U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Palliatief verlof

Infoblad

T20

Laatste update
15-06-2021

Wat is palliatief verlof?

Het palliatief verlof is een thematisch verlof. Het is een specifieke vorm van loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen. Tijdens die onderbreking kunt u maandelijks uitkeringen verkrijgen die door de RVA worden betaald.

Dat verlof kan worden verkregen om palliatieve zorgen te verstrekken aan iemand die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en terminaal is. Die palliatieve zorgen beogen het instaan voor de globale begeleiding van de patiënt op het einde van zijn leven, zowel op het vlak van het omgaan met de fysieke symptomen en de pijn als een psychologische of spirituele ondersteuning of een administratieve of familiale bijstand.

Opmerking: In de privésector mag palliatief verlof niet worden verward met tijdskrediet voor het motief ”palliatieve zorgen verlenen”. Raadpleeg infoblad T160 voor meer informatie over het tijdskrediet met motief.

Welke reglementering is van toepassing?

Het recht op het verlof is voorzien in de artikelen 100bis en 102bis van de herstelwet van 22.01.1985 houdende sociale bepalingen.

Het recht op onderbrekingsuitkeringen hangt af van de sector waaronder uw werkgever valt.

 • De koninklijke besluiten van 02.01.1991 en van 12.12.2001 zijn van toepassing:
  • op de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever die onder de toepassing valt van de wet van 05.12.1968 betreffende de cao's en de paritaire comités. Het betreft:
   • de werknemers van de privésector in de strikte zin (nv, bvba, vzw, ...);
   • de werknemers van gemengde ondernemingen;
   • de niet-gesubsidieerde contractuele personeelsleden van het vrij onderwijs ;
   • het personeel van de vrije universiteiten;
   • de werknemers van de gemengde intercommunales voor gas- en elektriciteitsvoorziening;
   • de werknemers van gewestelijke en plaatselijke openbare vervoersmaatschappijen= tram, bus en metro.
  • op de contractuele en statutaire personeelsleden van de lokale en provinciale besturen;
  • op de contractuele personeelsleden van het onderwijs;
  • op de contractuele personeelsleden van de openbare diensten.
 • Het koninklijk besluit van 07.05.1999 is van toepassing op de statutaire personeelsleden van de openbare diensten;
 • Het koninklijk besluit van 12.08.1991 is van toepassing op de vastbenoemde of definitief aangeworven personeelsleden in het onderwijs en de Centra Leerlingenbegeleiding van de gemeenschappen;
 • Het koninklijk besluit van 10.06.2002 is van toepassing op de statutaire en contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven, d.w.z. de Post, Proximus, de NMBS en Skeyes.

Wie kan palliatief verlof genieten?

Alle loontrekkenden kunnen palliatief verlof genieten. 

Welke vormen van onderbreking zijn mogelijk?

Ongeacht de sector waarin u tewerkgesteld bent, kunt u:

 • ofwel uw prestaties volledig onderbreken;
 • ofwel uw prestaties gedeeltelijk onderbreken om ze te verminderen tot de helft of met een vijfde.

De volledige onderbreking kan worden verkregen ongeacht uw uurrooster (voltijds of deeltijds)

Om een gedeeltelijke onderbreking te verkrijgen in de vorm van een vermindering van de prestaties met een vijfde, moet u verplicht voltijds tewerkgesteld zijn. Voor de vermindering van de prestaties tot de helft, moet u ten minste 3/4 tewerkgesteld zijn.

Belangrijke opmerking voor de personeelsleden van de sector onderwijs

De toegangsvoorwaarden tot de verschillende vormen van onderbreking worden bepaald door de bevoegde gemeenschap van de school of het CLB waar u statutair of tijdelijk bent aangesteld.

Wat betreft de gedeeltelijke loopbaanonderbreking is het niet noodzakelijk dat het personeelslid voltijds is aangesteld om de prestaties te verminderen tot 1/2 of 1/5. Al naargelang de voorziene bepaling moet het statutair of tijdelijk personeelslid minstens de helft aangesteld zijn en na de vermindering, al naargelang het geval, de helft of 4/5 van een voltijdse aanstelling blijven presteren.

Voorbeeld: u bent vastbenoemd voor 18/20; aangezien u minstens de helft van een voltijdse aanstelling hebt kan u uw prestaties verminderen.

 • in geval van 1/2 loopbaanonderbreking moet u de helft van een voltijdse aanstelling blijven presteren, namelijk 10/20. In dit geval vermindert u 8/20.
 • in geval van 1/5 loopbaanonderbreking moet u 4/5 van een voltijdse aanstelling blijven presteren, namelijk 16/20. In dit geval vermindert u 2/20.

Indien u in het onderwijs tewerkgesteld bent, informeer u bij de bevoegde gemeenschap voor bijkomende inlichtingen betreffende de toegangsvoorwaarden en andere bijzonderheden eigen aan uw sector.

Kan het palliatief verlof u worden geweigerd?

Privésector en lokale en provinciale besturen

Deze vorm van loopbaanonderbreking kan u niet geweigerd worden.

Openbare sector en onderwijs

Dit thematisch verlof kan u niet geweigerd worden indien de overheid waarvan u afhangt, dit reglementair heeft voorzien.

Autonome overheidsbedrijven

Indien u een contractueel personeelslid bent van een autonoom overheidsbedrijf, neemt u best contact op met uw personeelsdienst om na te gaan of de mogelijkheid bestaat.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

Bij elke aanvraag voor thematisch verlof, moet u 2 aparte onderdelen voltooien:

 1. De werkgever schriftelijk van uw aanvraag verwittigen;
 2. Een aanvraag indienen bij de RVA. 

De 2 onderdelen van deze procedure, alsook het vervolg van uw aanvraag bij de RVA, worden uitgelegd in het infoblad T14

Voor welke duur kunt u palliatief verlof krijgen?

Per aanvraag kan het palliatief verlof worden verkregen voor een duur van een maand. Die duur is dezelfde in geval van een volledige onderbreking als in geval van een gedeeltelijke onderbreking, tot een halftijdse of met een vijfde.

Na de eerste aanvraag van een maand, kan het palliatief verlof indien nodig worden verlengd. Sinds 01.02.2017 zijn twee verlengingen van een maand mogelijk.

Per patiënt die palliatieve zorgen nodig heeft, beschikt u dus over een maximumduur van 3 maanden verlof, ofwel in de vorm van een volledige onderbreking, ofwel in de vorm van een gedeeltelijke onderbreking, halftijds of met een vijfde. 

U hebt de mogelijkheid om, in overleg met uw werkgever, uw prestaties te verdelen over een periode van een maand. Die verdeling is enkel mogelijk voor zover het gemiddelde van de verminderde prestaties overeenstemt met de vermindering van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.

Welke zijn de voorwaarden om het recht op palliatief verlof te bekomen?

U hebt recht op palliatief verlof, indien u een attest voorlegt van de behandelend geneesheer van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent om palliatieve verzorging te verstrekken. 

Hoeveel bedraagt de onderbrekingsuitkering betaald door de RVA?

Principe

De onderbrekingsuitkering is forfaitair. Het bedrag wordt niet berekend in functie van uw loon.

Verhoging van de uitkering voor de werknemers die een eenoudergezin vormen

Werknemers uit de privésector

Aanvraag van het verlof voor het kind dat u ten laste heeft

Als u werkt bij een werkgever uit de privésector (nv, bvba, vzw ..) en als u een eenoudergezin vormt, kunt u een vermeerdering krijgen van het bedrag van de uitkering wanneer u het palliatief verlof aanvraagt om te zorgen voor het kind dat u ten laste heeft.

Die vermeerdering heeft betrekking op de 3 vormen van onderbreking, namelijk de volledige onderbreking, de halftijdse onderbreking en de onderbreking met 1/5.

Om die vermeerdering te genieten, moet u gelijktijdig voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u moet uitsluitend samenwonen met een of meerdere van uw kinderen ten laste;
 • u moet de vader of moeder zijn of belast zijn met de dagelijkse opvoeding van het kind voor wie u het palliatief verlof vraagt, en met het kind samenwonen;

Aanvraag om het verlof voor een andere persoon dan uw kind ten laste

Wanneer het palliatief verlof niet gevraagd wordt voor het kind dat u ten laste heeft maar voor eender welke andere persoon, kunt u ook een vermeerdering van de uitkering genieten indien u uitsluitend samenwoont met een of meerdere kinderen ten laste. 

Opgelet, u kunt die vermeerdering enkel genieten in geval van aanvraag om onderbreking met 1/5 en op voorwaarde dat u op de aanvangsdatum van het palliatief verlof minstens 50 jaar bent.

Weet ook dat het bedrag van die verhoogde uitkering verschilt van het bedrag dat voorzien is wanneer het verlof wordt aangevraagd voor het kind dat u ten laste heeft.

Werknemers uit andere sectoren (administraties en diensten die ervan afhangen, autonome overheidsbedrijven, onderwijs, etc.)

Ongeacht de persoon voor wie u het palliatief verlof vraagt, u kunt enkel een vermeerdering van de uitkeringen krijgen in geval van een onderbreking met een vijfde. Daarvoor moet u uitsluitend samenwonen met een of meerdere kinderen ten laste en jonger zijn dan 50 jaar op de begindatum van het palliatief verlof.

Wat betekent het begrip 'kinderen ten laste'?

Om de vermeerdering te kunnen genieten, moet het begrip 'kinderen ten laste' worden begrepen in de zin van de fiscale reglementering.   Contacteer voor meer informatie daarover de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/Contact.

In geval van co-ouderschap, dat wil zeggen wanneer de huisvesting van een minderjarig kind (niet vrijgesteld van voogdij) gelijk verdeeld is over de ouders op basis van een overeenkomst die geregistreerd is of gehomologeerd is door een rechter of op basis van een gerechtelijke beslissing, kunnen de twee ouders de vermeerdering van de uitkering genieten.

Waar kan u de geldende bedragen raadplegen?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen die u kunt genieten, kunt u de rubriek "Barema’s" raadplegen. Die rubriek staat in het gedeelte documentatie van onze website.

Deze bedragen kunnen ook worden berekend via de applicatie “Breakatwork”.

Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking?

Om een onderbrekingsuitkering te ontvangen, moet u wonen:

 • in België;
 • in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 28 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
 • in Zwitserland.

Uitzondering

Indien u uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van deze opdracht daar gedomicilieerd zijn.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

In dat geval moet u een attest van de werkgever van uw echtgeno(o)t(e) of van de werkgever van uw wettelijk samenwonende toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt.

Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag.

Waar mogen de onderbrekingsuitkeringen betaald worden?

De betaling van de onderbrekingsuitkeringen kan verricht worden per circulaire cheque of bankoverschrijving.

In het geval van een bankoverschrijving, kan de betaling verricht worden op een financiële rekening in:

 • België;
 • een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA ( = Single Euro Payments Area).

NB: Het gaat om de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk ( inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Mellila), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland), Zweden, Zwitserland.

Met welke inkomsten of activiteiten kan u de onderbrekingsuitkeringen cumuleren?

Raadpleeg het infoblad T1 inzake cumulatie op www.rva.be.

Wanneer verliest u uw recht op onderbrekingsuitkeringen?

Uw recht op onderbrekingsuitkeringen gaat verloren:

 • aan het einde van de maximum vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in de overeenkomst met uw werkgever, behalve indien deze termijn wordt verlengd na onderling akkoord;
 • vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever;
 • vanaf de dag waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt;
 • vanaf de dag waarop u een pensioen ontvangt;
 • vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 12 maanden een volledige loopbaanonderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 24 maanden een halftijdse onderbreking of 60 maanden een 1/5 onderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een  periode van dedeeltelijke loopbaanonderbreking;
 • vanaf de dag waarop u een nevenactiviteit in loondienst aanvat;
 • vanaf de dag waarop u het aantal uren van uw nevenactiviteit in loondienst uitbreidt.

Wanneer worden uw onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd?

Alle onrechtmatig geïnde onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd, onder meer:

 • wanneer uw effectieve periode van loopbaanonderbreking met uitkeringen niet de minimumduur van één maand bereikt;

NB: indien u omwille van uitzonderlijke omstandigheden deze minimumduur niet hebt gerespecteerd, kunt u een gemotiveerde aanvraag indienen tot verzaking aan de terugvordering van de uitkeringen. U moet deze aanvraag opsturen naar de directeur van het RVA-kantoor, die ze zal overmaken aan de administrateur-generaal. De administrateur-generaal kan afzien van de terugvordering van de uitkeringen, indien hij de omstandigheden als uitzonderlijk beschouwt.

 • wanneer u het RVA-kantoor niet vooraf schriftelijk op de hoogte brengt van het aanvatten of uitbreiden van een nevenactiviteit of van het uitoefenen van een zelfstandige activiteit tijdens een gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Wanneer u bewijst dat u ter goeder trouw uitkeringen hebt ontvangen waarop u geen recht had, wordt de terugvordering beperkt tot de laatste 150 dagen van onverschuldigde toekenning. Deze beperking wordt niet in acht genomen in geval van cumulatie met een prestatie toegekend krachtens een regeling van sociale zekerheid

Wat gebeurt er als de patiënt overlijdt tijdens de onderbreking ?

Om te kunnen rouwen en/of om de formaliteiten voor de begrafenis te kunnen regelen, mag u uw lopende onderbreking tot de oorspronkelijk gevraagde einddatum voortzetten. U hoeft dan geen andere formaliteiten te vervullen bij de RVA.

Wenst u uw lopende onderbreking voor de einddatum stop te zetten en uw prestaties volledig te hervatten? Dan hebt u het akkoord van uw werkgever nodig. Dat akkoord moet zowel gaan over de vervroegde stopzetting zelf als over de datum ervan. Als uw werkgever akkoord gaat, brengt u de RVA daar schriftelijk van op de hoogte. Daarvoor kunt u het formulier 'aangifte van wijziging van gegevens' gebruiken. Dat vindt u op onze website. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u dan naar het RVA-kantoor waarvan u afhangt.

Komen de periodes van loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof in aanmerking voor de berekening van de totale duur van de loopbaanonderbreking of van het «tijdskrediet»?

NEEN, de onderbrekingsperiodes die u verkregen heeft in het kader van een ouderschapsverlof worden niet afgetrokken van de onderbrekingsperiodes die u al heeft genomen in het kader van een tijdskrediet met motief, in de privésector of van een gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector

Bent u tijdens het palliatief verlof beschermd tegen ontslag?

Zowel bij volledige als bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking bent u beschermd tegen ontslag.

Deze bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien u gebruik maakt van een recht, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Ze eindigt 3 maanden na de loopbaanonderbreking.

Tijdens deze beschermde periode mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen, tenzij om dringende of voldoende redenen.

Als voldoende reden wordt beschouwd een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oorzaak vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking.

Ontslag wegens conventioneel brugpensioen geldt onder meer als voldoende reden.

Geeft uw werkgever toch een opzegging wanneer u in volledige onderbreking bent, dan kan de opzeggingstermijn pas beginnen lopen na het einde van uw volledige onderbreking. De opzeggingstermijn kan daarentegen wel beginnen lopen tijdens een periode van vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking of met een vijfde.

In geval van onmiddellijke verbreking van de overeenkomst (zonder het presteren van de opzegging), is de verbrekingsvergoeding gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn (berekend alsof de werknemer zijn prestaties niet verminderd had) en in functie van het laatste loon (d.w.z. op grond van het verschuldigd loon voor verminderde prestaties).

Ontslaat uw werkgever u tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reden, dan moet hij u - bovenop de normale opzeggings- of verbrekingsvergoeding - een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon op grond van het verminderd loon in geval van vermindering van de prestaties.

Bij ontslag moet u onmiddellijk en schriftelijk het bevoegde RVA-kantoor verwittigen.

Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen?

De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen.

Inhouding van bedrijfsvoorheffing

Alle onderbrekingsuitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing.

Door deze inhouding aan de bron daalt het bedrag van uw onderbrekingsuitkering maar het voordeel daarvan is dat u minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve berekening ervan.

De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op uw uitkering bedraagt:

 • 10,13% indien u in volledige loopbaanonderbreking bent;
 • 17,15% indien u uw prestaties verminderd heeft met de helft of 1/5.

Eventuele vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing

Indien u een Franse grensarbeider bent of indien u een Franse fiscale inwoner bent met de Franse nationaliteit en u uw loon ontvangt van een Belgische openbare werkgever, kunt u vrijstelling bekomen van de bedrijfsvoorheffing.

Indien u tijdens de loopbaanonderbreking dit statuut verliest, dient u het RVA-kantoor te verwittigen omdat u dan geen recht meer heeft op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u het infoblad 119 "Kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen" raadplegen.

Belastingaangifte

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kunt u uw belastingsaangifte invullen.

In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Die fiche wordt u elektronisch toegestuurd. U kan de fiche raadplegen in uw ‘e-Box’ (zie hierna) of via uw dossier ‘loopbaanonderbreking/tijdskrediet’. Dat kan ook via ‘Tax-on-web/My Minfin’.

Als u toch nog een papieren exemplaar van uw fiscale fiche wenst te ontvangen, dan kan u dat vragen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats.

Wat is de "e-Box"?

De "e-Box" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De "e-Box" is beschikbaar op de website www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw "e-Box". Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook "eID" genoemd) of met de applicatie "Itsme". 

Bijkomende inlichtingen?

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot de Federale Overheidsdienst Financiën: http://www.financien.belgium.be.

Welke invloed heeft het palliatief verlof op uw pensioen?

De werknemers uit de privésector en de contractuele personeelsleden van de besturen

Voor alle vragen betreffende de gelijkstelling van periodes van loopbaanonderbreking voor de toekenning van het pensioen, dienen werknemers van de privésector en contractuele personeelsleden van de besturen zich tot de Federale Pensioendienst (FPD) te wenden.

FPD: Zuidertoren - Europaesplanade 1, 1060 BRUSSEL, - Tel 1765 (gratis nummer). Internet: www.sfpd.fgov.be.

Hebt u recht op een aanmoedigingspremie?

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden betaalt de Vlaamse Gemeenschap, bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie.

U vindt alle nuttige informatie omtrent voormelde Vlaamse aanmoedigingspremies op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.werk.be.  Voor inlichtingen en voorwaarden belt u het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn 1700.

Bestaan er andere vormen van loopbaanonderbreking naast deze voorzien in het kader van het palliatief verlof?

Ja. Naast het palliatief verlof kunt u uw prestaties onderbreken of verminderen in het kader van andere thematische verloven of van een tijdskrediet (in de privésector) of een gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector).

De thematische verloven

De thematische verloven zijn specifieke vormen van loopbaanonderbreking om te voldoen aan precieze behoeften. Naast het palliatief verlof bestaan er ook nog 3 andere thematische verloven:

 • het verlof voor medische bijstand: dat maakt het u mogelijk om te zorgen voor een zwaar ziek familielid of een zwaar ziek gezinslid;
 • het verlof voor mantelzorg ;  het dat maakt het un mogelijk om te zorgen voor een naaste die, door zijn hoge leeftijd, een handicap enz. in grote mate afhankelijk is;
 • het ouderschapsverlof: dat maakt het u mogelijk om te zorgen voor uw kind(eren) jonger dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar, in geval van een handicap van minstens 66%).

Het tijdskrediet in de privésector

Naast de thematische verloven heeft u, indien u in de privésector werkt, ook de mogelijkheid om een tijdskrediet te bekomen.

Het tijdskrediet kan aangevraagd worden voor één van de motieven bepaald door de reglementering, deze zijn:

 • zorgen voor zijn kind dat jonger is dan 8 jaar;
 • zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid;
 • palliatieve zorgen verstrekken;
 • een erkende opleiding volgen;
 • zorgen voor zijn zwaar ziek minderjarig kind;
 • zorgen voor zijn gehandicapt kind jonger dan 21 jaar.

OPGELET! De toelatingsvoorwaarden, de duur, de aanvraagprocedure en het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen van het tijdskrediet met motief zijn verschillend van diegene voorzien in het kader van het palliatief verlof.

Raadpleeg infoblad nr. T160 voor meer informatie over het tijdskrediet met motief.

De gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector

Naast de thematische verloven heeft u, indien u in de openbare sector werkt (dat wil zeggen in een autonoom overheidsbedrijf, in een administratie of een dienst die ervan afhangt of in het onderwijs) ook de mogelijkheid om een gewone loopbaanonderbreking te bekomen.

De gewone loopbaanonderbreking kan voor om het even welk motief worden gevraagd.

OPGELET! De toelatingsvoorwaarden, de duur en het bedrag van de uitkeringen voor de gewone loopbaanonderbreking verschillen van diegene voorzien in het kader van het palliatief verlof. Bovendien:

 • variëren in de administraties en de diensten die ervan afhangen de regels, naargelang van de bevoegde overheid (federale, regionale, communautaire overheid ...);
 • variëren in het onderwijs en de CLB de regels, naargelang van de bevoegde gemeenschap (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap).

Bijkomende informatie

Indien u meer informatie wenst over het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand, het verlof voor mantelzorg, het tijdskrediet (in de privésector) of de gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector), kunt u daarover de verschillende infobladen raadplegen. U vindt ze op onze website http://www.rva.be.

Top