U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Het tijdskrediet landingsbaan - Recht op onderbrekingsuitkeringen

Infoblad

T162

Laatste update
01-01-2021

Wat is het tijdskrediet landingsbaan?

Het tijdskrediet past binnen het kader van de reglementering op de loopbaanonderbreking. Het is enkel van toepassing voor de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever van de privésector. Tijdskrediet biedt je de mogelijkheid om over meer vrije tijd te beschikken voor familiale of sociale verplichtingen of om persoonlijke projecten te verwezenlijken.

Het specifieke tijdskrediet voor werknemers die het einde van hun loopbaan naderen, biedt je de mogelijkheid om je prestaties te verminderen tot je met pensioen gaat. Om dat tijdskrediet te bekomen, moet je voldoen aan verschillende toegangsvoorwaarden bij je werkgever. Die voorwaarden en alle bepalingen over het recht bij de werkgever, worden je uitgelegd in het infoblad T161.

Als je aan de toegangsvoorwaarden bij je werkgever en aan deze voor de toekenning van uitkeringen voldoet, kun je een maandelijks vervangingsinkomen genieten, betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Voor een goed begrip van het tijdskrediet, moet een onderscheid worden gemaakt tussen het recht dat kan worden verkregen bij de werkgever (zie het infoblad T..) en het recht op de onderbrekingsuitkeringen, dat kan worden verkregen bij de RVA, uitgelegd in dit infoblad. Het is immers niet omdat je recht hebt op tijdskrediet bij de werkgever dat je noodzakelijkerwijs recht heeft op onderbrekingsuitkeringen.

NB: Het tijdskrediet landingsbaan voorziet niet de mogelijkheid om je prestaties volledig te onderbreken. Indien je je prestaties tijdelijk volledig wenst te onderbreken, moet je een volledig tijdskrediet nemen met motief. Daarvoor vind je alle informatie in het infoblad  T160.

Op wie is de inhoud van dit infoblad van toepassing?

De informatie in dit infoblad is gebaseerd op de reglementering die van kracht is vanaf 01.04.2017.  Deze bepalingen zijn van toepassing op alle eerste aanvragen en aanvragen om verlenging waarvoor de schriftelijke kennisgeving wordt bezorgd aan de werkgever na 31.03.2017.

 • Met eerste aanvraag worden alle aanvragen bedoeld van werknemers die voor de eerste keer tijdskrediet aanvragen en alle aanvragen die geen verlenging betreffen (zie hierna);
 • Met verlenging: alle aanvragen van de werknemers die een vernieuwing vragen, van datum tot datum, van een periode van tijdskrediet die is beëindigd.  Om als verlenging te worden beschouwd, moet de hernieuwde periode worden gevraagd in dezelfde regeling (d.w.z. halftijds of met een vijfde).

Wanneer je je werkgever vóór 1.4.2017, schriftelijk hebt verwittigd een tijdskrediet landingsbaan te willen aanvragen of verlengen, zijn de oude bepalingen van toepassing. Om die te kennen, moet je je wenden tot het contactcenter van de RVA, op het nummer 02 515 44 44 (uniek telefoonnummer voor heel België), om te vragen om je het juiste infoblad en aanvraagformulier over te maken.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden voor de uitkeringen?

Er zijn meerdere voorwaarden vereist om onderbrekingsuitkeringen te ontvangen tijdens het tijdskrediet landingsbaan. Die voorwaarden zijn cumulatief. Dat betekent dat ze allemaal moeten zijn vervuld.

Indien niet alle voorwaarden zijn vervuld, geniet je het recht op tijdskrediet landingsbaan bij de werkgever, maar zonder uitkeringen van de RVA.

1. Voldoen aan de toegangsvoorwaarden voorzien door cao nr. 103

Om het recht op uitkeringen te bekomen, moet vooraf het recht op tijdskrediet bij de werkgever zijn bekomen overeenkomstig de bepalingen van cao nr. 103. Concreet moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • je moet minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben (voor alle werkgevers samen)
 • je moet 24 maanden anciënniteit hebben bij de werkgever bij wie het tijdskrediet wordt aangevraagd
 • je moet tewerkgesteld zijn geweest in het vooropgestelde arbeidsregime tijdens de 24 voorgaande maanden.

Die bepalingen worden uitgelegd in deel het infoblad T161.

2. Leeftijdsvoorwaarde

Je moet ten minste 60 jaar zijn bij aanvang van je tijdskrediet landingsbaan.

Er bestaan evenwel uitzonderingen die het mogelijk maken uitkeringen te genieten vóór 60 jaar.

De algemene regel en de uitzonderingen worden hierna uitgelegd, in de vraag 'Vanaf welke leeftijd kun je uitkeringen bekomen?”

3. Andere voorwaarden

Naast de leeftijdsvoorwaarde en de voorwaarde inzake de beroepsloopbaan:

 • mag je geen activiteit of inkomen hebben waarmee cumulatie verboden is (zie de vraag "mag je een activiteit uitoefenen tijdens het tijdskrediet landingsbaan?")
 • moet je in België wonen of in een ander land van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland
 • moet je de minimumduur van het tijdskrediet die per aanvraag is voorzien, respecteren, dat wil zeggen 3 maanden in geval van 1/2 tijdskrediet of 6 maanden in geval van 1/5 tijdskrediet.

Vanaf welke leeftijd kun je uitkeringen bekomen?

Algemene regel = 60 jaar 

Je kunt met ingang op 01.01.2015 het recht op uitkeringen bekomen vanaf de leeftijd van 60 jaar in geval van een eerste aanvraag of een aanvraag die geen verlenging zou zijn, van datum tot datum, van dezelfde breuk van prestatievermindering van een tijdskrediet landingsbaan dat loopt op 31.12.2014. Door de toepassing van die bepaling moet je de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, op de datum van de aanvang van het tijdskrediet landingsbaan.

Dat betekent dat indien je het recht op tijdskrediet landingsbaan bekomt bij je werkgever om je prestatievermindering aan te vatten vóór de leeftijd van 60 jaar (zie deel 1 van dit infoblad), dat tijdskrediet je wordt toegekend zonder uitkeringenbehalve als je ten minste 55 jaar bent (voor een 1/5 onderbreking of ten minste 57 jaar (voor een halftijdse onderbreking) en je voldoet aan een van de hieronder uitgelegde afwijkende voorwaarden.

Uitzonderingen tussen 55 jaar en 59 jaar

De reglementering bevat uitzonderingen waardoor werknemers tussen 55 en 59 jaar toch onderbrekingsuitkeringen van de RVA kunnen krijgen.

Om een beroep te doen op een van die uitzonderingen:

 • moeten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad een interprofessionele collectieve arbeidsovereenkomst hebben afgesloten en;
 • moet er in toepassing van die interprofessionele overeenkomst een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsniveau zijn afgesloten.

De interprofessionele overeenkomst mag slechts voor een duur van 2 jaar worden afgesloten. Ze kan wel worden verlengd met dezelfde of met andere voorwaarden.

De interprofessionele collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137, waarmee uitzonderingen mogelijk waren voor 2019 en 2020, is op 31.12.2020 afgelopen.

Zullen die uitzonderingen vanaf 01.01.2021 nog gelden?

Nee. Aangezien de interprofessionele overeenkomst nr. 137 niet meer van kracht is, zijn uitzonderingen om onderbrekingsuitkeringen te kunnen krijgen vóór de leeftijd van 60 jaar niet meer mogelijk.

Werknemers tussen 55 en 59 jaar hebben dus geen recht meer op onderbrekingsuitkeringen van de RVA voor de periodes van tijdskrediet landingsbaan die starten vanaf 01.01.2021. De onderbreking tot een halftijdse of met 1/5 wordt dus zonder uitkeringen toegekend.

Is er nog een regularisatie mogelijk?

Als de sociale partners voor 2021 en 2022 met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2021 een nieuwe interprofessionele collectieve arbeidsovereenkomst afsluiten en als er ook met terugwerkende kracht een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsniveau wordt afgesloten, om opnieuw uitzonderingen toe te staan, zullen werknemers met tijdskrediet landingsbaan zonder uitkeringen kunnen vragen om hun dossier te regulariseren, om uitkeringen te kunnen krijgen.

Als dat zo is, zal dat op de website van de RVA verschijnen en zal de procedure daar worden uitgelegd.

Wat is de voorwaarde voor het beroepsverleden als loontrekkende?

Principe

Volgens de algemene regel moet je, om recht te hebben op tijdskrediet landingsbaan bij je werkgever en op de onderbrekingsuitkeringen van de RVA, minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben sinds het begin van je loopbaan. Die voorwaarde moet zijn vervuld op de datum van de schriftelijke kennisgeving waarin je het tijdskrediet aan je werkgever vraagt.

NB: De berekeningsmodaliteiten van de 25 jaar beroepsverleden staan uitgelegd in het infoblad T161.

Als je minstens 25 jaar beroepsverleden hebt, maar je vraagt onderbrekingsuitkeringen aan vóór de leeftijd van 60 jaar, kun je een beroep doen op de uitzondering volgens dewelke je minstens 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende moet hebben om vanaf 55 jaar (1/5) of 57 jaar (1/2) een uitkering te kunnen ontvangen.

NB: De berekeningsmodaliteiten van de 35 jaar beroepsverleden staan uitgelegd in dit infoblad, bij de vraag 'Vanaf welke leeftijd kun je uitkeringen bekomen?'.

Berekening van het beroepsverleden als loontrekkende

In theorie moet je je beroepsverleden als loontrekkende berekenen en dat verklaren bij de RVA bij de indiening van je aanvraag om onderbrekingsuitkeringen.

Vooraleer je je aanvraag indient, kun je wel aan je RVA-kantoor vragen om je beroepsverleden als loontrekkende te berekenen. Zo weet je of je aan de voorwaarde voldoet alvorens het tijdskrediet bij je werkgever aan te vragen. Als je aan de voorwaarde voldoet, kun je daar dan het bewijs van voorleggen.

Om die voorafgaande berekening te vragen aan de RVA, vul je het formulier 'C61 – Beroepsverleden tijdskrediet landingsbaan' in. Dat formulier vind je op onze website. Afhankelijk van het geval kun je met dat formulier vragen of je minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebt (om het recht bij je werkgever en de uitkeringen van de RVA te verkrijgen) of minstens 35 jaar beroepsverleden hebt, als je wil gebruikmaken van die uitzondering om de uitkering vanaf 55/57 jaar te krijgen. Op basis van die aanvraag zal het RVA-kantoor je beroepsverleden berekenen aan de hand van de gegevens waarover het beschikt en zal het je op de hoogte brengen van het resultaat.

Als uit het antwoord van de RVA blijkt dat je minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebt, kun je dat bewijs aan je werkgever voorleggen wanneer je hem de schriftelijke kennisgeving bezorgt om het tijdskrediet landingsbaan aan te vragen. Wanneer je vervolgens de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen indient, moet je dat antwoord ook bijvoegen bij je formulier of ter beschikking houden in geval van een elektronische aanvraag. Omgekeerd heb je geen recht op tijdskrediet landingsbaan bij je werkgever of op onderbrekingsuitkeringen als je niet de vereiste 25 jaar beroepsverleden hebt. Als je echter vindt dat de RVA bij de berekening van je beroepsverleden geen rekening heeft gehouden met bepaalde elementen, kun je een nieuwe berekeningsaanvraag indienen op basis van bijkomende bewijsstukken (bijvoorbeeld het bewijs van loopbaanjaren als loontrekkende in een ander Europees land).

Als je tussen 55 en 60 jaar oud bent en je hebt aan de RVA gevraagd om na te gaan of je minstens 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebt, maar uit het antwoord blijkt dat je wel voldoet aan de voorwaarde van 25 jaar beroepsverleden, maar niet aan die van 35 jaar beroepsverleden, betekent dat dat je bij je werkgever recht kunt hebben op tijdskrediet, maar dat je geen beroep kunt doen op die uitzondering om onderbrekingsuitkeringen te ontvangen. Je hebt dan 3 opties:

 • een beroep doen op een andere uitzondering om de uitkering vóór de leeftijd van 60 jaar te kunnen krijgen (uitoefening van een zwaar beroep ...)
 • een tijdskrediet landingsbaan zonder uitkeringen aanvragen
 • afzien van je recht op tijdskrediet

Hoeveel bedragen de uitkeringen?

De uitkering is forfaitair. Het bedrag varieert niet in functie van je loon. Toch kunnen bepaalde criteria dat bedrag beïnvloeden. Het zijn de volgende:

 • de gevraagde prestatieverminderingsbreuk (1/2 tijdskrediet of 1/5 tijdskrediet);
 • gaat het om een aanvraag om 1/2 tijdskrediet, bekomen op basis van een deeltijdse betrekking die minstens 3/4 is, dan wordt de uitkering berekend in evenredigheid met de tewerkstellingsbreuk.

Voorbeeld: als je 4/5 werkt, ontvang je 4/5 van het uitkeringsbedrag voor 1/2 tijdskrediet voorzien voor de voltijdse werknemers.

 • wanneer het tijdskrediet geen volle maand duurt, wordt een proportioneel gedeelte van het uitkeringsbedrag toegekend op basis van het aantal dagen gedekt door het tijdskrediet;
 • bij een aanvraag om tijdskrediet 1/5, varieert de uitkering naargelang je samenwonend of alleenwonend bent. Voor de toepassing van deze bepaling word je in 2 gevallen beschouwd als alleenwonende werknemer:
 • indien je alleen woont. In dat geval geniet je een verhoogde uitkering;
 • indien je enkel samenwoont met een of meerdere kinderen van wie je er minstens een ten laste hebt. In dat geval geniet je een verhoogde uitkering, waarop een lagere bedrijfsvoorheffing geldt.

De uitkeringen zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Dat betekent dat de ontvangen maandelijkse uitkering een netto-uitkering is, waarvan de bedrijfsvoorheffing al is afgetrokken.

Voor meer informatie over het fiscale aspect en onder meer over percentage van de voorheffing die ingehouden wordt op de uitkeringen voor tijdskrediet, zie de vraag: wat is de invloed van de uitkeringen op je belastingen?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie 'Barema’s op de website.

Wat gebeurt er indien u niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden voor de uitkeringen?

Indien je voldoet aan de toegangsvoorwaarden om het tijdskrediet te bekomen bij je werkgever (zie het infoblad T161), maar de RVA je de uitkeringen weigert toe te kennen, ben je in tijdskrediet zonder uitkeringen. Met andere woorden, de onderbreking tot een halftijdse betrekking of met 1/5, toegekend door je werkgever, zal verderlopen tot de gevraagde einddatum, maar zonder dat de RVA uitkeringen betaalt. In dat geval zul je enkel recht hebben op het loon dat je werkgever betaalt op basis van je deeltijdse arbeidsregime. Bovendien zal de onderbroken breuk niet kunnen worden gelijkgesteld voor je pensioen .

Voorbeeld:  je vraagt een tijdskrediet landingsbaan van een vijfde vanaf 58 jaar tot aan je pensioen aangezien je alle toegangsvoorwaarden bij je werkgever vervult. Je vervult echter geen van de afwijkende voorwaarden die het mogelijk maken om de uitkeringen te genieten vóór 60 jaar. In dat geval kent de RVA je het tijdskrediet toe zonder uitkeringen. Dat betekent dat je gedurende de volledige duur van je prestatievermindering slechts een loon zult ontvangen op basis van je 4/5 prestaties. Bovendien zal die periode slechts op basis van je 4/5 prestaties worden meegeteld voor je pensioen.

Als je je onderbreking zonder uitkeringen wil blijven moet je, om terug te keren naar je initiële arbeidsregime, het tijdskrediet vroegtijdig stopzetten, met toestemming van je werkgever. Die toestemming moet betrekking hebben op het principe en op de datum van de vroegtijdige beëindiging. Als je werkgever toestemt om je tijdskrediet stop te zetten, moet je dat schriftelijk melden aan het RVA-kantoor waarvan je afhangt. Daartoe kun je de 'Aangifte van een wijziging betreffende de gegevens loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof' gebruiken, waarvan je het model kunt downloaden op deze website.

Kun je een tijdskrediet landingsbaan genieten zonder uitkeringen?

Ja. Je kunt een tijdskrediet landingsbaan krijgen bij je werkgever zonder de uitkeringen van de RVA aan te vragen. In dat geval moet je niet voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor de uitkeringen, maar enkel aan de toegangsvoorwaarden bij je werkgever (zie het infoblad T161). Bovendien ben je niet onderworpen aan de regels inzake cumulatie met andere activiteiten en inkomsten, noch aan de regels inzake de woonplaats (zie de vragen hierover).

Voorbeeld: als je een tijdskrediet landingsbaan wil bekomen om een niet-cumuleerbare activiteit op te starten (bijvoorbeeld een zelfstandige activiteit) of als je een pensioen ontvangt, kun je het tijdskrediet aanvragen zonder uitkeringen.

U moet dat tijdskrediet zonder uitkeringen wel aangeven bij de RVA. Daartoe dien je een formulier in om tijdskrediet aan te vragen bij het RVA-kantoor van je woonplaats (zie de vraag hierna).

Wat is de aanvraagprocedure bij de RVA?

Je moet enkel een aanvraag indienen bij de RVA als de werkgever je het tijdskrediet heeft toegekend.

Voor meer informatie over de procedure, kun je het infoblad T159 raadplegen.

Wat gebeurt er indien de werkgever of een sectoraal fonds je een aanvullende vergoeding betaalt, bovenop de uitkering van de RVA?

In sommige gevallen kan de werkgever of een sectoraal fonds je een aanvullende vergoeding betalen boven op de uitkering toegekend door de RVA (indien een sectorale of ondernemings-cao dat bepaalt of door een individuele overeenkomst met de werkgever). In dat geval moet je, enkel in geval van 1/2 tijdskrediet en indien je 45 jaar of ouder bent, nog andere formaliteiten vervullen naast het sturen van het aanvraagformulier C61-tijdskrediet landingsbaan.

Voor meer informatie daarover verwijzen we naar het infoblad – werknemers T98  « Inhoudingen en bijdragen op de pseudobrugpensioenen – aanvullende vergoedingen in geval van volledig of 1/2 tijdskrediet voor de werknemers van minstens 50 jaar ».

Hoe wordt je aanvraag om tijdskrediet door de RVA behandeld?

Wanneer de RVA je aanvraagformulier voor het tijdskrediet ontvangt, wordt dat behandeld en ontvang je vervolgens een antwoord door middel van de beslissing C62.

Consulteer het infoblad T159 voor meer informatie daarover.

Kun je de beslissing van de RVA betwisten?

Ja, je kunt bij de bevoegde arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA.

Consulteer het infoblad T110 voor meer informatie daarover.

U vindt dit infoblad op de website van de RVA, in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA.

Hoe kunt je je dossier opvolgen?

Je  kunt je dossier raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be.

Consulteer het infoblad T159 voor meer informatie daarover.

Moet je tijdens je tijdskrediet andere stappen ondernemen bij de RVA?

Indien één of meer van de gegevens die je in je aanvraagformulier hebt meegedeeld aan het RVA-kantoor wijzigen tijdens je tijdskrediet, moet uwje je RVA-kantoor daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen.

Consulteer het infoblad T159 voor meer informatie daarover.

Waar moet je wonen tijdens het tijdskrediet met uitkeringen?

Gedurende de periodes van tijdskrediet waarin je uitkeringen ontvangt, moet je wonen, ofwel:

 • in België;
 • in een ander land van de Europese economische ruimte (EER), dat wil zeggen de landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein;
 • in Zwitserland.

Uitzondering

Indien uje je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag je voor de duur van die opdracht daar gedomicilieerd zijn.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

In dat geval moet je een attest van de werkgever van je echtgeno(o)t(e) of van de werkgever van je wettelijk samenwonende partner toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u je je definitief in het buitenland vestigt.

Als je je wettelijk samenwonende volgt, moet je eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij je uitkeringsaanvraag.

Waar mogen de onderbrekingsuitkeringen betaald worden?

De betaling van de onderbrekingsuitkeringen kan worden verricht per circulaire cheque of bankoverschrijving.  In het geval van een bankoverschrijving, kan de betaling worden verricht op een financiële rekening in:

 • België;
 • een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA ( = Single Euro Payments Area).

Het gaat om de volgende landen: Frankrijk, Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, La Réunion, Oostenrijk, Bulgarije, Zwitserland, Cyprus, Tsjechische Republiek, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje (met inbegrip van de Canarische Eilanden, Ceuta & Melilla), Finland, Verenigd Koninkrijk (met inbegrip van Gibraltar en Noord-Ierland), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Letland, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal (met inbegrip van de Azoren en Madeira), Roemenië, Zweden, Slovenië, Nederland.

Met welke inkomsten of activiteiten kan je de onderbrekingsuitkeringen cumuleren?

Raadpleeg het infoblad T1 inzake cumulatie op www.rva.be.

Wanneer verlies je je recht op uitkeringen?

Je verliest je recht op uitkeringen:

 • aan het einde van de maximale vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in het akkoord met je werkgever, behalve als die termijn in onderling overleg wordt verlengd;
 • vanaf de dag waarop je het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever;
 • vanaf de dag waarop je arbeidsovereenkomst eindigt;
 • vanaf de dag waarop je een pensioen ontvangt;
 • vanaf de dag waarop je gedurende meer dan 24 maanden halftijds tijdskrediet of meer dan 60 maanden 1/5 tijdskrediet cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop je een zelfstandige activiteit aanvat;
 • vanaf de dag waarop je een eender welke bijkomende activiteit in loondienst aanvat;
 • vanaf de dag waarop je het aantal uren van je vooraf bestaande bijkomende activiteit in loondienst uitbreidt;
 • vanaf de dag waarop je een niet toegelaten politiek mandaat uitoefent;
 • vanaf de dag waarop je een vergoede activiteit uitoefent in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking voor rekening van een erkende niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Wat is het gevolg van het verlies van het recht op uitkeringen voor uw tijdskrediet?

Als je het recht op uitkeringen verliest, blijf je in tijdskrediet zonder uitkeringen bij je werkgever. Dat betekent dat de gevraagde periode van tijdskrediet verder loopt tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum. Die periode van tijdskrediet zonder uitkeringen zal dus worden meegerekend voor het bepalen van de maximumduur van het tijdskrediet waarop je recht hebt tijdens je volledige loopbaan.

Als je het recht op uitkeringen verliest tijdens je tijdskrediet, kun je eventueel, met de goedkeuring van je werkgever, het tijdskrediet stopzetten en opnieuw aan het werk gaan volgens je oorspronkelijke uurrooster. In dat geval moet je het RVA-kantoor waarvan je afhangt daar schriftelijk van op de hoogte brengen.

Wanneer worden je uitkeringen teruggevorderd?

Alle onrechtmatig ontvangen uitkeringen worden teruggevorderd, onder meer:

 • wanneer je effectieve periode van tijdskrediet met uitkeringen de minimumduur van 3 maanden niet bereikt in geval van 1/2 tijdskrediet en van 6 maanden in geval van tijdskrediet 1/5;
  Wanneer je omwille van uitzonderlijke omstandigheden de vereiste minimumduur niet naleeft, kun je een gemotiveerde aanvraag tot ontheffing indienen bij de directeur van je RVA-kantoor. Hij zal die aanvraag overmaken aan de administrateur-generaal. Als de ingeroepen omstandigheden als uitzonderlijk worden beschouwd, kan de administrateur-generaal van de RVA verzaken aan de terugvordering van de uitkeringen.
 • wanneer je het RVA-kantoor vooraf niet schriftelijk verwittigt:
  • dat je een activiteit als loontrekkende aanvat of het aantal uren van een vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende verhoogt;
  • dat je een zelfstandige activiteit uitoefent of een politiek mandaat;
  • dat je een vergoede activiteit verricht in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking;
  • dat je een pensioen krijgt;
  • van het einde van je arbeidsovereenkomst tijdens je tijdskrediet;
  • dat je gedomicilieerd bent buiten de Europese Economische Ruimte.

Welk bedrag wordt teruggevorderd?

De RVA vordert het brutobedrag van de uitkering terug, hoewel je het nettobedrag van die uitkering hebt ontvangen.

Op je belastingfiche wordt rekening gehouden met de terugbetaalde bedragen.

Wanneer je bewijst dat je te goeder trouw uitkeringen hebt ontvangen waarop je geen recht had, wordt de terugvordering beperkt tot de laatste 150 dagen van de onverschuldigde toekenning. Die beperking geldt niet in geval van cumulatie met een prestatie toegekend krachtens een regeling van sociale zekerheid.

Worden de onderbrekingsuitkeringen betaald tijdens een periode van gevangenzetting?

Neen. De betaling van de onderbrekingsuitkeringen wordt geschorst tijdens een periode van gevangenzetting. Bijgevolg ben je verplicht, als je gevangengezet wordt tijdens een periode waarin je onderbrekingsuitkeringen ontvangt, om dat schriftelijk te melden aan het RVA-kantoor, waarvan je afhangt. Als je onderbrekingsuitkeringen ontvangt terwijl je al opgesloten zit, dan moet je die terugbetalen.

Als de periode van opsluiting korter is dan die van je onderbreking of vermindering van prestaties, moet je aan het RVA-kantoor een officieel document overmaken met daarop de datum waarop je gevangenneming eindigt, zodat je recht op onderbrekingsuitkeringen opnieuw kan worden geopend.

Wat is de invloed van de uitkeringen op je belastingen?

De uitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt ze beschouwd als een vervangingsinkomen.

Bedrijfsvoorheffing

Alle uitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing.

Door die inhouding aan de bron daalt het nettobedrag van de uitkering tijdskrediet maar het voordeel daarvan is dat na de definitieve berekening van de belastingen minder moet bijbetaald worden.

In geval van 1/2 tijdskrediet

De bedrijfsvoorheffing bedraagt:

 • 17,15%, indien je alleenwonende bent, dat wil zeggen als je alleen woont of als je enkel samenwoont met een of meerdere kinderen van wie er minstens een ten laste is van jou en dat ongeacht je leeftijd;
 • 35%, als je geen alleenwonende bent.

In geval van tijdskrediet 1/5

De bedrijfsvoorheffing op je uitkering voor tijdskrediet 1/5 bedraagt:

 • 35 %, als je geen alleenwonende bent;
 • 35% als je alleenwonende bent en alleen woont;
 • 17,15% als je alleenwonende bent en enkel samenwoont met een of meerdere kinderen van wie er minstens een ten laste is van jou en dat, ongeacht je leeftijd.

Eventuele vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing

Als je een Franse grensarbeider bent of een Franse fiscale inwoner met de Franse nationaliteit die een loon ontvangt van een Belgische openbare werkgever, kun je worden vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing

Meer inlichtingen daarover vind je in het infoblad  T119 : "Kun je worden vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen?"

Belastingaangifte

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kun je je belastingsaangifte invullen.

In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Die fiche wordt je elektronisch toegestuurd. Je kunt de fiche raadplegen in je ‘e-Box’ of via je dossier ‘loopbaanonderbreking/tijdskrediet’. Dat kan ook via ‘Tax-on-web/My Minfin’.

Als je toch nog een papieren exemplaar van je fiscale fiche wil ontvangen, kun je dat vragen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats.

Wat is de “e-Box”?

De “e-Box” is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende administraties van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.  Je “e-Box” is beschikbaar op de website www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet je enkel je e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in je “e-Box”. Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet je je enkel aanmelden met je elektronische identiteitskaart (ook “eID” genoemd) of met een “token”.

Bijkomende informatie

Alle bijkomende vragen over de invloed van de uitkeringen voor tijdskrediet op de berekening van je belastingen, stel je best aan de belastingadministratie. Die administratie is daarvoor bevoegd.

Je vindt de gegevens van de belastingsadministratie waarvan je afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: https://financien.belgium.be/nl/particulieren.

Welke invloed heeft het tijdskrediet landingsbaan op je pensioen?

 Als je voldoet aan de voorwaarden bepaald door de pensioenwetgeving kunnen de periodes van 1/2 tijdskrediet of tijdskrediet 1/5 worden gelijkgesteld met prestaties, maar enkel als je uitkeringen van de RVA ontvangt.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de Federale pensioendienst, die daarvoor bevoegd is: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL // Tel: 1765.

Heb je recht op een aanmoedigingspremie?

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden, betaalt de Vlaamse Gemeenschap een aanmoedigingspremie bovenop de uitkering van de RVA. Je vindt alle nuttige informatie op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: https://www.werk.be.  Voor alle inlichtingen en voorwaarden kun je gratis bellen naar de “Vlaamse Infolijn”: 1700.

Top