U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Tijdelijke werkloosheid voor halve dagen - dienstenchequebedrijven en leerlingenvervoer

Infoblad

E3

Laatste update
10-05-2021

Wettelijke basis

Hoofdstuk 5 van de wet 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 13 april 2021).

Koninklijk besluit van 02.05.2021 tot het toekennen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan sommige werknemers die als gevolg van Covid-19 een deel van hun volledige arbeidsdag verliezen (BS 10 mei 2021).

Vrijstelling tot betaling van gewaarborgd dagloon voor een halve dag

Welke werkgevers?

De wet van 2 april 2021 bepaalt dat de volgende werkgevers geen gewaarborgd dagloon verschuldigd zijn voor de weggevallen uren die de werknemer niet bij of voor een andere klant kan presteren om een reden die het rechtstreeks gevolg is van de Covid-19 pandemie :

 • de werkgevers die werknemers tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques;
 • de werkgevers die werknemers tewerkstellen die het vervoer van leerlingen van en naar onderwijsinstellingen als hoofdtaak hebben.

Voorwaarden?

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn :

 • Het moet gaan om het verlies van een ‘halve werkdag’. 

  Onder ‘halve werkdag’ wordt begrepen: de arbeidsuren die door de werknemer voor minstens de helft van het op die dag toepasselijke uurrooster worden besteed aan het uitvoeren van een opdracht bij of voor een klant van de werkgever, die duidelijk onderscheiden is van een andere opdracht die tijdens het andere gedeelte van de werkdag wordt uitgevoerd.

 

 • De weggevallen uren moeten het rechtstreeks gevolg zijn van de Covid-19-pandemie;
 • Voorbeeld: een werknemer van een dienstenchequebedrijf werkt op dag X normaal 6 uur: 3 uur bij klant A en 3 uur bij klant B. De opdracht bij klant B valt weg wegens een verplichte quarantaine van klant B -> de werkgever is voor de weggevallen arbeidsuren bij klant B geen gewaarborgd loon verschuldigd aangezien het gaat om een opdracht bij een andere klant die minstens de helft bedraagt van het aantal arbeidsuren van die dag.

Verder bepaalt de wet dat de werkgever geen gewaarborgd loon moet betalen voor zover de werknemer recht heeft op tijdelijke werkloosheid voor de weggevallen halve arbeidsdag.

Aangezien de werkloosheidsreglementering enkel in de mogelijkheid voorziet om een volledige arbeidsdag te vergoeden in tijdelijke werkloosheid, voorziet het KB van 02.05.2021 in een afwijking op artikel 99,3° van het KB van 25.11.1991 voor de sector van de dienstenchequebedrijven en het leerlingenvervoer (zie  Recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor een halve dag).

Recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor een halve dag

Het KB van 02.05.2021 bepaalt dat de werknemer tewerkgesteld in de sector van de dienstenchequebedrijven en het leerlingenvervoer, tijdelijk werkloos kan worden gesteld voor een halve dag, indien voldaan is aan de voorwaarden hierboven bepaald (zie Vrijstelling tot betaling van gewaarborgd dagloon voor een halve dag).

Daarnaast geldt de volgende bijkomende voorwaarde :

Verplichte mededeling aan de RVA van elke halve dag tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor een halve werkdag kunnen slechts worden toegekend indien de werkgever de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor die halve werkdag onmiddellijk meedeelt aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Termijn voor de mededeling

De mededeling aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening moet verzonden worden :

 • op de dag van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor een halve werkdag;
 • of de werkdag die daarop volgt;
 • of, indien de werkgever met zekerheid weet dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werkelijk zal worden geschorst, op de werkdag die voorafgaat aan de voormelde halve dag van schorsing.

Elektronisch verzenden van de mededeling

De werkgever moet de mededeling aan de RVA elektronisch verzenden. Dat kan via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be).

Bij de verschillende soorten tijdelijke werkloosheid, klikt de werkgever ‘eerste effectieve werkloosheidsdag’ aan. Als reden van schorsing duidt hij aan: ‘½ TW dienstencheques-leerlingenvervoer’.

Na het verzenden van de mededeling ontvangt de werkgever een elektronische ontvangstmelding van de mededeling.

Indien de werkgever de mededeling niet elektronisch kan verrichten omdat dat technisch onmogelijk is, mag hij de mededeling ook op een andere manier (via mail, brief…) verzenden naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA (de plaats waar de exploitatiezetel van de onderneming is gevestigd).

Inhoud van de mededeling

Op de mededeling aan de RVA staan de volgende gegevens:

 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever of de onderneming
 • de naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde werknemer
 • de dag waarop de arbeidsovereenkomst voor een halve werkdag wordt geschorst (*)
 • het volledige adres van de plaats waar de werkloos gestelde werknemer die halve dag normaal zou hebben gewerkt(**). Indien het gaat over leerlingenvervoer is dat het adres van de onderwijsinstelling.

(*) in te vullen als begindatum in de elektronische mededeling

(**) in te vullen als werfadres in de elektronische mededeling 

Daarnaast vermeldt de werkgever in de rubriek opmerkingen van de elektronische mededeling de reden van de tijdelijke werkloosheid (Covid -19), het aantal uren dat de werknemer die dag zou hebben gewerkt en het aantal weggevallen uren als gevolg van Covid-19.

Voorbeeld: normale prestaties 6 uur, waarvan 3 uur wegvallen door het wegvallen van een klant te wijten aan Covid-19.

Indien de mededeling niet in orde is (bijvoorbeeld in de rubriek opmerkingen wordt geen melding gemaakt van het aantal uren dat de werknemer die dag normaal werkt) wordt de werkgever daarvan in kennis gesteld.

Indien de mededeling laattijdig is, wordt ze geweigerd. De werkgever wordt daar ook van in kennis gesteld.

Overige formaliteiten

De werkgever die de werknemer tijdelijk werkloos stelt voor een halve dag moet verder de formaliteiten vervullen die gelden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het coronavirus (voor meer uitleg, zie het infoblad E1).

Zo moet hij op het einde van de maand een ASR scenario 5 versturen met vermelding van het aantal uren dat de betrokken werknemer tijdelijk werkloos werd gesteld in de beschouwde maand.

Indien de werkgever de mededeling van de halve dag tijdelijke werkloosheid heeft verstuurd aan de RVA (zie supra), dan kan hij in de ASR scenario 5 voor die dag een halve dag tijdelijke werkloosheid opgeven.

Duur van de regeling

Deze regeling treedt in werking op 10 mei 2021 en geldt tot en met 30 juni 2021.

 

Top