U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Wat is het gevolg van een technische activiteit in de artistieke sector?

Infoblad

T146

Laatste update
01-04-2022

Wat is een technische activiteit in de artistieke sector?

Dit infoblad heeft op u betrekking als u een activiteit uitvoert als technicus, of in een ondersteunende functie, die bestaat in de medewerking aan:

  • de voorbereiding of de voorstelling voor een publiek van een creatief werk waaraan fysiek ten minste één podiumartiest deelneemt of aan de opname van een dergelijk werk;
  • de voorbereiding of de voorstelling van een cinematografisch werk;
  • de voorbereiding of de verspreiding van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;
  • de voorbereiding of de uitvoering van een publieke tentoonstelling van een artistiek werk in het domein van de beeldende kunsten.

Covid-19 – Gevolgen op de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op werknemers met een technische activiteit in de artistieke sector

De coronamaatregelen lopen af op 31 maart 2022.

Concreet betekent dat, dat vanaf 1 april 2022:

  • het tijdelijke recht op uitkeringen volledige werkloosheid op basis van artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector afloopt;
  • de verlenging tot 31 maart 2022 van het voordeel van de neutralisering van de periodes die afliepen tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022, afloopt. Dat betekent dat er een aanvraag tot hernieuwing moet gebeuren voor het voordeel (als uw uitbetalingsinstelling dat nog niet deed);
  • de tijdelijke verhoging van het minimumbedrag van uw dagelijkse werkloosheidsuitkering afloopt (voor de personen die het voordeel van neutralisering van de periodes hadden).

U oefent technische activiteiten uit als loontrekkende in de artistieke sector en u voldoet niet aan de gewone voorwaarden om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen?

Deze voorwaarden worden toegelicht in het infoblad T31 'Hebt u recht op uitkeringen na een tewerkstelling?'.

Hoe zal het bedrag van uw uitkeringen evolueren?

Het bedrag van uw uitkeringen vermindert geleidelijk (degressiviteit) in functie van de duur van uw werkloosheidsperiode en uw beroepsverleden als loontrekkende.

De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen bestaat erin de duur van de werkloosheid te verdelen in verschillende periodes, die elk worden opgedeeld in fases. Met elke fase komen in principe een vergoedbaarheidspercentage en een loonplafond overeen, die elk geleidelijk verminderen tot aan de derde vergoedbaarheidsperiode (forfaitair bedrag).

Als werknemer die technische activiteiten uitvoert in de artistieke sector in het kader van arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur, geniet u een meer voordelige regeling voor de bepaling van het bedrag van uw uitkering.

U behoudt op het einde van de eerste 12 maanden werkloosheid het hoogste vergoedingspercentage van 60% gedurende 12 maanden en enkel het loonplafond zal worden aangepast.

In het kader van de nieuwe coronamaatregelen wordt het voordeel van 12 maanden dat moest aflopen tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022, verlengd tot en met 31 maart 2022.

Dat betekent dat uw voordeel effectief afloopt op 31 maart 2022. 

Om in staat te zijn die voordelige regel op u te kunnen toepassen vraagt de RVA u om uw uitbetalingsinstelling op de hoogte te brengen van de aard van uw activiteit en het bewijs in te dienen van uw prestaties. Anders zal de gewone regel op u worden toegepast.

Als u meer informatie wil over de evolutie van het bedrag van uw werkloosheidsuitkeringen, lees dan het infoblad nr. T67 "Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?”. Dat kan u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of werkloosheidsbureau van de RVA of kan u downloaden van onze website www.rva.be.

Voorwaarden voor de toekenning van het voordeel

Om dat voordeel te krijgen, moet u 156 arbeidsdagen in loondienst bewijzen (berekend in een 6-dagenstelsel) over een periode van 18 maanden (er wordt eveneens rekening gehouden met interimarbeid). Van die 156 dagen moeten ten minste 104 dagen (berekend in een 6-dagenstelsel) bestaan uit technische prestaties in de artistieke sector in het kader van arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur. Dat betekent dat hoogstens 52 activiteitsdagen in een andere dan de artistieke sector (berekend in een 6-dagenstelsel) in aanmerking kunnen worden genomen.

In het kader van de coronamaatregelen houden we, wanneer die referteperiode van 18 maanden minstens gedeeltelijk gelegen is in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2021 en/of in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022, geen rekening met die periode.

Er zal echter rekening worden gehouden met de prestaties die u in die maanden, van maart 2020 tot september 2021 en van januari 2022 tot en met maart 2022, had kunnen uitvoeren.

Voorwaarde voor het hernieuwen van het voordeel

Zodra het voordeel is verkregen, kan het worden hernieuwd voor een nieuwe periode van 12 maanden, op voorwaarde dat 3 overeenkomsten van zeer korte duur ingevolge technische activiteiten in de artistieke sector kunnen worden bewezen in de voorbije 12 maanden (er wordt eveneens rekening gehouden met interimarbeid).

In het kader van de coronamaatregelen houden we, wanneer die referteperiode van 12 maanden minstens gedeeltelijk gelegen is in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2021 en/of in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022, geen rekening met die periode.

 Er zal echter rekening worden gehouden met de prestaties die u in deze maanden, van maart 2020 tot september 2021 en van januari 2022 tot en met maart 2022, had kunnen uitvoeren. 

Kan u een méér voordelige regeling genieten voor een terugkeer naar de eerste vergoedbaarheidsperiode?

De volledig werkloze die het werk hervat gedurende een voldoende aantal dagen en die opnieuw werkloos wordt, kan opnieuw hogere uitkeringen ontvangen. Dat noemt men een "terugkeer naar de eerste vergoedingsperiode".

Als werknemer die technische activiteiten uitvoert in de artistieke sector in het kader van arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur, geniet u een méér voordelige mogelijkheid tot terugkeer naar de eerste periode (nieuwe start van vergoedingstraject).

Om een terugkeer naar de eerste periode te verkrijgen, moet u binnen de 18 maanden 156 nieuwe arbeidsdagen in loondienst bewijzen (berekend in een 6-dagenstelsel) (er wordt eveneens rekening gehouden met interimarbeid). De dagen die reeds in aanmerking werden genomen om u toe te laten tot het recht op uitkeringen kunnen geen tweede keer in aanmerking worden genomen. Van die 156 dagen moeten ten minste 104 dagen (berekend in een 6-dagenstelsel) bestaan uit technische prestaties in de artistieke sector in het kader van arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur. Dat betekent dat hoogstens 52 activiteitsdagen in een andere dan de artistieke sector (berekend in een 6-dagenstelsel) in aanmerking kunnen worden genomen.

Om in staat te zijn die voordelige regel op u te kunnen toepassen, vraagt de RVA u om het materiële bewijs in te dienen van uw prestaties. Anders zal de gewone regel op u worden toegepast.

Als u meer informatie wil, lees dan het infoblad nr. T67 "Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?”. Dat kan u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA, of u kan downloaden van onze website www.rva.be.

Oefent u een mandaat uit als lid van een adviesorgaan in de culturele sectoren of een mandaat als lid van de Commissie Kunstenaars?

Het uitoefenen van een mandaat als lid van een adviesorgaan in de culturele sectoren aangeduid door de gemeenschappen krachtens de decreten over die sectoren of van een mandaat als lid van de Commissie Kunstenaars mag worden gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen op voorwaarde dat u dat mandaat aangeeft bij uw uitbetalingsinstelling en dat de inkomsten uit uw mandaten niet hoger liggen dan 1.857,22 euro per kalenderjaar.

Wenst u meer informatie?

Ga voor meer informatie rechtstreeks naar uw uitbetalingsinstelling of het werkloosheidsbureau van de RVA. Daar kan u infobladen verkrijgen met gedetailleerde informatie over de verschillende aspecten van de werkloosheidsverzekering.

 
Top