U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Corona-tijdskrediet

Infoblad

T23

Laatste update
01-07-2020

Wat is corona-tijdskrediet?

Het gaat om een nieuwe vorm van tijdskrediet die naast het gewone tijdskrediet bestaat.

Om de economische moeilijkheden door de coronacrisis het hoofd te bieden, kunnen werkgevers dankzij het corona-tijdskrediet een tijdelijke gedeeltelijke onderbreking (halftijds of 1/5) voorstellen aan hun werknemers.

De onderbrekingsperiodes van corona-tijdskrediet worden niet afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet.

Als je corona-tijdskrediet neemt, heb je recht op een onderbrekingsuitkering om het verlies aan loon te verzachten, als je aan alle voorwaarden voldoet.

Naast de specifieke kenmerken van het corona-tijdskrediet zijn ook de bepalingen van het gewone tijdskrediet van toepassing.

Welke reglementering is van toepassing?

Het corona-tijdskrediet wordt geregeld in het koninklijk besluit nr 46 tot uitvoering van artikel 5, §1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers (Belgisch Staatsblad 01.07.2020 – inwerkingtreding 01.07.2020)

Vanaf wanneer mag er corona-tijdskrediet worden opgenomen?

De maatregel gaat in op 1 juli 2020.

Voor wie is het corona-tijdskrediet bedoeld?

Het nieuwe tijdskrediet is enkel bedoeld voor werknemers die werken bij een werkgever uit de privésector en van wie de onderneming is erkend als in herstructurering of in moeilijkheden.

Werkgevers uit de privésector zijn werkgevers die zijn onderworpen aan de wet van 05.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (bvba, cv, nv, enz.). Meer informatie daarover vind je in infoblad T139.

Aan welke voorwaarden moet de onderneming voldoen?

Corona-tijdskrediet is enkel geldig in ondernemingen die door de minister van Werk zijn erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Die erkenning gebeurt op basis van criteria uit de reglementering werkloosheid met bedrijfstoeslag. Om in aanmerking te komen voor corona-tijdskrediet, moet die erkenning ten vroegste 1 maart 2020 en uiterlijk 31 december 2020 zijn toegekend.

Welke onderbrekingen zijn mogelijk?

Er zijn twee gedeeltelijke onderbrekingen mogelijk bij corona-tijdskrediet:

 • een halftijdse onderbreking, om de prestaties te verminderen om nog 50% van de voltijdse arbeidstijd aan de slag te blijven bij de werkgever;
 • een onderbreking met 1/5, om de prestaties te verminderen om nog 80% van de voltijdse arbeidstijd aan de slag te blijven bij de werkgever.

Wat zijn de tewerkstellingsvoorwaarden?

Vóór je corona-tijdskrediet van start gaat, moet je:

 • minstens 3/4 werken voor een halftijdse onderbreking;
 • voltijds werken bij een onderbreking met 1/5.

NB In tegenstelling tot het gewone tijdskrediet, is het niet nodig om gedurende de 12 of 24 voorgaande maanden te voldoen aan die tewerkstellingsvoorwaarde.

Hoe lang kan ik corona-tijdskrediet nemen?

 • De minimumduur is 1 maand.
 • De maximumduur is 6 maanden.

Die periodes gelden voor beide tewerkstellingsbreuken (1/2 en 1/5).

De periode van corona-tijdskrediet moet volledig in de periode vallen waarin de onderneming is erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Die periode van erkenning moet ten laatste op 31 december 2020 ingaan.

Zolang de maximumduur van 6 maanden niet is bereikt, kan het corona-tijdskrediet worden hernieuwd, zolang de onderneming nog steeds is erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Mag mijn werkgever corona-tijdskrediet verplichten?

Werkgevers mogen corona-tijdskrediet voorstellen aan hun werknemers. Als werknemer is jouw akkoord wel vereist.

Je hoeft het voorstel van je werkgever dus niet te aanvaarden.

Hoe wordt het corona-tijdskrediet geregeld?

Er is geen procedure over de manier waarop en de termijn waarbinnen werkgevers corona-tijdskrediet moeten voorstellen. Ook de manier waarop en de termijn waarbinnen je als werknemer moet antwoorden, zijn niet bepaald. Het voorstel van de werkgever en jouw antwoord hoeven dus niet geformaliseerd te zijn.

Maar als je instemt met het voorstel van je werkgever om je prestaties te verminderen, moet de deeltijdse arbeidsregeling tijdens het corona-tijdskrediet wel schriftelijk in een avenant bij de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Dat avenant moet ten laatste op de eerste dag van het corona-tijdskrediet worden afgesloten en de duur ervan moet gelijk zijn aan die van de prestatievermindering.

De deeltijdse arbeidsregeling tijdens het corona-tijdskrediet moet gemiddeld overeenstemmen met de helft of 4/5 – afhankelijk van welke onderbreking je neemt – van de voltijdse arbeidsregeling bij je werkgever. De arbeidsregeling mag over de volledige periode van corona-tijdskrediet worden georganiseerd, zolang het de geldende referteperiode niet overschrijdt. Die referteperiode duurt in het algemeen 3 maanden.

Bijvoorbeeld: werkgever en werknemer bereiken een akkoord over een halftijdse onderbreking van een maand, van 01.09.2020 tot 30.09.2020. Tijdens die periode kunnen de prestaties als volgt worden verminderd:

 • ofwel een wekelijkse cyclus (bijvoorbeeld elke week enkel in de voormiddag werken en in de namiddag niet);
 • ofwel een tweewekelijkse cyclus (bijvoorbeeld de ene week 2 dagen werken en 3 dagen niet en de volgende week 3 dagen werken en 2 dagen niet);
 • ofwel een maandelijkse cyclus (bijvoorbeeld niet werken tijdens de eerste helft van de maand en elke werkdag tijdens de tweede helft).

Als het corona-tijdskrediet wordt verlengd of hernieuwd, moet er een nieuw avenant bij de arbeidsovereenkomst worden opgesteld.

Wat zullen mijn inkomsten zijn tijdens het corona-tijdskrediet?

Je werkgever moet je loon betalen. Dat loon wordt berekend op basis van je deeltijdse prestaties, dus 1/2 of 4/5.

Naast dat loon kun je ook een onderbrekingsuitkering krijgen van de RVA om de vermindering van je loon te compenseren (meer informatie daarover vind je hieronder).

Naast het loon en de onderbrekingsuitkering van de RVA kan de werkgever je nog een bijkomende vergoeding betalen. In dat geval mag de som van je brutoloon tijdens het corona-tijdskrediet, de onderbrekingsuitkering van de RVA, een eventueel supplement van het gewest en de bijkomende vergoeding van je werkgever niet hoger liggen dan je normale brutoloon.

Hoeveel bedraagt de onderbrekingsuitkering?

Het bedrag van de uitkering voor corona-tijdskrediet is gelijk aan het bedrag van het normale tijdskrediet van 1/2 of met 1/5.

Die uitkering is forfaitair. Het bedrag is dus niet afhankelijk van je loon, de inkomsten van je gezinsleden, enz.

De uitkering varieert in functie van uw leeftijd:

 • indien u jonger bent dan 55 jaar, zijn de barema’s voor het corona-tijdskrediet dezelfde als voor het tijdskrediet met motief. Bijgevolg zal het bedrag variëren naar gelang u meer of minder dan 5 jaar anciënniteit hebt bij de onderneming. De maandelijkse barema's bij een voltijdse tewerkstelling vind je hier
 • Indien u ouder bent dan 55 jaar, zijn de barema’s voor het corona-tijdskrediet dezelfde als voor de landingsbanen. De maandelijkse barema’s bij een voltijdse tewerkstelling vind je hier.

Bij een halftijdse onderbreking vanaf een tewerkstelling van minstens 3/4 wordt het barema van de uitkering voor een voltijdse werknemer verminderd naar rato van zijn deeltijdse uurregeling.

Bijvoorbeeld: Je werkt met een 4/5 arbeidsovereenkomst en je spreekt met je werkgever af om 1/2 corona-tijdskrediet te nemen. Je krijgt dan 4/5 van de halftijdse onderbrekingsuitkering die een voltijdse werknemer zou ontvangen.

Als de deeltijdse onderbreking in de loop van een maand begint, wordt de onderbrekingsuitkering verminderd in functie van het aantal dagen corona-tijdskrediet.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor een onderbrekingsuitkering?

De toekenningsvoorwaarden voor de uitkering corona-tijdskrediet zijn dezelfde als voor een gewoon tijdskrediet.

Om recht te hebben op de uitkering mag je dus geen activiteit uitoefenen die, of loon krijgen dat, niet mag worden gecumuleerd. In infoblad T1 vind je daar meer informatie over.

Welke procedure moet ik doorlopen voor de onderbrekingsuitkering?

Je moet het aanvraagformulier C61 – corona-tijdskrediet invullen en aan de RVA bezorgen.

Opgelet! Je kunt die aanvraag niet online indienen.

Je moet het formulier C61 – corona-tijdskrediet op onze website downloaden en deel 1 invullen. Je werkgever moet vervolgens deel 2 invullen.

Zodra dat formulier volledig is ingevuld, ondertekend en er een kopie is bijgevoegd van de beslissing tot erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, stuur je het aangetekend op naar jouw RVA-kantoor.

Waar vind ik mijn RVA-kantoor?

Je RVA-kantoor hangt af van waar je woont. Als je in een ander land van de Europese Economische Ruimte (Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Nederland ...) woont, is jouw RVA-kantoor, het kantoor van het ambtsgebied van de gemeente waar de Belgische werkgever voor wie je werkt, is gevestigd.

Om het adres van jouw RVA-kantoor op te zoeken, geef je gewoon jouw postcode in (of, als je in het buitenland woont, de postcode van de gemeente waar jouw Belgische werkgever zich bevindt) in de zoekmotor in de rubriek Contact op deze website.

Binnen welke termijn moet ik het formulier naar de RVA sturen?

De aanvraag moet ten laatste twee maanden na de start van het corona-tijdskrediet worden opgestuurd. Als de aanvraag later wordt verstuurd, heb je pas vanaf de verzenddatum van de aanvraag recht op onderbrekingsuitkeringen.

Wat doe ik als ik mijn corona-tijdskrediet wil verlengen of hernieuwen?

Als de oorspronkelijke periode wordt verlengd of als er een nieuwe periode wordt overeengekomen, doorloop je opnieuw dezelfde aanvraagprocedure.

Dat betekent dat je een nieuwe aanvraag C61 – corona-tijdskrediet moet indienen bij jouw RVA-kantoor. Die nieuwe aanvraag moet ook ten laatste twee maanden na de start van de verlenging of hernieuwing worden opgestuurd.

Hoe wordt mijn uitkeringsaanvraag behandeld?

Jouw RVA-kantoor gaat na of je aanvraag volledig is.

Als er informatie ontbreekt, wordt die opgevraagd.

Als de aanvraag volledig is, gaat het kantoor na of je voldoet aan alle nodige voorwaarden.

 • Als dat zo is, krijg je een beslissing C62 voor de toekenning van onderbrekingsuitkeringen. Daarna krijg je tijdens het coronatijdskrediet maandelijks je uitkering.
 • Als je niet aan de voorwaarden voldoet, krijg je van de RVA een document C36 met de reden waarom je geen uitkeringen krijgt. Met dat document kun je de nog ontbrekende informatie aan de RVA bezorgen. Dit zijn dan de volgende stappen:
  • Als de informatie aantoont dat je alsnog aan de voorwaarden voldoet, zal de RVA je een beslissing C62 voor de toekenning van de onderbrekingsuitkeringen bezorgen en krijg je tijdens het corona-tijdskrediet maandelijks je uitkering.
  • Als de RVA ondanks de bijkomende informatie, of omdat je geen extra informatie hebt bezorgd, de bevestiging heeft dat je niet aan de voorwaarden voldoet, krijg je een beslissing C62 voor de weigering van de onderbrekingsuitkeringen. In dat geval kun je het afgesproken corona-tijdskrediet opnemen zonder onderbrekingsuitkeringen.

Hoe krijg ik informatie over mijn dossier?

Als je je aanvraag hebt ingediend, kun je jouw dossier online opvolgen. Daarvoor gebruik je de toepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid. Om in te loggen, heb je de pincode van je identiteitskaart nodig of gebruik je Itsme.

NB Als je geen Belgische identiteitskaart hebt, vind je op de portaalsite van de sociale zekerheid meer info over de 'digitale sleutel' die je kunt gebruiken. Meer informatie daarover vind je hier.

Je kunt ook telefoneren naar het contactcenter van de RVA op het nummer 02 515 44 44. Dat is een uniek nummer voor heel België. Als je jouw identificatienummers van de sociale zekerheid (INSZ) hebt doorgegeven, heeft de medewerker van de RVA toegang tot jouw dossier en zal hij jouw vragen kunnen beantwoorden.

Top