U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

De"gewone" loopbaanonderbreking - Reglementering voor statutaire werknemers van de openbare besturen

Infoblad

T16

Laatste update
01-08-2019

BELANGRIJKE OPMERKING !

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de reglementering en de uitbetaling van de uitkeringen loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de administraties en van de openbare instellingen afhangend van de Vlaamse overheidgeregionaliseerd sinds 2 september 2016.

Bijgevolg, indien u werkt bij een administratie of een openbare instelling afhangend van de Vlaamse overheid is de inhoud van dit infoblad niet meer op u van toepassing. U kan over de nieuwe bepalingen informatie vinden op de website: www.werk.be.

Wat is 'gewone' loopbaanonderbreking?

De `gewone' loopbaanonderbreking geeft aan de ambtenaren de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken terwijl ze een uitkering ontvangen van de RVA. De toegekende uitkering verschilt naargelang de aard van loopbaanonderbreking (volledige of gedeeltelijke onderbreking), de leeftijd van de werknemer, de onderbroken arbeidsregeling, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Welke reglementering is van toepassing?

De reglementaire basis van toepassing voor de statutaire personeelsleden van de openbare sector is het Koninklijk Kaderbesluit van 07.05.1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.

Op wie is deze reglementering van toepassing?

Deze reglementering is van toepassing op de personeelsleden die onderworpen zijn aan een statuut, dat wil zeggen ambtenaren benoemd bij de volgende overheden:

 • de federale overheid;
 • de lokale en federale politie;
 • de rechterlijke orde;
 • de gewesten en de gemeenschappen.

Deze reglementering is vanaf 1 maart 2019 ook van toepassing op de politieke medewerkers van Kamer en Senaat. Deze medewerkers hebben een tijdelijk statuut dat geregeld wordt door respectievelijk de Kamer en de Senaat.

Zijn uitgesloten en vallen onder het toepassingsgebied van een andere reglementering:

 • de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen;
 • de personeelsleden van het onderwijs;

Belangrijke opmerking met betrekking tot dat kaderbesluit van 07.05.1999

Dat kaderbesluit werd genomen om alle mogelijke vormen van loopbaanonderbreking, de daarmee overeenstemmende onderbrekingsuitkeringen en de cumulatieregels te voorzien.

OPGELET: De bepalingen van dat kaderbesluit zijn niet automatisch van toepassing!

Iedere overheid (federale overheid, gewesten, gemeenschappen) dient immers te bepalen via een besluit of via een intern reglement welke maatregelen en voor welke categorieën van personeelsleden zij de regels van het kaderbesluit zal toepassen. De verschillende overheden kunnen de bepalingen van het kaderbesluit enkel beperken maar nooit uitbreiden.

Bijvoorbeeld: 1/3, 1/4 en 1/5 loopbaanonderbreking is binnen de reglementering loopbaanonderbreking voor ambtenaren van de federale overheid niet voorzien.

Contacteer uw personeelsdienst om te weten welke regeling voor u van toepassing is.

Welke vormen van 'gewone' loopbaanonderbreking zijn er?

 • de volledige loopbaanonderbreking;
 • De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het `algemeen stelsel';
 • De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het `eindeloopbaanstelsel'.

Kan een 'gewone' loopbaanonderbreking u worden geweigerd?

Voor de meerderheid van de ambtenaren is de loopbaanonderbreking een recht. Sommige categorieën van personeelsleden kunnen evenwel worden uitgesloten.

Neem contact op met uw personeelsdienst om te weten of u recht hebt op een gewone volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

De volledige loopbaanonderbreking

Als voltijds of deeltijds ambtenaar, kunt u uw prestaties volledig schorsen.

Wat is de duur van een volledige loopbaanonderbreking?

U kunt periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen.

Opmerking: Indien u uw loopbaan wenst te onderbreken met volledige maanden, dan moet u een periode aanvragen die loopt van datum tot de dag voor datum. Bijvoorbeeld: 3 maanden van 1 maart tot en met 31 mei (en niet tot 1 juni) of 10 maanden van 15 mei tot en met 14 maart van het jaar dat volgt (en niet tot 15 maart).

De totale duur is beperkt tot 60 maanden tijdens de gehele loopbaan.

Die maximumduur van 60 maanden wordt echter verminderd met de periodes van volledige loopbaanonderbreking die u reeds genoten hebt krachtens gelijk welke andere wettelijke of reglementaire tekst, in gelijk welke tewerkstellingssector.

Periodes van volledige loopbaanonderbreking in het kader van specifieke vormen (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) worden echter nooit in mindering gebracht van het maximumkrediet van 60 maanden.

Op welke uitkeringen hebt u recht?

 Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie “Barema's” - 3.1 Volledige onderbreking.

Opmerking:

Het bedrag van de uitkering is forfaitair. Het varieert dus niet op basis van uw loon. Hebt u echter minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het `algemeen stelsel'

Wat is het algemeen stelsel?

Het betreft een stelsel van gedeeltelijke onderbreking waarin u als statutair personeelslid jonger dan 55 jaar uw arbeidsprestaties tijdelijk kunt verminderen.

Welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking kunt u nemen?

Als voltijds ambtenaar kunt u in theorie uw prestaties verminderen:

 • met 1/5;
 • met 1/4;
 • met 1/3;
 • met 1/2.

Als deeltijds werknemer met een arbeidsregime van minstens 3/4 van een voltijdse betrekking, kunt u uw prestaties in theorie verminderen tot 1/2, dit wil zeggen tot de helft van een voltijdse betrekking.

Opgelet!

Al die mogelijkheden van gedeeltelijke loopbaanonderbreking zijn niet systematisch van toepassing in alle besturen!

Neem contact op met uw personeelsdienst om te weten op welk soort gedeeltelijke loopbaanvermindering u recht hebt.

Hoelang duurt de gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel?

In het algemeen stelsel kunt u uw prestaties verminderen met periodes van minimum 3 maanden.

Opmerking: Indien u uw loopbaan wenst te onderbreken met volledige maanden, dan moet u een periode aanvragen die loopt van datum tot de dag voor datum. Bijvoorbeeld: 3 maanden van 1 maart tot en met 31 mei (en niet tot 1 juni) of 10 maanden van 15 mei tot en met 14 maart van het jaar dat volgt (en niet tot 15 maart).

In totaal mogen die periodes de 60 maanden niet overschrijden tijdens uw loopbaan. Die maximumduur van 60 maanden wordt echter verminderd met de periodes van gedeeltelijke loopbaanonderbreking waarvan u reeds genoten hebt krachtens gelijk welke andere wettelijke of reglementaire tekst, in gelijk welke tewerkstellingssector.

Periodes van gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van specifieke vormen (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) worden echter nooit in mindering gebracht van het maximumkrediet van 60 maanden.

Bijzonderheden voor de ambtenaren die behoren tot de federale overheid:

De ambtenaren die behoren tot de federale overheid kunnen hun recht op een voltijdse loopbaanonderbreking geheel of gedeeltelijk omzetten in een recht op een halftijdse loopbaanonderbreking, en kunnen aldus genieten van een maximumduur van 120 maanden halftijdse loopbaanonderbreking op het geheel van hun loopbaan. Bijzondere regels zijn eveneens voorzien voor de toerekening van reeds genomen periodes van loopbaanonderbreking op de maximum toegelaten duur.

Voor meer details kunt u contact opnemen met uw personeelsdienst.

Op welke uitkeringen heeft u recht?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie “Barema's” - 3.2 Vermindering van prestaties - Algemeen stelsel.

Opmerking:

Het bedrag van de uitkering is forfaitair. Het varieert dus niet op basis van uw loon. Hebt u echter minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het `eindeloopbaanstelsel';

Wat is het eindeloopbaanstelsel?

Het gaat om een stelsel van deeltijdse onderbreking dat het de ambtenaren mogelijk maakt om hun prestaties te verminderen tot aan hun pensioen, waarbij ze een onderbrekingsuitkering genieten met een verhoogd bedrag (zie verder).

Opmerking: Het is niet verplicht om de gedeeltelijke onderbreking in het eindeloopbaanstelsel in een keer aan te vragen tot aan uw pensioen. Indien u uw prestaties niet wil verminderen tot aan uw pensioen, kunt u een periode naar keuze aanvragen, met een minimum van 3 maanden.

Opgelet!

Het eindeloopbaanstelsel is niet automatisch van toepassing voor de ambtenaren van alle openbare besturen!

Neem contact op met uw personeelsdienst om te weten op welk soort gedeeltelijke loopbaanvermindering u recht hebt.

Welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking kunt u nemen?

Als voltijds ambtenaar kunt u in theorie uw prestaties verminderen:

 • met 1/5;
 • met 1/4;
 • met 1/3;
 • met 1/2.

Als deeltijds ambtenaar met een arbeidsregime van minstens 3/4 van een voltijdse betrekking, kunt u in theorie uw prestaties verminderen tot de helft van een voltijdse betrekking en dat, tot aan uw pensioen.

In beide gevallen (voltijds of deeltijds ambtenaar) dient u zich, volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald door uw bevoegde overheid, te engageren om uw loopbaan gedeeltelijk te onderbreken tot aan uw pensioen; u dient u dus in beide gevallen te engageren de loopbaanonderbreking niet stop te zetten voor het begin van uw pensionering.

Opgelet!

Niet alle vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel zijn automatisch van toepassing voor de ambtenaren van alle openbare besturen!

Neem contact op met uw personeelsdienst om te weten op welk soort gedeeltelijke loopbaanvermindering u recht hebt.

Welke leeftijd moet u bereikt hebben om te worden toegelaten tot het eindeloopbaanstelsel?

Algemene regel

Om recht te hebben op een gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel moet u minimum 55 jaar zijn.

Uitzondering

Als u voldoet aan de afwijkende voorwaarden voorzien door de reglementering, is het mogelijk om vanaf 50 jaar toegang te krijgen tot het eindeloopbaanstelsel.

Opgelet: die voorwaarden verschillen in functie van de breuk van vermindering van de prestaties die u wenst te krijgen.

Voorwaarden voor het eindeloopbaanstelsel te verkrijgen vanaf 50 jaar

In geval van 1/5de loopbaanonderbreking

U kunt vanaf de leeftijd van 50 jaar toegang krijgen tot het eindeloopbaanstelsel in de vorm van een vermindering van de prestaties met 1/5, indien u zich in een van de volgende 2 situaties bevindt:

1. U hebt een `zwaar beroep' uitgeoefend

Opgelet! U moet dat zware beroep minstens 5 jaar hebben uitgeoefend in de loop van de voorbije 10 jaar of minstens 7 jaar in de loop van de voorbije 15 jaar.

Voor de toepassing van deze bepaling zijn er drie categorieën van zware beroepen:

 • arbeid in wisselende ploegen
 • arbeid in onderbroken diensten
 • arbeid met nachtprestaties.

U vindt hierna meer uitleg over die drie categorieën van zware beroepen.

2. U hebt een beroepsloopbaan van minimum 28 jaar.

Komen in aanmerking voor de berekening van de beroepsloopbaan van minstens 28 jaar:

 • elk kalenderjaar van tewerkstelling onder het stelsel van de privésector, waarvoor minstens 285 dagen voltijds loon werd uitbetaald, gerekend in een zesdagenweek;
 • elk kalenderjaar van tewerkstelling onder het stelsel van de publieke sector, waarvoor minstens 237 dagen voltijds werkelijk gepresteerde diensten werden vastgesteld, gerekend in een vijfdagenweek.

Voor de kalenderjaren in het stelsel van de privésector van minder dan 285 dagen tewerkstelling worden alle dagen samengeteld en gedeeld door 285. Het resultaat, afgerond naar de lagere eenheid, geeft het aantal bijkomend in aanmerking te nemen jaren.

Voor de kalenderjaren in het stelsel van de publieke sector van minder dan 237 dagen tewerkstelling worden alle dagen samengeteld en gedeeld door 237. Het resultaat, afgerond naar de lagere eenheid, geeft het aantal bijkomend in aanmerking te nemen jaren.

Voor de kalenderjaren met respectievelijk meer dan 285 of 237 dagen tewerkstelling worden de dagen die de 285 of de 237 dagen overschrijden, buiten beschouwing gelaten.

De som van de jaren van de punten 1° en 2° wordt afgerond naar de hogere eenheid.

Voor de jaren van tewerkstelling in de privésector, worden gelijkgesteld met voltijds vergoede dagen, de dagen van:

 • moederschapsverlof;
 • verlof naar aanleiding van de geboorte van een kind;
 • adoptieverlof;
 • moederschapsbescherming en de preventieve werkverwijdering van zwangere vrouwen;
 • ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan.

Voor de jaren van tewerkstelling in de openbare sector, worden gelijkgesteld met dagen voltijds werkelijk gepresteerde diensten, de dagen van:

 • verlof met behoud van wedde;
 • moederschapsverlof;
 • verlof naar aanleiding van de geboorte van een kind;
 • adoptieverlof;
 • moederschapsbescherming en de preventieve werkverwijdering van zwangere vrouwen;
 • ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan.

De aangifte van de 28 jaar beroepsloopbaan zal worden meegedeeld op het aanvraagformulier om onderbrekingsuitkeringen C61 (zie de vraag, welke formaliteiten moet u vervullen om een loopbaanonderbreking te genieten?).

In geval van vermindering van de prestaties met 1/3, met 1/4 of tot 1/2

U kunt worden toegelaten tot het eindeloopbaanstelsel vanaf de leeftijd van 50 jaar in de vorm van een vermindering van de prestaties met 1/3, met 1/4 of tot 1/2 indien u een zwaar beroep hebt uitgeoefend waarvoor er een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat.

Opgelet! U moet dat zware beroep minstens 5 jaar hebben uitgeoefend in de loop van de voorbije 10 jaar of minstens 7 jaar in de loop van de voorbije 15 jaar.

Voor de toepassing van deze bepaling zijn er drie categorieën van zware beroepen:

 • arbeid in wisselende ploegen;
 • arbeid in onderbroken diensten;
 • arbeid met nachtprestaties.

U vindt hierna meer uitleg over die drie categorieën van zware beroepen.

Momenteel voorziet de reglementering van loopbaanonderbreking slechts twee categorieën van zware knelpuntberoepen. Deze categorieën zijn:

 • verpleegkundigen en verzorgend personeel in ziekenhuizen;
 • verpleegkundigen en verzorgend personeel in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

Voor de toepassing van deze bepaling, worden drie beroepen beschouwd als verzorgend personeel:

 • de zorgkundigen;
 • de kinesisten;
 • de ergotherapeuten.

NB: bij die twee categorieën van knelpuntberoepen worden ook de beroepen toegevoegd die voorkomen op een lijst van knelpuntberoepen, opgemaakt op basis van de gewestelijke lijsten van knelpuntberoepen, die jaarlijks moet worden opgesteld bij een in de ministerraad overlegd besluit, na onderhandeling met het gemeenschappelijk comité voor het geheel van de openbare diensten, na unaniem advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en na het advies van de Commissie openbare bedrijven.
Die lijst bestaat nog niet! Bijgevolg worden enkel de categorieën van personeel die worden vermeld in deze documentatie beschouwd als knelpuntberoepen.

Wat zijn de zware beroepen die het mogelijk maken om het eindeloopbaanstelsel te bekomen vanaf 50 jaar?

Er zijn drie categorieën van zware beroepen:

 • arbeid in wisselende ploegen, dat wil zeggen arbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen, zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen wisselt.

Voorbeelden van tewerkstelling die geen arbeid in wisselende ploegen is:

 • een ploeg van 5 werknemers werkt van 5 u. tot 8 u. om de werkplaats voor te bereiden voor een productieploeg die van 8 u. tot 16 u. werkt. Het gaat dus niet om wisselende ploegen, want ze doen niet hetzelfde werk;
 • een eerste ploeg van 8 werknemers werkt van 10 u. tot 18 u., een tweede ploeg van 14 u. tot 22 u. Ze doen hetzelfde werk maar het gaat niet om wisselende ploegen omdat er een overlapping is van 4 u. (van 14 u. tot 18 u.), wat de helft en dus meer dan een kwart van het aantal arbeidsuren is;
 • een werknemer doet hetzelfde werk als zijn collega. De ene werkt van 6 u. tot 13.30 u., de andere van 13 u. tot 18.30u. Zij wisselen elke dag af. Er zijn geen andere collega's die hetzelfde werk doen. Het gaat niet om wisselende ploegen, want elke ploeg bestaat uit één werknemer;
 • Er zijn 2 ploegen van elk 10 personen. De ene ploeg werkt van 6 u. tot 14 u., de tweede van 14 u. tot 22 u. De betrokken werknemer is tewerkgesteld in de ploeg van 6 u. tot 14 u. Het gaat niet om arbeid in wisselende ploegen, want de werknemer wisselt niet, aangezien hij steeds in dezelfde ploeg werkt.
 • arbeid in onderbroken diensten: dit arbeidsregime impliceert dat de werknemer permanent werkt in dagprestaties en dat er minstens 11 uur ligt tussen het begin en het einde van de arbeidstijd, met een onderbreking van minstens 3 uur en minimum 7 uur arbeidsprestaties. De onderbroken dienst moet het gewone - en niet het occasionele - arbeidsregime zijn van de werknemer.

Bijvoorbeeld:

Een werkneemster is permanent tewerkgesteld als onderhoudsarbeidster vóór en na de normale werkuren van haar collega's en zij werkt van 6.30 u. tot 9 u. en van 16 u. tot 20.30 u. Het gaat hier dus wel degelijk om arbeid in onderbroken diensten want:

 • het gaat om dagprestaties (tussen 6 uur 's morgens en middernacht);
 • er ligt 14 uur tussen het begin en het einde (van 6.30 u. tot 20.30 u. = minstens 11 uur);
 • er is een onderbreking van 9 u. tot 16 u. = 7 uur = minstens 3 uur;
 • de prestaties bedragen in totaal 7 uur (van 6.30 u. tot 9 u. = 2,5 uur en van 16 u. tot 20.30 u. = 4,5 uur).
 • het arbeidsregime met nachtarbeid: dit regime omvat gewoonlijk prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitzondering van de werknemers van wie de arbeidsprestaties exclusief gesitueerd zijn tussen 6 uur en 22 uur en de werknemers van wie de prestaties gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur.

Op welke uitkeringen hebt u recht?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie “Barema's” - 3.3 - Eindeloopbaanstelsel.

Opmerking:

Het bedrag van de uitkering is forfaitair. Het varieert dus niet op basis van uw loon. Hebt u echter minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

Opgelet:

Indien u werkt in een bestuur waar de gedeeltelijke loopbaanonderbreking niet is voorzien in het eindeloopbaanstelsel, ontvangt u een uitkering waarvan de bruto- en nettobedragen deze zijn voorzien in het algemeen stelsel van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Wat gebeurt er indien u niet voldoet aan de voorwaarden om een gedeeltelijke loopbaanonderbreking te bekomen in het eindeloopbaanstelsel?

Indien u nog geen 55 jaar bent of indien u niet voldoet aan een van de afwijkende voorwaarden om een gedeeltelijke loopbaanonderbreking te bekomen in het eindeloopbaanstelsel vóór de leeftijd van 55 jaar (zie de vraag `Wat zijn de voorwaarden om toegang te krijgen tot het eindeloopbaanstelsel?', kunt u een gedeeltelijke loopbaanonderbreking vragen in het algemeen stelsel, op voorwaarde dat u de reglementaire maximumduur van 60 maanden nog niet hebt uitgeput.

Opgelet, in het algemeen stelsel kunt u die gedeeltelijke loopbaanonderbreking slechts voor een beperkte periode bekomen (en niet tot aan de pensioenleeftijd) en is het bedrag van de uitkeringen betaald door de RVA minder hoog.

Kunt u overgaan van gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel naar een gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel?

Ja, indien u werkt in een bestuur dat de specifieke gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel voorziet. Maar aangezien het om twee verschillende gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen gaat (met een andere duur en andere uitkeringen), verloopt de overgang van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel naar de gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel niet automatisch. Met andere woorden, indien u de leeftijd bereikt die toegang geeft tot het eindeloopbaanstelsel tijdens een periode van gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel, worden uw uitkeringen niet automatisch verhoogd.

Om de voordelen te genieten voorzien in het kader van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel, moet u dus een aanvraag in die zin indienen (zie de vraag, welke formaliteiten moet u vervullen om een loopbaanonderbreking te genieten?).

Die nieuwe aanvraag om een gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel kunt u indienen na afloop van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking die is ingegaan in het algemeen stelsel.

Uitzondering

Indien u de voordelen voorzien in het eindeloopbaanstelsel wil genieten van zodra u de leeftijd bereikt waarop u er recht op hebt, terwijl de gedeeltelijke loopbaanonderbreking aangevat in het algemeen stelsel nog steeds bezig is, zal u de lopende periode vervroegd moeten beëindigen. Dat vervroegde einde is enkel mogelijk indien uw werkgever daarmee akkoord gaat of volgens de modaliteiten voorzien door uw bestuur.

Daarna moet u een nieuwe aanvraag indienen voor een gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel (zie de vraag, welke formaliteiten moet u vervullen om een loopbaanonderbreking te genieten?).

Kunt u overstappen van een volledige naar een gedeeltelijke loopbaanonderbreking en omgekeerd?

U kunt zonder werkhervatting overstappen van een volledige naar een gedeeltelijke loopbaanonderbreking en omgekeerd. Indien u voltijds werkt, kunt u ook overstappen van het ene naar het andere type van gedeeltelijke loopbaanonderbreking (bijvoorbeeld van een vermindering met 1/5 naar een vermindering met 1/3). De twee periodes samen moeten in totaal 3 maanden bedragen.

U kunt een gewone onderbreking ook laten volgen door een specifieke onderbreking (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof) en vice-versa.

Welke formaliteiten moet u vervullen om een loopbaanonderbreking te genieten?

Ten aanzien van de werkgever

U deelt uw overheid mee op welke datum u de loopbaanonderbreking wenst te beginnen en hoelang ze zal duren.

Die mededeling aan uw overheid gebeurt minstens 3 maanden voor de aanvang van de onderbreking, tenzij de overheid op uw verzoek een kortere termijn aanvaardt.

Gelieve inlichtingen in te winnen bij uw personeelsdienst voor meer informatie over de modaliteiten van de aanvraag die moet worden ingediend bij uw werkgever.

Ten aanzien van de RVA

Welk formulier gebruikt u?

Om een gewone loopbaanonderbreking aan te vragen, gebruikt u het aanvraagformulier C61 Openbare sector.

Hoe en waarheen verstuurt u het formulier?

Indien u statutair personeelslid bent bij een federale administratie of bij een dienst die daarvan afhangt of indien u statutair personeelslid bent bij de federale politie of de lokale politie, dan kunt u uw aanvraag online invullen en die via internet (zie hierna) naar de RVA sturen.

Omwille van de 6de staatshervorming en de toekomstige regionalisering van loopbaanonderbreking van de personeelsleden van de gewesten en gemeenschappen en van de diensten die daarvan afhangen, is het bij die werkgevers niet mogelijk om de aanvraag via internet te doen. Als u tewerkgesteld bent in een van die besturen of in een dienst die ervan afhangt, bent u bijgevolg verplicht om uw aanvraag op een papieren formulier in te dienen (zie hierna).

In geval van een aanvraag op een papieren formulier

U kunt dat formulier downloaden, hier, de formulier C61 Openbare sector.

Opmerking: indien u geen toegang heeft tot internet of indien u niet over een printer beschikt, kan u het formulier vragen bij het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats of bij de ‘afdeling reglementering loopbaanonderbreking/tijdskrediet’ van het hoofdbestuur van de RVA. Op eenvoudig telefonisch verzoek zal u een exemplaar van het formulier worden verstuurd.

Zodra u het formulier heeft gekregen, moet u deel 1, bestemd voor de werknemer, invullen en moet uw personeelsdienst deel 2, bestemd voor de werkgever, invullen.

Als het naar behoren is ingevuld en ondertekend, moet het formulier aangetekend worden verzonden naar de dienst loopbaanonderbreking/tijdskrediet van het RVA-kantoor van uw woonplaats.

De RVA aanvaardt ook gewone zendingen, maar in geval van betwisting ligt de bewijslast van de verzending van de aanvraag bij u.

Indien u het formulier zelf afgeeft in het bevoegde RVA-kantoor, vraag dan zeker een ontvangstbewijs.

NB: Woont u in ander een land van de Europese Economische Ruimte dan België of in Zwitserland, dan moet u dat formulier indienen bij de dienst loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor bevoegd voor de technische bedrijfseenheid of de administratie waar u werkt.

De gegevens van de verschillende RVA-kantoren staan op de website van de RVA en op de laatste bladzijde van de aanvraagformulieren. U kunt ze ook krijgen bij de Informatiedienst loopbaanonderbreking van het hoofdbestuur van de RVA.

Welke bewijsstukken moet u indienen om verhoogde uitkeringen te krijgen?

Hebt u minstens 2 kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar of minder dan 3 jaar geleden geadopteerd is, dan kan u aanspraak maken op verhoogde uitkeringen.

Om die te bekomen moet u bij uw aanvraagformulier een attest voegen van het kinderbijslagfonds met het aantal kinderen voor wie kinderbijslag wordt uitgekeerd.

In geval van adoptie moet u een kopie van het vonnis bijvoegen dat de adoptie-akte gehomologeerd heeft, alsook een attest van het kinderbijslagfonds.

Doet u een aanvraag voor verhoogde uitkeringen tijdens een lopende loopbaanonderbreking, dan geldt het indienen van bovenvermelde bewijsstukken als aanvraag. Het is dus niet nodig een nieuw aanvraagformulier in te dienen. In dat geval ontvangt u de verhoogde uitkeringen vanaf de 1ste van de maand die volgt op de maand waarin u de bewijsstukken overmaakte.

Indien u uw aanvraag doet via het internet (enkel voor de federale ambtenaren en de personeelsleden van de politie)

Indien u statutair personeelslid bent bij een federale administratie of bij een dienst die daarvan afhangt (strafinrichtingen …) of indien u personeelslid bent bij de federale of lokale politie, dan kunt u uw aanvraag online invullen via de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be

In dat geval moet de werkgever verplicht als eerste zijn deel van het formulier invullen en het via internet aan de RVA bezorgen.

Opmerking: het gedeelte van het formulier dat door de werkgever moet worden ingevuld, staat in de lijst ‘beheer van de arbeidsrelaties’ van het tabblad  ‘Onderneming’.

Slechts na die eerste stap kunt u uw deel van de aanvraag invullen. Daartoe moet u:

 • het ofwel invullen via de onlinedienst van de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be  (in het luik ‘Burger’ van die website, onder het tabblad ‘Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet’) en ze via internet overmaken aan de RVA;
 • het ofwel invullen op het PDF-document dat door de toepassing wordt gecreëerd: daartoe moet u het afdrukken, invullen en via de post versturen naar het RVA-kantoor bevoegd voor uw woonplaats (of bij het RVA-kantoor waarvan uw werkgever afhangt, als u in het buitenland gedomicilieerd bent).
Uw ‘e-Box’ moet worden geactiveerd als u uw deel van de aanvraag online indient

De ‘e-Box’ is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De ‘e-Box’ is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw ‘e-Box’. Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook ‘eID’ genoemd) of met een ‘token’.

Indien u uw deel van de aanvraag via internet indient, worden alle aan de RVA meegedeelde gegevens opgeslagen in een algemeen PDF-document dat dient als ontvangstbewijs. Dat PDF-document wordt naar uw ‘e-Box’ gestuurd.

Het is dus onontbeerlijk om uw ‘e-Box’ te activeren als u uw deel van de aanvraag via internet wil indienen.

NB: u vindt meer informatie over de ‘e-Box’ op de website:  https://www.socialsecurity.be.

Bewaren van bewijzen in geval van aanvraag om verhoogde uitkeringen

Indien u het recht op verhoogde onderbrekingsuitkeringen aanvraagt omdat u minstens 2 kinderen heeft van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan moet u bij de aanvraag overgemaakt via internet, geen attest van het kinderbijslagfonds toevoegen noch een kopie van het vonnis dat de adoptie homologeert in geval van adoptie. U moet die stukken echter wel bewaren, want de RVA kan u vragen ze te bezorgen.

Opgelet: als u, in geval van controle, de vereiste attesten niet kunt voorleggen aan de RVA of als die attesten niet conform de reglementering zijn, zal een beslissing tot herziening kunnen worden genomen, en desgevallend tot terugvordering van de aan u reeds betaalde onderbrekingsuitkeringen.

Binnen welke termijn moet u het formulier naar de RVA sturen?

U moet het formulier ten vroegste 6 maanden vóór de begindatum van de onderbreking en ten laatste 2 maanden na de begindatum van de onderbreking opsturen.

Zolang de maximumduur niet bereikt is, kunt u uw loopbaanonderbreking laten verlengen of een nieuwe aanvraag indienen.

Opmerking: elke nieuwe aanvraag of aanvraag tot verlenging moet worden ingediend in dezelfde vorm en binnen dezelfde termijn als een eerste aanvraag.

Indien een verlenging onmiddellijk aansluit op uw vorige periode van loopbaanonderbreking, is er geen minimumduur van 3 maanden vereist voor die verlenging.

Indien een nieuwe aanvraag niet onmiddellijk aansluit op uw vorige periode van loopbaanonderbreking, is de minimumduur van 3 maanden opnieuw vereist.

Wat gebeurt er indien u het formulier te laat opstuurt?

Als rechthebbende op uitkeringen toegekend door de RVA, bent u ervoor verantwoordelijk om het aanvraagformulier binnen de reglementaire termijn in te dienen.

Indien u uitkeringen aanvraagt en het formulier de RVA bereikt na de termijn van 2 maanden die volgt op de aanvangsdatum van het tijdskrediet, wordt het recht op uitkeringen pas geopend vanaf de datum van verzending van het formulier.

Welke bewijsstukken moet u indienen om verhoogde uitkeringen te krijgen?

Hebt u minstens 2 kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar of minder dan 3 jaar geleden geadopteerd is, dan kunt u aanspraak maken op verhoogde uitkeringen.

Om die te bekomen moet u bij uw aanvraagformulier een attest voegen van het kinderbijslagfonds met het aantal kinderen voor wie kinderbijslag wordt uitgekeerd.

In geval van adoptie moet u een kopie van het vonnis bijvoegen dat de adoptie-akte gehomologeerd heeft, alsook een attest van het kinderbijslagfonds.

Doet u een aanvraag voor verhoogde uitkeringen tijdens een lopende loopbaanonderbreking, dan geldt het indienen van bovenvermelde bewijsstukken als aanvraag. Het is dus niet nodig een nieuw aanvraagformulier in te dienen. In dat geval ontvangt u de verhoogde uitkeringen vanaf de 1ste van de maand die volgt op de maand waarin u de bewijsstukken overmaakte.

Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking?

Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen:

 • in België;
 • in een ander land van de Europese Economische Ruimte (dat wil zeggen de 28 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
 • In Zwitserland.

Uitzondering

Indien u uw echtgeno(o)t of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van die opdracht daar gedomicilieerd zijn.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

U moet een attest van de werkgever van uw partner toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht geen definitieve vestiging in het buitenland vereist. 

Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag

Waar mogen de onderbrekingsuitkeringen worden betaald?

De betaling van de onderbrekingsuitkeringen kan worden verricht per circulaire cheque of bankoverschrijving.

In het geval van een bankoverschrijving, kan de betaling verricht worden op een financiële rekening in:

 • België;
 • een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA ( = Single Euro Payments Area).

NB: Het gaat om de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk ( inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Mellila), Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland), Zweden, Zwitserland.

Met welke inkomsten of activiteiten kan je de onderbrekingsuitkeringen cumuleren?

Raadpleeg het infoblad T1 inzake cumulatie op www.rva.be.

Wat doet de directeur van het RVA-kantoor?

De directeur:

 • kent u het recht op onderbrekingsuitkeringen toe en stuurt u de beslissing C62 waarop uw persoonlijke gegevens, het soort onderbreking, het bedrag van uw uitkeringen en de betrokken periode vermeld staan.

Elke maand, na vervallen termijn, betaalt de RVA uw uitkering per circulaire cheque of per overschrijving;

 • of weigert u de onderbrekingsuitkeringen en deelt u zijn beslissing mee via de beslissing C62 die u aangetekend wordt toegestuurd.

U kunt vragen om de beslissing C62 te krijgen via uw `e-Box'. Als u dat niet doet, zal u ze via de post krijgen.

NB: De `e-Box' is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen, waaronder documenten van de RVA. De `e-Box' is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be.

Kunt u de beslissing van de RVA betwisten?

Ja, u kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA bij de bevoegde arbeidsrechtbank.

Voor meer informatie over de te volgen procedure, kunt u het infoblad `Beroep tegen de beslissing van de RVA in verband met de loopbaanonderbreking / het tijdskrediet' raadplegen.

Dat infoblad is beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de informatie-afdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA.

Kunt u uw ambt opnieuw opnemen vooraleer de toegekende periode van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking is verstreken?

Het is uw overheid die de voorwaarden en modaliteiten bepaalt die toelaten dat u uw ambt opnieuw opneemt vooraleer de toegekende periode van loopbaanonderbreking is verstreken.

Hoe kunt u uw dossier opvolgen?

U kunt uw dossier raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be, rubriek `Onlinediensten' via Burger / Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet / Consulteren.

Om toegang te hebben, moet u beschikken over een token of een elektronische identiteitskaart. Wilt u dat token aanvragen of informatie krijgen over de elektronische identiteitskaart, dan kunt u terecht op dezelfde site.

NB: via een link vanop de website van de RVA www.rva.be, rubriek `Loopbaanonderbreking en tijdskrediet' / `Uw dossier online', kunt u eveneens toegang krijgen tot de portaalsite van de sociale zekerheid om uw dossier op te volgen.

Dankzij de toepassing E-LO, kunt u de volgende zaken online raadplegen:

 • de vooruitgang van uw dossier;
 • de beslissing C62 tot toekenning van uitkeringen;
 • het bedrag van de uitkeringen;
 • de betaaldatum;
 • de historiek van de uitkeringen;
 • de fiscale fiche;
 • de periodes onderbreking/tijdskrediet die u reeds genoten hebt.

U kunt ook het formulier C62 (het formulier tot toekenning van een loopbaanonderbreking) dat op u van toepassing is, raadplegen en afdrukken indien de beslissing positief is. Sommige administraties kunnen u dat formulier C62 immers vragen om voordelen toe te kennen.

Wanneer verliest u uw recht op onderbrekingsuitkeringen?

Uw recht op onderbrekingsuitkeringen gaat verloren:

 • aan het einde van de maximale vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in het akkoord met uw werkgever, behalve indien die termijn in onderling overleg wordt verlengd;
 • vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever;
 • vanaf de dag waarop uw statutaire betrekking eindigt;
 • vanaf de dag waarop u een pensioen ontvangt;
 • vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 12 maanden een volledige loopbaanonderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 24 maanden een halftijdse onderbreking of 60 maanden een 1/5 onderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van gedeeltelijke loopbaanonderbreking;
 • vanaf de dag waarop u een nevenactiviteit in loondienst aanvat;
 • vanaf de dag waarop u het aantal uren van uw nevenactiviteit in loondienst uitbreidt.

Wanneer worden uw onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd?

Alle onrechtmatig geïnde onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd, onder meer:

 • wanneer uw effectieve periode van loopbaanonderbreking met uitkeringen niet de minimumduur van 3 maanden bereikt;

Indien u omwille van uitzonderlijke omstandigheden de minimumduur van 3 maanden niet hebt gerespecteerd, kunt u een gemotiveerde aanvraag indienen tot verzaking aan de terugvordering van de uitkeringen. U moet die aanvraag opsturen naar de directeur van het RVA-kantoor waarvan u afhangt. Hij zal ze overmaken aan de administrateur-generaal. De administrateur-generaal van de RVA kan afzien van de terugvordering, indien hij de omstandigheden als uitzonderlijk beschouwt.

 • wanneer u het RVA-kantoor niet vooraf en schriftelijk op de hoogte brengt van het aanvatten of uitbreiden van een nevenactiviteit of van het uitoefenen van een zelfstandige activiteit.

Wanneer u bewijst dat u ter goeder trouw uitkeringen hebt ontvangen waarop u geen recht had, wordt de terugvordering beperkt tot de laatste 150 dagen van onverschuldigde toekenning. Deze beperking wordt niet in acht genomen in geval van cumulatie met een prestatie toegekend krachtens een regeling van sociale zekerheid.

Worden de onderbrekingsuitkeringen betaald tijdens een periode van gevangenzetting?

Neen. De betaling van de onderbrekingsuitkeringen wordt geschorst tijdens een periode van gevangenzetting. Bijgevolg bent u verplicht, als u gevangengezet wordt tijdens een periode tijdens dewelke u onderbrekingsuitkeringen ontvangt, om dat schriftelijk te melden aan het RVA-kantoor, waarvan u afhangt. Als u onderbrekingsuitkeringen ontvangt terwijl u al opgesloten zit, dan moet u die terugbetalen.

Als de periode van opsluiting korter is dan die van uw onderbreking of uw vermindering van prestaties, moet u aan het RVA-kantoor een officieel document overmaken met daarop de datum waarop uw gevangenneming een einde neemt, zodat uw recht op onderbrekingsuitkeringen opnieuw kan worden geopend.

Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen?

De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt ze beschouwd als een vervangingsinkomen.

Bedrijfsvoorheffing

Alle onderbrekingsuitkeringen zijn sinds 01.01.2004 onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing.

Door die inhouding aan de bron daalt het nettobedrag van de onderbrekingsuitkering maar het voordeel daarvan is dat na de definitieve berekening van de belastingen minder moet worden bijbetaald.

Het percentage van de bedrijfsvoorheffing varieert naargelang het type loopbaanonderbreking dat u geniet.

 • volledige onderbreking: 10,13%
 • Vermindering van prestaties met 1/5, 1/4, 1/3: 17,15%
 • 1/2-tijdse loopbaanonderbreking:
  • 17,15%, als u een alleenwonende bent.
  • Ongeacht uw leeftijd wordt u als alleenwonende beschouwd:
   • indien u alleen woont;
   • indien u enkel samenwoont met één of meer kinderen die u ten laste hebt vanuit fiscaal oogpunt;
  • 30%, indien u jonger bent dan 50 jaar en geen alleenwonende bent;
  • 35%, indien u 50 jaar bent of ouder en geen alleenwonende bent.

Franse grensarbeiders

Indien u een Franse grensarbeider bent en de RVA daarvan het bewijs levert aan de hand van het document 276 FRONT./GRENS. uitgereikt door de Administratie Financiën, kunt u worden vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing op de uitkering.

Indien u tijdens de loopbaanonderbreking dat statuut niet meer hebt, moet u het RVA-kantoor daarvan op de hoogte brengen, want u hebt geen recht meer op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Belastingaangifte

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kunt u uw belastingaangifte invullen.

In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Die fiche wordt u elektronisch toegestuurd.  U kunt de fiche raadplegen in uw ‘e-Box’ of via uw dossier ‘loopbaanonderbreking/tijdskrediet’. Dat kan ook via ‘Tax-on-web/My Minfin’.

Als u toch nog een papieren exemplaar van uw fiscale fiche wenst te ontvangen, dan kunt u dat vragen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats.

Wat is de `e-Box'?

De `e-Box' is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De `e-Box' is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw `e-Box'. Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook `eID' genoemd) of met een 'token'.

Bijkomende informatie

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot uw belastingsadministratie.

U vindt de gegevens van de belastingsadministratie waarvan u afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: http://www.financien.belgium.be.

Welke invloed heeft de loopbaanonderbreking op uw pensioen?

Voor alle bijkomende vragen over de toelaatbaarheid van periodes van loopbaanonderbreking voor het pensioen, dienen de statutaire personeelsleden van de besturen zich te wenden tot de Federal Pensioendienst  (FPD).

De FPD heeft een brochure uitgegeven met als titel `Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector', met de regels die van toepassing zijn op de loopbaanonderbreking. De brochure is beschikbaar op de website: http://www.pdos.fgov.be.

Voor meer info kan u terecht op het gratis nummer van de FPD: 1765.

Hebt u recht op een aanmoedigingspremie?

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden, betaalt de Vlaamse Gemeenschap een aanmoedigingspremie bovenop de uitkering van de RVA.

U vindt alle nuttige informatie omtrent voormelde aanmoedigingspremies die toegekend worden door de Vlaamse Gemeenschap op de website van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.werk.be.

Voor alle inlichtingen en voorwaarden kunt u gratis bellen naar het nummer van de Vlaamse Infolijn 1700 of contact opnemen via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be.

Bestaan er andere mogelijkheden van loopbaanonderbreking dan deze voorzien in het `gewone' stelsel?

JA.  Naast de verschillende vormen van ‘gewone’ loopbaanonderbreking, beschreven in dit infoblad, bestaan er ook 3 specifieke vormen van loopbaanonderbreking, namelijk thematische verloven.

Deze 3 thematische verloven zijn:

 • Het ouderschapsverlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de opvoeding van uw kinderen jonger dan 12 jaar (of 21 jaar in het geval van een gehandicapt kind). Meer informatie over dit onderwerp kan u terugvinden in het infoblad T19.
 • Het verlof voor medische bijstand. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de zorg voor zwaar zieke leden van uw familie of uw gezin. Meer informatie over dit onderwerp kan u terugvinden in het infoblad T18.
 • Het palliatief verlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien om een persoon met een ongeneeslijke ziekte die terminaal is, bij te staan. Meer informatie over dit onderwerp kan u terugvinden in het infoblad T20

Net zoals de "gewone" loopbaanonderbreking, bieden die 3 thematische verloven u de mogelijkheid om uw arbeidsprestaties te verminderen.

 
Top