U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Hoe vraagt u werkloosheidsuitkeringen in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag aan?

Infoblad

T5

Laatste update
09-09-2015

Wat zijn de formaliteiten?

Om uw aanvraag om werkloosheidsuitkeringen in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag in te dienen, moet u zich persoonlijk aanmelden bij een uitbetalingsinstelling van uw keuze (hetzij de openbare instelling: de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ABVV, het ACV of het ACLVB).

Indien u voldoet aan de voorwaarden om het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag te kunnen genieten, zal u vergoed worden vanaf de datum van de aanvraag. Het is dus in uw belang om u zo vlug mogelijk aan te bieden bij uw uitbetalingsinstelling, zelfs wanneer u nog niet in het bezit bent van alle vereiste documenten.

Welke formulieren moeten ingediend worden?

U moet de aanvraag om werkloosheid met bedrijfstoeslag indienen bij uw uitbetalingsinstelling met de volgende formulieren:

  • ofwel het formulier C4-SWT (of C4ASR-SWT) dat uw werkgever heeft gegeven;
  • ofwel het formulier C109 dat beschikbaar is bij uw uitbetalingsinstelling, indien u niet binnen de vereiste termijn uw formulier C4- SWT kunt bekomen. In dat geval is uw dossier onvolledig en moet u het nodige doen om dit formulier zo vlug mogelijk te bekomen.

Bij uw aanvraag om werkloosheid met bedrijfstoeslag dient u eveneens volgende formulieren te voegen:

  • een formulier C17 Beroepsverleden dat u moet invullen (waar uw uitbetalingsinstelling bewijzen betreffende uw beroepsverleden aan toevoegt);
  • een formulier C17 ingevuld door de schuldenaar van de bedrijfstoeslag (werkgever, fonds,...) waarop onder meer het maandelijkse brutobedrag van de bedrijfstoeslag is vermeld.

U dient eveneens het formulier C1 "Aangifte van de persoonlijke en familiale toestand" in te vullen (dat formulier is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling).

Zijn er nog andere documenten nodig?

Om de behandeling van uw dossier te vereenvoudigen, is het aangeraden bij uw aanvraag de volgende documenten te voegen:

  • desgevallend een kopie van de toepasselijke CAO wanneer het een sectorale of ondernemings-CAO betreft;
  • in voorkomend geval een kopie van de beslissing van de Minister van Werk tot erkenning van de onderneming als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden;
  • indien u werkloosheid met bedrijfstoeslag vraagt op basis van de erkenning van uw werkgever als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden,een bewijs van inschrijving in de tewerkstellingscel die uw werkgever heeft opgericht.

Moet u zich inschrijven voor de arbeidsmarkt?

U bent vrijgesteld van de verplichting zich in te schrijven als werkzoekende indien u behoort tot één van de 2 volgende categorieën:

  • u bent ontslagen vóór 01.01.2015 met het oog op een algemeen stelsel SWT;

 of

  • u bent ontslagen op basis van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering voor zover de begindatum van de periode van erkenning is gelegen vóór 09.10.2014 én u bent 58 jaar of u bewijst 38 jaar beroepsverleden op het einde van de periode van de theoretische (niet verlengde) opzegtermijn of op het einde van de periode gedekt door de opzegvergoeding (om de 38 jaar beroepsverleden te bewijzen, maakt u gebruik van het formulier C17-DB-08.10.2014).

In de andere gevallen moet u zich bij de bevoegde bemiddelingsdienst (VDAB, ACTIRIS, ADG, FOREM) als werkzoekende inschrijven en moet u er ook ingeschreven blijven. U kunt op aanvraag vrijgesteld worden van deze verplichtingen indien u voldoet aan bepaalde leeftijd- of anciënniteitsvoorwaarden. Vraag inlichtingen bij uw uitbetalingsinstelling en vraag een formulier C17-DAB. Lees ook het infoblad nr T149 " Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) – Wat verandert er vanaf 2015?”. Dat infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of downloaden van de website  www.rva.be.

Hoe zal uw dossier behandeld worden?

De uitbetalingsinstelling zal uw dossier samenstellen en overmaken aan het bevoegde werkloosheidsbureau. Uw dossier moet binnen een termijn van 2 maanden vanaf de aanvraag op het werkloosheidsbureau toekomen. Na ontvangst van uw dossier zal het werkloosheidsbureau binnen een termijn van 1 maand een beslissing nemen betreffende uw recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Indien het werkloosheidsbureau u toelaat tot het recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag, zal uw uitbetalingsinstelling u hiervan op de hoogte stellen en u informatie verstrekken betreffende uw vergoedbaarheid.

Het kan gebeuren dat het werkloosheidsbureau u het recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag ontzegt (bijvoorbeeld omdat u niet voldoet aan de voorwaarde inzake het beroepsverleden), maar u toelaat tot het recht op gewone werkloosheidsuitkeringen.

In dat geval zal de uitbetalingsinstelling de beslissing tot toelating tot de werkloosheidsuitkeringen meedelen en informatie verstrekken betreffende uw vergoedbaarheid. Het werkloosheidsbureau zal u een negatieve beslissing betekenen wat betreft de weigering van het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag. U kunt tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de betekening.

Indien u niet wordt toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen (en dus evenmin tot werkloosheidsuitkeringen als werkloze met bedrijfstoeslag), zal het werkloosheidsbureau u een negatieve beslissing betekenen. U kunt tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de betekening.

En als uw dossier onvolledig is ?

Indien het dossier onvolledig is, zal uw uitbetalingsinstelling u de ontbrekende stukken en/of bijkomende informatie vragen. Het is zeer belangrijk deze stukken binnen de gevraagde termijn over te maken.

Indien u uw dossier niet kan vervolledigen, dient u uw uitbetalingsinstelling hiervan snel op de hoogte te brengen. Deze zal op haar beurt het werkloosheidsbureau inlichten om bijkomende termijnen of eventueel hulp te bekomen van dit bureau.

Top