Follow us on twitter

U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Ouderschapsverlof

Infoblad

T19

Laatste update
01-03-2019

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een thematisch verlof. Concreet gaat het om een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen met het oog op de opvoeding van uw jong(e) kind(eren).

Tijdens die onderbreking kunt u maandelijkse uitkeringen verkrijgen die door de RVA worden betaald.

Opmerking: In de privésector mag ouderschapsverlof niet worden verward met tijdskrediet voor het motief ‘zorgen voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar’. Raadpleeg het infoblad T160 voor meer informatie over het tijdskrediet met motief. Een vergelijkende tabel tussen het ouderschapsverlof en het tijdskrediet met motief “zorgen voor zijn kind/kinderen jonger dan 8 jaar”  kan geconsulteerd worden in onze FAQ, via de link "Ik werk in de privésector. Welke zijn de verschillen tussen ouderschapsverlof en tijdskrediet met motief “zorgen voor zijn kind(eren)?".

Welke reglementering is van toepassing?

De toepasselijke reglementering is afhankelijk van de sector waartoe uw werkgever behoort.

Privésector, gemeenten en provincies

Voor de toepassing van de reglementering:

 • Het Koninklijk Besluit van 29.10.1997, het Koninklijk Besluit van 02.01.1991 zijn van toepassing op de werknemers van de privésector en op de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen, d.w.z.:
  • De werknemers uit de privésector zijn diegenen die tewerkgesteld zijn bij een werkgever die onder de toepassing valt van de wet van 05.12.1968 betreffende de cao's en de paritaire comités. Het betreft:
   • de werknemers van de privésector;
   • de werknemers van gemengde ondernemingen;
   • de niet-gesubsidieerde contractuele personeelsleden van het vrij onderwijs;
   • het personeel van de vrije universiteiten;
   • de werknemers van de gemengde intercommunales voor gas- en elektriciteitsvoorziening;
   • de werknemers van gewestelijke en plaatselijke openbare vervoersmaatschappijen= tram, bus en metro (MIVB, TEC, De Lijn).
 •  met de werknemers van de gemeenten en provincies worden de contractuele en statutaire werknemers bedoeld die tewerkgesteld zijn in een gemeente- of provinciaal bestuur of in een dienst die ervan afhangt (OCMW, openbare ziekenhuizen ...)

Voor die twee categorieën van werknemers is het recht op ouderschapsverlof voorzien in het koninklijk besluit van 29.10.1997.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen is voorzien in het koninklijk besluit van 02.01.1991 en in het koninklijk besluit van 12.12.2001 voor de werknemers uit de privésector. Voor de werknemers van de gemeenten en provincies is het enkel het koninklijk besluit van 02.01.1991 dat van toepassing is.

Overheidssector

Voor de toepassing van de reglementering wordt met de werknemers uit de overheidssector de contractuele en statutaire werknemers bedoeld die tewerkgesteld zijn bij een federale, regionale of gemeenschapsadministratie of bij een dienst die ervan afhangt (politie, rechterlijke orde, instellingen van openbaar nut ...))

Het recht op ouderschapsverlof is voorzien door het besluit waarvan de voogdijoverheid van de administratie afhangt of van de openbare dienst die ervan afhangt, dat wil zeggen, naargelang het geval de federale overheid, de regionale overheid of de gemeenschapsoverheid.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen is voorzien door het koninklijk kaderbesluit van 07.05.1999.

Onderwijssector

Voor de toepassing van de reglementering wordt met de werknemers uit de onderwijssector de werknemers bedoeld die onderworpen zijn aan een statuut (vastbenoemden, tijdelijk aangeworven, definitief aangeworven)  bij een school of bij een PMS-centrum.

Het recht op ouderschapsverlof is voorzien door het besluit dat van kracht is binnen de gemeenschap waarvan de school of het PMS-centrum afhangt, dat wil zeggen, naar gelang het geval, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap (ook Fédération Wallonie-Bruxelles genoemd) of de Duitstalige Gemeenschap.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen is voorzien in het koninklijk besluit van 12.08.1991.

Sector van de autonome overheidsbedrijven

Voor de toepassing van de reglementering wordt met de werknemers uit de sector van de autonome overheidsbedrijven de statutaire en contractuele werknemers bedoeld van Proximus, de NMBS, B-Post of Belgocontrol.

Het recht op ouderschapsverlof en het recht op uitkeringen zijn voorzien in het koninklijk besluit van 10.06.2002.

Werkgevers die afhangen van een andere sector

 • Het koninklijk besluit van 16.11.2009 is van toepassing op de werknemers van de Belgische Technische Coöperatie;
 • Het koninklijk besluit van 24.09.2013 is van toepassing op de werknemers van de Cel voor Financiële Informatieverwerking;
 • Het koninklijk besluit van 12.05.2014 is van toepassing op de contractuele werknemers van de Ombudsdienst voor Energie;
 • Het koninklijk besluit van 10.04.2014 is van toepassing op de werknemers tewerkgesteld binnen de banden van een arbeidsovereenkomst bij een werkgever die niet onder het toepassingsgebied valt van een ander besluit. Worden met name beoogd: de contractuele werknemers van de gemeenschapsuniversiteiten, etc.

Wie kan ouderschapsverlof genieten?

Om een ouderschapsverlof te kunnen genieten, moet er een verwantschapsband zijn met het kind voor wie de onderbreking of de vermindering van de prestaties wordt gevraagd.

Concreet hebben de volgende werknemers recht op ouderschapsverlof:

 • de biologische moeder, de biologische vader;
 • de persoon die het kind heeft erkend waardoor de afstamming langs vaderszijde komt vast te staan;
 • de echtgenote of de partner van de biologische moeder van het kind die meemoeder is geworden;
 • de adoptieouders.

Voor hetzelfde kind kunnen de twee biologische ouders of adoptieouders, dat wil zeggen de moeder en de vader, ouderschapsverlof krijgen. Elk van de twee ouders heeft dus recht op ouderschapsverlof voor hetzelfde kind.

Als de echtgenote of de partner van de moeder van het kind in een lesbisch koppel bewijst dat ze wordt beschouwd als meemoeder, dan kan zij ook aanspraak maken op ouderschapverlof (net zoals de biologische moeder). Dat bewijs kan worden geleverd via een kopie van de geboorteakte van het kind, zoals opgenomen in de aketen van de burgerlijke stand.

Opmerking

Wanneer een van de twee ouders van het kind zijn recht op ouderschapsverlof niet opneemt, kan dat recht niet worden overgedragen aan de andere ouder van het kind.

Voorbeeld: de vader van het kind wenst geen ouderschapsverlof te bekomen bij zijn werkgever. In dat geval kan het ouderschapsverlof van de vader van het kind niet worden opgenomen door de moeder van dat kind, zodat zij twee ouderschapsverloven geniet voor hetzelfde kind.

Welke zijn de verschillende vormen van onderbreking voorzien in het kader van ouderschapsverlof?

Er is in 3 vormen van onderbreking voorzien: volledige onderbreking, halftijdse onderbreking en onderbreking met 1/5.

Volledig ouderschapsverlof

Het gaat om een volledige onderbreking van uw prestaties. U kunt er aanspraak op maken ongeacht uw arbeidsregime (voltijds of deeltijds).

Halftijds ouderschapsverlof

Het gaat om een gedeeltelijke schorsing van uw prestaties.

Op voorwaarde dat u voltijds tewerkgesteld bent,, kunt u via het halftijds ouderschapsverlof, uw prestaties verminderen om halftijds te blijven werken, dat wil zeggen 50% van het aantal uren van een voltijdse betrekking.

Opmerking:

In de sector van het onderwijs en PMS-centra is het niet verplicht om voltijds te werken om een halftijds ouderschapsverlof te nemen. Indien u een personeelslid van het onderwijs of van de PMS-centra bent, raadpleeg de Gemeenschap waarvan u afhangt om de toegangsvoorwaarden te kennen.

1/5 ouderschapsverlof

Het gaat om een gedeeltelijke schorsing van de prestaties.

Op voorwaarde dat u voltijds tewerkgesteld bent, kunt u via het 1/5 ouderschapsverlof, uw prestaties verminderen om 4/5 te blijven werken, dat wil zeggen ten belope van 80% van het aantal uren van een voltijdse betrekking.

Belangrijke opmerking voor de personeelsleden van de sector onderwijs

De toegangsvoorwaarden in de sector onderwijs worden bepaald door de bevoegde gemeenschap van de school of het CLB waar het statutair of tijdelijk personeelslid is aangesteld.

Wat betreft de gedeeltelijke loopbaanonderbreking is het niet noodzakelijk dat het personeelslid voltijds is aangesteld om de prestaties te verminderen tot 1/2 of 1/5. Al naargelang de voorziene bepaling moet het statutair of tijdelijk  personeelslid minstens de helft aangesteld zijn en na de vermindering, al naargelang het geval, de helft of 4/5 van een voltijdse aanstelling blijven presteren.

Voorbeeld: u bent vastbenoemd voor 18/20; aangezien u minstens de helft van een voltijdse aanstelling hebt kan u uw prestaties verminderen.

 • in geval van 1/2 loopbaanonderbreking moet u de helft van een voltijdse aanstelling blijven presteren, namelijk 10/20. In dit geval vermindert u 8/20.
 • in geval van 1/5 loopbaanonderbreking moet u 4/5 van een voltijdse aanstelling blijven presteren, namelijk 16/20. In dit geval vermindert u 2/20.

Indien u in het onderwijs tewerkgesteld bent, informeer u bij de bevoegde gemeenschap voor bijkomende inlichtingen betreffende de toegangsvoorwaarden en andere bijzonderheden eigen aan uw sector.

Wat is de maximumduur van het ouderschapsverlof?

De maximumduur voor het ouderschapsverlof wordt hieronder vermeld:

Volledig ouderschapsverlof

Het volledig ouderschapsverlof kan bekomen worden gedurende een periode van maximum 4 maanden.

Deze 4 maanden kunnen opgesplitst kunnen worden in periodes van 1 maand of een veelvoud (1, 2, 3 of 4 maanden).

Het halftijds ouderschapsverlof

Het halftijds ouderschapsverlof kan bekomen worden gedurende een periode van maximum 8 maanden.

Deze 8 maanden kunnen opgesplitst worden in periodes van 2 maanden of een veelvoud (2, 4, 6 of 8 maanden).

Het 1/5 ouderschapsverlof

Het 1/5 ouderschapsverlof kan bekomen worden gedurende een periode van maximum 20 maanden.

Deze 20 maanden kunnen worden opgesplitst in periodes van 5 maanden of een veelvoud (5, 10, 15 of 20 maanden).

Opmerking voor de personeelsleden van het onderwijs en van de PMS-centra.

Indien U een personeelslid van het onderwijs of van de PMS-centra bent, raadpleeg de Gemeenschap waarvan u afhangt om te weten of het ouderschapsverlof gesplitst kan worden, daar deze mogelijkheid reglementair niet voorzien is in uw sector.

Informatie over de 4de maand volledig ouderschapsverlof of het gelijkwaardige halftijdse of 1/5 stelsel

Wettelijke basissen

 • Koninklijk Besluit van 31.05.2012 tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG (Belgisch staatsblad: 01.06.2012). Dit besluit wijzigt Koninklijk Besluit van 29.10.1997 toepasselijk op de privésector, de gemeenten en de provincies.
 • Koninklijk Besluit van 20.07.2012 tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG (Belgisch staatsblad: 01.08.2012). Dit besluit wijzigt:
  • het Koninklijk Besluit van 12.08.1991, van toepassing op het onderwijs en op de PMS-centra;
  • het Koninklijk Besluit van 19.11.1998, van toepassing op de rijksbesturen;
  • het kaderbesluit van 07.05.1999, van toepassing op de openbare sector (deelentiteiten, enz.);
  • het Koninklijk Besluit van 16.03.2001, van toepassing op de personeelsleden die de Rechterlijke macht ter zijde staan;
  • het Koninklijk Besluit van 10.06.2002, van toepassing op de autonome overheidsbedrijven;
  • het Koninklijk Besluit van 16.11.2009, van toepassing op de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie.

Betaling van de onderbrekingsuitkeringen

Voor de 4de maand volledig ouderschapsverlof, de 7de en 8ste maand halftijds ouderschapsverlof en de 16de tot de 20ste maand 1/5 ouderschapsverlof kunnen enkel onderbrekingsuitkeringen worden betaald indien het kind voor wie die periode wordt gevraagd, geboren of geadopteerd is vanaf 08.03.2012.

Indien het betrokken kind geboren of geadopteerd is vóór 08.03.2012, worden de 4de maand volledig ouderschapsverlof, de 7de en 8ste maand halftijds ouderschapsverlof of de 16de tot de 20ste maand 1/5 ouderschapsverlof toegekend zonder onderbrekingsuitkeringen.

Precisering

De 4de maand volledig ouderschapsverlof of het gelijkwaardige halftijdse of 1/5 stelsel moeten letterlijk worden opgevat. Op de maximumduur voorzien voor elk kind dat aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet, gaat het dus om de laatste maand volledig ouderschapsverlof of de laatste 2 maanden halftijds ouderschapsverlof of de laatste 5 maanden 1/5 ouderschapsverlof.

Dat betekent dat u, indien u de 4de maand volledig ouderschapsverlof, de 7de en 8ste maand halftijds ouderschapsverlof of de 16de tot de 20ste maand 1/5 ouderschapsverlof aanvraagt voor een kind dat geboren werd vóór 08.03.2012, geen uitkeringen zult ontvangen van de RVA, ongeacht of u voor het betrokken kind al dan niet uitkeringen hebt ontvangen voor de vorige periodes ouderschapsverlof.

Wat gebeurt er met het ouderschapsverlof wanneer u de gevraagde periode niet naleeft?

Algemene regel

Indien u de gevraagde periode niet respecteert, verliest u het saldo van het verplichte deel van één maand (volledig ouderschapsverlof), 2 maanden (halftijds ouderschapsverlof) of 5 maanden (ouderschapsverlof 1/5). U kunt later de periodes aanvragen van één maand, 2 maanden of 5 maanden, die eventueel nog resteren van de maximumperiode.

Voorbeeld 1: u bekomt een 1/5 ouderschapsverlof voor 20 maanden en zet dit stop na 4 maanden. Het eerste gedeelte van 5 maanden is niet nageleefd. U behoudt de uitkeringen gestort tijdens de eerste 4 maanden, maar verliest het saldo van 1 maand. U kunt dit verlof met 1/5 later nog vragen gedurende 15 maanden of een equivalent (volledig of halftijds).

Voorbeeld 2: u hebt reeds gedurende 1 maand volledig ouderschapsverlof genoten. U vraagt een halftijds ouderschapsverlof voor 2 maanden en zet dit stop na 1 maand. U behoudt de uitkering gestort voor de 1ste maand maar de 2de maand bent u kwijt. U kunt echter later nog een aanvraag indienen voor een volledig ouderschapsverlof van 1 maand of een halftijds verlof van 4 maanden of een 1/5 verlof van 10 maanden.

Uitzondering

De werknemer die een ouderschapsverlof geniet, kan dit vroegtijdig stopzetten (op voorwaarde dat zijn werkgever akkoord gaat) en een aanvraag indienen voor één week verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd zwaar ziek minderjarig kind (onmiddellijk verlengbaar met één bijkomende week).

Wanneer de werknemer zijn ouderschapsverlof tijdens de aangevraagde periode stopzet, verliest hij niet het saldo van het verplichte blok van één maand (volledig ouderschapsverlof) of 2 maanden (halftijds ouderschapsverlof) of 5 maanden (1/5 ouderschapsverlof). Het feit dat hij de aangevraagde periode niet respecteert is immers het gevolg van een bijzondere omstandigheid (gehospitaliseerd minderjarig kind) die als overmacht erkend dient te worden.

Het saldo van het aangevatte maar nog niet beëindigde blok van het ouderschapsverlof kan later worden opgenomen, op voorwaarde dat:

 • alle voorwaarden eigen aan het ouderschapsverlof nageleefd worden (leeftijdsvoorwaarde, anciënniteitsvoorwaarde, arbeidsregime) op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend;
 • EN de werknemer binnen hetzelfde type van ouderschapsverlof blijft (volledig, halftijds of 1/5).

Het saldo mag, maar moet niet noodzakelijk, opgenomen worden na het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind. De verplichting om binnen hetzelfde type van ouderschapsverlof te blijven, betreft enkel het opnemen van het saldo van het aangevatte blok dat niet beëindigd werd omwille van de aanvraag van een verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind.

Indien het ouderschapsverlof nog niet is uitgeput, kan de werknemer de resterende periode(s) aanvragen in de door hem gekozen vorm van ouderschapsverlof (volledig, halftijds of 1/5).

Voorbeeld

U hebt 4 maanden halftijds ouderschapsverlof gevraagd van 01.06.2013 tot 30.09.2013 (2 x een periode van 2 maanden).

U zet uw ouderschapsverlof stop om een verlof van één week te nemen voor medische bijstand aan uw gehospitaliseerd minderjarig kind, vanaf 02.07.2013 (dus vóór het einde van de 1ste periode van 2 maanden halftijds).

In dat geval kunt u:

 • het saldo van het aangevatte blok (van 03.07.2013 tot 31.07.2013) later opnemen, op voorwaarde dat u binnen dezelfde vorm van verlof (halftijds) blijft;
 • de eventuele resterende periodes vragen in de vorm van uw keuze (volledig, halftijds of 1/5).

Is het mogelijk de verschillende vormen van ouderschapsverlof te combineren?

Ja. U kunt overstappen van de ene vorm van ouderschapsverlof naar een andere, behalve in het onderwijs. Werkt u in de openbare sector (met uitzondering van de lokale en provinciale besturen), neemt u best contact op met uw overheid om te weten of de mogelijkheid bestaat om de verschillende vormen van ouderschapsverlof te combineren.

Hiertoe is de volgende regel van toepassing: 1 maand volledige onderbreking = 2 maanden vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking = 5 maanden vermindering van de prestaties met 1/5.

Indien u voltijds werkt, kunt u voor hetzelfde kind bijvoorbeeld:

 • 1 maand volledige onderbreking en 6 maanden vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking bekomen;
 • 2 maanden volledige onderbreking en 10 maanden vermindering van de prestaties met 1/5 bekomen;
 • 2 maanden vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking en 15 maanden vermindering van de prestaties met 1/5 bekomen.
 • enz.

Kan het ouderschapsverlof u worden geweigerd?

Privésector en lokale en provinciale besturen

Deze vorm van loopbaanonderbreking kan u niet geweigerd worden indien u voldoet aan de toegangsvoorwaarden bepaald door de reglementering (zie de volgende vraag).

Het gaat om een recht voor elk kind dat voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde. U geniet het recht één keer per kind.

Openbare sector en onderwijs

Dit thematisch verlof kan u niet geweigerd worden indien de overheid of de Gemeenschap (voor het onderwijs) waarvan u afhangt, dit reglementair heeft voorzien.

Welke zijn de voorwaarden om het recht op ouderschapsverlof te bekomen?

Anciënniteitsvoorwaarden bij de werkgever

Indien u deel uitmaakt van de privésector of van een lokaal of provinciaal bestuur

Het recht op ouderschapsverlof wordt u toegekend indien u in de loop van de 15 maanden die aan de aanvraag voorafgaan gedurende 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) door een arbeidsovereenkomst met uw werkgever verbonden was.

Indien u deel uitmaakt van de openbare sector of van het onderwijs

U moet enkel in dienstactiviteit zijn, ongeacht uw anciënniteit.

Leeftijdsvoorwaarde voor het kind

Bij de geboorte van een kind

Het recht op ouderschapsverlof wordt u toegekend, zolang het kind de leeftijd van 12 jaar niet heeft bereikt op de ingangsdatum van de gevraagde onderbreking.

Bij de adoptie van een kind

Het recht op ouderschapsverlof wordt u toegekend gedurende een periode die loopt vanaf de inschrijving van het kind als lid van het gezin in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente waar u uw verblijfplaats hebt en dit, zolang het kind de leeftijd van 12 jaar niet bereikt heeft op de ingangsdatum van de gevraagde onderbreking.

Indien uw kind een fysieke of mentale ongeschiktheid vertoont

Als uw kind een handicap heeft, wordt het recht op ouderschapsverlof u toegekend zolang de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt op de ingangsdatum van de gevraagde onderbreking.

Sinds 01.01.2019 is de notie gehandicapt kind uitgebreid. Sindsdien, moet het kind tussen 12 en 21 jaar waarvoor u een ouderschapsverlof wil genieten :

 • ofwel een fysieke of mentale handicap hebben van ten minste 66%;
 • ofwel een aandoening hebben die tot gevolg heeft dat minstens 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de reglementering van de kinderbijslag ;
 • ofwel een aandoening hebben die tot gevolg heeft dat minstens 9 punten worden toegekend in de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering.

N.B. bij de indiening van een vraag voor ouderschapsverlof, u het bewijs leveren van de handicap van het kind tussen 12 en 21 jaar voor wie u een onderbreking vraagt. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure, kan u het infoblad T14 raadplegen.

Opmerking voor de personeelsleden van het onderwijs en de openbare sector tewerkgesteld bij het Gewest of de Gemeenschap of in een dienst die ervan afhangt.

Om het recht op ouderschapsverlof voor uw kind te kunnen genieten tot de leeftijd van 12 jaar / 21 jaar (in geval van handicap), is het nodig dat uw overheid deze maatregel heeft voorzien in de wetgeving die van toepassing is op haar personeelsleden

Kan uw werkgever uw ouderschapsverlof uitstellen?

Indien u deel uitmaakt van de privésector of van een lokaal of provinciaal bestuur

Uw werkgever kan, binnen de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, het begin van het ouderschapsverlof uitstellen omwille van de goede werking van de dienst. Toch zal het ouderschapsverlof ingaan ten laatste 6 maanden na de datum waarop de werkgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht op uitstel.

Indien u deel uitmaakt van de openbare sector, het onderwijs of het personeel van een autonoom overheidsbedrijf

Informeer u bij uw personeelsdienst om te weten of de overheid waarvan u afhangt de toelating heeft om de ingangsdatum van uw ouderschapsverlof uit te stellen.

Wat is het bedrag van de door de RVA betaalde uitkering?

Principe

De onderbrekingsuitkering is forfaitair. Het bedrag wordt niet berekend in functie van uw loon.

Vermeerdering voor de werknemers die een eenoudergezin vormen

Werknemers uit de privésector

Als u werkt bij een werkgever uit de privésector (nv, bvba, vzw …) en u een eenoudergezin vormt, kunt u een vermeerdering van de uitkering genieten.

Die vermeerdering heeft betrekking op de 3 vormen van onderbreking voorzien in het kader van het ouderschapsverlof, namelijk de volledige onderbreking, de halftijdse onderbreking en de onderbreking met 1/5.

Om die vermeerdering te genieten, moet u gelijktijdig voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u moet uw schriftelijke kennisgeving aan uw werkgever hebben overgemaakt na 31.05.2017.
 • u moet uitsluitend samenwonen met een of meerdere van uw kinderen ten laste;
 • u moet verwant zijn in de 1ste graad met het kind voor wie u het ouderschapsverlof aanvraagt en u moet met het kind onder hetzelfde dak wonen;
 • in geval van een aanvraag om een halftijdse of 1/5 onderbreking, moet u jonger zijn dan 50 jaar op de aanvangsdatum van het ouderschapsverlof.

Let op! In geval van halftijdse of 1/5 onderbreking, kunt u de vermeerdering genieten tot de laatste dag van de maand waarin u 50 wordt.

Werknemers uit andere sectoren (administraties en diensten die ervan afhangen, autonome overheidsbedrijven, etc.)

U kunt enkel een vermeerdering genieten van de uitkering in geval van onderbreking met 1/5, op voorwaarde dat u uitsluitend onder hetzelfde dak woont met een of meerdere kinderen ten laste en op de aanvangsdatum van het ouderschapsverlof minstens 50 jaar bent.

Wat betekent het begrip 'kinderen ten laste'?

Om de vermeerdering te kunnen genieten, moet het begrip 'kinderen ten laste' worden begrepen in de zin van de fiscale reglementering. Contacteer voor meer informatie daarover de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/Contact

In geval van co-ouderschap, dat wil zeggen wanneer de huisvesting van een minderjarig kind (niet vrijgesteld van voogdij) gelijk verdeeld is over de ouders op basis van een overeenkomst die geregistreerd is of gehomologeerd is door een rechter of op basis van een gerechtelijke beslissing, kunnen de twee ouders de vermeerdering van de uitkering genieten.

Waar kunt u de geldende bedragen raadplegen?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen die u kunt genieten, kunt u de rubriek "Barema’s" raadplegen. Die rubriek staat in het gedeelte documentatie van onze website.

Kunt u het ouderschapsverlof bekomen zonder uitkeringen?

Ja. In dit geval bent u niet onderworpen aan de regels inzake woonplaats of cumulatie die gelden om de uitkeringen van de RVA te krijgen.

Overigens als u de 4de maand volledig ouderschapsverlof, de 7de en 8ste maand halftijds ouderschapsverlof of de 16de tot de 20ste maand 1/5 ouderschapsverlof aanvraagt, verkrijgt u het zonder uitkeringen als uw kind geboren is of werd geadopteerd vóór 08.03.2012.

Wat is de rol van de RVA in geval van ouderschapsverlof zonder uitkeringen?

De RVA is belast met het berekenen van de gevraagde periodes op naam van het betrokken kind. Indien u het ouderschapsverlof aanvraagt zonder uitkeringen, moet u dus toch een aanvraagformulier opsturen naar de RVA (zie: Welke formaliteiten moet u vervullen?)

Welke formaliteiten moet u vervullen?

Bij elke aanvraag voor thematisch verlof, moet u 2 aparte onderdelen voltooien:

 1. De werkgever schriftelijk van uw aanvraag verwittigen;
 2. Een aanvraag indienen bij de RVA

De 2 onderdelen  van deze procedure, alsook het vervolg van uw aanvraag bij de RVA, worden uitgelegd in het  infoblad T14.

Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking?

Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen:

 • in België;
 • in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 28 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
 • in Zwitserland

Uitzondering

Indien u uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van deze opdracht daar gedomicilieerd zijn.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

In dat geval moet u een attest van de werkgever van uw echtgeno(o)t(e) of van de werkgever van uw wettelijk samenwonende toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt.

Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag.

Waar mogen de onderbrekingsuitkeringen betaald worden?

De betaling van de onderbrekingsuitkeringen kan verricht worden per circulaire cheque of bankoverschrijving.

In het geval van een bankoverschrijving, kan de betaling verricht worden op een financiële rekening in:

 • België;
 • een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA ( = Single Euro Payments Area).

NB: Het gaat om de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk ( inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Mellila), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland), Zweden, Zwitserland.

Welke inkomsten kunnen gecumuleerd worden met een uitkering toegekend in het kader van het ouderschapsverlof?

De onderbrekingsuitkering kan onder bepaalde voorwaarden gecumuleerd worden met de inkomsten van ofwel de uitoefening van een politiek mandaat, ofwel een nevenactiviteit als loontrekkende die u reeds uitoefende gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan uw loopbaanonderbreking.

Alleen in geval van volledige loopbaanonderbreking mag de uitkering worden gecumuleerd met de inkomsten van de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende een maximumperiode van een jaar. In geval van vermindering tot een halftijdse betrekking of met 1/5, is deze cumulatie niet mogelijk.

Indien u bij een autonoom overheidsbedrijf werkt en statutair bent

Kunt u de onderbrekingsuitkeringen cumuleren met een mandaat van gemeenteraadslid of OCMW-raadslid, met uitsluiting van elk ander politiek mandaat. U kunt deze ook cumuleren met de inkomsten uit een nevenactiviteit als loontrekkende, op voorwaarde dat deze gedurende minstens 12 maanden vóór het ingaan van de loopbaanonderbreking/verminderde prestaties werd uitgeoefend.

In geval van volledige loopbaanonderbreking kunt u de uitkeringen cumuleren met de inkomsten uit een nevenactiviteit als zelfstandige, indien u die minstens gedurende de 12 maanden vóór de onderbreking hebt uitgeoefend. In dit laatste geval is de cumulatie toegelaten gedurende een periode van maximum één jaar. 

Zijn de onderbrekingsuitkeringen cumuleerbaar met een pensioen? 

Principe 

U kunt de onderbrekingsuitkeringen niet cumuleren met een pensioen.

Worden voor de toepassing van deze bepaling als een pensioen aangemerkt de ouderdoms-, rust-, anciënniteits-, of overlevingspensioenen, en andere als dusdanig geldende voordelen, toegekend:

 • door of krachtens een Belgische of buitenlandse wet;
 • door een Belgische of een buitenlandse instelling van sociale zekerheid, een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut.

Uitzondering in geval van overlevingspensioen 

De uitkeringen kunnen worden gecumuleerd met een overlevingspensioen gedurende een (al dan niet opeenvolgende) periode van maximaal 12 kalendermaanden.

Die periode van 12 maanden moet worden verminderd met het aantal maanden waarin een overlevingspensioen (zonder het genot van uitkeringen) reeds werd gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en/of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Mag u een overgangsuitkering cumuleren met onderbrekingsuitkeringen?

Wie weduwe / weduwnaar wordt na 31.12.2014 en op dat ogenblik jonger is dan 45 jaar, heeft vanaf 01.01.2015 recht op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen. De leeftijd van 45 jaar wordt tegen 2025 opgetrokken tot 50 jaar, met 6 maanden per jaar.

De overgangsuitkering is beperkt in de tijd en wordt toegekend voor een periode van 12 of 24 maanden, al naargelang er kinderen zijn of niet.

U mag een overgangsuitkering onbeperkt cumuleren met onderbrekingsuitkeringen. U moet aan de RVA niet aangeven dat u een overgangsuitkering geniet.

Wanneer verliest u uw recht op onderbrekingsuitkeringen?

Uw recht op onderbrekingsuitkeringen gaat verloren:

 • aan het einde van de maximum vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in de overeenkomst met uw werkgever, behalve indien deze termijn wordt verlengd na onderling akkoord;
 • vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever;
 • vanaf de dag waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt;
 • vanaf de dag waarop u een pensioen ontvangt;
 • vanaf de dag waarop u een ander politiek mandaat uitoefent dan gemeenteraadslid of OCMW-raadslid (in geval van tewerkstelling bij een autonoom overheidsbedrijf);
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van gedeeltelijke loopbaanonderbreking;
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (in geval van tewerkstelling bij een autonoom overheidsbedrijf);
 • vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 12 maanden een volledige loopbaanonderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop u een nevenactiviteit in loondienst aanvat;
 • vanaf de dag waarop u het aantal uren van uw nevenactiviteit in loondienst uitbreidt.

Opmerking: wanneer u geen recht (meer) hebt op onderbrekingsuitkeringen, zal de RVA u het recht op ouderschapsverlof zonder uitkeringen toekennen wanneer u hierop aanspraak wil maken. Ook de periode van ouderschapsverlof zonder uitkeringen wordt aangerekend op het door de reglementering voorziene krediet per kind van 4 maanden volledig ouderschapsverlof of 8 maanden halftijds ouderschapsverlof of 20 maanden 1/5 ouderschapsverlof.

Wanneer worden uw onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd?

Alle onrechtmatig geïnde onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd, onder meer wanneer u het RVA-kantoor niet vooraf schriftelijk op de hoogte brengt van het aanvatten of uitbreiden van een nevenactiviteit of van het uitoefenen van een zelfstandige activiteit.

Komen de periodes van ouderschapsverlof in aanmerking voor de berekening van de totale duur van de loopbaanonderbreking of van het "tijdskrediet"?

NEEN. Er wordt geen rekening gehouden met de periodes van loopbaanonderbreking in het kader van het ouderschapsverlof voor de berekening van de maximumduur van de loopbaanonderbreking of van het "tijdskrediet" die u in het totaal kunt genieten tijdens uw loopbaan.

Bent u beschermd tegen ontslag tijdens een ouderschapsverlof?

JA. De wetgeving voorziet een bescherming tegen ontslag. Het doel hiervan is u het recht te garanderen om gebruik te maken van het ouderschapsverlof en na afloop daarvan de betrekking die u onderbroken had of waarin u uw prestaties had verminderd, opnieuw op te nemen.

Deze bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien u gebruik maakt van een recht, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Ze eindigt 3 maanden na de einddatum van het ouderschapsverlof.

Dankzij deze bescherming kan uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig opzeggen. De bescherming is echter niet van toepassing indien het ontslag gerechtvaardigd wordt door een dringende of voldoende reden. Voor de toepassing van deze maatregel:

 • wordt beschouwd als dringende reden, elke zware fout die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;
 • als voldoende reden geldt een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oorzaak vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking. Zo wordt het ontslag wegens conventioneel brugpensioen beschouwd als voldoende reden.

Wat gebeurt er indien de werkgever u ondanks de bescherming ontslaat?

Ontslaat uw werkgever u tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reden, dan moet hij u - bovenop de normale opzeggings- of verbrekingsvergoeding - een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon.

Welke modaliteiten zijn van toepassing in geval van ontslag?

Los van de bescherming voorzien door de wetgeving en van de eventuele betaling van de forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden loon, kan de werkgever, indien hij u tijdens het ouderschapsverlof ontslaat, u ofwel een opzeggingstermijn betekenen, ofwel de arbeidsovereenkomst verbreken met onmiddellijke ingang, mits betaling van een verbrekingsvergoeding.

Indien de werkgever u een opzeggingstermijn betekent

Wanneer het ontslag wordt gegeven door middel van een opzeggingstermijn, loopt de arbeidsovereenkomst verder gedurende een periode, de opzeggingstermijn genoemd, waarvan de duur varieert naargelang uw anciënniteit.

 • In geval van volledige onderbreking kan de opzeggingstermijn pas beginnen lopen vanaf het einde van het ouderschapsverlof. Dat betekent dat het ouderschapsverlof verderloopt tot de einddatum ervan en dat de RVA u gedurende deze periode verder de uitkeringen betaalt die de wetgeving voorziet. Op het einde van de volledige onderbreking zal de opzeggingstermijn beginnen lopen en zal de werkgever u uw loon betalen gedurende de periode gedekt door de opzeggingstermijn.
 • In geval van vermindering van de prestaties met 1/2 of 1/5, presteert u de opzeggingstermijn deeltijds (naargelang het geval, halftijds of 4/5). Dat betekent dat de werkgever u tijdens deze opzeggingstermijn betaalt op basis van uw deeltijdse prestaties en dat de RVA u verder de uitkeringen voor het ouderschapsverlof blijft betalen, in functie van de fractie van de verminderde prestaties.

Indien de werkgever uw overeenkomst verbreekt met betaling van een verbrekingsvergoeding

Wanneer het ontslag wordt gegeven zonder dat een opzeggingstermijn betekend wordt of wanneer de opzeggingstermijn niet volstaat, wordt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk verbroken. In dat geval moet de werkgever u een vergoeding betalen, de verbrekingsvergoeding genoemd, gedurende een periode die ofwel gelijk is aan de duur van de opzeggingstermijn die u had moeten betekend worden, ofwel aan het verschil tussen de betekende termijn en de verschuldigde termijn.

Aangezien de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt verbroken, houdt het ouderschapsverlof op en worden de uitkeringen van de RVA dus niet meer betaald vanaf de datum van deze verbreking.

Dat betekent dat u enkel de verbrekingsvergoeding ontvangt, betaald door de werkgever. Deze vergoeding wordt echter berekend op basis van het loon dat u ontvangen had indien u uw prestaties niet had onderbroken of verminderd. In geval van halftijds of 1/5 ouderschapsverlof, wordt deze vergoeding dus berekend op basis van uw voltijds loon.

Wat moet u doen indien uw werkgever u ontslaat tijdens het ouderschapsverlof?

U moet onmiddellijk het RVA-kantoor waarvan u afhangt schriftelijk op de hoogte brengen van de datum van de verbreking van uw arbeidsovereenkomst.

Recht op werkloosheidsuitkeringen

Na de periode gedekt door de opzeggingstermijn of de verbrekingsvergoeding, hebt u recht op werkloosheidsuitkeringen, berekend op basis van het loon waarop u recht had gehad indien u het ouderschapsverlof niet had aangevraagd.

Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen?

De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen.

Inhouding van een bedrijfsvoorheffing

Alle onderbrekingsuitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing.

Door deze inhouding aan de bron daalt het bedrag van uw onderbrekingsuitkering maar het voordeel daarvan is dat u minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve berekening ervan.

De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op uw uitkering bedraagt

 • 10,13% indien u in volledige loopbaanonderbreking bent
 • 17,15% indien u uw prestaties verminderd hebt.

Eventuele vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing

Indien u een Franse grensarbeider bent of een fiscale inwoner van Frankrijk met de Franse nationaliteit die betaald wordt door een Belgische openbare werkgever, kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing.

Indien u tijdens de loopbaanonderbreking dit statuut verliest, dient u het RVA-kantoor te verwittigen omdat u dan geen recht meer heeft op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Indien u hierover inlichtingen wenst, kunt u het infoblad raadplegen "Kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen?"

Fiscale fiche

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kunt u uw belastingsaangifte invullen.

In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Die fiche wordt u elektronisch toegestuurd. U kunt de fiche raadplegen in uw "eBox" (zie hierna) of via uw dossier "loopbaanonderbreking/tijdskrediet", alsook via "Tax-on-web/My Minfin".

Als u toch nog een papieren exemplaar van uw fiscale fiche wenst te ontvangen, dan kunt u dat vragen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats.

Wat is de "eBox"?

De "eBox" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

Uw "eBox" is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw "eBox". Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook "eID" genoemd) of met een "token".

Bijkomende informatie?

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot de FOD Financiën: https://financien.belgium.be.

Welke invloed heeft het ouderschapsverlof op uw pensioen?

Voor alle vragen betreffende de gelijkstelling van periodes van loopbaanonderbreking voor de toekenning van het pensioen, dienen werknemers zich tot de Federale Pensieondienst (FPD) te wenden.

FPD: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL - Tel 1765 (gratis nummer) - Internet: www.sfpd.fgov.be/nl.

Hebt u recht op een aanmoedigingspremie?

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden betaalt de Vlaamse Gemeenschap, bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie.

U vindt alle nuttige informatie omtrent voormelde Vlaamse aanmoedigingspremies op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.werk.be.

Voor inlichtingen en voorwaarden belt u het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn 1700 of neemt u contact op via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be".

Bestaan er andere vormen van loopbaanonderbreking naast diegene die voorzien zijn in het kader van het ouderschapsverlof?

Ja. Naast het ouderschapsverlof kunt u uw prestaties onderbreken of verminderen in het kader van andere thematische verloven of van een tijdskrediet (in de privésector) of een gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector).

De thematische verloven

De thematische verloven zijn specifieke vormen van loopbaanonderbreking om te voldoen aan precieze behoeften. Naast het ouderschapsverlof bestaan er twee andere thematische verloven:

 • het verlof voor medische bijstand: dat maakt het u mogelijk om te zorgen voor een zwaar ziek familielid of een zwaar ziek gezinslid;
 • het palliatief verlof: dat maakt het u mogelijk om een persoon bij te staan die ongeneeslijk ziek en terminaal is.

Het tijdskrediet in de privésector

Naast de thematische verloven heeft u, indien u in de privésector werkt, ook de mogelijkheid om een tijdskrediet te bekomen.

Het tijdskrediet kan aangevraagd worden voor een van de motieven bepaald door de reglementering en met uitkeringen.

Het tijdskrediet kan gevraagd worden voor de volgende motieven:

 • "zorgen voor zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar";
 • "zorg of medische bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid";
 • "palliatieve zorgen";
 • "een erkende opleiding volgen";
 • "zorgen voor zijn zwaar ziek minderjarig kind of voor een kind dat deel uitmaakt van het gezin";
 • "zorgen voor zijn gehandicapt kind jonger dan 21 jaar".

OPGELET! De toelatingsvoorwaarden, de duur, de aanvraagprocedure en het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen met motief zijn verschillend van diegene voorzien in het kader van het ouderschapsverlof. 

In het infoblad T160 vindt u meer informatie over het tijdskrediet met motief (recht bij de werkgever, uitkeringen van de RVA, etc.).

In geval van tijdskrediet voor het motief 'zorgen voor zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar' kunt u ook een tabel raadplegen waarin het recht op ouderschapsverlof en het recht op tijdskrediet met elkaar worden vergeleken. De tabel is beschikbaar in onze FAQ Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet. 

De gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector

Naast de thematische verloven heeft u, indien u in de openbare sector werkt (dat wil zeggen in een autonoom overheidsbedrijf, in een administratie of een dienst die ervan afhangt of in het onderwijs) ook de mogelijkheid om een gewone loopbaanonderbreking te bekomen.

De gewone loopbaanonderbreking kan voor om het even welk motief worden gevraagd.

OPGELET! De toelatingsvoorwaarden, de duur en het bedrag van de uitkeringen voor de gewone loopbaanonderbreking verschillen van diegene voorzien in het kader van het ouderschapsverlof. Bovendien:

 • variëren in de administraties en de diensten die ervan afhangen de regels, naargelang van de bevoegde overheid (federale, regionale, communautaire overheid ...);
 • variëren in het onderwijs en de PMS-centra de regels, naargelang van de bevoegde gemeenschap (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap).

Bijkomende informatie

Indien u meer informatie wenst over het palliatief verlof, het verlof voor medische bijstand, het tijdskrediet (in de privésector) of de gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector), kunt u daarover de verschillende infobladen raadplegen. U vindt ze op onze website: www.rva.be.

Top