U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

De loopbaanonderbreking / het tijdskrediet / de thematische verloven en de cumulaties (activiteit - mandaat - pensioen - ...)

Infoblad

T1

Laatste update
01-01-2022

Mag je je onderbrekingsuitkering cumuleren met een activiteit?

Onder bepaalde voorwaarden mag je je onderbrekingsuitkering die je krijgt in het kader van loopbaanonderbreking / tijdskrediet / een thematisch verlof cumuleren met een activiteit.

Onder welke sector val je?

Privésector

Je bent een werknemer in loondienst bij een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van de wet van 05.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Voorbeelden: nv's; bvba's; vzw's; gemengde intercommunales voor gas- en elektriciteitsverdeling; regionale en lokale ondernemingen van openbaar vervoer (De Lijn, MIVB, TEC); vrije universiteiten (KULeuven, KUB, VUB, ULB, UCL ...), met uitzondering van het academisch personeel van de Vlaamse Gemeenschap; Brussels Airport Company (de luchthaven Brussel-Nationaal in Zaventem); Brussels South Airport-Security (de luchthaven van Charleroi); Liège Airport-Security, Liège-Bierset); socialehuisvestingsmaatschappijen ...

Lokale of provinciale bestuur of een dienst die ervan afhangt (residuaire sector) of van een andere overheidsadministratie

 • Je maakt deel uit van het contractueel of statutair personeel van een lokaal of provinciaal bestuur of van de diensten die ervan afhangen of
 • Je maakt deel uit van het contractueel personeel van een andere overheidsadministratie, met inbegrip van het contractueel personeel van het gemeenschapsonderwijs (ook de hogescholen en de universiteiten);

Dat geldt niet voor het personeel van de Vlaamse openbare diensten omwille van de overdracht naar de gewesten en gemeenschappen (sinds 02.09.2016), behalve voor de thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg).

 • Je maakt deel uit van het contractueel personeel van:
 • Enabel
 • de Cel voor Financiële Informatieverwerking
 • de Ombudsdienst voor Energie
 • Je bent een werknemer die afhangt van geen enkele andere reglementering voor het ouderschapsverlof of het verlof voor medische bijstand.

Voorbeelden: OCMW's, openbare ziekenhuizen, onderwijs en CLB, kinderdagverblijven van de basisscholen van het gemeenschapsonderwijs, openbare diensten en de instellingen die daaronder vallen (federaal, gewest, gemeenschap, rechterlijke orde, federale en lokale politie ...)

Openbare sector

 • Je hangt af van het statutaire personeel (benoemde ambtenaren) van de federale overheid, van de lokale of federale politie of van de rechterlijke orde van een gewest of een gemeenschap, van een gemeenschapsuniversiteit van de Vlaamse Gemeenschap (UA, UHasselt, UGent).

  Dat geldt niet voor het statutair personeel van de Vlaamse openbare diensten omwille van de de overdracht naar de gewesten en gemeenschappen (sinds 02.09.2016), behalve voor de thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg).

 • Je bent een politieke medewerker van de Kamer of de Senaat.

Autonoom overheidsbedrijf

Je maakt deel uit van het contractueel of statutair personeel bij bpost, Proximus, de NMBS of Skeyes.

Onderwijssector of van de CLB-centra

Je maakt deel uit van het vastbenoemd en tijdelijk personeel van het gemeenschapsonderwijs of van het vrij onderwijs. Dat geldt niet voor de vastbenoemde personeelsleden van de universiteiten. Het vastbenoemd en tijdelijk personeel van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap valt daar ook niet meer onder, voor wat betreft de gewone loopbaanonderbreking, sinds de overdracht naar de gewesten en gemeenschappen op 02.09.2016.

Gemeenschapsuniversiteit

Je maakt deel uit van het administratief personeel, van het gespecialiseerd personeel, meesterspersoneel en vakpersoneel of dienstpersoneel van de gemeenschapsuniversiteiten van de Franse Gemeenschap, betaald op basis van subsidies.

Welke activiteiten mogen worden gecumuleerd met de onderbrekingsuitkering?

Een loontrekkende activiteit

Een loontrekkende activiteit is een activiteit uitgeoefend onder het gezag van een werkgever met een arbeidsovereenkomst.

In bepaalde sectoren mag het aantal uren van de activiteit in loondienst niet hoger liggen dan het aantal uren van de activiteit die volledig of gedeeltelijk wordt onderbroken.

Het is in alle sectoren en voor alle types onderbreking verboden om een nieuwe loontrekkende activiteit te beginnen of het aantal uren van die activiteit te verhogen.

Je werkt in de privésector

Je vraagt tijdskrediet

Je mag je onderbrekingsuitkeringen in het kader van tijdskrediet voor onbepaalde duur cumuleren met een bijkomende loontrekkende activiteit op voorwaarde dat je de activiteit al hebt uitgeoefend in de 12 maanden vóór het begin van het tijdskrediet. Die loontrekkende activiteit moet je hebben uitgeoefend samen met de activiteit die je onderbreekt of vermindert.

De activiteit moet bijkomend zijn maar ze mag meer uren tellen dan de activiteit waarvoor je tijdskrediet neemt.

Je vraagt een thematisch verlof aan (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand, verlof voor mantelzorg).

Je mag de onderbrekingsuitkeringen cumuleren met een nevenactiviteit in loondienst op voorwaarde dat je die activiteit al hebt uitgeoefend in de 3 maanden die het begin van het thematisch verlof voorafgaan.

De activiteit moet bijkomend zijn maar ze mag niet meer uren tellen dan de activiteit waarvoor je een thematisch verlof vraagt.

Je werkt bij een lokaal of provinciaal bestuur / in de openbare sector / in het onderwijs / bij een gemeenschapsuniversiteit

Je mag de onderbrekingsuitkeringen voor onbepaalde duur cumuleren met een bijkomende activiteit in loondienst op voorwaarde dat je die activiteit al samen met de activiteit die je onderbreekt hebt uitgeoefend tijdens de 3 maanden vóór het begin van de loopbaanonderbreking.

Dat geldt voor de aanvragen om een gewone loopbaanonderbreking en voor de aanvragen voor thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg).

De activiteit moet bijkomend zijn maar ze mag niet meer uren tellen dan de activiteit waarvoor je een thematisch verlof vraagt.

Je werkt bij een autonoom overheidsbedrijf (bpost, NMBS, Proximus, Skeyes)

Je mag de onderbrekingsuitkeringen in het kader van je loopbaanonderbreking voor onbepaalde duur cumuleren met een loontrekkende activiteit, op voorwaarde dat je die activiteit al uitoefende in de 12 maanden vóór het begin van de loopbaanonderbreking. Die loontrekkende activiteit moet je hebben uitgeoefend samen met de activiteit die je onderbreekt of vermindert.

Dat geldt voor de aanvragen om een gewone loopbaanonderbreking en voor de aanvragen voor thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg).

Welke formaliteiten moet je vervullen als je een activiteit in loondienst uitoefent?

Je moet die activiteit aangeven bij de RVA op het ogenblik waarop je je aanvraagformulier indient. In het formulier is daarover een vraag voorzien.

Wat gebeurt er als je begint met een activiteit in loondienst of als je het aantal uren van een activiteit in loondienst verhoogt tijdens je loopbaanonderbreking?

De uitkeringen die je al ontvangen hebt, worden teruggevorderd vanaf de datum waarop je gestart bent met die activiteit of vanaf de datum waarop je het aantal uren ervan hebt verhoogd.

De zelfstandige activiteit

Je wordt beschouwd als zelfstandige als je je verplicht moet inschrijven bij een sociale kas voor zelfstandigen. Om te weten of je je als zelfstandige moet inschrijven, kun je contact opnemen met het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen).

De regels kunnen verschillen afhankelijk van uw activiteitssector.

Je werkt in de privésector

Er zijn andere regels voor tijdskrediet als voor de thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg).

Je mag de onderbrekingsuitkeringen voor tijdskrediet cumuleren met een zelfstandige activiteit gedurende:

 • 12 maanden als je je prestaties volledig onderbreekt EN
 • 24 maanden als je je prestaties vermindert tot de helft of 60 maanden als je je prestaties vermindert met 1/5.

Dat mag enkel als je je zelfstandige activiteit al hebt uitgeoefend tijdens de 12 maanden vóór het begin van je tijdskrediet.

Nadat je de uitkeringen 12/24/60 maanden (afhankelijk van het geval) gecumuleerd hebt met een zelfstandige activiteit, verlies je het recht op uitkeringen.

Je mag de onderbrekingsuitkeringen in het kader van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg) cumuleren met een zelfstandige activiteit gedurende:

 • 12 maanden als je je prestaties volledig onderbreekt zelfs als je voordien nog nooit een zelfstandige activiteit hebt uitgeoefend EN;
 • 24 maanden als je je prestaties vermindert tot de helft of 60 maanden als je je prestaties vermindert met 1/5 (of 1/10 in geval van ouderschapsverlof), op voorwaarde dat je je zelfstandige activiteit al hebt uitgeoefend tijdens de 12 maanden die het begin van het thematisch verlof voorafgaan.

Nadat je de uitkering 12/24/60 maanden (afhankelijk van het geval) hebt gecumuleerd met een zelfstandige activiteit, verlies je het recht op uitkeringen.

Je werkt bij een lokaal of provinciaal bestuur / in de openbare sector / in het onderwijs / bij een gemeenschapsuniversiteit

Je mag de onderbrekingsuitkeringen cumuleren met een zelfstandige activiteit tijdens:

 • 12 maanden als je je prestaties volledig onderbreekt zelfs als je voordien nog nooit een zelfstandige activiteit hebt uitgeoefend EN;
 • 24 maanden als je je prestaties vermindert tot de helft of 60 maanden als je je prestaties vermindert met 1/5 (of 1/10 in geval van ouderschapsverlof), op voorwaarde dat je je zelfstandige activiteit al hebt uitgeoefend tijdens de 12 maanden die het begin van het thematisch verlof voorafgaan.

Dat geldt voor de aanvragen om een gewone loopbaanonderbreking en voor de aanvragen voor thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg).

Nadat je de uitkering 12/24/60 maanden (afhankelijk van het geval) hebt gecumuleerd met een zelfstandige activiteit, verlies je het recht op uitkeringen.

Als je bij een autonoom overheidsbedrijf werkt

Je mag de uitkeringen die je ontvangt in het kader van een loopbaanonderbreking cumuleren met een zelfstandige activiteit gedurende:

 • 12 maanden als je je prestaties volledig onderbreekt, op voorwaarde dat je die zelfstandige activiteit al hebt uitgeoefend tijdens de 12 maanden vóór het begin van je loopbaanonderbreking; EN
 • 24 maanden als je je prestaties vermindert tot de helft en voor zover je die zelfstandige activiteit al hebt uitgeoefend tijdens de 12 maanden vóór het begin van je loopbaanonderbreking of 60 maanden als je je prestaties vermindert met 1/5 (of met 1/10, enkel in het geval van ouderschapsverlof), voor zover je die zelfstandige activiteit al uitoefende tijdens de 12 maanden vóór het begin van je loopbaanonderbreking.

Nadat je de uitkering 12/24/60 maanden (afhankelijk van het geval) hebt gecumuleerd met een zelfstandige activiteit, verlies je het recht op uitkeringen.

Dat geldt voor de aanvragen om een gewone loopbaanonderbreking en voor de aanvragen voor thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg).

Welke formaliteiten moet je vervullen als je een zelfstandige activiteit uitoefent?

Je moet die activiteit aangeven bij de RVA op het ogenblik waarop je je aanvraagformulier indient. In het formulier is daarover een vraag voorzien.

Wat gebeurt er als je tijdens je loopbaanonderbreking begint met een zelfstandige activiteit?

De uitkeringen die je al ontvangen hebt, worden teruggevorderd vanaf de datum waarop je begonnen bent met de zelfstandige activiteit.

Mag je je onderbrekingsuitkeringen cumuleren met een politiek mandaat?

Je werkt in de privésector en vraagt een tijdskrediet

Enkel een politiek mandaat van gemeenteraadslid, raadslid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst krachtens het Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, districtsraadslid of provincieraadslid mag worden gecumuleerd met de onderbrekingsuitkering.

Je mag je onderbrekingsuitkeringen niet cumuleren met een politiek mandaat van schepen, burgemeester, OCMW-voorzitter, volksvertegenwoordiger of minister.

Je werkt in de privésector en vraagt een thematisch verlof

In principe kun je onderbrekingsuitkeringen genieten terwijl je je politiek mandaat uitoefent.

Je werkt bij een lokaal/provinciaal bestuur of in de openbare sector of in het onderwijs of bij een gemeenschapsuniversiteit

In principe kun je onderbrekingsuitkeringen genieten terwijl je je politiek mandaat uitoefent.

Je werkt voor een autonoom overheidsbedrijf

Enkel een politiek mandaat van gemeenteraadslid of van raadslid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst krachtens het Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 mag worden gecumuleerd met de onderbrekingsuitkering.

Je mag je onderbrekingsuitkeringen niet cumuleren met een mandaat van schepen of burgemeester, noch met een mandaat van OCMW-voorzitter, volksvertegenwoordiger of minister.

Mag je je onderbrekingsuitkering cumuleren met een pensioen?

Principe

Je mag je onderbrekingsuitkering niet cumuleren met een pensioen.

Worden beschouwd als een pensioen:

 • het ouderdomspensioen
 • het rustpensioen
 • het anciënniteitspensioen
 • en elk ander voordeel dat krachtens een Belgische of buitenlandse wet wordt toegekend door een Belgische of buitenlandse socialezekerheidsinstelling, overheid of instelling voor openbaar nut.

Uitzondering: overlevingspensioen

De uitkeringen kunnen worden gecumuleerd met een overlevingspensioen gedurende een (al dan niet opeenvolgende) periode van maximaal 12 kalendermaanden.

Die periode van 12 maanden moet worden verminderd met het aantal maanden waarin een overlevingspensioen reeds werd gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en/of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Mag je je onderbrekingsuitkeringen cumuleren met een overgangsuitkering?

Er wordt een overgangsuitkering toegekend vanaf 01.01.2015 (in plaats van een overlevingspensioen) aan de personen die weduwe of weduwnaar worden na 31.12.2014 en die op dat moment jonger zijn dan 45 jaar. De leeftijd van 45 jaar wordt tegen 2025 opgetrokken tot 50 jaar, met 6 maanden per jaar.

De overgangsuitkering is beperkt in de tijd. Ze wordt toegekend voor 12 of 24 maanden, naargelang er kinderen zijn of niet.

Als je een overgangsuitkering geniet, mag je die cumuleren met de onderbrekingsuitkering zonder dat je dat moet aangeven aan de RVA.

Mag je je uitkeringen cumuleren met auteursrechten?

De auteursrechten worden gegenereerd door de productie van een werk (bv. schrijven van een boek, van een artikel, produceren van muziek.

Als de auteursrechten de tegenprestatie zijn van de prestaties die worden geleverd in het kader van een arbeidsovereenkomst, vormen ze een voordeel waarop de werknemer recht heeft door zijn aanwerving. Het is dus een loon waarop socialezekerheidsbijdragen zijn verschuldigd. In dat geval moeten de regels die van toepassing zijn voor cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met een nevenactiviteit of bijkomende activiteit in loondienst (zie hoger in dit infoblad) worden nageleefd. Dat betekent dat je wanneer je je aanvraagformulier voor onderbrekingsuitkeringen indient bij de RVA, je die nevenactiviteit/bijkomende activiteit in loondienst moet aangeven in de daartoe bestemde rubriek van het formulier.

Als het loon toegekend voor de afstand van auteursrechten daarentegen de tegenprestatie is voor het latere gebruik van het werk, en niet de prestaties die worden geleverd in het kader van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer voor de creatie van het werk, dan zijn er geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd en mogen de onderbrekingsuitkeringen onbeperkt worden gecumuleerd met die auteursrechten.

Mag je je uitkeringen cumuleren met vrijwilligerswerk?

Je mag je uitkeringen cumuleren met vrijwilligerswerk als dat geen inkomsten oplevert.

Indien je een onkostenvergoeding krijgt in het kader van je vrijwilligerswerk zijn de ontvangen bedragen cumuleerbaar met onderbrekingsuitkeringen zolang ze het grensbedrag, bepaald door de reglementering inzake het vrijwilligerswerk niet overschrijden. In dat geval moet je je vrijwilligerswerk en je onkostenvergoeding niet aangeven aan de RVA.

Als de bedragen die je ontvangt in het kader van een onkostenvergoeding hoger liggen dan het grensbedrag bepaald door de reglementering inzake het vrijwilligerswerk, moeten ze worden aangegeven aan de RSZ. Dat impliceert dat het niet meer gaat om een onkostenvergoeding, maar om een loon. Je moet dan aan de RVA aangeven dat je de activiteit uitoefent. Die activiteit zal dan worden beschouwd als een activiteit in loondienst. Je verliest dan het recht op de uitkering als je het loon bent beginnen ontvangen tijdens je loopbaanonderbreking.

Mag je je uitkeringen cumuleren met een erkend project inzake ontwikkelingssamenwerking voor rekening van een erkende niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking?

Als je in de privésector werkt, mag je je uitkeringen niet cumuleren met een dergelijk project.

Als je werkt voor een autonoom overheidsbedrijf, mag je je uitkeringen niet cumuleren met een dergelijk project maar kan je de onderbreking wel genieten zonder de uitkeringen.

Mag je je uitkeringen cumuleren met een opleidingsactiviteit, een begeleidingsactiviteit of mentorschap?

Als je in de privésector werkt en je een halftijds tijdskrediet landingsbaan vraagt, mag je je uitkeringen cumuleren met een activiteit voor het opleiden, begeleiden of coachen van een jonge werknemer van de onderneming, van een andere onderneming uit dezelfde sector of van een opleidingscentrum van dezelfde sector.

Voor het uitoefenen van een dergelijke activiteit wordt als jonge werknemer beschouwd, een werknemer die minder dan een jaar anciënniteit heeft in de onderneming. Het loon ontvangen in het kader van die activiteit mag niet hoger liggen dan het halftijdse brutoloon MIN de bruto-uitkering voor het halftijds tijdskrediet.

Indien je een activiteit wil gaan verrichten voor de opleiding, begeleiding of het mentorschap van een jonge werknemer, moet je het RVA-kantoor daarvan schriftelijk op de hoogte brengen, 15 dagen vóór het begin van die activiteiten. Indien je die voorwaarden niet naleeft, kan de RVA de terugbetaling vragen van het geheel of een deel van de uitkering tijdskrediet die je ontvangen hebt voor de periode waarin de nalatigheid werd vastgesteld. Bovendien kan de RVA het opleidingscentrum of de werkgever die de werknemer in strijd met de voormelde regels de kans geeft om die opleidings-, begeleidings- of mentorschapsactiviteiten te verrichten, uitsluiten van dat voordeel.

Mag je je uitkeringen cumuleren met een flexi-job?

Wat is een flexi-job?

Het stelsel van de flexi-jobs is een tewerkstellingsvorm die een werknemer, die al voor een of meerdere werkgevers werkt, toelaat om aan voordelige voorwaarden (niet onderworpen aan gewone sociale bijdragen, zelfde sociale rechten als de gewone werknemers) een bijkomende activiteit uit te oefenen bij een werkgever of meerdere werkgevers die afhangen van een van de volgende paritaire comités (of van het paritair comité voor uitzendarbeid als de gebruiker afhangt van een van de volgende paritaire comités):

 • hotelbedrijf (PC 302);
 • handel in voedingswaren (PC 119);
 • zelfstandige kleinhandel (PC 201);
 • kleinhandel in voedingswaren (bedienden - PC 202);
 • middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01);
 • grote kleinhandelszaken (PC 311);
 • warenhuizen (PC 312);
 • kappersbedrijf en schoonheidszorgen (PC 314).
 • Waarborg- en Sociaal fonds van de bakkerij, de banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht binnen het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118), subsector voor de industriële bakkerijen.

Wat zijn de voorwaarden waaronder je je onderbrekingsuitkeringen mag cumuleren met een flexi-jobactiviteit?

Je mag een flexi-job cumuleren met onderbrekingsuitkeringen, onder enkele voorwaarden (zie hieronder)

Je hebt een tijdskrediet (privésector) verkregen of een gewone loopbaanonderbreking / thematisch verlof in een autonoom overheidsbedrijf:

Opdat de cumulatie toegestaan is, moet je flexi-job al minimum 12 maanden bestaan vóór je onderbreking en bijkomstig zijn.

De voorwaarde dat de flexi-job al minimum 12 maanden vóór de onderbreking moet bestaan impliceert:

 • dat er ten minste 3 flexi-jobprestaties per kwartaal werden uitgeoefend bij een of meerdere werkgevers, in de loop van de 12 maanden vóór het begin van de onderbreking;
 • EN dat de eerste flexi-jobprestatie ten laatste op de eerste dag van de referteperiode van 12 maanden vóór het begin van de onderbreking werd uitgeoefend.

Let op! Tijdens de referteperiode van 12 maanden moeten er minstens 3 flexi-jobprestaties zijn per kwartaal, maar er hoeft niet noodzakelijk een prestatie per maand te zijn.

Voorbeeld : aanvang LO op 01.01.2020

In de loop van de 12 voorafgaande maanden (01.01.2019 – 31.12.2019) heeft de onderbreker arbeidsprestaties geleverd in het kader van flexi-jobprestaties:

 • Van 01.01.2019 tot 31.03.2019:   3 waarvan eerste op 01.01.2019;
 • Van 01.04.2019 tot 30.06.2019:   4 prestaties;
 • Van 01.07.2019 tot 30.09.2019:   4 prestaties;                                     
 • Van 01.10.2019 tot 31.12.2019:   3 prestaties.

=> OK, want in dit voorbeeld werden ten minste 3 flexi-jobprestaties uitgevoerd per trimester tijdens de 12 maanden die de onderbreking voorafgaan en werd de eerste flexi-job gepresteerd op de eerste dag van de referteperiode van 12 maanden.

Om te worden beschouwd als een bijkomende activiteit moet de flexi-jobactiviteit tegelijk met de hoofdactiviteit worden uitgeoefend waarvoor de onderbreking wordt gevraagd. Het aantal uren ervan mag niet worden verhoogd tijdens de onderbreking.

Hoe weet je het maximumaantal uren per kwartaal dat je mag presteren in het kader van flexi-jobs tijdens je loopbaanonderbreking?

Je moet het gemiddelde aantal uren bewijzen dat je uitoefent in het kader van flexi-jobs tijdens de referteperiode van 12 maanden vóór je onderbreking. Om dat gemiddelde te verkrijgen, moet je de uren van je flexi-job optellen die je hebt gepresteerd in de loop van de 12 maanden vóór het begin van de onderbreking en het resultaat delen door 4.

Opmerking: Als het verkregen aantal een decimaal getal is tussen 01 en 50 of een getal dat minder bedraagt dan een half uur, moet je afronden naar het half uur (bv. 19,45 of 19 u. 27' = 19 uur en 30 minuten). Als het verkregen getal een decimaal getal is tussen 51 en 99 of een aantal dat hoger ligt dan een half uur, moet je afronden naar het hogere uur (bv. 19,75 of 19 u. 45' = 20 uur en 0 minuten).

Voorbeeld: Aanvang LO op 01.01.2020

In de loop van de 12 maanden die de loopbaanonderbreking voorafgaan (01.01.2019 – 31.12.2019) heb je de volgende flexi-jobprestaties uitgeoefend:

 • Van 01.01.2019 tot 31.03.2019   =>   14 uur en 30 minuten; 
 • Van 01.04.2019 tot 30.06.2019   =>   5 uur en 0 minuten;
 • Van 01.07.2019 tot 30.09.2019   =>  12 uur en 0 minuten;
 • Van 01.10.2019 tot 31.12.2019   =>   10 uur en 15 minuten.

Het totale aantal gepresteerde uren in de loop van de referteperiode van 12 maanden = 41 uur en 45 minuten, zijnde 41,75 uur uitgedrukt in decimalen. Dat totaal moet worden gedeeld door 4 om het trimestriële gemiddelde te bekomen => 41,75 / 4 = 10,43 of 10 u. 26' => afronden naar 10 uur en 30 minuten. Vanaf 01.01.2020 zal je dus, per trimester, maximum 10 uur en 30 minuten mogen presteren in het kader van flexi-jobs. Ook hier heeft het aantal flexi-jobopdrachten/-prestaties per trimester geen invloed.

Je hebt een thematisch verlof gekregen ongeacht je sector (uitgezonderd de autonome overheidsbedrijven) of een gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector (residuaire sector, federaal, rechterlijke orde, deelstaten) of in het onderwijs:

Opdat de cumulatie toegestaan is, moet je flexi-job al minimum 3 maanden bestaan vóór je onderbreking en bijkomstig zijn.

De voorwaarde dat de flexi-job al minimum 3 maanden vóór de onderbreking moet bestaan impliceert:

 • dat er ten minste 3 flexi-jobprestaties werden uitgeoefend bij een of meerdere werkgevers, in de loop van de 3 maanden vóór het begin van de onderbreking;
 • EN dat de eerste flexi-jobprestatie ten laatste op de eerste dag van die referteperiode van 3 maanden heeft plaatsgevonden.

Let op! Het is niet nodig dat er elke maand van het voorgaande kwartaal een flexi-jobprestatie is.

Voorbeeld: aanvang LO op 01.01.2020

In de loop van het vorige kwartaal (01.10.2019 – 31.12.2019) heb je flexi-jobprestaties uitgevoerd op 01.10.2019, 31.10.2019 en op 03.12.2019.

=> oké, want er werden 3 flexi-jobprestaties uitgeoefend tijdens de 3 maanden vóór de onderbreking en de eerste flexi-job werd gepresteerd op de eerste dag van de referteperiode.

Om te worden beschouwd als een bijkomende activiteit moet de flexi-jobactiviteit tegelijk met de hoofdactiviteit worden uitgeoefend waarvoor de onderbreking wordt gevraagd. Het aantal uren ervan mag niet meer bedragen dan de gepresteerde uren in de hoofdactiviteit. Het aantal uren dat wordt gepresteerd in een flexi-job mag trouwens niet worden verhoogd tijdens de onderbreking.

Hoe weet je het maximumaantal uren dat je mag presteren in het kader van flexi-jobs tijdens je loopbaanonderbreking?

Je moet het gemiddelde aantal uren bewijzen dat je uitoefent in het kader van flexi-jobs tijdens de referteperiode van 3 maanden vóór je onderbreking. Om dat gemiddelde te verkrijgen, moet je de uren van je flexi-job optellen die je hebt gepresteerd in de loop van de 3 maanden vóór het begin van de onderbreking.

Opmerking: Als het verkregen aantal een decimaal getal is tussen 01 en 50 of een getal dat minder bedraagt dan een half uur, moet je afronden naar het half uur (bv. 19,45 of 19 u. 27' = 19 uur en 30 minuten). Als het verkregen getal een decimaal getal is tussen 51 en 99 of een aantal dat hoger ligt dan een half uur => afronden naar het hogere uur (bv. 19,75 of 19 u. 45' = 20 uur en 0 minuten).

Voorbeeld: begin van de loopbaanonderbreking op 01.01.2020

In de loop van het vorige kwartaal (01.10.2019 – 31.12.2019) heb je de volgende flexi-jobprestaties uitgevoerd: 

 • 01.10.2019   =>  4 uur en 0 minuten;
 • 31.10.2019   =>   2 uur en 30 minuten;
 • 03.12.2019  =>  3 uur en 45 minuten.

Het totaal van de gepresteerde uren in de loop van het refertetrimester = 10 uur en 15 minuten of 10,25 uur uitgedrukt in decimalen => we ronden af naar 10 uur en 30 minuten. Vanaf 01.01.2019, begindatum van je loopbaanonderbreking, zal je dus per kwartaal maximum 10 uur en 30 minuten mogen presteren in het kader van flexi-jobs, ongeacht het aantal uitgeoefende flexi-jobopdrachten/-prestaties.

Top