U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven : tijdelijke schorsing en tijdelijke tewerkstelling in de zorgsector en het onderwijs

Infoblad

T157

Laatste update
01-04-2022

Om welke maatregelen gaat het?

De regering heeft beslist om een aantal tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen te nemen voor werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof of verlof voor mantelzorg). De maatregelen zijn voorzien in de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 30.12.2020, IW 01.10.2020) en de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS: 13.04.2021 – IW: 15.02.2021 en 01.04.2021), de wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 29.07.2021 – IW: 30.06.2021), de wet van 14.02.2022 houdende invoering van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS : 09.03.2022 – IW: 01.01.2022) en de wet van XX.XX.2022 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

In het kader van de coronacrisis worden die maatregelen ingevoerd om het de werknemers mogelijk te maken:

 1. om hun volledige of gedeeltelijke onderbreking van de prestaties tijdelijk te schorsen, om de activiteit te hervatten bij hun werkgever in de zorgsector of het onderwijs in de oorspronkelijke arbeidsregeling;
 2. om (tijdens een gedeeltelijke of volledige onderbreking van hun prestatie) een nevenactiviteit in loondienst te starten om hulp te bieden aan de zorgsector of het onderwijs.

Het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat de werkgevers kunnen beschikken over voldoende werknemers om verder te kunnen blijven functioneren.

Geldigheidsduur

Vanaf 01.10.2020 tot en met 31.03.2021

Tijdens die periode waren de tijdelijke schorsing van de lopende onderbreking en de uitzonderlijke uitoefening van een nevenactiviteit enkel mogelijk bij werkgevers van de zorgsector, het onderwijs en de centra voor contactopsporing.

Vanaf 15.02.2021 tot en met 30.09.2021

De uitzonderlijke uitoefening van een nevenactiviteit en tijdelijke schorsing wordt uitgebreid naar de instellingen of diensten die instaan voor de uitbating van de vaccinatiecentra (bovenop de mogelijkheid die al bestond en die blijft gelden bij werkgevers van de zorgsector, het onderwijs en de centra voor contactopsporing).

Vanaf 01.04.2021 tot en met en 30.09.2021

Vanaf 01.04.2021 is een tijdelijke schorsing van de onderbreking mogelijk bij alle werkgevers, ongeacht de sector.

Vanaf 01.01.2022 tot en met en 31.03.2022

Vanaf 01.01.2022 worden de centra voor contactopsporing en de vaccinatiecentra beschouwd als deel van de zorgsector.

De tijdelijke schorsing van de onderbreking is enkel mogelijk voor de werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever in de zorgsector of het onderwijs.

Vanaf 01.04.2022 tot en met en 30.06.2022

De tijdelijke schorsing van de onderbreking is enkel mogelijk voor de werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever in de zorgsector of het onderwijs.

Wie kan gebruikmaken van die maatregelen?

De maatregelen zijn van toepassing:

 • op werknemers uit de privésector met een thematisch verlof of een tijdskrediet met motief of landingsbaan;
 • op de contractuelen van de overheidssector (federale overheid, gewesten, gemeenschappen, lokale en provinciale administraties en onderwijs) die een thematisch verlof of een gewone loopbaanonderbreking genieten;
 • op de statutairen van de federale overheid met een thematisch verlof of een gewone loopbaanonderbreking;
 • op de contractuelen en statutairen van de autonome overheidsbedrijven, die een thematisch verlof of een gewone loopbaanonderbreking genieten.

Opmerking voor de personeelsleden van de niet-federale overheidsdiensten

De statutairen van de gewesten, de gemeenschappen, de lokale en provinciale besturen en van het onderwijs kunnen die maatregelen slechts gebruiken als de bevoegde overheid ze ook heeft opgenomen in haar reglementering.

Enkel de (contractuele en statutaire) personeelsleden van de administraties en de overheidsdiensten die afhangen van de Vlaamse Overheid en die een thematisch verlof hebben hebben recht op die maatregelen.

Zij die in het stelsel van zorgkrediet zitten, hebben geen recht op die maatregelen, want dat stelsel valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid.

Maatregel 1 = Tijdelijke schorsing van de lopende onderbreking

Van 01.04.2022 tot en met 30.06.2022 mag je met je werkgever die deel uitmaakt van de zorgsector of het onderwijs overeenkomen om de volledige of gedeeltelijke onderbreking van je prestaties tijdelijk te schorsen. Die schorsing kan bij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector, bij tijdskrediet in de privésector of bij thematisch verlof bij alle werkgevers.

Door je lopende onderbreking te schorsen, kun je het werk in je oorspronkelijke arbeidsregeling hervatten.

Die maatregel geldt voor de volledige en deeltijdse onderbrekingen en voor alle breuken van prestatieverminderingen.

Zolang je je onderbreking schorst, behoud je een onderbrekingsuitkering. Die bedraagt 75% van je bruto-uitkering.

Werk je geen volledige maand, dan zullen de onderbrekingsuitkeringen aan 75% pro rata worden berekend.

Na die periode neem je automatisch je oorspronkelijke onderbreking weer op zonder formaliteiten. Je kunt dus opnieuw je volledige of gedeeltelijke onderbreking nemen zoals vóór de schorsing. 

Bovendien zal de periode van je schorsing automatisch worden toegevoegd aan je oorspronkelijke periode.

Opgelet: je kunt je onderbreking enkel schorsen voor een periode die ten laatste afloopt op 30.06.2022.

Voorbeeld: je werkt in een ziekenhuis en hebt daar 1/5 tijdskrediet met motief, van 01.07.2020 tot en met 30.06.2022. Door de extra werklast als gevolg van het coronavirus, kom je met je werkgever overeen dat je je tijdskrediet schorst van 01.04.2022 tot en met 30.06.2022 om opnieuw voltijds aan de slag te gaan met behoud van 75% van je uitkering. Nadien ga je opnieuw 4/5 werken in het kader van je oorspronkelijke tijdskrediet. Dat tijdskrediet dat oorspronkelijk was voorzien tot en met 30.06.2022 zal automatisch worden verlengd met de 3 maanden van je schorsing. Je tijdskrediet zal dus aflopen op 30.09.2022 in plaats van op 30.06.2022.

Maatregel 2 = tijdelijke uitoefening van een nevenactiviteit in loondienst 

Ongeacht je werkgever, kun je tijdens je thematisch verlof, je gewone loopbaanonderbreking of je tijdskrediet uitzonderlijk een bijkomende activiteit in loondienst uitoefenen bij een andere werkgever uit de zorgsector of het onderwijs.

Die maatregel is bedoeld om werkgevers van die sectoren die eventueel een tekort aan werkkrachten hebben, te ondersteunen. De maatregel is toegestaan tijdens een volledige of gedeeltelijke onderbreking, ongeacht de breuk van de prestatievermindering.

Tijdens de periode van je bijkomende tewerkstelling bij een werkgever uit een van die sectorenbehoud je een onderbrekingsuitkering. Die bedraagt 75% van je normale bruto-uitkering.

Werk je geen volledige maand, dan zullen de onderbrekingsuitkeringen aan 75% pro rata worden berekend.

Die bijkomende tewerkstelling bij een andere werkgever van de vermelde sectoren is slechts mogelijk tot en met 30.06.2022.

Voor welke sectoren is hulp mogelijk?

De zorgsector

Het gaat om publieke of private werkgevers die werknemers tewerkstellen in:

 • diensten voor zorg (ziekenhuizen, universitaire ziekenhuizen ...);
 • diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld;

Voor de privésector vallen die diensten of organisaties onder de volgende paritaire comités:

 • 318: paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp
 • 319: paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
 • 330: paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
 • 331: paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
 • 332: paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
 • 322: paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht tewerkgesteld is bij een gebruiker uit een van de bovenvermelde paritaire comités.

De vaccinatiecentra worden ook beschouwd als deel van de zorgsector.

Het gaat om de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de uitbating van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus en dat voor alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een vaccinatiecentrum.

De centra voor contactopsporing worden ook beschouwd als deel van de zorgsector. Het gaat om de instellingen en centra die opsporen wie er in contact is gekomen met een besmet persoon, om hen gepast advies te kunnen geven.

Voor meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/

De onderwijssector

Het gaat om onderwijs in de brede zin van het woord, dus lessen voor leerlingen en studenten maar ook het geven van vorming. Het gaat om onderwijs in lagere en secundaire scholen, maar ook op hogescholen en universiteiten.

Voorbeeld

Je werkt bij de FOD Financiën en je bent daar in gewone halftijdse loopbaanonderbreking van 01.06.2020 tot en met 31.05.2022.

Om hulp te bieden, begin je tijdens je gedeeltelijke onderbreking een nevenactiviteit in een dienst die instaat voor de uitbating van een vaccinatiecentrum tegen het coronavirus, van 01.04.2022 tot 31.05.2022. 

Tijdens die periode blijf je dus halftijds werken bij de FOD en oefen je ook die nevenactiviteit uit. Je halftijdse onderbreking loopt dus door zoals gepland en tijdens je periode van cumulatie, van 01.04.2022 tot en met 31.05.2022, krijg je een onderbrekingsuitkering van 75%. 

Na afloop van die cumulaties krijg je automatisch opnieuw je volledige uitkering, dus van 01.06.2022 tot en met 30.06.2022.

Welke formaliteiten moet je vervullen bij de RVA?

Je moet voor beide maatregelen het meldingsformulier invullen dat je vindt op de website van de RVA.

Als je je onderbreking bij je werkgever uit de zorgsector of het onderwijs schorst

1.     Het formulier invullen

In het formulier vermeld je de periode die je hebt afgesproken met je werkgever om je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof te schorsen.

Je schorsing mag niet begonnen zijn voor een 01.04.2022 en niet later vallen dan 30.06.2022.

Voor elke nieuwe schorsing moet je een nieuw formulier invullen.

2.     Het formulier naar de RVA sturen

Je stuurt je formulier naar het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats, Contact / RVA Dat doe je zodra je schorsing ingaat.

Antwoord van de RVA

Als antwoord op het formulier van mededeling dat je opstuurde, zal je een brief ontvangen waarin de schorsing, de duur en de nieuwe einddatum van je loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof.

Opgelet: als de werkgever bij wie je werkt niet behoort tot de zorgsector of het onderwijs, zal je een brief krijgen waarin staat dat je die schorsing niet kan plaatsvinden.

Opname na de schorsing

Na de schorsing wordt je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof automatisch hervat voor de resterende aanvankelijke duur. Je hoeft daarvoor geen formaliteiten in orde te brengen bij de RVA.

Je oorspronkelijke loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof zal wel worden verlengd met dezelfde duur als de duur van de schorsing.

Als je een bijkomende activiteit in loondienst aanvangt bij een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs

1.     Het formulier invullen

Op het meldingsformulier vermeld je de periode waarin je bij een andere werkgever uit een van die categorieën gaat werken.

Je tewerkstelling mag niet begonnen zijn voor een 01.04.2022 en moet ten laatste aflopen op 30.06.2022.

Voor elke nieuwe tewerkstelling moet je een nieuw formulier invullen.

2.     Het formulier verzenden

Je stuurt het formulier naar het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats https://www.rva.be/nl/kantoren. Dat doe je zodra je de tijdelijke tewerkstelling start.

Antwoord van de RVA

Als antwoord op het formulier van mededeling dat je opstuurde, zal je een brief ontvangen die de periode aangeeft tijdens dewelke je onderbrekingsuitkeringen verminderd zijn tot 75%.

Opgelet: als de werkgever bij wie je tijdelijk werkt niet behoort tot de zorgsector of het onderwijs, zal je een brief krijgen waarin staat dat je die activiteit niet mag uitoefenen bij die andere werkgever tijdens je onderbreking. 

De RVA zal controles uitvoeren om na te gaan of de toekenningsvoorwaarden worden nageleefd.

Einde van je tewerkstelling

Na je tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs, hoef je niets meer te doen.

Je oorspronkelijke onderbreking blijft doorlopen en je krijgt opnieuw je volledige uitkering.

Bijkomende uren en overuren

De uiteengezette principes in het infoblad T56 zijn niet van toepassing voor de werknemers die gebruik maken van een van beide maatregelen tijdens de periode van 01.04.2022 tot en met 30.06.2022.

 
Top