U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Tijdelijke werkloosheid - technische stoornis

Infoblad

E27

Laatste update
01-12-2022

Waarom dit infoblad?

Om u te informeren over de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn en de formaliteiten die u moet vervullen voor het invoeren van een regeling van tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis voor uw arbeiders.

De schorsing van uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens technische stoornis is voorzien in artikel 49 van de wet van 3.07.1978 op de arbeidsovereenkomsten. Indien u uwarbeiders ten gevolge van een technische stoornis niet verder kunt tewerkstellen, kunt u hen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, tijdelijk werkloos stellen wegens technische stoornis. Vanaf de achtste dag kunnen de werknemers een uitkering ontvangen van de RVA indien zij aan de toekenningsvoorwaarden voldoen.

Welke werknemers kunt u tijdelijk werkloos stellen?

U kan tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis invoeren voor:

 • arbeiders;
 • uitzendarbeiders;
 • leerling-arbeiders die een alternerende opleiding volgen beoogd in artikel 1bis van het KB van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (met name de leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een overeenkomst van alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap…).

En studenten?

Studenten kunnen niet tijdelijk werkloos worden gesteld zolang ze studies met volledig leerplan volgen (behalve tijdens de maanden juli, augustus en september volgend op het einde van hun studies, indien ze nog verbonden zijn door een studentenovereenkomst).

Wat wordt er verstaan onder een “technische stoornis”?

Er is sprake van een technische stoornis wanneer de volgende voorwaarden cumulatief voldaan zijn:

 • Er moet een stoornis zijn, d.w.z. een effectieve hinderpaal om nog verder te arbeiden of te produceren;
 • de stoornis moet technisch zijn, d.w.z. ze moet betrekking hebben op een van de arbeidsinstrumenten of middelen of op de technische uitrusting die door de onderneming gebruikt wordt;
 • de stoornis moet een geval van overmacht zijn, d.w.z. een onvoorzienbare gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil (lees de schuld) van de partijen waardoor de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk gemaakt wordt;
 • de stoornis moet tijdelijkzijn.  Wanneer de gebeurtenis zodanig is dat een werkhervatting niet meer of slechts na een lange tijd mogelijk is, kan geen tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis worden ingeroepen. Indien de arbeidsovereenkomst zou beëindigd worden wegens overmacht, kunnen de arbeiders uitkeringen aanvragen als volledig werklozen;  
 • de oorzaak van de technische stoornis moet verband houden met het bedrijfsrisico;
 • de technische stoornis moet zich voordoen binnen de onderneming.

Kan bijv. aanvaard worden als een technische stoornis:

een machinebreuk, een stroomonderbreking ten gevolge van de slechte werking van een machine, het springen van een waterleiding.

Wordt niet aanvaard als een  technische stoornis:

 • een vrachtwagen die afgekeurd wordt op de technische keuring omdat hij versleten is (dit is geen overmacht want voorzienbaar);
 • een machinebreuk die te wijten is aan gebrekkig onderhoud (dit is geen overmacht want voorzienbaar);
 • een stroomonderbreking ten gevolge van een elektriciteitspanne die zich voordoet buiten het bedrijf (kan eventueel overmacht zijn),
 • vernielingen ten gevolge van natuurrampen, daden van sabotage (houden geen verband met het bedrijfsrisico).

De directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA neemt een beslissing, eventueel na u uitgenodigd te hebben of na een controleonderzoek.  Deze beslissing is niet tijdsgebonden, doch de RVA zal steeds trachten zo snel mogelijk uitsluitsel te geven.

Vanaf wanneer kunt u de arbeiders tijdelijk werkloos stellen?

U kunt de arbeiders maar tijdelijk werkloos stellen wegens technische stoornis vanaf de 8ste dag.

Gedurende de eerste 7 kalenderdagenmoet u hen verder loon doorbetalen. De periode van 7 dagen begint te lopen vanaf de datum waarop de technische stoornis zich voordoet.

Wanneer het werk onderbroken wordt ten gevolge van de technische stoornis en u gewaarborgd dagloon moet betalen, geldt deze dag als eerste dag van de periode van 7 dagen.

Voorbeeld:
op 1 december wordt een bedrijf vernield door een brand te wijten aan een kortsluiting van een machine. De werkgever is voor deze dag gewaarborgd dagloon verschuldigd aan de arbeiders die het werk hebben moeten onderbreken. Vanaf 8 december kan hij hen tijdelijk werkloos stellen ingevolge technische stoornis behalve indien hij hen verder aan het werk houdt, bijv. voor opruimingswerken.

U moet geen loon betalen wanneer u de arbeider aangepast vervangingswerk heeft aangeboden (dat beantwoordt aan zijn lichamelijke en verstandelijke geschiktheden en verenigbaar is met zijn beroepskwalificatie) en de werknemer dit weigert uit te voeren.

Wie verricht de formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid ?

U of uw sociaal secretariaat, als uw mandataris.

Indien u gebruik maakt van uitzendkrachten, kunnen bepaalde formaliteiten,naar keuze, door u (of uw sociaal secretariaat) of door het uitzendkantoor verricht worden, terwijl andere formaliteiten verplicht door het uitzendkantoor verricht moeten worden (zie verder bij formaliteiten).

Welke formaliteiten moet u vervullen indien u uw arbeiders tijdelijk werkloos wenst te stellen?

 • Stel de RVA en de ondernemingsraad hiervan in kennis;
 • Deel maandelijks voor elke werknemer die u tijdelijk werkloos stelt de eerste effectieve werkloosheidsdag mee aan de RVA;
 • Overhandig maandelijks een controleformulier C 3.2A aan elke tijdelijk werkloos gestelde arbeider;
 • Verricht een elektronische aangifte (ASR scenario 2) indien de arbeider een uitkeringsaanvraag moet doen;
 • Verricht maandelijks, na afloop van de maand, een elektronische aangifte (ASR scenario 5) voor de tijdelijk werkloos gestelde arbeiders.

Deze formaliteiten worden hieronder verder besproken. 

Mededeling aan de RVA van de datum en de aard van de technische stoornis en maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag.

Mededeling van de datum en de aard van de technische stoornis aan de RVA

Wanneer moet u de mededeling versturen  en welke vermeldingen moet ze bevatten?

Uiterlijk de eerste werkdag na de technische stoornis moet u aan de RVA de volgende gegevens mededelen:

 • de datum van de technische stoornis;
 • de aard van de technische stoornis;
 • de datum van het begin van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (deze zal ten vroegste gelegen zijn op de 8ste dag vanaf de dag van de technische stoornis) en de voorziene einddatum (maximum 3 maanden).

Aangezien er pas uitkeringen betaald worden vanaf de achtste dag, heeft het enkel zin deze mededeling te versturen indien u weet dat de werkonderbreking meer dan 7 dagen zal duren.

Wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau de ingeroepen technische stoornis niet aanvaardt, moet u verder loon betalen voor de volledige duur van de schorsing van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA

U bent ook verplicht voor elke arbeider de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge technische stoornis mee te delen aan de RVA.

Wanneer moet u de mededeling versturen?

Deze mededeling moet maandelijks gebeuren en vindt plaats de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of de werkdag (*) die daarop volgt, of indien u met  zekerheid weet dat de arbeider werkloos zal zijn, de werkdag (*) die voorafgaat aan de eerste effectieve werkloosheidsdag.

(*) Onder ‘werkdag’ worden alle dagen van de week verstaan met uitzondering van het weekend, de feestdagen, de vervangende feestdagen en de brugdagen.

Hieruit volgt o.a. dat:

 • voor een deeltijdse arbeider die gewoonlijk werkzaam is van maandag tot woensdag, de mededeling van de eerste werkloosheidsdag:
  • gelegen op maandag, ook mag worden verstuurd op de voorgaande vrijdag of op de volgende dinsdag;
  • gelegen op woensdag, ook mag worden verstuurd op de voorgaande dinsdag of op de volgende donderdag.
 • voor een arbeider tewerkgesteld in weekendoverbruggingsploegen waarvan de eerste werkloosheidsdag valt op een zaterdag, de mededeling ook mag worden verstuurd op de voorgaande vrijdag of de volgende maandag.

In geval van nachtarbeid wordt de eerste werkloosheidsdag geacht gelegen te zijn op de dag waarop de arbeid gewoonlijk wordt aangevat. Hieruit volgt dat voor de arbeider die normaal maandagavond om 22 uur begint te werken in de nachtploeg, de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ook mag worden verstuurd op de voorgaande vrijdag of de volgende dinsdag.

U bent hiervan vrijgesteld indien u gedurende de betrokken kalendermaand voor de betrokken arbeiders reeds een mededeling heeft verstuurd van een eerste effectieve werkloosheidsdag wegens slecht weer of werkgebrek wegens economische oorzaken.

Voor de eerste maand waarin de arbeider tijdelijk werkloos wordt gesteld ingevolge technische stoornis, kan de mededeling ten vroegste verstuurd worden de achtste dag die volgt op de dag van de technische stoornis (of de werkdag die voorafgaat of volgt) aangezien er de eerste 7 dagen recht is op loon.

Welke vermeldingen moet de mededeling bevatten?

De maandelijkse mededeling aan de RVA moet de volgende gegevens bevatten:

 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever of de onderneming;
 • de naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde arbeider (er kunnen meerdere arbeiders in één mededeling vermeld worden);
 • de eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst in de beschouwde maand geschorst wordt ingevolge technische stoornis (voor de maand waarin de technische stoornis zich voordoet is deze dag gelegen na de eerste 7 dagen die gedekt zijn door loon);
 • de aard van de technische stoornis.

Wie verstuurt de mededelingen voor uitzendkrachten?

U (of uw sociaal secretariaat) of het uitzendkantoor.  Indien u de mededeling verstuurt, vermeldt u in de mededeling de hoedanigheid van de uitzendkracht en het KBO-nummer van het uitzendkantoor. Het is aangewezen dat beide mededelingen, de mededeling van de aard en datum van de technische stoornis en de mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, door dezelfde werkgever worden verstuurd (u of het uitzendkantoor).

Naar waar moet u de mededelingen versturen?

De mededelingen moeten verstuurd worden naar het werkloosheidsbureau van de plaats waar uw onderneming gevestigd is. Hiermee wordt de exploitatiezetel van de onderneming bedoeld en niet de maatschappelijke zetel. Het is belangrijk dat de mededeling van de aard en de datum van de technische stoornis en de mededeling van de 1ste effectieve werkloosheidsdag door dezelfde entiteit verstuurd wordt (zelfde KBO-nummer en postcode).  Er kunnen slechts uitkeringen worden betaald indien voor elke arbeider beide mededelingen in orde zijn en aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Hoe moet u de mededeling versturen?

U moet de mededelingen verplicht elektronisch versturen  (via het web) of via een gestructureerde elektronische boodschap (via batch).

Hoe kunt u een mededeling versturen via het web?

Via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > rubriek Onderneming > Sociale risico’s > Tijdelijke werkloosheid).

Om een elektronische aangifte te kunnen verrichten, moet u  toegang hebben tot de beveiligde onlinediensten van de Sociale Zekerheid.

 • Indien u al over een toegang voor uw onderneming beschikt, kunt u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart of uw gebruikersnaam en een wachtwoord (www.socialsecurity.be > rubriek Onderneming > aanmelden);
 • Indien u nog niet over een toegang voor uw onderneming beschikt, moet een verantwoordelijke van uw onderneming een elektronische aanvraag tot registratie indienen (www.socialsecurity.be > rubriek Onderneming > registreren) en:
  • ofwel deze ondertekenen met zijn elektronische identiteitskaart en online versturen;
  • ofwel deze afdrukken, ondertekenen en per post opsturen.

Als u problemen heeft in verband met de toegang, kunt u het contactcenter eranova contacteren (tel. 02 511 51 51, of via het contactformulier op de portaalsite).

Zijn er uitzonderingen op het elektronisch verzenden van de mededeling?

U kunt de elektronische mededelingen vervangen door:

 • ofwel een mededeling die aangetekend per post wordt verstuurd;
 • ofwel door een fax naar het werkloosheidsbureau van de RVA van de plaats waar de exploitatiezetel van de onderneming is gevestigd.

Dat is enkel mogelijk in de volgende 3 gevallen:

Eerste mededeling:

U verricht voor het eerst een mededeling tijdelijke werkloosheid of u verricht opnieuw een mededeling tijdelijke werkloosheid na een periode van onderbreking van 24 maanden (berekend van datum tot datum).

Bij ontvangst van uw mededeling per aangetekend schrijven of per fax, zal het werkloosheidsbureau u een brief sturen met informatie over de verplichting om de mededeling elektronisch te verrichten en over de uitzonderingen op dit principe, zodat u zich bij een volgende mededeling kunt aanpassen.

Ontbreken van de nodige informaticamiddelen:

U beschikt niet over de nodige informaticamiddelen om een elektronische mededeling te verrichten en u heeft een vrijstelling van elektronische mededeling gekregen van de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA.

U kunt die vrijstelling aanvragen met een gewone brief gericht aan de dienst Tijdelijke Werkloosheid van het werkloosheidsbureau van de RVA van de plaats waar de onderneming is gevestigd.

De aanvraag om vrijstelling bevat de volgende verklaring op eer: ‘Ik bevestig op eer dat ik niet over de nodige informaticamiddelen beschik voor het verzenden van een elektronische mededeling aangezien … (u vermeldt de redenen, bv. ‘…ik niet over een internetverbinding beschik’). Ik vraag dan ook een vrijstelling van het elektronisch verrichten van mijn mededelingen tijdelijke werkloosheid vanaf DD/MM/JJ, en dit voor een periode van 24 maanden, berekend van datum tot datum.’

De vrijstelling wordt toegekend voor een periode van 24 maanden en kan opnieuw worden toegekend mits de indiening van een nieuwe aanvraag.

Technische problemen:

U kunt de mededeling niet elektronisch verrichten omwille van technische problemen (tijdelijk probleem met de internetverbinding, computerpanne ...).

In dat geval vermeldt u in de aangetekende zending of in de fax die de mededeling bevat met welk technisch probleem u geconfronteerd.

Indien de mededeling via een aangetekende brief gebeurt, moet zij bovendien de naam van de werkgever, zijn adres en zijn ondernemingsnummer vermelden.

Hoe kunt u een mededeling versturen via batch?

U vindt u alle nodige informatie voor het versturen van een gestructureerde boodschap op de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > rubriek Onderneming > Sociale risico’s > Tijdelijke werkloosheid > Help > Helpcentrum).

Wat gebeurt er na verzending van de mededelingen?

Van elke elektronische mededeling ontvangt u een ontvangstbericht met een uniek nummer en de inhoud van de mededeling. U heeft de mogelijkheid om de elektronische mededelingen te consulteren (via de portaalsite van de sociale zekerheid of via batch, afhankelijk van de manier van communicatie die u heeft gebruikt). Indien nodig, kunt u een elektronische mededeling annuleren of wijzigen.

Het bevoegde werkloosheidsbureau kijkt na of de mededeling conform is met de reglementering.

 • Indien de mededeling reglementair in orde is, wordt de inhoud ervan ingebracht in een databank die ter beschikking staat van de uitbetalingsinstellingen (ABVV, ACLVB, ACV, HVW). Zij raadplegen die gegevens met het oog op het correct uitbetalen van uitkeringen aan de tijdelijk werklozen.
 • Indien de mededeling reglementair niet in orde is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht door het werkloosheidsbureau. U kunt uw situatie dan zo snel mogelijk regulariseren door een nieuwe mededeling te versturen of door de ontbrekende gegevens over te maken. Als de mededeling niet in orde is, voorziet de wet een loonsanctie (zie verder ‘Wat indien u de mededelingen niet of voor- of laattijdig verstuurd heeft aan de RVA?’).

Wat indien u de mededelingen aan de RVA niet, voortijdig of laattijdig verstuurt?

Zowel de mededeling van de datum en de aard van de technische stoornis als de maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag moeten tijdig aan de RVA worden verstuurd. De wet voorziet loonsancties indien een van die mededelingen of beide niet, voortijdig of laattijdig verstuurd worden.

Geen of laattijdige mededeling van de datum en de aard van de technische stoornis (en tijdige mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag)

Indien u de datum en de aard van de technische stoornis niet of laattijdig meedeelt aan de RVA (uiterlijk de eerste werkdag na de technische stoornis), dan moet u gedurende 6 dagen het normale loon betalen vanaf de eerste dag van het tijdelijk werkloos stellen, dus vanaf de eerste dag volgend op de periode van 7 dagen die gedekt zijn door loon. Deze loonplicht is niet beperkt tot de lopende maand.

Dit komt er concreet op neer dat de arbeiders maar tijdelijk werkloos gesteld kunnen worden vanaf de 14de dag.

Voorbeeld: op 1 december doet zich een technische stoornis voor in het bedrijf. De arbeiders kunnen in principe tijdelijk werkloos gesteld worden vanaf 8 december. De werkgever verstuurt pas op 3 december een mededeling van de aard van de technische stoornis aan de RVA. Hij moet bijgevolg verder loon betalen van 8 tot en met 13 december zodat de werkloosheid maar kan maar ingaan vanaf 14 december.

Geen of voor- of laattijdige mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag (en tijdige mededeling van de datum en de aard van de technische stoornis)
Laattijdige mededeling

Indien u de maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag laattijdig verstuurt, aanvaardt de RVA de tijdelijke werkloosheid vanaf de werkdag die voorafgaat aan de dag van verzending van de laattijdige mededeling.

In dergelijk geval moet u  loon betalen vanaf de eerste dag van tijdelijk werkloos stellen (d.w.z. vanaf de eerste dag volgend op de periode van 7 dagen die gedekt zijn door loon), en dit gedurende de hele schorsingsperiode tot en met de dag die voorafgaat aan het begin van de tijdelijke werkloosheid aanvaard door de RVA, beperkt tot de lopende maand.

Geen mededeling of voortijdige mededeling

Indien u  de maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag (voor de maand waarin de technische stoornis zich voordoet, de 8ste dag na aanvang van de technische stoornis) niet verstuurt, dan moet u het normale loon betalen vanaf de eerste dag van tijdelijk werkloos stellen (d.w.z. vanaf de eerste dag volgend op de periode van 7 dagen die gedekt zijn door loon), gedurende de hele schorsingsperiode, beperkt tot de lopende maand.

Opgepast

Een voortijdige mededeling wordt gelijkgesteld met geen mededeling. Indien u per vergissing een voortijdige mededeling heeft verstuurd, dan moet u deze annuleren. Een mededeling wordt als voortijdig beschouwd indien zij meer dan één werkdag gelegen is vóór de eerste effectieve werkloosheidsdag.

Geen mededeling van de datum en de aard van de technische stoornis én geen mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag

Indien u geen mededeling doet van de datum en de aard van de technische stoornis én geen mededeling doet van de eerste effectieve werkloosheidsdag, dan moet u het normale loon betalen gedurende heel de periode van de schorsing. 

Mededeling aan de ondernemingsraad

Uiterlijk de vierde dag na de technsiche stoornis moet u de ondernemingsraad of wanneer er geen ondernemingsraad is, de vakbondsafvaardiging in kennis stellen van de aard van de technische stoornis.

Maandelijks afleveren van een controleformulier C3.2 A aan de arbeiders

Wanneer moet u het formulier C3.2A afleveren?

U moet aan elke arbeider die u tijdelijk werkloos stelt ingevolge technische stoornis een controleformulier C3.2 A afleveren. Dit moet gebeuren uiterlijk de eerste effectieve werkloosheidsdag (dus de 8ste dag volgend op de technische stoornis).

U moet een controleformulier afleveren voor elke maand waarop de arbeider tijdelijk werkloos wordt gesteld. Indien de tijdelijke werkloosheid de volgende maand doorloopt, moet u een nieuw formulier C3.2A overhandigen vóór de eerste effectieve werkloosheidsdag van die maand.

Voordat u het formulier aflevert, vult u de identiteitsgegevens in.

Wie levert het formulier C3.2A af voor uitzendkrachten?

U of het uitzendkantoor.

Hoeveel formulieren C3.2A?

U mag per maand en per arbeider slechts één controleformulier C3.2A afleveren, zelfs indien er in de loop van de maand meerdere vormen van tijdelijke werkloosheid zijn.

Wat moet de arbeider doen met het formulier C3.2A?

De arbeider moet het formulier steeds in zijn bezit hebben vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag tot het einde van de maand en kunnen voorleggen aan de sociaal inspecteur wanneer die daarom vraagt.

Vanaf de eerste werkloosheidsdag tot het einde van de maand, moet de arbeider het formulier invullen volgens de instructies die erop vermeld staan. Zo moet hij o.a. (vóór de aanvang van de arbeid) alle arbeidsprestaties vermelden die hij verricht voor zichzelf of voor een derde, alsook de ziektedagen, de vakantiedagen en de niet-gepresteerde dagen gedekt door loon.

Op het einde van de maand moet hij zijn controleformulier C3.2A indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV, HVW).

Wat als de arbeider zijn C3.2A verliest?

Als de arbeider het controleformulier C3.2A verliest, mag u hem geen nieuw formulier afleveren.

In geval van verlies moet de arbeider zo vlug mogelijk aan het bevoegde werkloosheidsbureau een blanco controleformulier C3.2A vragen, waarop het werkloosheidsbureau zijn stempel zet en de vermelding ‘duplicaat’. De arbeider kan dat doen door persoonlijk langs te gaan of via zijn uitbetalingsinstelling. Dat duplicaat is vergoedbaar voor de periode die aanvangt op de dag waarop het bureau werd gecontacteerd. Voor de voorliggende periode zal de directeur van het werkloosheidsbureau oordelen of het duplicaat al dan vergoedbaar is. In principe kan één keer per jaar een duplicaat worden gevraagd.

Wat als de arbeider zich vergist bij het invullen van zijn C3.2A?

Als de arbeider doorhalingen heeft aangebracht op zijn controleformulier C3.2A, mag u hem geen nieuw formulier afleveren.

Als hij zich vergist heeft bij het invullen van zijn controleformulier, moet hij contact opnemen met het bevoegde werkloosheidsbureau (door zich persoonlijk aan te melden of via zijn uitbetalingsinstelling).  In principe zijn doorgehaalde, geschrapte, met typex verbeterde, foutief of op dubbelzinnige wijze ingevulde dagen op de controlekaart niet vergoedbaar.  De directeur van het werkloosheidsbureau kan evenwel de dagen vergoedbaar verklaren als de arbeider te goeder trouw is en het enkel gaat om een materiële vergissing.  Het is echter aan de arbeider om het bestaan van een materiële vergissing te bewijzen. 

Hij kan dat doen door bij zijn controlekaart een verklaring op eer toe te voegen. De directeur van het werkloosheidsbureau zal o.a. rekening houden met het al dan niet repetitief karakter van de aanvraag. Een aanvraag wordt beschouwd als repetitief als er in de loop van het jaar voorafgaand aan de nieuwe aanvraag voor afwijking reeds een afwijking werd toegestaan.

Waar kunt u blanco formulieren C3.2A bekomen?

De controleformulieren C3.2A zijn genummerd en kunnen niet worden afgedrukt. U kunt gratis blanco exemplaren van het formulier C3.2A bekomen bij de dienst Economaat van het werkloosheidsbureau van de RVA.

Onder bepaalde voorwaarden kan het sociaal secretariaat zelf het controleformulier C3.2A afdrukken op gewatermerkt papier (watermerk met het logo van de RVA). In dat geval draagt het controleformulier de benaming ‘C3.2A-S’. Het sociaal secretariaat moet op het controleformulier C3.2A-S een volgnummer vermelden alsook een toelatingsnummer dat het vooraf gekregen heeft van de directie Reglementering van de RVA.

Elektronische aangifte - ASR scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’

Wanneer moet u een ASR scenario 2 verrichten?

Wanneer de arbeider een uitkeringsaanvraag moet indienen, d.w.z.:

 • bij de eerste tijdelijke werkloosheid van de arbeider in uw onderneming;
 • indien hij opnieuw tijdelijk werkloos wordt gesteld na een onderbreking van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid van minstens 36 maanden;
 • indien hij opnieuw tijdelijk werkloos wordt gesteld na een wijziging van zijn contractuele arbeidsregeling (de factor Q of S) (bv. indien hij deeltijds gaat werken of in loopbaanonderbreking of tijdskrediet gaat);
 • bij de eerste tijdelijke werkloosheid na 30/09 (in functie van de mogelijke jaarlijkse herziening van het bedrag van de uitkering);

U moet bij de aanvang van de werkloosheid én op uw eigen initiatief, een ASR scenario 2 verrichten (die het formulier C 3.2-WERKGEVER vervangt) via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > Onderneming > Sociale risico’s > ASR > Werkloosheid > Scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’) of via batch. U overhandigt, ter informatie, een print van de elektronische aangifte aan de arbeider.

Voor meer informatie over de factoren Q en S en het theoretisch gemiddeld brutoloon, lees het infoblad Werkgevers ‘Het formulier C4 – werkloosheidsbewijs’ nr. E14.

Op grond hiervan kan de RVA het bedrag van de uitkering berekenen waarop de arbeider recht heeft.

Wie verricht het ASR scenario 2 voor uitzendkrachten?

Voor interimarbeiders moet de ASR altijd verricht worden door het uitzendkantoor, met vermelding van uw KBO-nummer.

Wat moet de arbeider doen?

De arbeider houdt de afdruk van de elektronische aangifte die u hebt overhandigd bij en contacteert zo snel mogelijk zijn uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV, HVW) om een formulier C3.2-werknemer (aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid) in te vullen.

De uitbetalingsinstelling zal de ASR scenario 2 ophalen.

De aanvraag om uitkeringen moet uiterlijk op het einde van de tweede maand volgend op de maand waarin de arbeider tijdelijk werkloos werd gesteld door het werkloosheidsbureau worden ontvangen.

Voorbeelden

 • De arbeider wordt de eerste keer tijdelijk werkloos gesteld op 16 juni. De uitkeringsaanvraag moet door het werkloosheidsbureau uiterlijk op 31 augustus worden ontvangen.
 • De arbeider wordt de eerste keer tijdelijk werkloos gesteld op 1 juli. De uitkeringsaanvraag moet door het werkloosheidsbureau uiterlijk op 30 september worden ontvangen.
 • De arbeider wordt de eerste keer tijdelijk werkloos gesteld op 31 juli. De uitkeringsaanvraag moet door het werkloosheidsbureau uiterlijk op 30 september worden ontvangen. 

Maandelijkse elektronische aangifte - ASR scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’

Wanneer moet u een ASR scenario 5 verrichten?

Na het einde van de maand en op uw eigen initiatief, verstuurt u een ASR scenario 5.

Wie verricht de ASR scenario 5 voor uitzendkrachten?

Voor interimarbeiders, moet de ASR altijd verricht worden door het uitzendkantoor, met vermelding van uw KBO-nummer.

Hoe en waarom moet u een ASR scenario 5 verrichten?

U verricht de elektronische aangifte via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > Onderneming > Sociale risico’s > ASR > Werkloosheid > Scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’) of via batch en u overhandigt een print van de elektronische aangifte aan de arbeider.

Voor meer informatie over het invullen van de factor Q en S, (het rooster T)  en het theoretisch gemiddeld brutoloon, lees het infoblad Werkgevers ‘Het formulier C4 - werkloosheidsbewijs’, nr. E14.

U vermeldt het aantal uren dat de arbeider tijdelijk werkloos is geweest, voorafgegaan door de voor de aard van de tijdelijke werkloosheid te gebruiken code. In geval van tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis vermeldt u in het rooster code 5.3.

Aan de hand van de controlekaart C 3.2A en de ASR scenario 5, kunnen de uitbetalingsinstelling en de RVA het aantal uitkeringen berekenen waarop de arbeider recht heeft.

Welke dagen mag u niet opgegeven als dagen tijdelijke werkloosheid?

 • dagen waarvoor u loon moet betalen (bijv. de eerste zeven dagen na de technische stoornis of dagen waarvoor loon verschuldigd is ingevolge het niet of niet tijdig versturen van de mededeling aan de RVA);
 • de wettelijke feestdagen (of vervangingsdagen) die gelegen zijn in een periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge technische stoornis.  Voor deze dagen is er recht op loon.  U kunt wel een vermindering van sociale bijdragen genieten voor een aantal feestdagen (afhankelijk van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid dat reeds is ingevoerd in de loop van het jaar).
 • dagen waarop de werknemers normaal niet werken (bijv. de zaterdag indien dit de gebruikelijke inactiviteitsdag is).
 • volledig verworven inhaalrustdagen waarop de werknemer recht heeft ingevolge arbeid op een zondag, op een feestdag of het presteren van overuren. De werknemer moet eerst deze dagen inhaalrust uitputten alvorens hij tijdelijk werkloos gesteld kan worden ingevolge technische stoornis (artikel 51 bis van de wet op de arbeidsovereenkomsten). Dit principe geldt ook voor volledige inhaalrustdagen verworven ingevolge overschrijdingen van de arbeidsduur in het kader van de invoering van flexibele arbeidsregelingen.

De volgende inhaalrustdagen daarentegen moeten niet eerst uitgeput worden:

 • inhaalrust die niet minstens 1 volledige dag bedraagt;
 • inhaalrust – collectief vastgelegd of niet - toegekend in het kader van arbeidsduurvermindering, collectief vastgestelde inhaalrustdagen.

Hoeveel ASR’s scenario 5 moet u verrichten?

U moet in beginsel slechts één enkele ASR scenario 5 per maand verrichten, zelfs indien er in de loop van de maand verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid waren.

Wat moet de arbeider doen?

De arbeider houdt, informatief, de door u bezorgde afdruk van de elektronische aangifte bij.

De arbeider moet enkel op het einde van de maand zijn controleformulier C3.2A indienen bij zijn uitbetalingsinstelling. De ASR scenario 5 wordt automatisch naar de uitbetalingsinstelling doorgestuurd. 

Hebben de arbeiders recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid?

Voor arbeiders die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens technische stoornis geldt een vrijstelling van wachttijd. Dit betekent dat zij onmiddellijk uitkeringen kunnen genieten, zonder dat zij eerst het bewijs van een aantal arbeids- of gelijkgestelde dagen moeten leveren. De normale vergoedbaarheidsvoorwaarden zijn van toepassing (o.a. arbeidsgeschiktheid, voorwaarden om een bijkomstige activiteit uit te oefenen, ...).

Gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge technische stoornis moet de arbeider niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Wat is het bedrag van de uitkering tijdelijke werkloosheid?

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangen de arbeiders een bedrag gelijk aan 65% van hun begrensd gemiddeld loon (begrensd tot 3.199,26 euro per maand).

De arbeiders hebben bovendien recht op een supplement bovenop hun werkloosheidsuitkering voor elke dag waarop zij tijdelijk werkloos worden gesteld ingevolge technische stoornis.  Het minimumbedrag van het supplement bedraag 2 euro per dag. Dit bedrag wordt betaald door de werkgever tenzij de betaling ervan ten laste wordt gelegd van een Fonds voor Bestaanszekerheid.

Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden.

De leerlingen beoogd in artikel 1bis van het voormelde KB van 28 november 1969, ontvangen een  forfaitair bedrag. 

Schematisch overzicht van de formaliteiten per type tijdelijke werkloosheid

 

 

Oorspronkelijke / voorafgaandelijke mededeling

Mededeling 1ste effectieve dag TW in de maand (*)

Afleveren C3.2A

ASR 5
(uren werkloosheid)

ASR 2 (uitkerings-aanvraag-)

TW
technische stoornis
(zie infoblad E27)

JA, 1ste werkdag volgend op technische stoornis

JA, tussen de werkdag voorafgaand en de werkdag volgend (**)

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW economische redenen arbeiders
(zie infoblad E22)

JA,
7 kalenderdagen vooraf (behalve afwijkende regimes)

JA, tussen de 5de werkdag voorafgaand en de werkdag volgend (**)

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand + inschrijving in validatieboek

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW economische redenen bedienden
(zie infoblad E55)

JA,
7 kalenderdagen vooraf + préliminaire voorwaarden 14 dagen vooraf

JA, tussen de 5de werkdag voorafgaand en de werkdag volgend (**)

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand + inschrijving in validatieboek

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW economische redenen – bouwsector 
(zie infoblad E21)

JA, specifieke termijn
(zie infoblad E21)

JA, tussen de 5de werkdag voorafgaand en de werkdag volgend (**)

Specifieke controlekaart af te leveren voor het begin van de maand

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW
sluiting jaarlijkse vakantie
(zie infoblad E23)

NEEN

NEEN

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW
slecht weer
(zie infoblad E26)

NEEN

JA, tussen de werkdag voorafgaand en de werkdag volgend (**)

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand + inschrijving in validatieboek

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW
slecht weer – bouwsector
(zie infoblad E29)

NEEN

JA, tussen de werkdag voorafgaand en de werkdag volgend (**)

Specifieke controlekaart af te leveren voor het begin van de maand

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW
overmacht
(zie infoblad E24)

JA
(administratieve praktijk)

NEEN

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand

JA,
na het einde van de maand

JA, bij de eerste TW in de onderneming (***)

TW
overmacht medische redenen
(zie infoblad E24)

NEEN

NEEN

JA, uiterlijk de 1ste effectieve werkloosheidsdag in de maand

JA,
na het einde van de maand

JA, bij elke aanvraag omwille van overmacht medische redenen

TW
staking of
lock-out
(zie infoblad E25)

NEEN

Ja, geen termijn voorzien, per staking eenmalige mededeling van het begin van de werkloos-heid

JA, op vraag van de werknemer

JA, op vraag van de werknemer

Ja, op vraag van de werknemer, bij de 1ste TW binnen de onderneming (***)

(*) Slechts één mededeling per maand en per werknemer

(**) Onder ‘voorafgaandelijke of volgende werkdag’ worden alle dagen van de week verstaan met uitzondering van het weekend, de feestdagen, de vervangende feestdagen en de brugdagen

 (***) of wijziging van de factor Q/S of onderbreking van de uitkeringen TW ≥ 36 maanden 

Top