U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Hebt u recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid?

Infoblad

T32

Laatste update
28-03-2018

U bent tijdelijk werkloos gesteld wegens economische oorzaken?

Toelaatbaarheidsvoorwaarden?

Vanaf 01.10.2016 moet u om toegelaten te worden tot het recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek economische oorzaken of voor een schorsing bedienden voldoen aan dezelfde toelaatbaarheidsvoorwaarden als die van toepassing zijn op de volledig werklozen.

U moet dus:

 • afhankelijk van uw leeftijd, een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst (wachttijd) bewijzen tijdens een bepaalde periode (referteperiode) die de uitkeringsaanvraag onmiddellijk voorafgaat. Lees voor meer informatie het infoblad werknemers T31 'Hebt u recht op uitkeringen na een tewerkstelling?'; of, als u vrijwillig deeltijds werkt, het infoblad T28 ‘Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht?' (*);
 • ofwel voldoen aan de voorwaarden om theoretisch gezien recht te hebben op inschakelingsuitkeringen. Lees voor meer informatie het infoblad werknemers T35 'Hebt u recht op uitkeringen na studies?' (*);
 • ofwel tijdens de 3 jaren die de uitkeringsaanvraag voorafgingen reeds een uitkering volledige werkloosheid, inschakelingsuitkering of een uitkering tijdelijke werkloosheid genoten hebben waarvoor het werkloosheidsbureau heeft vastgesteld dat u voldoet aan de voormelde wachttijdvoorwaarden. Lees voor meer informatie het infoblad werknemers T39 'Hebt u recht op uitkeringen na een onderbreking van volledige werkloosheid? (*)

Een overgangsregeling voorziet dat als u reeds uitkeringen tijdelijke werkloosheid heeft gekregen bij uw werkgever in de loop van de 3 jaar voorafgaand aan uw uitkeringsaanvraag, u vrijgesteld bent van wachttijd, op voorwaarde dat u zeker in dienst was bij deze werkgever op 30.09.2016 en dat u op die datum uitkeringen tijdelijke werkloosheid had kunnen genieten.

De leerlingen beoogd in artikel 1bis van het voormelde KB van 28.11.1969 die een alternerende opleiding volgen, zijn vrijgesteld van wachttijd en hebben onmiddellijk recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Vergoedbaarheidsvoorwaarden:

Om effectief uitkeringen te ontvangen, moet u ook aan de vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoen (o.a. arbeidsgeschikt zijn, zonder loon zijn ...) Lees voor meer informatie het infoblad T50 'Wat zijn uw verplichtingen als tijdelijk werkloze?' en, indien toepasselijk, het infoblad T45 'Mag u een bijberoep uitoefenen tijdens uw tijdelijke werkloosheid?' (*)

U bent tijdelijk werkloos gesteld om een andere reden?

Toelaatbaarheidsvoorwaarden?

Als u tijdelijk werkloos werd gesteld wegens slecht weer, technische stoornis, wegens overmacht, wegens overmacht medische redenen, wegens collectieve sluiting omwille van jaarlijkse vakantie of inhaalrust, wegens staking of lock-out, of als beschermd werknemer, moet u niet voldoen aan toelaatbaarheidsvoorwaarden.

Vergoedbaarheidsvoorwaarden?

Om effectief uitkeringen te ontvangen, moet u aan de vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoen (onder andere arbeidsgeschikt zijn, zonder loon zijn ...) Lees voor meer informatie het infoblad T50 'Wat zijn uw verplichtingen als tijdelijk werkloze?' en, indien toepasselijk, het infoblad T45 'Mag u een bijberoep uitoefenen tijdens uw tijdelijke werkloosheid?' (*)

Wanneer en hoe een uitkeringsaanvraag indienen?

Wanneer?

U moet niet bij aanvang van elke periode van tijdelijke werkloosheid een uitkeringsaanvraag indienen.

U moet enkel een uitkeringsaanvraag indienen bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden:

 • na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever, ongeacht de reden van de werkloosheid;
 • wegens werkgebrek (stelsel arbeiders en bedienden), indien uw toelaatbaarheid tot uitkeringen tijdelijke werkloosheid nog niet werd vastgesteld bij een vorige uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid;
 • na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar;
 • na een verandering van uw contractuele arbeidsregeling (bv. als u deeltijds werkt of als u loopbaanonderbreking of tijdskrediet neemt);
 • na uw 65ste verjaardag.

Hoe?

In principe verricht uw werkgever op eigen initiatief een elektronische aangifte ASR scenario 2 “Aangifte vaststellen recht op tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden”, via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be) of per batch, voor de indiening van uw uitkeringsaanvraag en om de berekening van het dagbedrag van uw uitkering mogelijk te maken.

Wanneer u evenwel werkloos bent als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een staking of lock-out, dan verricht de werkgever deze ASR scenario 2 op uw verzoek.

De werkgever bezorgt u een kopie van de elektronische aangifte, die u ter informatie bijhoudt, en u contacteert zo snel mogelijk uw uitbetalingsinstelling (HVW, ACLVB, ACV, ABVV) om een formulier C3.2-werknemer (aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid) in te vullen.

De uitbetalingsinstelling zal de ASR scenario 2 ophalen.

De uitkeringsaanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen uiterlijk op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin u tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Bv.

 • U wordt voor het eerst tijdeljik werkloos gesteld op 16 juni. De uitkeringsaanvraag moet ten laatste op 31 augustus op het werkloosheidsbureau toekomen.
 • U wordt voor het eerst tijdelijk werkloos gesteld op 1 juli. De uitkeringsaanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen ten laatste op 30 september.
 • U wordt voor het eerst tijdelijk werkloos gesteld op 31 juli. De uitkeringsaanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen ten laatste op 30 september. 

In geval van staking of lock-out moet de uitkeringsaanvraag op het werkloosheidsbureau toekomen ten laatste op het einde van de zesde maand die volgt op de maand tijdens welke u tijdelijk werkloos werd gesteld.

Bv.

 • U bent voor de eerste maal tijdelijk werkloos op 16 februari. De uitkeringsaanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen ten laatste op 31 augustus.
 • U bent voor de eerste maal tijdelijk werkloos op 1 april. De uitkeringsaanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen ten laatste op 31 oktober.
 • U bent voor de eerste maal tijdelijk werkloos op 30 april. De uitkeringsaanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen ten laatste op 31 oktober.

Welke andere formulieren of elektronische aangiftes (ASR) zijn er nog nodig?

Maandelijks controleformulier

Indien u tijdelijk werkloos wordt gesteld, moet uw werkgever u een controleformulier tijdelijke werkloosheid C3.2 A afleveren.

De werkgever moet u het formulier overhandigen uit eigen beweging, uiterlijk de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand.

In geval van staking of lock-out, moet hij u het formulier slechts afleveren indien u hierom verzoekt.

Op het einde van de maand, moet u uw controlekaart C3.2A indienen bij uw uitbetalingsinstelling (HVW, ACLVB, ACV, ABVV).

Elektronische aangifte - ASR scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ op het einde van elke maand

Na afloop van de maand moet uw werkgever, uit eigen beweging, een elektronische aangifte verrichten (via de portaalsite van de sociale zekerheid of via batch) en u een print overhandigen van deze elektronische aangifte. U kunt de print van deze ASR (aangifte sociaal risico), ter informatie, bewaren.

In geval van staking of lock-out, verricht uw werkgever de ASR op uw verzoek.

In deze ASR vermeldt uw werkgever het aantal uren dat u in de maand tijdelijk werkloos bent geweest.

Aan de hand van het controleformulier en de ASR scenario 5 kunnen de uitbetalingsinstelling en de RVA het aantal uitkeringen berekenen waarop u voor die maand recht heeft.

(*) U kunt deze infobladen verkrijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of ze downloaden op de website (www.rva.be) (zie rubriek 'Documentatie' > 'infobladen' > 'per nummer').

Top