U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

De coronalandingsbaan

Infoblad

T24

Laatste update
01-07-2020

Wat is de coronalandingsbaan?

Bij werkgevers uit de privésector kun je met tijdskrediet landingsbaan een gedeeltelijke onderbreking tot 1/2 of met 1/5 nemen om je prestaties tot aan je pensioen te verminderen.

Om de economische moeilijkheden door de coronacrisis het hoofd te bieden, kun je dankzij de coronalandingsbaan afwijken van de leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar om een maandelijkse onderbrekingsuitkering van de RVA te krijgen. Het is dus een maatregel om de onderbrekingsuitkering al vanaf de leeftijd van 55 jaar te kunnen toekennen.

Naast de specifieke kenmerken van de coronalandingsbaan blijven ook de bepalingen van het gewone tijdskrediet landingsbaan gelden.

Welke reglementering is van toepassing?

De coronalandingsbaan wordt geregeld in het koninklijk besluit nr 46 tot uitvoering van artikel 5, §1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers (Belgisch Staatsblad 01.07.2020 – inwerkingtreding 01.07.2020)

Vanaf wanneer gaat de maatregel in?

De maatregel gaat in op 1 juli 2020.

Op wie is de maatregel van toepassing?

De bepalingen van de coronalandingsbaan zijn enkel geldig voor werknemers die werken bij een werkgever uit de privésector en van wie de onderneming is erkend als in herstructurering of in moeilijkheden.

Werkgevers uit de privésector zijn werkgevers die zijn onderworpen aan de wet van 05.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (bvba, cv, nv, enz.). Meer informatie daarover vind je in infoblad T139.

Aan welke voorwaarden moet de onderneming voldoen?

De onderneming waar je het tijdskrediet coronalandingsbaan vraagt, moet door de minister van Werk zijn erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Die erkenning gebeurt op basis van criteria uit de reglementering werkloosheid met bedrijfstoeslag. Voor de toepassing van het tijdskrediet coronalandingsbaan, moet die erkenning ten vroegste op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020 zijn toegekend.

Welke onderbrekingen zijn mogelijk?

Zoals bij het gewone tijdskrediet landingsbaan zijn er twee mogelijke onderbrekingen:

 • een halftijdse onderbreking, om de prestaties te verminderen om nog 50% van de voltijdse arbeidstijd aan de slag te blijven bij de werkgever;
 • een onderbreking met 1/5, om de prestaties te verminderen om nog 80% van de voltijdse arbeidstijd aan de slag te blijven bij de werkgever.

Welke voorwaarden moet je vervullen bij de werkgever om het tijdskrediet coronalandingsbaan te krijgen?

Net als bij het gewone tijdskrediet landingsbaan moet je voldoen aan alle voorwaarden in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Die voorwaarden zijn de volgende:

 • bij de start moet je minstens 55 jaar zijn;
 • bij de schriftelijke kennisgeving, waarin je aan je werkgever laat weten dat je tijdskrediet coronalandingsbaan wil nemen, moet je:
 • minstens 25 jaar beroepsverleden in loondienst hebben, sinds het begin van je loopbaan;
 • minstens 24 maanden anciënniteit hebben met een arbeidsovereenkomst;
 • in de 24 maanden vóór de start van de coronalandingsbaan, moet je:
 • minstens 3/4 gewerkt hebben voor een halftijdse onderbreking;
 • voltijds gewerkt hebben bij een onderbreking met 1/5.

Meer informatie daarover vind je in infoblad T161.

Berekening van je beroepsverleden in loondienst

Om te weten of je voldoet aan de voorwaarde van 25 jaar beroepsverleden in loondienst, kun je aan de RVA vragen om vooraf je beroepsverleden te berekenen. Daarvoor vul je het formulier C61 – beroepsverleden – landingsbanen in en stuur je het naar je RVA-kantoor.

Hoe lang mag ik tijdskrediet coronalandingsbaan nemen?

Als afwijking op de gewone landingsbaan mag je de coronalandingsbaan al voor een minimumduur van 1 maand nemen. Die minimumduur kan voor beide onderbrekingen: tot 1/2 en met 1/5.

Er is geen maximumduur. Dat betekent dat je het tijdskrediet coronalandingsbaan mag opnemen tot aan je pensioen.

Wat zullen mijn inkomsten zijn gedurende het tijdskrediet coronalandingsbaan?

Je werkgever moet je loon betalen. Dat loon wordt berekend op basis van je deeltijdse prestaties, dus 1/2 of 4/5.

Naast dat loon kun je ook een onderbrekingsuitkering krijgen van de RVA om de vermindering van je loon te compenseren (meer informatie daarover vind je hieronder).

Hoeveel bedraagt de onderbrekingsuitkering?

Het bedrag van de uitkering voor het tijdskrediet coronalandingsbaan is gelijk aan het bedrag van het normale tijdskrediet landingsbaan van 1/2 of met 1/5.

Die uitkering is forfaitair. Het bedrag is dus niet afhankelijk van je loon of de inkomsten van je gezinsleden.

De maandelijkse barema's bij een voltijdse tewerkstelling vind je hier.

Bij een halftijdse onderbreking vanaf een tewerkstelling van minstens 3/4 wordt het barema voor een voltijdse werknemer verminderd naar rato van je deeltijdse uurregeling.

Bijvoorbeeld: Je werkt met een 4/5 arbeidsovereenkomst en je spreekt met je werkgever af om 1/2 coronalandingsbaan te nemen. Je krijgt dan 4/5 van de halftijdse onderbrekingsuitkering die een voltijdse werknemer zou ontvangen.

Als de deeltijdse onderbreking in de loop van een maand begint, wordt de onderbrekingsuitkering verminderd in functie van het aantal dagen tijdskrediet coronalandingsbaan.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor een onderbrekingsuitkering?

Je moet minstens 55 zijn en minstens 25 jaar beroepsverleden in loondienst hebben.

Dus als je tijdskrediet coronalandingsbaan aanvraagt en je tussen de 55 en 60 bent, hoef je niet te voldoen aan de afwijkende voorwaarden van het gewone tijdskrediet landingsbaan (35 jaar beroepsverleden, zwaar beroep ...) om recht te hebben op de maandelijkse onderbrekingsuitkering van de RVA.

De andere voorwaarden van het gewone tijdskrediet landingsbaan zijn wel nog van toepassing. Je mag dus geen activiteit uitoefenen die, of loon ontvangen dat, niet mag worden gecumuleerd met de uitkeringen. In infoblad T1 vind je daar meer informatie over.

Wanneer mag de coronalandingsbaan starten om te kunnen gebruikmaken van de afwijking voor de uitkeringen?

Als je tussen de 55 en 60 bent, moet de begindatum van je prestatievermindering vallen in de periode waarin de onderneming is erkend als onderneming in moeilijkheden. Die erkenning moet bovendien ten vroegste op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020 zijn toegekend.

NB Aangezien je de coronalandingsbaan tot aan je pensioen kunt opnemen, kunnen de uitkeringen behouden blijven tot na de periode van erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Welke procedure moet ik volgen om de coronalandingsbaan aan te vragen bij mijn werkgever?

De procedure is dezelfde als voor het gewone tijdskrediet landingsbaan.

Je moet je werkgever dus schriftelijk laten weten dat je tijdskrediet coronalandingsbaan wil nemen. 

Die schriftelijke kennisgeving moet 3 maanden vóór de gewenste start gebeuren, als de onderneming waar je werkt 20 werknemers of meer heeft. Als dat niet zo is, bedraagt die termijn 6 maanden. Die termijnen liggen vast. Maar ze kunnen wel in onderling overleg met de werkgever worden gewijzigd.

In die schriftelijke kennisgeving meld je het volgende:

 • de datum vanaf wanneer je je prestaties wil verminderen;
 • de onderbrekingsbreuk, dus 1/2 of 1/5;
 • de duur van de onderbreking (minstens 1 maand en hoogstens tot aan je pensioen);
 • de manier waarop je je prestaties wil verminderen: tot 1/2 of met 1/5.
 • Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je in infoblad T159.

Hoe wordt de prestatievermindering geregeld?

Net als bij gewoon tijdskrediet landingsbaan, moet de deeltijdse arbeidsregeling tijdens de prestatievermindering (dus 1/2 of 4/5) in overleg met je werkgever worden afgesproken. 

Maar als een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement de manier bepaalt waarop je prestaties moeten worden uitgevoerd, mag je werkgever de toepassing van die deeltijdse arbeidsregeling opleggen.

In beide gevallen moet de deeltijdse arbeidsregeling schriftelijk in een avenant bij de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Dat avenant moet ten laatste op de startdatum van het tijdskrediet coronalandingsbaan worden afgesloten.

Welke procedure moet ik doorlopen voor de onderbrekingsuitkering?

Zodra die modaliteiten met je werkgever zijn afgesproken, vul je het aanvraagformulier C61 – tijdskrediet coronalandingsbaan in.

Pas op! Je kunt die aanvraag niet online indienen.

Je moet het op onze website downloaden en deel 1 invullen. Je werkgever moet vervolgens deel 2 invullen. Zodra dat formulier volledig is ingevuld, ondertekend en er een kopie is bijgevoegd van de beslissing tot erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, stuur je het aangetekend op naar jouw RVA-kantoor.

Waar vind ik mijn RVA-kantoor?

Je RVA-kantoor hangt af van waar je woont. Als je in een ander land van de Europese Economische Ruimte (Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Nederland ...) woont, is jouw RVA-kantoor, het kantoor van het ambtsgebied van de gemeente waar de Belgische werkgever voor wie je werkt, is gevestigd.

Om het adres van jouw RVA-kantoor op te zoeken, geef je gewoon jouw postcode in (of, als je in het buitenland woont, de postcode van de gemeente waar jouw Belgische werkgever zich bevindt) in de zoekmotor in de rubriek Contact op deze website.

Binnen welke termijn moet ik het formulier naar de RVA sturen?

De uitkeringsaanvraag moet ten laatste twee maanden na de start van het tijdskrediet coronalandingsbaan worden opgestuurd. Als de aanvraag later wordt verstuurd, heb je pas vanaf de verzenddatum van de aanvraag recht op onderbrekingsuitkeringen.

Hoe wordt mijn uitkeringsaanvraag behandeld?

Jouw RVA-kantoor gaat na of je aanvraag volledig is.

Als er informatie ontbreekt, wordt die opgevraagd.

Als de aanvraag volledig is, gaat het kantoor na of je voldoet aan alle nodige voorwaarden.

 • Als dat zo is, krijg je een beslissing C62 voor de toekenning van onderbrekingsuitkeringen. Daarna krijg je tijdens de coronalandingsbaan maandelijks je uitkering.
 • Als je niet aan de voorwaarden voldoet, krijg je van de RVA een document C36 met de reden waarom je geen uitkeringen krijgt. Met dat document kun je de nog ontbrekende informatie aan de RVA bezorgen. Dit zijn dan de volgende stappen:
 • Als de informatie aantoont dat je alsnog aan de voorwaarden voldoet, zal de RVA je een beslissing C62 voor de toekenning van de onderbrekingsuitkeringen bezorgen en krijg je tijdens de coronalandingsbaan maandelijks je uitkering.
 • Als de RVA ondanks de bijkomende informatie, of omdat je geen extra informatie hebt bezorgd, de bevestiging heeft dat je niet aan de voorwaarden voldoet, krijg je een beslissing C62 voor de weigering van de onderbrekingsuitkeringen. In dat geval kun je de afgesproken coronalandingsbaan opnemen zonder onderbrekingsuitkeringen.

Hoe krijg ik informatie over mijn dossier?

Als je je aanvraag hebt ingediend, kun je jouw dossier online opvolgen. Daarvoor gebruik je de toepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid. Om in te loggen, heb je de pincode van je identiteitskaart nodig of gebruik je Itsme

NB Als je geen Belgische identiteitskaart hebt, vind je in de FAQ op de portaalsite van de sociale zekerheid meer info over de 'digitale sleutel' die je kunt gebruiken. Meer informatie daarover vind je hier.

Je kunt ook telefoneren naar het contactcenter van de RVA op het nummer 02 515 44 44.  Dat is een uniek nummer voor heel België. Als je jouw identificatienummers van de sociale zekerheid (INSZ) hebt doorgegeven, heeft de medewerker van de RVA toegang tot jouw dossier en zal hij jouw vragen kunnen beantwoorden.

Top