Partners

De uitbetalingsinstellingen hebben als opdracht alle noodzakelijke inlichtingen en documenten aan de werklozen te verstrekken, alle aanvragen om uitkeringen bij de Werkloosheidsbureaus in te dienen en het uitbetalen van de werkloosheidsuitkeringen en andere vergoedingen.

Het Belgisch federaal systeem is historisch gegroeid en opgebouwd rond verschillende socio-professionele statuten. Er zijn immers meerdere systemen en stelsels, die onderling sterk verschillen. Het voornaamste daarvan is het stelsel van de werknemers (arbeiders-bedienden).

In het stelsel van de werknemers zijn verschillende sectoren te onderscheiden. Die verschillende sectoren van socialezekerheidsstelsel voor werknemers dekken een welbepaald risico of bijkomende kosten en worden elk door een specifieke instelling beheerd.

De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn zijn openbare instellingen “die als opdracht hebben alle mensen in staat te stellen een menswaardig leven te leiden”.

UNIPROC-procedure

UNIPROC is een samenwerkingsakkoord tussen de RVA, de OCMW’s en de uitbetalingsinstellingen om ervoor te zorgen dat de OCMW’s minder voorschotten moeten betalen op werkloosheidsuitkeringen.

Werklozen die financiële problemen hebben omdat hun uitkeringsaanvraag trager wordt behandeld, kunnen het OCMW van hun gemeente vragen om een voorschot op hun werkloosheidsuitkeringen.

Meer informatie op deze pagina UNIPROC-procedure

Communicatie OCMW@RVA art. 60, §7 OCMW-wet

Artikel 60, §7 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 08.07.1976 geeft aan de OCMW’s de opdracht om alle nodige maatregelen te nemen om o.a. personen tewerk te stellen als ze een bepaalde arbeidsperiode moeten bewijzen om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Daartoe wordt een arbeidsovereenkomst artikel 60 afgesloten tussen het OCMW en de betrokken sociaal verzekerde.

Meer informatie op deze pagina's :

Association internationale de la sécurité sociale (AISS)

AISS staat voor "Association internationale de la sécurité sociale". Het is een vereniging die in hoofdzaak instellingen en organisaties verenigt die op één of andere manier de sociale zekerheid in verschillende landen in de wereld beheren. Zij werd in 1927 opgericht en telt vandaag meer dan 320 leden uit meer dan 160 landen. De zetel is in Genève gevestigd, in het gebouw van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Zij heeft tot doel samen te werken voor de promotie en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in de hele wereld, in het bijzonder door technische en administratieve verfijning.

Haar werkmiddelen bestaan hoofdzakelijk uit het organiseren van vergaderingen en van internationale en regionale conferenties, het bevorderen van fundamenteel onderzoek en enquêtes en door het verspreiden van informatie. Dit laatste gebeurt via het samenstellen van databases en via publicaties.

Association internationale de la sécurité sociale

De RVA doet mee

De RVA neemt al sinds geruime tijd deel aan de technische activiteiten, het fundamenteel onderzoek en het verzamelen van documentatie.

Marc Rogiers, directeur-generaal van de algemene directie Controle bij de RVA, is voorzitter van Technische commissie voor de werkloosheidsverzekering en het behoud van de werkgelegenheid.

Tijdens bijeenkomsten en conferenties staat er regelmatig een vertegenwoordiger van de RVA op het podium. Die is voorzitter van de zitting of verslaggever en stelt soms een Belgische praktijk voor.

Benelux - grensarbeiders

Deze website groepeert nuttige info over de Benelux en dossiers waarrond deze instelling werkt. U vindt er onder meer twee informatiebrochures ten behoeve van grensarbeiders België – Nederland en Nederland – België in "publicaties".

www.benelux.int

Coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Europese Commissie - Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Bevoegde werkloosheidsdiensten in de lidstaten van de Europese economische ruimte (EER) en in Zwitserland