Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Verlof voor medische bijstand

Infoblad

T18

Laatste update
01-04-2018

Wat is verlof voor medische bijstand?

Het betreft een thematisch verlof, dat wil zeggen een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid, dat lijdt aan een zware ziekte.

Tijdens die onderbreking kunt u maandelijkse uitkeringen verkrijgen die door de RVA worden betaald.

NB: In de privésector mag verlof voor medische bijstand niet worden verward met tijdskrediet voor het motief 'zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid'.  Raadpleeg infoblad nr. T160 voor meer informatie over het tijdskrediet met motief.

Wat is, voor het verkrijgen van het verlof, een ernstige ziekte?

Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer van uw familie- of gezinslid als zodanig beoordeelt.

Het is noch aan de werkgever, noch aan de RVA om te oordelen of het gezondheidsprobleem waarmee de patiënt te kampen heeft, wordt beschouwd als een ernstige ziekte. Die verantwoordelijkheid wordt overgelaten aan de behandelend geneesheer van de patiënt voor wie de schorsing of de vermindering van uw prestaties nodig is.

Waaruit bestaat de bijstand die wordt verleend aan de ernstig zieke persoon?

De volledige of gedeeltelijke onderbreking van uw prestaties kan slechts worden verkregen als de bedoeling ervan is te helpen bij het herstel van uw ernstig zieke gezins- of familielid. Concreet bestaat de bijstand aan de patiënt uit iedere vorm van medische, sociale, familiale of mentale/morele hulp/bijstand waarvan de dokter meent dat die hulp/bijstand helpt bij het herstel.

Opmerking voor de werknemers uit de privésector en voor de werknemers van de lokale en provinciale besturen en van de diensten die ervan afhangen

Sinds 01.06.2017 kan het verlof voor medische bijstand slechts worden verkregen als de volledige of gedeeltelijke onderbreking van uw prestaties noodzakelijk is om te helpen bij het herstel van de ernstig zieke patiënt, bovenop de eventuele professionele bijstand die die patiënt daarnaast kan genieten.

NB: Deze bepaling is van toepassing op de werknemers die hun werkgever schriftelijk hebben verwittigd na 31.05.2017.

Voor wie kan de medische bijstand worden gevraagd?

1.    Familieleden

Zowel uw bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden.  

Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel.

Zowel uw bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont.

Als u tot de privésector behoort of tot het personeel van de lokale en provinciale besturen of de diensten die ervan afhangen, worden beschouwd als familieleden (voor de aanvragen waarvan de schriftelijke kennisgeving bij de werkgever gebeurt na 31 mei 2017):

 • de bloedverwanten tot de 2de graad;
 • de aanverwanten tot de 1ste graad.

In de andere sectoren worden alle bloed- of aanverwanten tot de 2de graad als familieleden beschouwd.

Graden van bloedverwantschap

 • bloedverwanten 1ste graad
  • Uw ouders (vader en moeder)
  • Uw kinderen
 • bloedverwanten tot de 2de graad
  • Uw grootouders
  • Uw kleinkinderen
  • Uw broers en zussen

Graden van aanverwantschap

 • aanverwanten 1ste graad
  • Uw schoonouders
  • Uw stiefouders
  • Uw stiefkinderen
  • De echtgenoten van uw kinderen
 • aanverwanten 2de graad
  • de broers en zussen van uw echtgeno(o)t(e)
  • de echtgenoten van uw broers en zussen
  • de echtgenoten van uw kleinkinderen
  • de kleinkinderen van uw echtgeno(o)t(e)
  • de grootouders van uw echtgeno(o)t(e)
  • de echtgenoten van uw grootouders

2. Gezinsleden

Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont, met name alle personen die onder hetzelfde dak wonen als u (ongeacht de band die u met hen hebt).

Voorbeeld: U kunt verlof voor medische bijstand voor uw partner aanvragen en dat ongeacht de samenwoonst wettelijk of feitelijk is.

Let op! In de privésector of als u deel uitmaakt van het personeel van de lokale en provinciale besturen of van de diensten die ervan afhangen, kunt u ook, in geval van wettelijke samenwoning, verlof vragen voor medische bijstand voor de vader, de moeder en de kinderen van de partner met wie u wettelijk samenwoont (voor de aanvragen waarvan de schriftelijke kennisgeving bij de werkgever gebeurt na 31 mei 2017).

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

Is het mogelijk om verlof voor medische bijstand te verkrijgen voor een minderjarig gehospitaliseerd kind?

Ja. Het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind biedt de mogelijkheid om uw prestaties volledig te schorsen gedurende een week (aansluitend verlengbaar met een bijkomende week) om een minderjarig kind tijdens of net na zijn hospitalisatie wegens een zware ziekte bij te staan of te verzorgen.

NB: Voor de toepassing van deze maatregel dient te worden verstaan onder minderjarig kind, een kind jonger dan 18 jaar.

Opgelet! Het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind beantwoordt aan afwijkende regels (zie hierna).

Wie kan het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind bekomen?

De mogelijkheid om dit verlof te krijgen staat open:

 • voor de werknemer die bloedverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en met het kind samenwoont;
 • voor de werknemer die samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met zijn dagelijkse opvoeding.

Wanneer de twee voormelde categorieën werknemers geen gebruik kunnen maken van het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind, wordt deze mogelijkheid uitgebreid:

 • naar de werknemer die ouder is van het zwaar zieke kind en niet met het kind samenwoont;
 • OF wanneer laatstgenoemd personeelslid in de onmogelijkheid verkeert dit verlof op te nemen, een familielid van het kind tot de tweede graad.

Opmerking !

In geval van scheiding kunnen beide ouders van het zwaar ziek minderjarig gehospitaliseerd kind tegelijkertijd het verlof van één week nemen om hun kind bij te staan.

Welke reglementering is van toepassing?

De toepasselijke reglementering hangt af van de sector waarin u tewerkgesteld bent.

Privésector, gemeenten en provincies

Voor de toepassing van de reglementering :

 • de werknemers uit de privésector die tewerkgesteld zijn bij een werkgever die onder de toepassing valt van de wet van 05.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.  Het betreft:
  • de werknemers van de privésector (nv, bvba, vzw, etc.);
  • de werknemers van gemengde ondernemingen;
  • de niet-gesubsidieerde contractuele personeelsleden van het vrij onderwijs;
  • het personeel van de vrije universiteiten (ULB, UCL, etc.);
  • de werknemers van de gemengde intercommunales voor gas- en elektriciteitsvoorziening;
  • de werknemers van gewestelijke en plaatselijke openbare vervoersmaatschappijen = tram, bus en metro (MIVB, TEC, De Lijn).
 • met de werknemers van de gemeenten en provincies worden de contractuele en statutaire werknemers bedoeld die tewerkgesteld zijn in een gemeente- of provinciaal bestuur of in een dienst die ervan afhangt (OCMW, openbare ziekenhuizen ...)

Voor die twee categorieën van werknemers is het recht op medische bijstand voorzien in het koninklijk besluit van 10.08.1998.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen is voorzien in het koninklijk besluit van 02.01.1991 en in het koninklijk besluit van 12.12.2001 voor de werknemers uit de privésector.  Voor de werknemers van de gemeenten en provincies is het enkel het koninklijk besluit van 02.01.1991 dat van toepassing is.  

Overheidssector

Voor de toepassing van de reglementering wordt met de werknemers uit de overheidssector de contractuele en statutaire werknemers bedoeld die tewerkgesteld zijn bij een federale, regionale of gemeenschapsadministratie of bij een dienst die ervan afhangt (politie, rechterlijke orde, instellingen van openbaar nut ...)

Het recht op verlof voor medische bijstand is voorzien door het besluit waarvan de voogdijoverheid van de administratie afhangt of van de openbare dienst die ervan afhangt, dat wil zeggen, naargelang het geval de federale overheid, de regionale overheid of de gemeenschapsoverheid.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen is voorzien door het koninklijk kaderbesluit van 07.05.1999.

Onderwijssector

Voor de toepassing van de reglementering wordt met de werknemers uit de onderwijssector de werknemers bedoeld die benoemd zijn of definitief zijn aangeworven bij een school of bij een PMS-centrum.

Het recht op verlof voor medische bijstand is voorzien door het besluit dat van kracht is binnen de gemeenschap waarvan de school of het PMS-centrum afhangt, dat wil zeggen, naar gelang het geval, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap (ook Fédération Wallonie-Bruxelles genoemd) of de Duitstalige Gemeenschap.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen is voorzien door het koninklijk kaderbesluit van 12.08.1991.

Sector van de autonome overheidsbedrijven

Voor de toepassing van de reglementering wordt met de werknemers uit de sector van de autonome overheidsbedrijven de statutaire en contractuele werknemers bedoeld van Proximus, de NMBS, B-Post of Belgocontrol.

Het verlof voor medische bijstand en het recht op onderbrekingsuitkeringen zijn voorzien door het koninklijk besluit van 10.06.2002.

Werkgevers die afhangen van een andere sector

 • Het KB van 16.11.2009 houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie;
 • Het koninklijk besluit van 24.09.2013 is van toepassing op de werknemers van de Cel voor Financiële Informatieverwerking;
 • Het koninklijk besluit van 12.05.2014 is van toepassing op de contractuele werknemers van de Ombudsdienst voor Energie;
 • Het koninklijk besluit van 10.04.2014 is van toepassing op de werknemers tewerkgesteld binnen de banden van een arbeidsovereenkomst bij een werkgever die niet onder het toepassingsgebied valt van een ander besluit.  Worden met name beoogd: de contractuele werknemers van de ambassades en buitenlandse consulaten, de contractuele werknemers van de Europese instellingen, de contractuele werknemers van Shape, de contractuele werknemers van de gemeenschapsuniversiteiten, etc.

Welke vormen van onderbreking kan u verkrijgen?

Er zijn drie vormen van onderbreking voorzien in het kader van verlof voor medische bijstand:

De halftijdse gedeeltelijke onderbreking

Indien u in een uurrooster werkt dat minstens gelijk is aan ¾ van een voltijdse betrekking, kunt u uw prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

De 1/5 gedeeltelijke onderbreking

Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen met 1/5.

Bijzonder geval van bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind

Het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind bestaat enkel in de vorm van een volledige onderbreking van de prestaties. De loopbaanvermindering tot een haltijdse betrekking of met 1/5 is niet voorzien voor de medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind.

Belangrijke opmerking voor de personeelsleden van de sector onderwijs

De toegangsvoorwaarden in de sector onderwijs worden bepaald door de bevoegde gemeenschap van de school of het CLB waar het statutair of tijdelijk personeelslid is aangesteld.

Wat betreft de gedeeltelijke loopbaanonderbreking is het niet noodzakelijk dat het personeelslid voltijds is aangesteld om de prestaties te verminderen tot 1/2 of 1/5. Al naargelang de voorziene bepaling moet het statutair of tijdelijk  personeelslid minstens de helft aangesteld zijn en na de vermindering, al naargelang het geval, de helft of 4/5 van een voltijdse aanstelling blijven presteren.

Voorbeeld: u bent vastbenoemd voor 18/20; aangezien u minstens de helft van een voltijdse aanstelling hebt kan u uw prestaties verminderen.

 • in geval van 1/2 loopbaanonderbreking moet u de helft van een voltijdse aanstelling blijven presteren, namelijk 10/20. In dit geval vermindert u 8/20
 • in geval van 1/5 loopbaanonderbreking moet u 4/5 van een voltijdse aanstelling blijven presteren, namelijk 16/20. In dit geval vermindert u 2/20.

Indien u in het onderwijs tewerkgesteld bent, informeer u bij de bevoegde gemeenschap voor bijkomende inlichtingen betreffende de toegangsvoorwaarden en andere bijzonderheden eigen aan uw sector.

Kan de loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand u geweigerd worden?

Privésector en lokale en provinciale besturen

Het is een recht.  Deze vorm van loopbaanonderbreking kan u niet worden geweigerd, voor zover u aan de werkgever een attest voorlegt van de behandelend geneesheer van de patiënt dat bewijst dat u bereid bent de medische bijstand te verlenen die nodig is voor zijn herstel, bovenop de professionele bijstand die hij daarnaast kan genieten (zie hierna de vraag over de aanvraagprocedure).

Uitzonderingen voor kmo's

Indien uw werkgever echter deel uitmaakt van de privésector en minder dan 10 werknemers tewerkstelt, is de halftijdse of 1/5 onderbreking echter geen recht. U hebt er dus de instemming van uw werkgever voor nodig.

Bovendien zouden werkgevers van ondernemingen uit de privésector die maximum 50 werknemers tewerkstellen, omwille van organisatorische redenen, het gebruik van dit recht kunnen weigeren aan werknemers die reeds 6 maanden volledige onderbreking of 12 maanden gedeeltelijke onderbreking hebben genoten.

Uitzonderingen: wanneer u het verlof voor medische bijstand vraagt voor een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is omwille van een zware ziekte of voor een van uw kinderen jonger dan 16 jaar dat u uitsluitend en effectief ten laste hebt, mag de werkgever het verlof voor medische bijstand niet weigeren omwille van organisatorische redenen.

Openbare sector en onderwijs

Dit thematisch verlof kan u niet worden geweigerd indien de overheid of de gemeenschap (voor het onderwijs) waarvan u afhangt, dit reglementair heeft voorzien.

Autonome overheidsbedrijven

Indien u een contractueel personeelslid bent in een autonoom overheidsbedrijf, neemt u best contact op met uw personeelsdienst om na te gaan of de onderneming de reglementering die geldt voor de statutaire personeelsleden ook toepasbaar heeft verklaard voor de contractuelen.

Wat is de duur van de volledige onderbreking?

Per zwaar zieke patiënt:

U kunt uw prestaties volledig onderbreken per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden.

De periodes van volledige onderbreking, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend verlengd worden tot maximum 12 maanden.

Uitzonderingen

Voor de alleenwonende werknemers die medische bijstand verlenen aan hun kind van maximum 16 jaar

De maximumduur van de volledige onderbreking kan verlengd worden tot maximum 24 maanden, indien:

 • Het verlof voor medische bijstand gevraagd wordt voor een kind dat maximum 16 jaar oud is dat u uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste hebt.
 • En indien u alleenstaande bent, dit wil zeggen indien u uitsluitend en effectief samenwoont met een of meer van uw kinderen ten laste.

Deze twee voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn.

Indien u verlof aanvraagt voor een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is

 • In afwijking op de minimumduur van een maand per aanvraag, kunt u uw prestaties gedurende één week (dit wil zeggen 7 opeenvolgende dagen) volledig schorsen - periode die vervolgens verlengbaar is voor een bijkomende week - om een minderjarig kind, tijdens of net na zijn hospitalisatie omwille van een zware ziekte bij te staan of te verzorgen.
 • Indien u onmiddellijk aansluitend op het verlof dat u hebt genomen voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind wegens een zware ziekte, een medische bijstand wenst aan te vragen voor hetzelfde kind, dan is de minimumduur van 1 maand volledige schorsing niet van toepassing.

Opmerking: De duur van het verlof voor een gehospitaliseerd minderjarig kind (maximum 2 keer een week) wordt afgetrokken van de maximumduur van 12 maanden volledige onderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand.

Wat is de duur van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking?

Per zwaar zieke patiënt kunt u uw prestaties verminderen met 1/5 of tot een halftijdse betrekking per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden.

De periodes van halftijdse of 1/5 onderbreking, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend worden verlengd tot maximum 24 maanden.

Uitzondering

De maximumduur van de gedeeltelijke onderbreking kan worden verlengd tot maximum 48 maanden, indien:

 • Het verlof voor medische bijstand gevraagd wordt voor een kind dat maximum 16 jaar oud is dat u uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste hebt.
 • U alleenstaande bent, dit wil zeggen indien u uitsluitend en effectief samenwoont met een of meer van uw kinderen ten laste.

Deze twee voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn.

Is de maximumduur van de volledige onderbreking cumuleerbaar met die van de gedeeltelijke onderbreking?

Neen. De maximumduur van 12 (of 24) maanden volledige onderbreking en die van 24 (of 48) maanden halftijdse of 1/5 onderbreking zijn niet cumuleerbaar.

Indien u wenst over te stappen van een volledige onderbreking naar een gedeeltelijke onderbreking of omgekeerd, moet u ervan uitgaan dat een maand volledige onderbreking gelijk is aan 2 maanden gedeeltelijke onderbreking, halftijds of 1/5

Voorbeelden:

 • indien u reeds 6 maanden 1/5 of halftijdse onderbreking hebt genomen, komt deze periode overeen met 3 maanden volledige onderbreking. In deze situatie kunt u nog 18 maanden 1/5 of halftijdse onderbreking of 9 maanden volledige onderbreking bekomen (of het dubbele indien u alleen woont en de medische bijstand aanvraagt voor uw kind van maximum 16 jaar);
 • indien u reeds 5 maanden volledige onderbreking hebt genomen, komt deze periode overeen met 10 maanden halftijdse of 1/5 onderbreking. In deze situatie kunt u nog 7 maanden volledige onderbreking of 14 maanden 1/5 of halftijdse onderbreking bekomen (of het dubbele indien u alleen woont en de medische bijstand aanvraagt voor uw kind van maximum 16 jaar);

Welke zijn de voorwaarden om het recht op medische bijstand te bekomen?

U hebt recht op een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking indien u een attest voorlegt van de behandelend geneesheer van de zwaar zieke persoon voor wie u medische bijstand vraagt (zie hieronder voor meer details).

Opgelet! In het geval van medische bijstand aan een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is omwille van een zware ziekte moet u eveneens een attest verstrekken van het ziekenhuis, waaruit blijkt dat het kind voor wie u het verlof hebt gevraagd gehospitaliseerd is.

Hoeveel bedraagt de onderbrekingsuitkering betaald door de RVA?

Principe

De onderbrekingsuitkering is forfaitair.  Het bedrag wordt niet berekend in functie van uw loon.

Verhoging van de uitkering voor de werknemers die een eenoudergezin vormen

Werknemers uit de privésector

Aanvraag van het verlof voor het kind dat u ten laste heeft

Als u werkt bij een werkgever uit de privésector (nv, bvba, vzw ..) en als u een eenoudergezin vormt, kunt u een vermeerdering krijgen van het bedrag van de uitkering wanneer u het verlof voor medische bijstand aanvraagt om te zorgen voor het ernstig zieke kind dat u ten laste heeft.

Die vermeerdering heeft betrekking op de 3 vormen van onderbreking, namelijk de volledige onderbreking, de halftijdse onderbreking en de onderbreking met 1/5.

Om die vermeerdering te genieten, moet u gelijktijdig voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u moet uw schriftelijke kennisgeving aan uw werkgever hebben overgemaakt na 31.05.2017. ;
 • u moet uitsluitend samenwonen met een of meerdere van uw kinderen ten laste;
 • u moet de vader of moeder zijn of belast zijn met de dagelijkse opvoeding van het kind voor wie men het verlof voor medische bijstand vraagt, en met het kind samenwonen;
 • in geval van een aanvraag om een halftijdse of 1/5 onderbreking, moet u jonger zijn dan 50 jaar op de aanvangsdatum van het verlof.

Let op!  In geval van halftijdse of 1/5 onderbreking, kunt u de vermeerdering genieten tot de laatste dag van de maand waarin u 50 wordt.

Aanvraag van het verlof voor een ander familielid

Wanneer het verlof voor medische bijstand niet wordt gevraagd voor het kind dat u ten laste heeft, maar voor een ander familielid (bijvoorbeeld: voor uw vader, uw moeder, etc.), dan kunt u eveneens een vermeerdering van de uitkeringen krijgen als u uitsluitend samenwoont met een of meerdere kinderen ten laste. 

Opgelet, u kunt die vermeerdering enkel genieten in geval van aanvraag om onderbreking  met 1/5 en op voorwaarde dat u op de aanvangsdatum van het verlof voor medische bijstand minder dan 50 jaar bent.

Weet ook dat het bedrag van die verhoogde uitkering verschilt van het bedrag dat voorzien is wanneer het verlof wordt aangevraagd voor het kind dat u ten laste heeft.

Werknemers uit andere sectoren (administraties en diensten die ervan afhangen, autonome overheidsbedrijven, onderwijs, etc.)

U kunt de vermeerdering van de uitkering enkel krijgen in geval van onderbreking met 1/5.  Daarvoor moet u uitsluitend samenwonen met een of meerdere kinderen ten laste en jonger zijn dan 50 jaar op de begindatum van het verlof voor medische bijstand.  In dat geval moet het verlof voor medische bijstand niet per se genomen worden om te zorgen voor het kind dat u ten laste heeft.

Wat betekent het begrip 'kinderen ten laste'?

Om de vermeerdering te kunnen genieten, moet het begrip 'kinderen ten laste' worden begrepen in de zin van de fiscale reglementering.   Contacteer voor meer informatie daarover de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/Contact.

In geval van co-ouderschap, dat wil zeggen wanneer de huisvesting van een minderjarig kind (niet vrijgesteld van voogdij) gelijk verdeeld is over de ouders op basis van een overeenkomst die geregistreerd is of gehomologeerd is door een rechter of op basis van een gerechtelijke beslissing, kunnen de twee ouders de vermeerdering van de uitkering genieten.

Waar kan u de geldende bedragen raadplegen?

Om het bedrag te kennen van de onderbrekingsuitkeringen kunt u de rubriek «  'barema's' », in het gedeelte documentatie  van onze site raadplegen. 

Welke formaliteiten moet u vervullen?

Ten opzichte van uw werkgever/administratie:

U moet uw werkgever /uw administratie bij elke aanvraag verwittigen via een aangetekende brief of door overhandiging van een schrijven (waarvan het dubbel wordt ondertekend door de werkgever als ontvangstbewijs) waarin u de begin- en einddatum vermeldt van de periode waarvoor u een volledige of gedeeltelijke onderbreking aanvraagt in het kader van de medische bijstand.

U moet bovendien bij de schriftelijke kennisgeving aan uw werkgever/administratie een attest voegen van de behandelend geneesheer van de persoon voor wie u het verlof voor medische bijstand aanvraagt.

NB: er is daartoe plaats voorzien in het formulier voor het aanvragen van de uitkeringen.  

Waarin moet het attest van de behandelend geneesheer voorzien?

In de privésector en voor het personeel van de lokale en provinciale besturen (voor de aanvragen waarvan de schriftelijke kennisgeving bij de werkgever gebeurt na 31 mei 2017)

 Er moet enerzijds het onderscheid worden gemaakt tussen situaties waarin het verlof om medische bijstand wordt aangevraagd voor uw zwaar ziek minderjarig kind, voor een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin of voor uw gehospitaliseerd minderjarig kind en anderzijds de situaties waarin het verlof om medische bijstand wordt aangevraagd voor iedere andere begunstigde.

 • Als u het verlof om medische bijstand aanvraagt voor een andere rechthebbende dan uw zwaar ziek minderjarig kind of een minderjarig zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van het gezin, moet uit het attest van de behandelend geneesheer blijken dat de behoefte aan verzorging effectief een volledige onderbreking vereist, een vermindering met 1/5 of tot de helft, bovenop de eventuele professionele ondersteuning waarop de patiënt kan rekenen.
 • Als u het verlof om medische bijstand aanvraagt voor uw zwaar ziek minderjarig kind, voor een minderjarig zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van uw gezin of voor uw gehospitaliseerd minderjarig kind, moet er gewoon op attest van de behandelend geneesheer vermeld worden dat de werknemer bereid is om bijstand te verlenen of zorgen te verstrekken aan het zwaar zieke kind.

In de andere sectoren

Op het attest van de behandelend geneesheer van de patiënt moet vermeld staan dat u bereid bent om bijstand of verzorging te verlenen aan de zwaar zieke patiënt en dat die bijstand noodzakelijk is voor zijn herstel.

Wanneer moet u uw werkgever op de hoogte brengen?

Indien u deel uitmaakt van de privésector of van een lokaal of provinciaal bestuur of van een dienst die ervan afhangt, moet u uw werkgever minstens 7 dagen vóór de datum waarop u uw loopbaanonderbreking voor medische bijstand wil aanvatten, op de hoogte brengen. De werkgever kan een andere termijn aanvaarden voor die verwittiging.

Uitzondering in geval van medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind

Wanneer het verlof wordt gevraagd voor medische bijstand aan een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is wegens een zware ziekte, kan worden afgeweken van de minimale verwittigingstermijn van 7 dagen, indien de werknemer de werkgever – zo snel mogelijk- een attest bezorgt van de behandelend geneesheer, waarin het onvoorziene karakter van de hospitalisatie expliciet wordt vermeld.

De werknemer voegt bij de schriftelijke verwittiging bovendien:

 • een attest van de behandelend geneesheer van het zwaar zieke kind waaruit blijkt dat de werknemer bereid is om het zwaar zieke kind bij te staan / te verzorgen;
 • en een attest van het ziekenhuis waaruit blijkt dat het kind gehospitaliseerd is.

Opmerking: de verschillende attesten die afgeleverd moeten worden, zijn opgenomen in het formulier voor de uitkeringsaanvraag.

Mogelijkheid tot uitstel

Behalve in geval van verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind, beschikt de werkgever over de mogelijkheid om het verlof uit te stellen omwille van redenen die verband houden met de goede werking van de dienst of de onderneming, heeft de werkgever de mogelijkheid het verlof uit te stellen. Indien de werkgever de ingangsdatum van de onderbreking wil uitstellen, moet hij binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw kennisgeving schriftelijk reageren. De duur van het uitstel bedraagt 7 dagen.

Indien u deel uitmaakt van de openbare sector of van een autonoom overheidsbedrijf, gaat uw recht in op de 1ste dag van de week die volgt op deze tijdens dewelke u uw werkgever hebt verwittigd en hem het formulier voor de uitkeringsaanvraag, waarop de verklaring van de geneesheer vermeld staat, hebt overhandigd. Uw werkgever kan een kortere termijn aanvaarden.

In geval van verlenging moet u opnieuw de voormelde procedure volgen.

Ten opzichte van de RVA

Welk formulier gebruiken?

U moet onderbrekingsuitkeringen aanvragen door middel van het:

U kunt u uw aanvraag online invullen en via internet naar de RVA sturen of het papieren formulier invullen en het via de post naar de RVA sturen (zie verder).

Hoe en waarheen verstuurt u het formulier?

In geval van een aanvraag op een papieren formulier

U kunt het formulier downloaden via de website van de RVA: www.rva.be.

NB: indien u geen toegang heeft tot internet of indien u niet over een printer beschikt, kunt u het formulier vragen bij het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats of bij de afdeling “Reglementering loopbaanonderbreking/tijdskrediet” van het hoofdbestuur van de RVA. Op eenvoudig telefonisch verzoek, zal u een exemplaar van het formulier worden verstuurd.

Zodra u het formulier heeft gekregen, moet u deel 1, bestemd voor de werknemer, invullen en moet uw werkgever deel 2 invullen.

Als het ingevuld en ondertekend is, moet het formulier aangetekend worden verzonden naar de “dienst Loopbaanonderbreking/tijdskrediet” van het RVA-kantoor van uw woonplaats.

De RVA aanvaardt ook gewone zendingen, maar in geval van betwisting ligt de bewijslast van de verzending van de aanvraag bij u.

Indien u het formulier zelf afgeeft in het bevoegde RVA-kantoor, vraag dan zeker een ontvangstbewijs.

Woont u in ander een land van de Europese Economische Ruimte dan België of in Zwitserland, dan moet u dit formulier indienen bij de dienst loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor bevoegd voor de technische bedrijfseenheid of de administratie waar u werkt.

De gegevens van de verschillende RVA-kantoren staan op de website van de RVA en op de laatste bladzijde van de aanvraagformulieren. U kunt ze ook krijgen bij de Informatiedienst loopbaanonderbreking van het hoofdbestuur van de RVA.

Indien u uw aanvraag doet via het internet 

U kunt uw aanvraag online invullen via de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be.

In dat geval, moet de werkgever verplicht als eerste zijn deel van het formulier invullen en het via internet aan de RVA bezorgen.

NB: het gedeelte van het formulier dat door de werkgever moet worden ingevuld, staat in de lijst "Arbeidsrelaties" van het tabblad "Onderneming" van de portaalsite van de sociale zekerheid.

Slechts na die eerste stap zult u uw deel van de aanvraag kunnen invullen. Daartoe moet u:

 • het formulier invullen op het pdf-document dat door de toepassing wordt gecreëerd: in dat geval moet u het afdrukken, invullen en via de post versturen naar het RVA-kantoor bevoegd voor uw woonplaats (of bij het RVA-kantoor waarvan uw werkgever afhangt, als u in het buitenland gedomicilieerd bent).
 • het invullen via de onlinedienst van de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be (in het luik "burger" van die website, onder het tabblad "Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet") en het via internet overmaken aan de RVA;
Uw "eBox" moet worden geactiveerd als u uw deel van de aanvraag online indient.

De “eBox” is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De “eBox” is beschikbaar op de website: https://www.socialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw “eBox”. Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook “eID” genoemd) of met een  “token”.

Indien u uw deel van de aanvraag ouderschapsverlof via internet indient, worden alle aan de RVA meegedeelde gegevens opgeslagen in een algemeen pdf-document dat dient als ontvangstbewijs. Dat PDF-document wordt naar uw “eBox” verstuurd.

Het is dus onontbeerlijk om uw “eBox” te activeren als u uw deel van de aanvraag via internet wil indienen.

NB: U vindt meer informatie over de “eBox” op de website: https://www.socialsecurity.be.

Bewaren van bewijzen

Het attest van de behandelende geneesheer van uw zwaar zieke gezins- of familielid (en, eventueel, het bewijs van de hospitalisatie van het minderjarige kind) moet worden voorgelegd aan uw werkgever.

Ze moeten niet worden bijgevoegd als bijlage bij de aanvraag die via internet wordt overgemaakt. U moet echter die stukken wel bewaren, want de RVA kan ze bij u opvragen.

Opgelet: Als u, in geval van controle, de vereiste attesten niet kunt voorleggen aan de RVA of als die attesten niet conform de reglementering zijn, zal een beslissing kunnen worden genomen tot herziening, en desgevallend tot terugvordering van de aan u reeds betaalde onderbrekingsuitkeringen.

Binnen welke termijn moet u het formulier naar de RVA sturen?

U stuurt het formulier op ten vroegste zes maanden vóór de aanvangsdatum van de onderbreking en ten laatste twee maanden na de aanvangsdatum van de onderbreking.

Opmerking: elke nieuwe aanvraag of aanvraag tot verlenging moet ingediend worden in dezelfde vorm en binnen dezelfde termijn als een eerste aanvraag.

Wat gebeurt er wanneer u het formulier te laat opstuurt?

Als rechthebbende op uitkeringen toegekend door de RVA, bent u ervoor verantwoordelijk om het aanvraagformulier binnen de reglementaire termijn in te dienen.

Indien u uitkeringen aanvraagt en het formulier de RVA bereikt na de termijn van 2 maanden die volgt op de aanvangsdatum van het tijdskrediet, wordt het recht op uitkeringen pas geopend vanaf de datum van verzending van het formulier.

Wat doet u indien u een vernieuwing van het verlof aanvraagt?

Zolang de maximumduur per zwaar zieke patiënt niet is bereikt, kunt u een nieuwe periode van verlof voor medische bijstand bekomen (al dan niet aansluitend op de initieel gevraagde periode). Daartoe moet elke nieuwe aanvraag of aanvraag tot verlenging ingediend worden op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als een eerste aanvraag. Met andere woorden, u moet dezelfde procedure volgen als deze die hiervoor beschreven is.

Indien u alleen woont en bovenop de 12 maanden volledige onderbreking of de 24 maanden gedeeltelijke onderbreking een nieuwe periode verlof voor medische bijstand aanvraagt om uw zwaar zieke kind van maximum 16 jaar bij te staan, moet uw formulier vergezeld zijn van een attest uitgereikt door het gemeentebestuur, waaruit blijkt dat u uitsluitend en effectief met een of meerdere kinderen samenwoont.

Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking?

Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen:

 • in België;
 • in een ander land van de Europese Economische Ruimte (dat wil zeggen de 28 landen van de Europese Unie + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein);
 • in Zwitserland.

Uitzondering

Indien u uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van die opdracht daar gedomicilieerd zijn.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

In dat geval moet u een attest van de werkgever van uw echtgeno(o)t(e) of van de werkgever van uw wettelijk samenwonende toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt.

Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag.

Waar mogen de onderbrekingsuitkeringen worden betaald?

De betaling van de onderbrekingsuitkeringen kan verricht worden per circulaire cheque of  bankoverschrijving.

In het geval van een bankoverschrijving, kan de betaling verricht worden op een financiële rekening in:

 • België;
 • een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA ( = Single Euro Payments Area).

NB: Het gaat om de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk ( inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Mellila), Tjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland), Zweden, Zwitserland.

Welke inkomsten kunnen worden gecumuleerd met de uitkering toegekend in het kader van de medische bijstand?

De onderbrekingsuitkering kan onder bepaalde voorwaarden worden gecumuleerd met de inkomsten van ofwel de uitoefening van een politiek mandaat, ofwel een nevenactiviteit als loontrekkende die u reeds uitoefende gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan uw loopbaanonderbreking.

In geval van volledige loopbaanonderbreking mag de uitkering worden gecumuleerd met de inkomsten van de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende een maximumperiode van een jaar. In geval van verminderde prestaties is die cumulatie niet mogelijk.

Indien u werkt bij een autonoom overheidsbedrijf en statutair bent

U kunt de onderbrekingsuitkeringen cumuleren met een mandaat als gemeenteraadslid of raadslid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met uitsluiting van ieder ander politiek mandaat.

U kunt ze eveneens cumuleren met de inkomsten van een nevenactiviteit als loontrekkende, op voorwaarde dat u die al minstens gedurende de 12 maanden vóór het ingaan van de loopbaanonderbreking / de vermindering van de arbeidsprestaties, hebt uitgeoefend. 

In geval van volledige loopbaanonderbreking kunt u de uitkeringen cumuleren met de inkomsten van een nevenactiviteit als zelfstandige, indien u die al uitoefende gedurende de 12 maanden vóór de onderbreking. In dat laatste geval is de cumulatie gedurende een maximumperiode van één jaar toegelaten.

Zijn de onderbrekingsuitkeringen cumuleerbaar met een pensioen?

Principe 

U kunt de onderbrekingsuitkeringen niet cumuleren met een pensioen.

Worden voor de toepassing van deze bepaling als een pensioen aangemerkt de ouderdoms-, rust-, anciënniteits-, of overlevingspensioenen, en andere als dusdanig geldende voordelen, toegekend :

 • door of krachtens een Belgische of buitenlandse wet;
 • door een Belgische of een buitenlandse instelling van sociale zekerheid, een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut.

Uitzondering in geval van overlevingspensioen 

Sinds 01.02.2015, kunnen de uitkeringen worden gecumuleerd met een overlevingspensioen gedurende een (al dan niet opeenvolgende) periode van maximaal 12 kalendermaanden.

Die periode van 12 maanden moet worden verminderd met het aantal maanden waarin een overlevingspensioen (zonder het genot van uitkeringen) reeds werd gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en/of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Mag u een overgangsuitkering cumuleren met onderbrekingsuitkeringen?

Wie weduwe / weduwnaar wordt na 31.12.2014 en op dat ogenblik jonger is dan 45 jaar, heeft vanaf 01.01.2015 recht op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen. De leeftijd van 45 jaar wordt tegen 2025 opgetrokken tot 50 jaar, met 6 maanden per jaar.

De overgangsuitkering is beperkt in de tijd en wordt toegekend voor een periode van 12 of 24 maanden, al naargelang er kinderen zijn of niet.

U mag een overgangsuitkering onbeperkt cumuleren met onderbrekingsuitkeringen. U moet aan de RVA niet aangeven dat u een overgangsuitkering geniet.

Wat doet de directeur van het RVA-kantoor?

De directeur van het RVA-kantoor:

 • kent u het recht op onderbrekingsuitkeringen toe en stuurt u het document C 62 waarop uw persoonlijke gegevens, het soort onderbreking, het bedrag van uw uitkeringen en de betrokken periode vermeld staan. Elke maand, na vervallen termijn, betaalt de RVA uw uitkering per circulaire cheque of per overschrijving;
 • of weigert u de onderbrekingsuitkeringen en deelt u zijn beslissing mee via het formulier C62 dat u aangetekend wordt toegestuurd.

Indien u in de privésector werkt en uw aanvraag online heeft ingediend, wordt de beslissing C62 automatisch naar uw "eBox" verstuurd.

Indien u uw aanvraag via de post heeft verstuurd, kunt u vragen om uw beslissing C62 in uw "eBox" te ontvangen. Als u dat niet doet, zal u het via de post krijgen.

 • NB: de "eBox" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen, waaronder documenten van de RVA. De "eBox" is beschikbaar op de website www.mysocialsecurity.be.

Kunt u de beslissing van de RVA betwisten?

Ja, u kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA bij de bevoegde arbeidsrechtbank.

Voor meer informatie over de te volgen procedure, kunt u het infoblad "Beroep tegen de beslissing van de RVA inzake loopbaanonderbreking / tijdskrediet" raadplegen.

Dit infoblad is beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de infodienst tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA.

Hoe kunt u uw dossier opvolgen?

U kunt uw dossier raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be, rubriek "Online diensten" via De sociaal verzekerde / Dossier loopbaanonderbreking / Raadpleging.

Om toegang te hebben, moet u beschikken over een burgertoken of een elektronische identiteitskaart. Wilt u dat token aanvragen of informatie krijgen over de elektronische identiteitskaart, dan kunt u terecht op dezelfde site.

NB: Via een link vanop de website van de RVA www.rva.be, rubriek "Loopbaanonderbreking" / "Raadpleeg uw dossier", kunt u eveneens toegang krijgen tot de portaalsite van de sociale zekerheid om uw dossier op te volgen.

Dankzij de toepassing E-LO, kunt u de volgende zaken online raadplegen:

 • de vooruitgang van uw dossier;
 • de beslissing C62 in geval van toekenning van uitkeringen;
 • het bedrag van de uitkeringen;
 • de betaaldatum;
 • de historiek van de uitkeringen;
 • de belastingsfiche;
 • de periodes onderbreking/tijdskrediet die u reeds genoten hebt.

U kunt ook het formulier C62 (het formulier tot toekenning van een loopbaanonderbreking ) dat op u van toepassing is, raadplegen en afdrukken indien de beslissing positief is. Sommige administraties kunnen u dat formulier C62 immers vragen om voordelen te bekomen.

Wanneer verliest u uw recht op onderbrekingsuitkeringen?

Uw recht op onderbrekingsuitkeringen gaat verloren:

 • aan het einde van de maximale vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in de overeenkomst met uw werkgever, behalve indien die termijn wordt verlengd na onderling akkoord;
 • vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever;
 • vanaf de dag waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt;
 • vanaf de dag waarop u een pensioen ontvangt;

Uitzondering: de onderbrekingsuitkeringen zijn wel cumuleerbaar met een pensioen van de openbare sector wanneer u tewerkgesteld bent als statutair personeelslid in de openbare sector met uitsluiting van het onderwijs en de plaatselijke en provinciale besturen;

 • vanaf de dag waarop u een ander politiek mandaat uitoefent dan gemeenteraadslid of OCMW-raadslid (in geval van tewerkstelling bij een autonoom overheidsbedrijf);
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van gedeeltelijke loopbaanonderbreking;
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (in geval van tewerkstelling bij een autonoom overheidsbedrijf);
 • vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 12 maanden een volledige loopbaanonderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop u een nevenactiviteit in loondienst aanvat;
 • vanaf de dag waarop u het aantal uren van uw nevenactiviteit in loondienst uitbreidt.

Wanneer worden uw onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd?

Alle onrechtmatig geïnde onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd, onder meer:

 • wanneer uw effectieve periode van loopbaanonderbreking met uitkeringen niet de minimumduur van 1 maand bereikt;

NB: indien u omwille van uitzonderlijke omstandigheden de minimumduur van 1 maand niet hebt gerespecteerd, kunt u een gemotiveerde aanvraag indienen tot verzaking aan de terugvordering van de uitkeringen. U moet die aanvraag opsturen naar de directeur van het RVA-kantoor, die ze zal overmaken aan de administrateur-generaal. De administrateur-generaal kan afzien van de terugvordering van de uitkeringen, indien hij de omstandigheden als uitzonderlijk beschouwt.

 • wanneer u het RVA-kantoor niet vooraf schriftelijk op de hoogte brengt van het aanvatten of uitbreiden van een nevenactiviteit of van het uitoefenen van een zelfstandige activiteit.

Komen de periodes van loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand in aanmerking voor de berekening van de totale duur van de loopbaanonderbreking of van het "tijdskrediet"?

NEEN, er wordt geen rekening gehouden met de periodes van loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand om voor de berekening van de maximumduur van de loopbaanonderbreking of van het "tijdskrediet" die u in het totaal kunt genieten in de loop van uw loopbaan.

Bent u tijdens de periode van loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand beschermd tegen ontslag?

Zowel bij volledige als bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking bent u beschermd tegen ontslag.

Die bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien u gebruik maakt van een recht, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Ze eindigt 3 maanden na de loopbaanonderbreking.

Tijdens die beschermde periode mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen, tenzij om dringende of voldoende redenen.

Als voldoende reden wordt beschouwd een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oorzaak vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking.

Geeft uw werkgever toch een opzegging wanneer u in volledige onderbreking bent, dan kan de opzeggingstermijn pas beginnen lopen na het einde van uw volledige onderbreking. De opzeggingstermijn kan daarentegen wel beginnen lopen tijdens een periode van halftijdse of 1/5 onderbreking.

In geval van onmiddellijke verbreking van de overeenkomst (zonder het presteren van de opzegging), is de verbrekingsvergoeding gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn (berekend alsof de werknemer zijn prestaties niet verminderd had) en in functie van het laatste loon (d.w.z. op grond van het verschuldigd loon voor verminderde prestaties).

Ontslaat uw werkgever u tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reden, dan moet hij u - bovenop de normale opzeggings- of verbrekingsvergoeding - een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon op grond van het verminderd loon in geval van vermindering van de prestaties.

Bij ontslag moet u onmiddellijk en schriftelijk het bevoegde RVA-kantoor verwittigen.

Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen?

De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen.

Inhouding van bedrijfsvoorheffing

Alle onderbrekingsuitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing.

Door die inhouding aan de bron daalt het bedrag van uw onderbrekingsuitkering maar het voordeel daarvan is dat u minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve berekening ervan.

De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op uw uitkering bedraagt:

 • 10,13% indien u in volledige loopbaanonderbreking bent;
 • 17,15% indien u in halftijdse of 1/5 onderbreking bent.

Eventuele vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing

Indien u een Franse grensarbeider bent of indien u een Franse fiscale inwoner bent met de Franse nationaliteit en u uw loon ontvangt van een Belgische openbare werkgever, kunt u vrijstelling bekomen van de bedrijfsvoorheffing.

Indien u tijdens de loopbaanonderbreking dat statuut verliest, dient u het RVA-kantoor te verwittigen omdat u dan geen recht meer heeft op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u het infoblad "Kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen" raadplegen.

Fiscale fiche

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kunt u uw belastingsaangifte invullen.

In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Vanaf 2015 (inkomsten 2014) zal die fiche niet meer op papier worden verstuurd.
U kunt de fiche raadplegen in uw "eBox" (zie hierna) of via uw dossier "loopbaanonderbreking/tijdskrediet", alsook via "Tax-on-web/My Minfin".

Als u toch nog een papieren exemplaar van uw fiscale fiche wenst te ontvangen, dan kunt u dat vragen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats.

Wat is de "eBox"?

De "eBox" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De "eBox" is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw "eBox". Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook "eID" genoemd) of met een "burgertoken".

Bijkomende inlichtingen?

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot de FOD Financiën: https://finances.belgium.

Welke invloed heeft de loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand op uw pensioen?

Voor alle vragen betreffende de gelijkstelling van periodes van loopbaanonderbreking voor de toekenning van het pensioen, dienen werknemers van de privésector en contractuele personeelsleden van de besturen zich tot de Federale Pensioendienst (FPD) te wenden.

FPD: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL - Tel 1765 (gratis nummer). Internet: www.sfpd.fgov.be/nl

Hebt u recht op een aanmoedigingspremie?

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden betaalt de Vlaamse Gemeenschap, bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie.

U vindt alle nuttige informatie omtrent voormelde Vlaamse aanmoedigingspremies op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.werk.be.  Voor inlichtingen en voorwaarden belt u het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn 1700.

Bestaan er andere vormen van loopbaanonderbreking naast die voorzien in het kader van het verlof voor medische bijstand?

Ja. Naast het verlof voor medische bijstand kunt u uw prestaties onderbreken of verminderen in het kader van andere thematische verloven of van een tijdskrediet (in de privésector) of een gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector).

De thematische verloven

De thematische verloven zijn specifieke vormen van loopbaanonderbreking die inspelen op specifieke behoeften. Naast het verlof voor medische bijstand bestaan er nog twee andere thematische verloven:

 • het palliatief verlof; het biedt u de mogelijkheid om bijstand te verlenen aan een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en terminaal is;
 • het ouderschapsverlof; het biedt u de mogelijkheid om te zorgen voor uw kind(eren) jonger dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar, in geval van een handicap van minstens 66%).

Het tijdskrediet in de privésector

Naast de thematische verloven hebt u, indien u in de privésector werkt, ook de mogelijkheid om een tijdskrediet te bekomen.

Het tijdskrediet kan worden aangevraagd:

 • zonder motief en zonder uitkeringen
 • en/of omwille van één van de motieven bepaald door de reglementering en met uitkeringen.

Het tijdskrediet kan gevraagd worden omwille van de volgende motieven:

 • zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
 • palliatieve zorgen verstrekken;
 • zorgen voor zijn zwaar ziek minderjarig kind;
 • zorgen voor zijn gehandicapt kind jonger dan 21 jaar.

Opgelet! De toegangsvoorwaarden, de duur, de aanvraagprocedure en de onderbrekingsuitkeringen met motief zijn verschillend van deze voorzien in het kader van het verlof voor medische bijstand. Voor meer inlichtingen: zie de rubriek “FAQ”.

In het infoblad T160 vindt u alle details van de reglementering van het tijdskrediet met motief.

De gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector

Naast de thematische verloven hebt u, indien u in de openbare sector werkt (dat wil zeggen in een autonoom overheidsbedrijf, in een administratie of een dienst die ervan afhangt of in het onderwijs) ook de mogelijkheid om een gewone loopbaanonderbreking te bekomen.

De gewone loopbaanonderbreking kan om eender welk motief worden gevraagd.

Opgelet! De toegangsvoorwaarden, de duur en de uitkeringen voor de gewone loopbaanonderbreking verschillen van deze voorzien in het kader van het verlof voor medische bijstand. Bovendien:

 • gelden in de administraties en de diensten die ervan afhangen andere regels, afhankelijk van de bevoegde overheid (federale, regionale, communautaire overheid ...);
 • gelden in het onderwijs en de PMS-centra andere regels, afhankelijk van de bevoegde gemeenschap (Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap).

Bijkomende informatie

Indien u meer informatie wenst over het palliatief verlof, het ouderschapsverlof, het tijdskrediet of de gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector, kunt u daarover verschillende infobladen raadplegen. U vindt ze op onze website: www.rva.be. 

Kunt u een verlof voor medische bijstand bekomen tijdens een ouderschapsverlof, een tijdskrediet of een gewone loopbaanonderbreking?

Indien u reeds een ouderschapsverlof, een tijdskrediet (in de privésector) of een gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector) geniet, is het mogelijk dat u tijdens de lopende periode een verlof voor medische bijstand nodig hebt indien een gezins- of familielid zwaar ziek is.

Voorbeelden:

 • u geniet een halftijds ouderschapsverlof van 8 maanden voor uw kind jonger dan 12 jaar en tijdens die periode wordt uw kind gehospitaliseerd ingevolge een zware ziekte en moet u uw prestaties gedurende een week volledig schorsen om tijdens het ziekenhuisverblijf of net erna bij uw kind te blijven.
 • u geniet een 1/5 onderbreking voor een periode van 5 jaar (in het kader van een tijdskrediet zonder motief in de privésector of een gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector) en tijdens die periode heeft een gezinslid dat aan een zware ziekte lijdt een maand voltijdse medische bijstand nodig;

In dergelijke hypothesen moet u de volledige of gedeeltelijke onderbreking die u reeds geniet vroegtijdig stopzetten, om het verlof voor medische bijstand te kunnen aanvragen.

Voor de vroegtijdige stopzetting van de lopende periode hebt u de toestemming van uw werkgever nodig. Deze toestemming moet betrekking hebben op het principe en op de datum van de vroegtijdige beëindiging. Indien de werkgever akkoord gaat dat u uw ouderschapsverlof, uw tijdskrediet of uw gewone loopbaanonderbreking stopzet, moet u het RVA-kantoor waarvan u afhangt daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. 

Tegelijkertijd moet u uw aanvraag om verlof voor medische bijstand indienen, volgens de procedure die daartoe is voorzien (zie de vraag: "Welke formaliteiten moet u vervullen?").

Indien u na het verlof voor medische bijstand opnieuw een ouderschapsverlof, een tijdskrediet of een gewone loopbaanonderbreking wenst te genieten, moet u een nieuwe aanvraag in die zin indienen.

Bijzonder geval van medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind tijdens een ouderschapsverlof

Indien u een ouderschapsverlof geniet en een verlof voor medische bijstand wenst te bekomen omwille van de hospitalisatie van een zwaar ziek minderjarig kind, moet u het ouderschapsverlof vroegtijdig stopzetten, met de toestemming van uw werkgever (zie de daarvoor beschreven procedure).

Indien het ouderschapsverlof echter wordt stopgezet in de loop van de verplichte periode van één maand, voorzien in geval van volledig ouderschapsverlof of van 2 maanden in geval van halftijds ouderschapsverlof, of van 5 maanden in geval van 1/5 ouderschapsverlof, verliest u het saldo van die periode niet. De RVA gaat er immers van uit dat de niet-naleving van de gevraagde periode van ouderschapsverlof het gevolg is van een specifieke omstandigheid (de hospitalisatie van het kind) en erkent daarom overmacht.

Indien u na de medische bijstand aan het gehospitaliseerde minderjarige kind opnieuw ouderschapsverlof wil genieten, moet u daartoe een nieuwe aanvraag indienen. In dat geval kan het saldo van de aangevatte en niet-beëindigde periode ouderschapsverlof worden gevraagd, op voorwaarde dat:

 • alle voorwaarden eigen aan het ouderschapsverlof nageleefd worden (leeftijdsvoorwaarde van het kind, enz.) op het ogenblik waarop de nieuwe aanvraag wordt ingediend;
 • en u in hetzelfde type van ouderschapsverlof blijft als hetgeen u vroegtijdig had stopgezet (volledig, halftijds of 1/5 ouderschapsverlof).

Bijkomende informatie

Voor meer informatie hierover kunt u het infoblad T19 raadplegen over het ouderschapsverlof en, meer bepaald, de vraag "Wat gebeurt er met het ouderschapsverlof wanneer u de gevraagde periode niet naleeft?".