U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Gewone loopbaanonderbreking - Reglementering van toepassing voor de autonome overheidsbedrijven

Infoblad

T13

Laatste update
01-08-2019

Wat is "gewone" loopbaanonderbreking?

"Gewone" loopbaanonderbreking is een stelsel dat u de mogelijkheid geeft om uw loopbaan volledig of gedeeltelijk te onderbreken terwijl u een uitkering ontvangt die betaald wordt door de RVA.

De toegekende uitkering verschilt naargelang de aard van de onderbreking (volledige onderbreking, gedeeltelijke loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg), de leeftijd van de werknemer, het arbeidsregime en de familiale toestand van de werknemer (alleenwonend of niet).

Welke reglementering is van toepassing voor de autonome overheidsbedrijven?

Het KB van 10.06.2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21.03.1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben (Belgisch staatsblad van 18.06.2002). Dit besluit is in werking getreden op 18.06.2002.

Op wie is deze reglementering van toepassing?

Deze reglementering is van toepassing op de statutaire personeelsleden van bpost, Proximus, de NMBS en Skeyes.

Deze reglementering legt een kader vast waarvan de bepalingen niet automatisch van toepassing zijn binnen de autonome overheidsbedrijven. Elk bovengenoemd autonoom overheidsbedrijf kan:

 • beslissen in welke mate en op welke categorieën van statutaire personeelsleden deze reglementering van toepassing is;
 • de bepalingen ervan ook van toepassing maken op het geheel of een deel van hun contractueel personeel.

Welke vormen van "gewone" loopbaanonderbreking zijn er?

 • De volledige loopbaanonderbreking;
 • De gedeeltelijke (1/2 of 1/5) loopbaanonderbreking in het "algemeen stelsel";
 • De gedeeltelijke (1/2 of 1/5) loopbaanonderbreking in het "eindeloopbaanstelsel".

Welke zijn de overgangsmaatregelen?

Volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen die lopende waren op 18.06.2002 kunnen worden verdergezet tot het einde van de toegekende periode.

De vastbenoemde of contractuele personeelsleden die vóór deze datum zijn overgegaan naar een halftijdse loopbaanonderbreking ontvangen vanaf 18.06.2002 het nieuwe bedrag, voor zover dit hoger ligt dan het bedrag dat reeds was toegekend.

De "gewone" volledige loopbaanonderbreking

Kan een "gewone" loopbaanonderbreking u geweigerd worden?

In principe is loopbaanonderbreking slechts mogelijk wanneer uw werkgever zijn akkoord heeft gegeven.

Neem contact op met uw personeelsdienst om te weten op welk soort loopbaanonderbreking u recht hebt.

Wat is de duur van de volledige loopbaanonderbreking?

U kunt een volledige loopbaanonderbreking bekomen voor al dan niet opeenvolgende periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden.

Opmerking: Indien u uw loopbaan wenst te onderbreken met volledige maanden, dan moet u een periode aanvragen die loopt van datum tot de dag voor datum. Bijvoorbeeld: 3 maanden van 1 maart tot en met 31 mei (en niet tot 1 juni) of 10 maanden van 15 mei tot en met 14 maart van het jaar dat volgt (en niet tot 15 maart). 

Deze periodes mogen echter in totaal niet meer bedragen dan 60 maanden tijdens de loopbaan.

Welke eerder genoten periodes van loopbaanonderbreking verminderen het krediet van maximum 60 maanden?

De maximumduur van 60 maanden wordt verminderd met:

 • zowel de periodes van volledige loopbaanonderbreking als de periodes van vermindering van prestaties tot een halftijdse betrekking, genoten in toepassing van gelijk welke andere wettelijke of reglementaire tekst dan het K.B. van 10.06.2002 in gelijk welke tewerkstellingssector;
 • de periodes van volledige loopbaanonderbreking genoten in toepassing van het KB van 10.06.2002.

Periodes van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van specifieke vormen (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) worden echter nooit in mindering gebracht van het maximumkrediet van 60 maanden.

Op welke uitkeringen hebt u recht?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie "Barema's" - 5.1 Volledige onderbreking.

De gedeeltelijke loopbaanonderbreking (met 1/5 of tot 1/2-tijds) in het "algemeen stelsel"

Wat is het algemeen stelsel?

Het betreft een stelsel waarin u als statutair personeelslid uw arbeidsprestaties tijdelijk kunt verminderen en dit, ongeacht uw leeftijd.

Welke vormen van loopbaanonderbreking kunt u nemen?

Als voltijds benoemd statutair personeelslid jonger dan 55 jaar kunt u uw prestaties verminderen met 1/5 of tot een 1/2-tijdse betrekking.

Als statutair personeelslid jonger dan 55 jaar met een deeltijds arbeidsregime van minstens 3/4 van een voltijdse betrekking, kunt u enkel overstappen naar een deeltijds arbeidsregime gelijk aan 1/2 van een voltijdse betrekking.

Wat is de duur van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking?

In het kader van het algemeen stelsel kunt u een gedeeltelijke loopbaanonderbreking nemen met al dan niet opeenvolgende periodes van minimum 3 maanden.

Opmerking: Indien u uw loopbaan wenst te onderbreken met volledige maanden, dan moet u een periode aanvragen die loopt van datum tot de dag voor datum. Bijvoorbeeld: 6 maanden van 1 maart tot en met 31 augustus (en niet tot 1 september) of 10 maanden van 15 mei tot en met 14 maart van het jaar dat volgt (en niet tot 15 maart).

Deze periodes mogen in totaal niet meer bedragen dan 60 maanden tijdens de loopbaan.

Welke eerder genoten periodes van loopbaanonderbreking verminderen het krediet van maximum 60 maanden?

De maximumduur van 60 maanden wordt verminderd met:

 • de periodes van 1/3, 1/4 en 1/5 loopbaanonderbreking genomen in toepassing van gelijk welke andere wettelijke of reglementaire tekst dan het KB van 10.06.2002 in gelijk welke tewerkstellingssector;
 • de periodes van 1/2 en 1/5 loopbaanonderbreking genomen in toepassing van het KB van 10.06.2002.

Periodes van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van specifieke vormen (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) worden echter nooit in mindering gebracht van het maximumkrediet van 60 maanden.

Op welke uitkering hebt u recht?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie "Barema's" - 5.2 Vermindering van prestaties - Algemeen stelsel.  

De gedeeltelijke loopbaanonderbreking (met 1/5 of tot 1/2-tijds) in het "eindeloopbaanstelsel"

Wat is het eindeloopbaanstelsel?

Het gaat om een stelsel waarin u als statutair personeelslid uw prestaties kunt verminderen met periodes van minimum 3 maanden, en dit tot aan uw pensioen.

Welke vormen van loopbaanonderbreking kunt u nemen in het eindeloopbaanstelsel?

Als voltijds benoemd statutair personeelslid kunt u uw prestaties verminderen met 1/5 of tot een 1/2-tijdse betrekking.

Als statutair personeelslid met een deeltijds arbeidsregime van minstens 3/4 van een voltijdse betrekking, kunt u enkel overstappen naar een deeltijds arbeidsregime dat minstens gelijk is aan 1/2 van een voltijdse betrekking.

Wat zijn de voorwaarden om toegang te krijgen tot het eindeloopbaanstelsel?

Om recht te hebben op een gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van het eindeloopbaanstelsel moet u minimum 55 jaar zijn.

Het blijft echter nog mogelijk om vanaf de leeftijd van 50 jaar toegang te krijgen tot het eindeloopbaanstelsel in de vorm van een vermindering van prestaties met 1/5, indien u zich in één van de volgende 2 situaties bevindt:

U hebt een "zwaar beroep" uitgeoefend

Onder "zwaar beroep" dient te worden verstaan:

arbeid in wisselende ploegen , dit wil zeggen arbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen, zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen wisselt.

Voorbeelden van tewerkstelling die geen arbeid in wisselende ploegen is:

 • een ploeg van 5 werknemers werkt van 5u tot 8u om de werkplaats voor te bereiden voor een productieploeg die van 8u tot 16u werkt. Het gaat dus niet om wisselende ploegen, want ze doen niet hetzelfde werk;
 • een eerste ploeg van 8 werknemers werkt van 10u tot 18u, een tweede ploeg van 14u tot 22u. Zij doen hetzelfde werk. Het gaat niet om wisselende ploegen omdat er een overlapping is van 4u (van 14 tot 18u), wat de helft en dus meer dan een kwart van het aantal arbeidsuren is;
 • een werknemer doet hetzelfde werk als zijn collega. De ene werkt van 6u tot 13u30, de andere van 13u tot 18u30. Zij wisselen elke dag af. Er zijn geen andere collega's die hetzelfde werk doen. Het gaat niet om wisselende ploegen, want in elke ploeg zit maar één werknemer;
 • Er zijn 2 ploegen van elk 10 personen. De ene werkt van 6u tot 14u, de tweede van 14u tot 22u. De betrokken werknemer is tewerkgesteld in de ploeg van 6u tot 14u. Het gaat niet om arbeid in wisselende ploegen, want de werknemer wisselt niet, aangezien hij steeds in dezelfde ploeg werkt.

arbeid in onderbroken diensten: dit arbeidsregime impliceert dat de werknemer permanent werkt in dagprestaties en dat er minstens 11 uur ligt tussen het begin en het einde van de arbeidstijd, met een onderbreking van minstens 3 uur en een minimumaantal prestaties van 7 uur. De onderbroken dienst moet het gewone -en niet het occasionele- arbeidsregime zijn van de werknemer.

Voorbeeld:

Een werkneemster is permanent tewerkgesteld als onderhoudsarbeidster vóór en na de normale werkuren van haar collega's en zij werkt van 6u30 tot 9u en van 16u tot 20u30. Het gaat hier wel degelijk om arbeid in onderbroken diensten want:

 • het gaat om prestaties overdag (tussen 6 uur 's morgens en middernacht);
 • er is een onderbreking van 14 uur -dus minstens 11 uur- tussen het begin en het einde (van 6u30 tot 20u30);
 • er is een onderbreking van 9u tot 16u = 7 uur = minstens 3 uur;
 • de prestaties bedragen in totaal 7 uur (van 6u30 tot 9u = 2u30 en van 16u tot 20u30 = 4u30).

het arbeidsregime met nachtarbeid: dit regime omvat gewoonlijk prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitzondering van de werknemers van wie de arbeidsprestaties exclusief gesitueerd zijn tussen 6 uur en 22 uur en de werknemers van wie de prestaties gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur.

U moet dit zware beroep minstens 5 jaar hebben uitgeoefend in de loop van de voorbije 10 jaar of minstens 7 jaar in de loop van de voorbije 15 jaar.

U hebt een beroepsloopbaan van minimum 28 jaar.

Komen in aanmerking voor de berekening van de beroepsloopbaan van minstens 28 jaar:

 • elk kalenderjaar van tewerkstelling onder het stelsel van de privé-sector, waarvoor minstens 285 dagen voltijds loon werd uitbetaald, gerekend in een zesdagenweek;
 • elk kalenderjaar van tewerkstelling onder het stelsel van de publieke sector, waarvoor minstens 237 dagen voltijds werkelijk gepresteerde diensten werden vastgesteld, gerekend in een vijfdagenweek.

Voor de kalenderjaren in het stelsel van de privé-sector van minder dan 285 dagen tewerkstelling worden alle dagen samengeteld en gedeeld door 285. Het resultaat, afgerond naar de lagere eenheid, geeft het aantal bijkomend in aanmerking te nemen jaren.

Voor de kalenderjaren in het stelsel van de publieke sector van minder dan 237 dagen tewerkstelling worden alle dagen samengeteld en gedeeld door 237. Het resultaat, afgerond naar de lagere eenheid, geeft het aantal bijkomend in aanmerking te nemen jaren.

Voor de kalenderjaren met respectievelijk meer dan 285 of 237 dagen tewerkstelling worden de dagen die de 285 of de 237 dagen overschrijden, buiten beschouwing gelaten.

De som van de jaren van de punten 1° en 2° wordt afgerond naar de hogere eenheid.

Voor de jaren van tewerkstelling in de privé-sector, worden gelijkgesteld met voltijds vergoede dagen, de dagen van:

 • moederschapsverlof;
 • verlof naar aanleiding van de geboorte van een kind;
 • adoptieverlof;
 • moederschapsbescherming en de preventieve werkverwijdering van zwangere vrouwen;
 • ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan.

Voor de jaren van tewerkstelling in de openbare sector, worden gelijkgesteld met dagen voltijds werkelijk gepresteerde diensten, de dagen van:

 • verlof met behoud van wedde;
 • moederschapsverlof;
 • verlof naar aanleiding van de geboorte van een kind;
 • adoptieverlof;
 • moederschapsbescherming en de preventieve werkverwijdering van zwangere vrouwen;
 • ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan.

De aangifte van de 28 jaar beroepsloopbaan zal meegedeeld worden op het aanvraagformulier om onderbrekingsuitkeringen C61 (zie de vraag, welke formaliteiten moet u vervullen om een gewone loopbaanonderbreking te genieten?).

Op welke uitkering hebt u recht?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie "Barema's" - 5.3 Vermindering van prestaties - Eindeloopbaanstelsel.

Wat gebeurt er indien u niet voldoet aan de voorwaarden om een gedeeltelijke loopbaanonderbreking te bekomen in het eindeloopbaanstelsel?

Indien u nog geen 55 jaar bent of indien u niet voldoet aan één van de afwijkende voorwaarden om een gedeelteijke loopbaanonderbreking te bekomen in het eindeloopbaanstelsel vóór de leefijd van 55 jaar (zie de vraag "Wat zijn de voorwaarden om toegang te krijgen tot het eindeloopbaanstelsel?", kunt u een gedeeltelijke loopbaanonderbreking vragen in het algemeen stelsel, op voorwaarde dat u de reglementaire maximumduur van 60 maanden nog niet hebt uitgeput.

Opgelet, in het algemeen stelsel kunt u deze gedeeltelijke loopbaanonderbreking slechts voor een beperkte periode bekomen (en niet tot aan de pensioenleeftijd) en het bedrag van de uitkeringen betaald door de RVA is minder hoog.

Waar vind ik het saldo van de loopbaanonderbreking waar ik nog recht op heb?

Via de onlinedienst BreakatWork kunt u zien op hoeveel maanden en dagen tijdskrediet u nog recht heeft afhankelijk van de al opgenomen periodes.

Welke formaliteiten moet u vervullen om een gewone loopbaanonderbreking te genieten?

Ten opzichte van uw werkgever

Indien u een gewone loopbaanonderbreking wenst te genieten deelt u aan uw werkgever de datum mee waarop de loopbaanonderbreking zal aanvangen en de duur ervan.

Deze mededeling gebeurt schriftelijk minstens drie maanden voor de onderbreking, tenzij uw werkgever op uw verzoek een kortere termijn aanvaardt.

Ten aanzien van de RVA

Hoe de aanvraag elektronisch indienen

De aanvraag loopbaanonderbreking wordt bij voorkeur online ingediend op de portaalsite van de sociale zekerheid:  https://www.socialsecurity.be

Het deel van de aanvraag:

 • dat moet worden ingevuld door de werkgever, bevindt zich in de lijst ‘beheer van de arbeidsrelaties’ van het luik ‘werkgever’ van die website;
 • dat u moet invullen na het deel van de werkgever, staat onder het luik ‘burger’ van die website, in het tabblad ‘Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet’.

De werkgever moet verplicht als eerste zijn deel van het formulier invullen en het via internet aan de RVA bezorgen. Na die eerste stap krijgt u een verwittiging in uw e-Box waarin staat dat u uw deel van de aanvraag kunt invullen en naar de RVA kunt sturen via de onlinedienst van de portaalsite van de sociale zekerheid.

Als u het deel 'werknemer' niet elektronisch kunt invullen, moet u het PDF-document dat de toepassing heeft gecreëerd, afdrukken, invullen, ondertekenen en aangetekend versturen naar het RVA-kantoor waarvan u afhangt (zie hierna).

Noodzaak om uw 'e-Box' te activeren

De 'e-Box' is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA. De 'e-Box' is beschikbaar op de site: https://www.mysocialsecurity.be.

Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u op dat mailadres worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw 'e-Box'. Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook 'eID' genoemd) of met een 'token'.

Indien u uw deel van de aanvraag tijdskrediet via internet indient, worden alle aan de RVA meegedeelde gegevens opgeslagen in een algemeen PDF-document dat dient als ontvangstbewijs. Dat PDF-document wordt naar uw ‘e-Box’ gestuurd.

Het is dus onontbeerlijk om die ‘e-Box’ te activeren als u uw deel van de aanvraag elektronisch wil indienen.

Bijkomende informatie

U kunt alle informatie met betrekking tot de onlineaanvraag op deze website terugvinden.   Naast de fiches met uitleg die u als geheugensteuntje kunt afdrukken, zijn er ook video's beschikbaar waarin de onlineprocedure stap voor stap wordt uitgelegd. 

Hoe de aanvraag met een papieren formulier indienen en welk formulier gebruiken?

Als u de aanvraag niet elektronisch kunt indienen, kunt u uw aanvraag ook met een aanvraagformulier indienen:  C61-OB.

U kunt dit formulier downloaden van de website van de RVA.

Dit formulier is ook beschikbaar in de verschillende RVA-kantoren.

 • U vult deel I van het aanvraagformulier in;
 • Uw werkgever moet deel II van dit document invullen.

Opgelet: u kunt slechts één loopbaanonderbreking aanvragen per formulier.

U stuurt het volledig ingevulde formulier per aangetekend schrijven naar de dienst Loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor van uw woonplaats.

De RVA aanvaardt ook gewone zendingen, maar in geval van betwisting ligt de bewijslast van de verzending van de aanvraag bij u.

Indien u het formulier zelf afgeeft in het bevoegde RVA-kantoor, vraag dan zeker een ontvangstbewijs.

Woont u in ander een land van de Europese Economische Ruimte dan België of in Zwitserland, dan moet u dit formulier indienen bij de Dienst loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor bevoegd voor de technische bedrijfseenheid of de administratie waar u werkt.

De gegevens van de verschillende RVA-kantoren staan op de website van de RVA.

Binnen welke termijn moet u de aanvraag bij de RVA indienen?

U moet de aanvraag ten vroegste 6 maanden vóór de begindatum van de onderbreking en ten laatste 2 maanden na de begindatum van de onderbreking indienen.

Zolang de maximumduur niet bereikt is, kunt u uw loopbaanonderbreking laten verlengen of een nieuwe aanvraag indienen.

Opmerking: elke nieuwe aanvraag of aanvraag tot verlenging moet ingediend worden in dezelfde vorm en binnen dezelfde termijn als een eerste aanvraag.

Indien een verlenging onmiddellijk aansluit op uw vorige periode van loopbaanonderbreking, is er geen minimumduur van 3 maanden vereist voor deze verlenging.

Indien een nieuwe aanvraag niet onmiddellijk aansluit op uw vorige periode van loopbaanonderbreking, is de minimumduur van 3 maanden opnieuw vereist.

Wat gebeurt er als u de aanvraag te laat indient?

Als rechthebbende op uitkeringen toegekend door de RVA, bent u ervoor verantwoordelijk om de aanvraag binnen de reglementaire termijn in te dienen.

Als de aanvraag na de termijn van 2 maanden die volgt op de aanvangsdatum van de onderbreking bij de RVA wordt ingediend,wordt het recht op uitkeringen pas geopend vanaf de datum van indiening van de volledige elektronische aanvraag of de datum van verzending van het formulier naar de RVA.

Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking?

Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen:

 • in België;
 • in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 28 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).
 • In Zwitserland.

Uitzondering

Indien u uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van deze opdracht daar gedomicilieerd zijn

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

U moet een attest van de werkgever van uw partner toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt.

Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag

Waar mogen de onderbrekingsuitkeringen betaald worden?

De betaling van de onderbrekingsuitkeringen kan verricht worden per circulaire cheque of bankoverschrijving.

In het geval van een bankoverschrijving, kan de betaling verricht worden op een financiële rekening in:

 • België;
 • een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA ( = Single Euro Payments Area).

Nb: Het gaat om de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk ( inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Mellila), Tjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland), Zweden, Zwitserland.

Met welke inkomsten of activiteiten kan u de onderbrekingsuitkeringen cumuleren?

Raadpleeg het infoblad T1 inzake cumulatie op www.rva.be.

Wat doet de directeur van het RVA-bureau waarvan u afhangt?

De directeur van het bureau van de RVA:

 • kent u het recht op onderbrekingsuitkeringen toe en stuurt u de beslissing C 62 waarop uw persoonlijke gegevens, het soort onderbreking, het bedrag van uw uitkeringen en de betrokken periode vermeld staan. Elke maand, na vervallen termijn, betaalt de RVA uw uitkering per circulaire cheque of per overschrijving.
 • of weigert u de onderbrekingsuitkeringen en deelt u zijn beslissing mee via het formulier C62 dat u aangetekend wordt toegestuurd.

U kunt vragen om de beslissing C62 te krijgen via uw "e-Box". Als u dat niet doet, zal u het via de post krijgen.

 • De "e-Box" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen, waaronder documenten van de RVA. De "e-Box" is beschikbaar op de website: https://www.mysocialsecurity.be.

Kunt u de beslissing van de RVA betwisten?

Ja, u kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA bij de bevoegde arbeidsrechtbank.

Voor meer informatie over de te volgen procedure, kunt u het infoblad "Beroep tegen de beslissing van de RVA in verband met de loopbaanonderbreking / het tijdskrediet" raadplegen.

Dit infoblad is beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de informatie-afdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA.

Hoe kunt u uw dossier opvolgen?

U kunt uw dossier raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid "https://www.socialsecurity.be" rubriek "On-line diensten" via De sociaal verzekerde / Dossier loopbaanonderbreking / Raadpleging.

Om toegang te hebben moet u beschikken over een token of een elektronische identiteitskaart. Wilt u deze token aanvragen of informatie krijgen over de elektronische identiteitskaart, dan kunt u terecht op dezelfde site.

Nb: via een link vanop de website van de RVA, rubriek "Loopbaanonderbreking" / "Raadpleeg uw dossier", kunt u eveneens toegang krijgen tot de portaalsite van de sociale zekerheid om uw dossier op te volgen.

Dankzij de toepassing E-LO, kunt u de volgende zaken on-line raadplegen:

 • de vooruitgang van uw dossier ;
 • de beslissing C62 tot toekenning van uitkeringen;
 • het bedrag van de uitkeringen;
 • de betaaldatum;
 • de historiek van de uitkeringen ;
 • de belastingfiche;
 • de periodes onderbreking/tijdskrediet die u reeds genoten hebt.

U kunt ook het formulier C62 (het formulier tot toekenning van een loopbaanonderbreking) dat op u van toepassing is, raadplegen en afdrukken indien de beslissing positief is. Sommige administraties kunnen u dit formulier C62 immers vragen om voordelen te bekomen.

Wanneer verliest u uw recht op uitkeringen?

U bent wettelijk verplicht om de directeur van het bevoegde RVA-kantoor er vooraf van op de hoogte te stellen dat u een politiek mandaat uitoefent of een activiteit als loontrekkende of als zelfstandige, dat u een bijkomende activiteit als loontrekkende uitbreidt of een pensioen ontvangt.

Anders worden de reeds betaalde onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd.

Wanneer worden uw onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd?

Alle onrechtmatig ontvangen onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd, onder meer:

 • wanneer uw effectieve periode van loopbaanonderbreking met uitkeringen niet de minimumduur van 3 maand bereikt;

Indien u omwille van uitzonderlijke omstandigheden de minimumduur van 3 maanden niet hebt gerespecteerd, kunt u een gemotiveerde aanvraag indienen tot verzaking aan de terugvordering van de uitkeringen. U moet deze aanvraag opsturen naar de directeur van het RVA-kantoor waarvan u afhangt. Hij zal ze overmaken aan de administrateur-generaal. De administrateur-generaal van de RVA kan afzien van de terugvordering, indien hij de omstandigheden als uitzonderlijk beschouwt.

 • wanneer u het RVA-kantoor niet vooraf en schriftelijk op de hoogte brengt van het feit dat u een nevenactiviteit aanvat of uitbreidt of een zelfstandige activiteit uitoefent.

Wanneer u bewijst dat u ter goeder trouw uitkeringen hebt ontvangen waarop u geen recht had, wordt de terugvordering beperkt tot de laatste 150 dagen van onverschuldigde toekenning. Deze beperking wordt niet in acht genomen in geval van cumulatie met een prestatie toegekend krachtens een regeling van sociale zekerheid.

Bent u beschermd tegen ontslag tijdens de onderbrekingsperiode?

Zowel bij volledige als bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking bent u beschermd tegen ontslag.

Deze bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien u gebruik maakt van een recht, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Ze eindigt 3 maanden na de loopbaanonderbreking. Tijdens deze beschermde periode mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen, tenzij om dringende of voldoende redenen.

Als voldoende reden geldt een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oorzaak vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking. Ontslag wegens conventioneel brugpensioen geldt onder meer als voldoende reden.

Geeft uw werkgever toch een opzegging wanneer u in volledige onderbreking bent, dan kan de opzeggingstermijn pas beginnen lopen na het einde van uw volledige onderbreking. De opzeggingstermijn kan daarentegen wel beginnen lopen tijdens een periode van 1/2-tijdse of 1/5 loopbaanonderbreking.

In geval van onmiddellijke verbreking van de overeenkomst (zonder het presteren van de opzegging), is de verbrekingsvergoeding gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn (berekend alsof de werknemer zijn prestaties niet verminderd had) en in functie van het laatste loon (d.w.z. op grond van het verschuldigd loon voor verminderde prestaties).

Ontslaat uw werkgever u tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reden, dan moet hij u - bovenop de normale opzeggings- of verbrekingsvergoeding - een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon op grond van het verminderd loon in geval van vermindering van de prestaties.

Bij ontslag moet u onmiddellijk en schriftelijk het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA verwittigen.

Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen?

De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen.

Bedrijfsvoorheffing

Alle onderbrekingsuitkeringen zijn sinds 01.01.2004 onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing.

Door deze inhouding aan de bron daalt het nettobedrag van de onderbrekingsuitkering maar het voordeel daarvan is dat na de definitieve berekening van de belastingen minder moet bijbetaald worden.

Het percentage van de bedrijfsvoorheffing varieert naargelang het type loopbaanonderbreking.

 • Volledige onderbreking: 10,13%.
 • Gedeeltelijke onderbreking met 1/5:
  • 35%, indien u een niet-alleenwonende werknemer bent, dwz die samenwoont met andere volwassenen (familieleden of niet) en eventueel met een of meerdere kinderen;
  • 35%, indien u alleen woont;
  • 17,15%, indien u enkel samenwoont met één of meer kinderen van wie minstens één ten laste is, in de zin van de fiscale wetgeving.
 • Gedeeltelijke onderbreking met 1/2:
  • 17,15%, indien u een alleenwonende bent, dit wil zeggen indien u alleen woont of indien u enkel samenwoont met één of meer kind(eren) die u ten laste hebt vanuit fiscaal oogpunt, ongeacht hun leeftijd;
  • 30%, indien u jonger bent dan 50 jaar en geen alleenwonende bent;
  • 35%, indien u 50 jaar bent of ouder en geen alleenwonende bent.

Franse grensarbeiders

Indien u een Franse grensarbeider bent en de RVA hiervan het bewijs levert aan de hand van het document 276 FRONT./GRENS. uitgereikt door de Administratie Financiën, kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing op de uitkering.

Indien u tijdens de loopbaanonderbreking dit statuut niet meer hebt, moet u het RVA-kantoor hiervan op de hoogte brengen, want u hebt geen recht meer op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Belastingaangifte

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kunt u uw belastingsaangifte invullen.

In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Die fiche wordt u elektronisch toegestuurd.  U kunt de fiche raadplegen in uw ‘e-Box’ of via uw dossier ‘loopbaanonderbreking/tijdskrediet’. Dat kan ook via ‘Tax-on-web/My Minfin’.

Als u toch nog een papieren exemplaar van uw fiscale fiche wenst te ontvangen, dan kunt u dat vragen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats.

Bijkomende informatie

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot uw belastingsadministratie.

U vindt de gegevens van de belastingsadministratie waarvan u afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: http://www.financien.belgium.be.

Welke invloed heeft de loopbaanonderbreking op uw pensioen?

Voor alle bijkomende vragen over de gelijkstelling van periodes van loopbaanonderbreking voor de toekenning van het pensioen, kunnen zich richten tot de Federale Pensioendienst (FPD).

FPD: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL – Tel 1765.(gratis nummer). Internet:  http://www.mypension.be.

Hebt u recht op een aanmoedigingspremie?

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden, betaalt de Vlaamse Gemeenschap een aanmoedigingspremie bovenop de uitkering van de RVA.

U vindt alle nuttige informatie over de voormelde aanmoedigingspremies toegekend door de Vlaamse Gemeenschap op de website van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.werk.be.

Voor alle inlichtingen en voorwaarden kunt u gratis bellen naar het nummer van de Vlaamse Infolijn 1700 of contact opnemen via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be.

Bestaan er andere mogelijkheden van loopbaanonderbreking dan deze voorzien in "gewone" stelsel?

JA. Naast de verschillende vormen van "gewone" loopbaanonderbreking, beschreven in dit infoblad, bestaan er ook 3 specifieke vormen van loopbaanonderbreking, namelijk thematische verloven.

Deze 3 thematische verloven zijn:

 • Het ouderschapsverlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de opvoeding van uw kinderen jonger dan 12 jaar (of 21 jaar in het geval van een gehandicapt kind). Meer informatie over dit onderwerp kan u terugvinden in het infoblad T19.
 • Het verlof voor medische bijstand. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de zorg voor zwaar zieke leden van uw familie of uw gezin. Meer informatie over dit onderwerp kan u terugvinden in het infoblad T18.
 • Het palliatief verlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien om een persoon met een ongeneeslijke ziekte die terminaal is, bij te staan. Meer informatie over dit onderwerp kan u terugvinden in het infoblad T20

Net zoals de "gewone" loopbaanonderbreking, bieden die 3 thematische verloven u de mogelijkheid om uw arbeidsprestaties te verminderen.

Top