit een ondernemings-cao of u valt onder een sectorale cao:

 • U moet een formulier C106A indienen bij de RVA waarin u aantoont dat u gebonden bent door een cao die de regeling schorsing bedienden voorziet en dat u voldoet aan een van de criteria om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden zoals voorzien in artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Indien u zich beroept op een daling van de omzet, moet u een kopie toevoegen van de BTW-aangiften. Indien u zich beroept op een daling van de productie of bestellingen, moet u een dossier indienen waaruit de vereiste daling blijkt.

U moet het formulier C106A (samen met de stukken) aangetekend versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van uw onderneming, de vestigingseenheid of de technische bedrijfseenheid gevestigd is.

U zult in principe binnen de twee weken na de verzeding van het formulier C106A een antwoord ontvangen van de RVA.

 • Ten vroegste 14 dagen na de verzending van het formulier C106A waaruit blijkt dat u aan de preliminaire voorwaarden voldoet, kunt u een elektronische mededeling "schorsing bedienden” versturen.

U maakt gebruik van een ondernemingsplan:

 • U moet het ondernemingsplan, samen met het formulier C106A, met een aangetekend schrijven overmaken aan de directeur-generaal van de algemene directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werk, Arbeid en sociaal overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, die het ondernemingsplan ter beslissing voorlegt aan de Commissie ondernemingsplannen. U hoeft het formulier C106A niet in te dienen bij de RVA..
 • De Commissie ondernemingsplannen neemt in principe binnen de 2 weken een beslissing. U wordt door de FOD WASO, directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Een kopie van de beslissing wordt ook overgemaakt aan de RVA.
 • Ten vroegste 14 dagen na verzending van het ondernemingsplan en het formulier C106A aan de FOD WASO, kunt u een elektronische mededeling "schorsing bedienden” versturen.

Voor meer info over de schorsingsregeling, zie het infoblad E55.

Top