U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Mag u een activiteit uitoefenen tijdens uw volledige werkloosheid?

Infoblad

T41

Laatste update
21-01-2021

U werkt voor eigen rekening?

(= een activiteit verricht voor zichzelf zonder dat een derde er voordeel bij heeft en die gewoonlijk tegen betaling wordt verricht)

U hebt geen recht op uitkeringen indien u voor eigen rekening een activiteit verricht die kan worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten, d.w.z. die normaal wordt uitgevoerd tegen bezoldiging en die niet is beperkt tot het gewone beheer van het eigen bezit (ongeacht de dag - zelfs tijdens het weekend - en het uur waarop de activiteit wordt verricht). Een activiteit als zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap (al dan niet bezoldigd) wordt beschouwd als een activiteit voor eigen rekening.

Een activiteit valt onder het gewone beheer van het eigen bezit en mag worden gecumuleerd met het genot op uitkeringen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de activiteit is niet daadwerkelijk ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en wordt niet uitgeoefend met het oog op het verkrijgen van een opbrengst;
  • de activiteit is alleen bestemd om de waarde van uw bezit in stand te houden of in beperkte mate te verhogen;
  • de activiteit is niet te belangrijk en voor u geen beletsel om een betrekking uit te oefenen of te zoeken.

Bijgevolg mag u bijvoorbeeld:

  • alle huishoudelijke taken verrichten, een moestuin bebouwen en onderhouden, zo u de oogst ervan niet verkoopt;
  • onderhouds- en herstelwerken aan een gebouw verrichten met het oog op het behoud of verbetering van uw comfort (zoals herschilderen, behangen,...).

U mag geen werken uitvoeren:

  • die de waarde van het bezit aanzienlijk verhogen (bv.: het optrekken van een garage of van een bijgebouw);
  • met het oog op het verhuren of verkopen van een gebouw.

U kunt voorafgaandelijk aan de directeur van het werkloosheidsbureau vragen om u schriftelijk te laten weten of de door u overwogen uitoefening van een activiteit voor eigen rekening al dan niet verenigbaar is met het genot op uitkeringen (formulier C 45 C, beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling)

U werkt voor rekening van een derde?

= een activiteit al dan niet in loondienst voor of ten voordele van iemand anders.

U hebt geen recht op uitkeringen indien u voor rekening van een derde een activiteit uitoefent waarvoor u enig loon of materieel voordeel ontvangt (ongeacht de dag - zelfs tijdens het weekend - en het uur waarop deze activiteit wordt verricht en ongeacht of deze activiteiten al dan niet tegen loon worden uitgevoerd).

Elke activiteit voor een derde wordt, tot bewijs van het tegendeel, geacht loon op te leveren (het is aan de werkloze om het tegenbewijs te leveren).

U werkt occasioneel?

= een activiteit die bij gelegenheid wordt verricht.

Indien u occasioneel een activiteit verricht voor eigen rekening die verder reikt dan het gewone beheer van uw eigen bezit of indien u een bezoldigde activiteit voor een derde verricht, dan moet u voorafgaandelijk het overeenstemmend vakje op uw controlekaart zwart maken, zelfs als de activiteit uitgeoefend wordt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag (ongeacht het uur of de uren van de dag waarop de arbeid wordt uitgevoerd).

Uw uitkeringen worden dan met één eenheid verminderd per dag activiteit (ongeacht de duur van de arbeidsprestatie en de opbrengst ervan). De directeur kan beslissen dat uw activiteit niet occasioneel is, doch als een bijberoep moet beschouwd worden. Dit kan een grote invloed hebben op uw uitkering. Neem eventueel contact op met uw uitbetalingsinstellingen.

U oefent een bijberoep uit?

De uitoefening van een bijberoep is onderworpen aan bijzondere regels. Voor meer inlichtingen lees de infobladen " Mag u een bijberoep uitoefenen tijdens uw volledige werkloosheid?” nr T46 en “Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige” uitoefenen?” nr. T158. Die infobladen zijn beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of op het werkloosheidsbureau van de RVA of kan u downloaden van de website  www.rva.be.

U oefent een artistieke activiteit uit ?

De uitoefening van artistieke activiteiten is onderworpen aan bijzondere regels. Voor meer inlichtingen, lees het infoblad “Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?” nr. T53. Dat is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of op het werkloosheidsbureau van de RVA of kan u downloaden van de website  www.rva.be.

U oefent een activiteit uit in het kader van een overeenkomst voor verenigingswerk in de sportsector?

Verenigingswerk in de sportsector is onderworpen aan specifieke regels en vooral aan de indiening van een formulier C44.

 

U mag, met behoud van het recht op uitkeringen, verenigingswerk in de sportsector verrichten, op voorwaarde dat het gaat om de voortzetting van een lopende overeenkomst die al werd uitgeoefend vóór uw uitkeringsaanvraag en dat die uitkeringsaanvraag wordt vergezeld van een schriftelijke verklaring.

Als de overeenkomst niet vóór de uitkeringsaanvraag is ingegaan, moet u voor elke prestatie het desbetreffende vakje op uw controlekaart zwart maken (of een formulier C99 invullen, als u vrijgesteld bent van de controlekaart). U verliest dan de uitkering voor elke activiteitsdag. 

Vragen over het verenigingswerk? Raadpleeg de website www.bijklussen.be, een initiatief van de RSZ, de FOD Financiën, het RSVZ en belgium.be, of neem contact op met de RSZ (contactcenter: 02/509.90.91).

U oefent een onbezoldigde activiteit uit?

De uitoefening van niet vergoede activiteiten (vrijwilligerswerk) is onderworpen aan bijzondere regels. Voor meer inlichtingen lees het infoblad " Mag u vrijwilligerswerk verrichten voor een privé-persoon of een organisatie?” nr T42. Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of op het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website  www.rva.be.

Top