Follow us on twitter

U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Tijdelijke schorsing van een lopende periode van loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof en tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever uit een vitale sector

Infoblad

T3

Laatste update
10-06-2020

Context?

De regering heeft beslist om een aantal tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen te nemen voor werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of een thematisch verlof.

Het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat de werkgevers die behoren tot een vitale sector tijdelijk kunnen beschikken over voldoende werknemers om verder te kunnen blijven functioneren.

Die maatregelen staan in het Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering

van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren (Belgisch Staatsblad 28.04.2020 – 2e ed – Inwerkingtreding 01.04.2020) en in het koninklijk besluit van 4 juni 2020 tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie (Belgisch Staatsblad 10.06.2020 –  Inwerkingtreding 31.05.2020).

Wie kan gebruikmaken van die maatregelen?

De maatregelen zijn van toepassing:

  • op de werknemers van de privésector;
  • op de contractuelen van de overheidssector (federale overheid, gewesten, gemeenschappen, lokale en provinciale administraties en onderwijs);
  • op de statutairen van de federale overheid;
  • op de contractuelen en statutairen van de autonome overheidsbedrijven.

 Opgelet: de statutairen van de gewesten, de gemeenschappen, de lokale en provinciale administraties en van het onderwijs kunnen die maatregelen slechts gebruiken als de bevoegde overheid ze ook heeft opgenomen in haar reglementering.

Enkel de (contractuele en statutaire) personeelsleden van de administraties en de overheidsdiensten die afhangen van de Vlaamse Overheid en die een thematisch verlof hebben (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof) hebben recht op die maatregelen.

Zij die in het stelsel van zorgkrediet zitten, hebben geen recht op die maatregelen, want dat stelsel valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid.

Welke zijn de voorziene maatregelen?

Twee maatregelen:

  • Je kan met je werkgever die behoort tot een vitale sector overeenkomen om tijdelijk je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof stop te zetten om bij die werkgever te werken.
  • Je kan, tijdens je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof dat je hebt genomen bij je werkgever een activiteit beginnen bij een andere werkgever uit een vitale sector om eventuele knelpunten mee op te vangen.

Wat is een vitale sector?

 Dat zijn de sectoren die in het koninklijk besluit staan dat de maatregelen invoert.

Die sectoren betreffen het paritair comité:

  • voor de landbouw (nr. 144), voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever;
  • voor het tuinbouwbedrijf (nr. 145) met uitsluiting van de sector voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen;
  • voor de bosbouw (nr. 146);
  • voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren (nr. 322), op voorwaarde dat de werknemer is tewerkgesteld bij een gebruiker uit de landbouwsector, van een tuin- of bosbouwbedrijf.

De lijst van die sectoren kan worden uitgebreid door een koninklijk besluit.

Tijdelijk schorsen van een lopende periode van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof

Je kan met je werkgever die behoort tot een vitale sector overeenkomen om tijdelijk en volledig je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof stop te zetten om het werk te hervatten bij hem.

Gelet op het feit dat de vitale sectoren deel uitmaken van de privésector, zijn enkel de werknemers van de privésector geviseerd.

Die maatregel is zowel van toepassing op de volledige schorsingen als op de prestatieverminderingen.

Tijdens de periode waarin je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof is geschorst, heb je geen recht op onderbrekingsuitkeringen want je recht op loopbaanondebreking tijdskrediet / thematisch verlof is geschorst.

Deze schorsing is slechts mogelijk tot en met 30.06.2020. 

Voorbeeld: je werkt in de privésector en je hebt een 1/5 tijdskrediet sinds 01.01.2020 tot 31.07.2020. Je spreekt af met je werkgever die tot een vitale sector behoort (paritair comité voor de bosbouw) om je tijdskrediet van 01.05.2020 tot 30.6.2020 te schorsen om weer voltijds bij hem te komen werken. Na de schorsing van je 1/5 tijdskrediet ga je weer 4/5 werken en je 1/5 tijdskrediet dat aanvankelijk was voorzien tot 31.07.2020 zal met een maand worden verlengd (duur van de schorsing). Je tijdskrediet loopt af op 31.08.2020.

Tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever die tot een vitale sector behoort tijdens een loopbaanonderbreking, een tijdskrediet, een thematisch verlof

Je kan, tijdens de loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof bij je werkgever een activiteit aanvatten bij een andere werkgever, op voorwaarde dat die behoort tot een vitale sector.

Die maatregel is zowel van toepassing op de volledige schorsingen als op de prestatieverminderingen.

Tijdens de periode waarin je tewerkgesteld bent bij een andere werkgever uit een vitale sector, behoud je een onderbrekingsuitkering van 75% van je gewoonlijke bruto-uitkering.

Werk je geen volledige maand, dan zullen de onderbrekingsuitkeringen aan 75% pro rata worden berekend.

De tijdelijke schorsing bij een andere werkgever uit een vitale sector tijdens een periode van loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof is slechts mogelijk tot 30.06.2020.

Voorbeeld: je werkt bij de FOD WASO en je hebt een 1/2 loopbaanondebrreking van 01.03.2020 tot 31.08.2020. Tijdens de loopbaanonderbreking begin je een activiteit bij een werkgever die behoort tot een vitale sector (paritair comité voor de landbouw) vanaf 20.04.2020 tot en met 30.04.2020. Tijdens die periode blijf je dus halftijds werken bij je werkgever bovenop de activiteit die je uitvoert bij de werkgever die valt onder het paritair comité voor de landbouw. Je loopbaanonderbreking loopt dus door zoals aanvankelijk gepland.

Je ontvangt een onderbrekingsuitkering aan 100% voor de periode van 01.04.2020 tot en met 19.04.2020 en een uitkering aan 75% voor de periode van 20.04.2020 tot 30.04.202

Welke formaliteiten moet je vervullen bij de RVA?

Je moet het formulier invullen dat op de RVA-website staat

Als je kiest voor een schorsing van je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof bij je werkgever die behoort tot een vitale sector

Het formulier invullen

In het formulier vermeld je de periode die je hebt afgesproken met je werkgever om je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof te schorsen.

Je schorsing mag niet later vallen dan 30.06.2020.

Het formulier verzenden

Zodra je je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof schorst, moet je je mededeling bezorgen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats. Dat doe je onmiddellijk bij aanvang van de schorsing en ten laatste vóór 01.07.2020. 

Antwoordbrief

Als antwoord op het formulier van mededeling dat je opstuurde, zal je een brief ontvangen waarin de schorsing, de duur en de nieuwe einddatum van je loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof.

Opgelet : Indien je niet tewerkgesteld bent bij een werkgever die behoort tot een vitale sector, zal je ook een brief ontvangen waarin je wordt meegedeeld dat je je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof niet kan schorsen.

Opname na de schorsing

Na de schorsing wordt je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof automatisch hervat voor de resterende aanvankelijke duur. Je hoeft daarvoor geen formaliteiten in orde te brengen bij de RVA.

Je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof zal dus worden verlengd met dezelfde duur als de duur van de schorsing.

Voorbeeld: je werkt bij een werkgever in de privésector en je bent in volledig ouderschapsverlof tot en met 31.07.2020. Je schorst tijdelijk je volledig ouderschapsverlof bij je werkgever die behoort tot een vitale sector (paritair comité voor de landbouw) van 15.04.2020 tot en met 14.05.2020 om bij die werkgever te gaan werken. Je initieel toegekende ouderschapsverlof zal met een maand worden verlengd en loopt af op 31.08.2020. Dat stemt overeen met de periode van de schorsing.

Als je kiest voor een nieuwe tewerkstelling bij een andere werkgever die behoort tot een vitale sector tijdens de loopbaanonderbreking / het tijdskrediet / het thematisch verlof.

Het formulier invullen

In het formulier vermeld je de periode waarin je werkt bij een andere werkgever die behoort tot een vitale sector tijdens je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof.

Je schorsing mag niet later vallen dan  30.06.2020.

Het formulier verzenden

Zodra je begint te werken bij een werkgever die behoort tot een vitale sector moet je je formulier bezorgen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats. Dat doe je onmiddellijk bij het aanvatten van de nieuwe tewerkstelling en ten laatste vóór 01.07.2020.

Antwoordbrief

Als antwoord op het formulier van mededeling dat je opstuurde, zal je een brief ontvangen die de periode aangeeft tijdens dewelke je onderbrekingsuitkeringen verminderd zijn tot 75%.

Opgelet: indien de werkgever bij wie je tijdelijk tewerkgesteld wordt niet behoort tot een vitale sector zal de RVA ook een brief verzenden om je te informeren dat je deze nieuwe tewerkstelling niet kan aanvatten tijdens je loopbaanonderbreking/ tijdskrediet / thematisch verlof.

Einde van de tewerkstelling

Na je tewerkstelling bij een werkgever die behoort tot een vitale sector tijdens je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch hoef je geen formaliteiten in orde te brengen.

Je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof blijft lopen tijdens de hele periode van tewerkstelling bij een andere werkgever die behoort tot een vitale sector.

Na het einde van je bijkomende tewerkstelling bij de andere werkgever ontvang je automatisch je initiële onderbrekingsuitkeringen opnieuw aan 100%.

Top