U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Loopbaanonderbreking – Tijdelijke maatregelen ter ondersteuning van de zorgsector, het onderwijs en de instellingen die contactopsporing verrichten om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Infoblad

T157

Laatste update
05-01-2021

Context

De regering heeft beslist om een aantal tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen te nemen voor werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof of verlof voor mantelzorg).

In het kader van het coronavirus worden deze maatregelen ingevoerd ter ondersteuning van de zorgsector, het onderwijs en de instellingen die contactopsporing verrichten om de verspreiding van het virus te beperken.

Het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat de werkgevers die behoren tot die sectoren tijdelijk kunnen beschikken over voldoende werknemers om verder te kunnen blijven functioneren.

Welke zijn de voorziene maatregelen?

De reglementering voorziet in 2 verschillende maatregelen:

 1. Als je in de zorgsector, in het onderwijs of bij een instelling dat contactopsporing verricht, werkt en je momenteel in loopbaanonderbreking bent (thematisch verlof, gewone loopbaanonderbreking, tijdskrediet met motief of eindeloopbaan), kan je in samenspraak met je werkgever je onderbreking schorsen om opnieuw volgens je gewone uurrooster aan de slag te gaan. Nadien kun je je onderbreking weer opnemen voor de resterende duur.
 2. Ongeacht je sector kun je tijdens je thematisch verlof, je gewone loopbaanonderbreking of je tijdskrediet uitzonderlijk een activiteit in loondienst beginnen bij een andere werkgever. Die werkgever moet behoren tot de zorgsector, het onderwijs of een instelling zijn die contactopsporing verricht om de organisatie van het werk flexibeler te maken. 

Wettelijke basis en geldigheidsduur

De maatregelen zijn voorzien in de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuninsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 30 december 2020 – IW 01.10.2020). 

Ze zijn van kracht van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021.

Wie kan gebruikmaken van die maatregelen?

De maatregelen zijn van toepassing:

 • op werknemers uit de privésector met een thematisch verlof of een tijdskrediet met motief of landingsbaan;
 • op de contractuelen van de overheidssector (federale overheid, gewesten, gemeenschappen, lokale en provinciale administraties en onderwijs) die een thematisch verlof of een gewone loopbaanonderbreking genieten;
 • op de statutairen van de federale overheid met een thematisch verlof of een gewone loopbaanonderbreking;
 • op de contractuelen en statutairen van de autonome overheidsbedrijven, die een thematisch verlof of een gewone loopbaanonderbreking genieten.

Opmerking voor de personeelsleden van de niet-federale overheidsdiensten

De statutairen van de gewesten, de gemeenschappen, de lokale en provinciale besturen en van het onderwijs kunnen die maatregelen slechts gebruiken als de bevoegde overheid ze ook heeft opgenomen in haar reglementering.

Enkel de (contractuele en statutaire) personeelsleden van de administraties en de overheidsdiensten die afhangen van de Vlaamse Overheid en die een thematisch verlof hebben hebben recht op die maatregelen.

Zij die in het stelsel van zorgkrediet zitten, hebben geen recht op die maatregelen, want dat stelsel valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid.

Voor welke sectoren is hulp mogelijk?

De zorgsector

Het gaat om werkgevers die werknemers tewerkstellen in openbare en privédiensten:

 • voor zorg (ziekenhuizen, universitaire ziekenhuizen ...);
 •  voor opvang van en bijstand aan personen, aan bejaarde, aan minderjarigen en aan mindervaliden en kwetsbare personen, onder wie slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

Voor de privésector vallen die diensten of organisaties onder de volgende paritaire comités:

 • 318: paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp;
 • 319: paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
 • 330: paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
 • 331: paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
 • 332: paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
 • 322: paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht tewerkgesteld is bij een gebruiker uit een van de bovenvermelde paritaire comités

De onderwijssector

Het gaat om het onderwijs in de ruime zin van het les geven aan leerlingen en studenten. Dit betreft zowel het basis- als secundair onderwijs maar ook de hogescholen en universiteiten. 

De instellingen die contactopsporing verrichten

Het gaat om de instellingen en centra die opsporen wie er in contact is gekomen met een besmet persoon, om hen gepast advies te kunnen geven.

Voor meer info : https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/ 

Maatregel 1 = Tijdelijke schorsing van de lopende onderbreking

Als je werkt in de zorgsector, het onderwijs of bij een instelling die contactopsporing verricht, kan je in samenspraak met je werkgever je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof tijdelijk en volledig schorsen om opnieuw aan de slag te gaan volgens je oorspronkelijke uurrooster.

Die maatregel geldt voor de volledige en deeltijdse onderbrekingen en voor alle breuken van prestatieverminderingen.

Zolang je je onderbreking schorst, heb je geen recht op uitkeringen van de RVA, aangezien je het werk hebt hernomen bij je werkgever in je oorspronkelijke uurrooster.

Na die periode neem je automatisch je oorspronkelijke onderbreking weer op zonder formaliteiten. Je kunt je prestaties dus opnieuw onderbreken of verminderen zoals vóór de schorsing. 

Bovendien zal de periode van je schorsing automatisch worden toegevoegd aan je oorspronkelijke periode.

Voorbeeld: Je werkt in een ziekenhuis in de privésector en hebt daar 1/5 tijdskrediet met motief, van 01.05.2020 tot en met 30.04.2021. Door de extra werklast als gevolg van het coronavirus, kom je met je werkgever overeen dat je je tijdskrediet schorst van 01.12.2020 tot en met 31.01.2021 om opnieuw voltijds aan de slag te gaan.  Nadien ga je opnieuw 4/5 werken in het kader van je oorspronkelijke tijdskrediet.  Dat tijdskrediet dat oorspronkelijk was voorzien tot en met 30.04.2021 zal automatisch worden verlengd met de 2 maanden van je schorsing. Je tijdskrediet zal dus aflopen op 30.06.2021.

Je kunt je onderbreking enkel schorsen voor een periode die ten laatste afloopt op 31.03.2021.

Maatregel 2 = tijdelijke uitoefening van een activiteit in loondienst in de zorgsector, het onderwijs of bij een instelling die contactopsporing verricht

Ongeacht wie de werkgever van je hoofdberoep is, kun je je thematisch verlof, je gewone loopbaanonderbreking of je tijdskrediet uitzonderlijk schorsen om een bijkomende activiteit in loondienst uit te oefenen bij een andere werkgever uit de zorgsector of het onderwijs of bij een instelling dat contactopsporing verricht.

Die maatregel is toegestaan tijdens een volledige of gedeeltelijke onderbreking, ongeacht de breuk van vermindering van de prestaties.

Tijdens de periode van je bijkomende tewerkstelling bij een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs of in een centrum dat contactopsporing verricht, behoud je een onderbrekingsuitkering. Die bedraagt 75% van je normale bruto-uitkering.

Werk je geen volledige maand, dan zullen de onderbrekingsuitkeringen aan 75% pro rata worden berekend.

Die bijkomende tewerkstelling bij een andere werkgever van de vermelde sectoren is slechts mogelijk tot en met 31.03.2021.

Voorbeeld: Je werkt bij de FOD Financiën en je bent daar in gewone halftijdse loopbaanonderbreking van 01.03.2020 tot en met 28.02.2021. Tijdens die onderbreking start je een bijkomende activiteit in een ziekenhuis van de privésector (paritair comité 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten) van 01.12.2020 tot en met 31.12.2020.  Je blijft tijdens die periode halftijds werken bij de FOD.  Je halftijdse onderbreking loopt dus door zoals gepland en tijdens je periode van cumulatie, van 01.12.2020 tot 31.12.2020, krijg je een onderbrekingsuitkering van 75%.  Na die periode van cumulatie krijg je automatisch opnieuw je volledige uitkering tot en met 28.02.2021.

Welke formaliteiten moet je vervullen bij de RVA?

Je moet voor beide maatregelen het meldingsformulier invullen dat je vindt op de website van de RVA.

Als je je onderbreking bij je werkgever uit de zorgsector of het onderwijs of bij een instelling dat contactopsporing verricht schorst

1.     Het formulier invullen

In het formulier vermeld je de periode die je hebt afgesproken met je werkgever om je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof te schorsen.

Je schorsing mag niet later vallen dan 31.03.2021.

Voor elke nieuwe schorsing moet je een nieuw formulier invullen.

2.     Het formulier naar de RVA sturen

Je stuurt je formulier naar het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats, Contact / RVA Dat doe je zodra je schorsing ingaat.

Antwoord van de RVA

Als antwoord op het formulier van mededeling dat je opstuurde, zal je een brief ontvangen waarin de schorsing, de duur en de nieuwe einddatum van je loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof.

Opgelet: als je werkgever niet valt onder de zorgsector, het onderwijs of geen instelling is die contactopsporing verricht, zal je een brief krijgen waarin staat dat je je onderbreking niet mag schorsen.

Opname na de schorsing

Na de schorsing wordt je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof automatisch hervat voor de resterende aanvankelijke duur. Je hoeft daarvoor geen formaliteiten in orde te brengen bij de RVA.

Je oorspronkelijke loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof zal wel worden verlengd met dezelfde duur als de duur van de schorsing.

Als je een bijkomende activiteit in loondienst aanvangt bij een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs of in een centrum dat contactopsporing verricht

1.     Het formulier invullen

Op het meldingsformulier vermeld je de periode waarin je bij een andere werkgever uit een van die categorieën gaat werken.

Je tewerkstelling moet ten laatste aflopen op 31.03.2021.

Voor elke nieuwe tewerkstelling moet je een nieuw formulier invullen.

2.     Het formulier verzenden

Je stuurt het formulier naar het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats https://www.rva.be/nl/kantoren. Dat doe je zodra je de tijdelijke tewerkstelling start.

Antwoord van de RVA

Als antwoord op het formulier van mededeling dat je opstuurde, zal je een brief ontvangen die de periode aangeeft tijdens dewelke je onderbrekingsuitkeringen verminderd zijn tot 75%.

Opgelet: als de werkgever bij wie je tijdelijk werkt niet behoort tot de zorgsector, het onderwijs of geen instelling is die de contactopsporing verricht, zal je een brief krijgen waarin staat dat je die activiteit niet mag uitoefenen bij die andere werkgever tijdens je onderbreking. 

De RVA zal controles uitvoeren om na te gaan of de toekenningsvoorwaarden worden nageleefd.

Einde van je tewerkstelling

Na je tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs of bij een instelling dat contactopsporing verricht, hoef je niets meer te doen.

Je oorspronkelijke onderbreking blijft doorlopen en je krijgt opnieuw je volledige uitkering.

 
Top